Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku a úpravy nekalých obchodních praktik, která tvoří součást zákona o ochraně spotřebitele.

Snahou autorů je maximálně přiblížit čtenářům zvláštní povahu popisované problematiky. První dvě části se snaží obecně vymezit subjekty, jichž se nekalé obchodní praktiky týkají, tedy podnikatele a spotřebitele, vysvětlit i pojem nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže a objasnit právní pozici podnikatele i spotřebitele v závazkových vztazích Těžištěm publikace je část třetí vysvětlující vzájemné průniky úpravy nekalých obchodních praktik i nekalé soutěže. Významné místo je zde ponecháno judikatuře vyšších soudů, kterou autoři analyzují a ukazují na ní, jak působí ochrana spotřebitele pomocí aplikace pravidel o nekalé soutěži a jak mohou být aplikována pravidla obsažená v zákoně o ochraně spotřebitele. Závěrečná část je věnována pouze úpravě veřejnoprávní.

autor: Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 9. 2017, 320 stran
ISBN: 978-80-7552-625-0

Cena: 380 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
O autorech - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod  - str. XV
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ - str. 1
I.  Zásada ochrany slabší strany - str. 1
II.  Obecná charakteristika podnikatele - str. 7
1. Podnikatel podle občanského zákoníku - str. 7
2. Podnikatel ve zvláštních zákonech a zákonech chránících  spotřebitele  - str. 16
3. Identifikace podnikatele  - str. 19
3.1  Jméno podnikatele, obchodní firma - str. 20
3.2  Sídlo podnikatele - str. 28
4.  Vystupování podnikatele v právních vztazích - str. 29
4.1  Jednání podnikatelů – fyzických osob - str. 29
4.2  Jednání podnikatelů – právnických osob pomocí statutárního orgánu - str. 31
4.3  Zastoupení podnikatele prokuristou - str. 34
4.4  Zastoupení podnikatele pověřenou osobou - str. 36
4.5  Zastoupení podnikatele vedoucím odštěpného závodu - str. 37
4.6  Zastoupení podnikatele na základě plné moci - str. 38
4.7  Nezmocněné jednatelství  - str. 39
5.  Informace o podnikatelích - str. 39
5.1  Obchodní rejstřík  - str. 39
5.2  Živnostenský rejstřík - str. 45
5.3  Další rejstříky a seznamy, do nichž se zapisují podnikatelé - str. 46
5.4  Informace v obchodních listinách - str. 47
5.5  Informace na internetových stránkách podnikatelů - str. 47
III.  Obecná charakteristika spotřebitele - str. 48
1.  Vymezení spotřebitele podle občanského zákoníkuv48
2.  Vymezení spotřebitele podle zákona o ochraně spotřebitele - str. 51
3.  Charakteristika spotřebitele v unijní regulaciv52
4.  Hledisko průměrného spotřebitele  - str. 53
5.  Zákaz diskriminace spotřebitele v64
IV.  Nekalá soutěž - str. 66
1.  Úvodní poznámky  - str. 66
2.  Vymezení pojmových znaků nekalé soutěže – generální klauzule - str. 67
3.  Účastníci nekalé soutěže - str. 70
4.  Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže upravené zákonem - str. 73
5.  Nepojmenované skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 86
6.  Ochrana před nekalou soutěží - str. 87
V.  Nekalé obchodní praktiky  - str. 89
1.  Úvodní poznámky - str. 89
2.  Vymezení nekalých obchodních praktik - str. 90
3.  Klamavé a agresivní obchodní praktiky - str. 92
4.  Posuzování praktik a orgány dozoru - str. 94
ČÁST DRUHÁ PODNIKATEL A SPOTŘEBITEL V OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH  - str. 97
I.  Postavení podnikatele  - str. 97
II.  Postavení spotřebitele - str. 100
1.  Specifika postavení spotřebitele  - str. 100
1.1  Ochrana slabší strany - str. 100
1.2  Neúměrné zkrácení - str. 102
1.3  Lichva - str. 104
1.4  Smlouvy uzavírané adhezním způsobem - str. 105
2.  Uzavírání smluv se spotřebiteli  - str. 111
2.1  Obecná charakteristika spotřebitelských smluv - str. 111
2.2  Smlouvy uzavírané distančním způsobem a mimo obchodní prostory - str. 120
2.3  Finanční služby - str. 135
2.4  Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby  . 139
ČÁST TŘETÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ  A PROTI NEKALÝM OBCHODNÍM PRAKTIKÁM - str. 145
I.  Spotřebitel v nekalé soutěži - str. 145
1.  Úvodní poznámky - str. 145
2.  Obrácení důkazního břemene - str. 148
3.  Právnické osoby oprávněné hájit zájmy spotřebitelů v úpravě občanského zákoníku - str. 150
II.  Spotřebitel v nekalých obchodních praktikách  - str. 152
1.  Úvodní poznámky - str. 152
2.  Právnické osoby oprávněné hájit zájmy spotřebitelů v úpravě zákona o ochraně spotřebitele - str. 154
3.  Tzv. černá listina nekalých obchodních praktik podle zákona  o ochraně spotřebitele - str. 158
3.1  Klamavé obchodní praktiky - str. 159
3.2  Agresivní obchodní praktiky - str. 172
3.3  Závěr - str. 178
III.  Spojení nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže  - str. 178
1.  Úvodní poznámky - str. 178
2.  Nekalé obchodní praktiky a nekalá soutěž v judikatuře - str. 184
2.1  K nekalosoutěžnímu jednání soutěžitele (podnikatele)  v judikatuře - str. 185
2.2  K tzv. průměrnému spotřebiteli v judikatuře - str. 195
2.3  K právnickým osobám oprávněným hájit zájmy spotřebitelů  podle judikatury - str. 205
IV.  Prostředky ochrany spotřebitele před nekalou soutěží  a proti nekalým obchodním praktikám - str. 206
1.  Prostředky ochrany spotřebitele před nekalou soutěží - str. 206
1.1  Prostředky mimoprávní ochrany (samoregulace) - str. 207
1.2  Prostředky soukromoprávní ochrany – mimosoudní  (podle občanského zákoníku) - str. 211
1.3  Prostředky soukromoprávní ochrany – soudní  (podle občanského soudního řádu) - str. 212
1.4  Prostředky soukromoprávní ochrany – soudní  (podle občanského zákoníku) - str. 214
1.5  Zdržení se nekalé soutěže (žaloba negatorní, zápůrčí) - str. 219
1.6  Odstranění závadného stavu (žaloba odstraňovací, restituční - str. 219
1.7  Bezdůvodné obohacení  - str. 219
1.8  Přiměřené zadostiučinění (žaloba satisfakční) - str. 220
1.9  Náhrada škody - str. 221
2.  Prostředky ochrany spotřebitele proti nekalým obchodním  praktikám (podle zákona o ochraně spotřebitele) - str. 222
3. Příklady nekalých obchodních praktik v nekalosoutěžní judikatuře - str. 224
4.  Závěr - str. 254
ČÁST ČTVRTÁ NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY A VYBRANÁ  SPRÁVNĚPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE - str. 257
I.  Úvodní poznámky  - str. 257
II.  Zákon o ochraně spotřebitele a nekalé obchodní praktiky - str. 258
III.  Ochrana zvlášť zranitelného spotřebitele při předváděcích  prodejních akcích - str. 268
IV.  Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám  prostřednictvím garance bezpečného výrobku - str. 272
V.  Nekalé obchodní praktiky v navazující vybrané správněprávní  úpravě - str. 281
1.  Nekalé obchodní praktiky v úpravě zákona o regulaci reklamy  . . . . .282
2.  Nekalé obchodní praktiky v úpravě zákona o rozhlasovém  a televizním vysílání - str. 284
VI.  Závěr  - str. 289
Seznam literatury - str. 293
Věcný rejstřík - str. 297

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1455 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktualizovaný soubor právních předpisů z oblasti autorského práva (autorský zákon, vyhláška) a průmyslových práv – zákon o ochraně průmyslových vzorů, o ochranných známkách, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o ochraně ...

Cena: 147 KčKOUPIT

ÚZ č. 1453 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1453 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Aktualizovaný soubor zákonů a dalších právních předpisů – od minulého vydání došlo ke změnám zákona o posuzování shody, zákona o technických požadavcích na výrobky, zákona o České obchodní inspekci a zákona o ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právo proti nekalé soutěži

Právo proti nekalé soutěži

Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor ...

Cena: 484 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol. - C. H. Beck

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.