Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů

Nová publikace z ediční řady Právo prakticky si neklade za cíl podat výklad o veškerém souboru právních nástrojů chránících spotřebitele, nýbrž se soustřeďuje jen na vybranou část stojící na pomezí právní úpravy nekalé soutěže v občanském zákoníku a úpravy nekalých obchodních praktik, která tvoří součást zákona o ochraně spotřebitele.

Snahou autorů je maximálně přiblížit čtenářům zvláštní povahu popisované problematiky. První dvě části se snaží obecně vymezit subjekty, jichž se nekalé obchodní praktiky týkají, tedy podnikatele a spotřebitele, vysvětlit i pojem nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže a objasnit právní pozici podnikatele i spotřebitele v závazkových vztazích Těžištěm publikace je část třetí vysvětlující vzájemné průniky úpravy nekalých obchodních praktik i nekalé soutěže. Významné místo je zde ponecháno judikatuře vyšších soudů, kterou autoři analyzují a ukazují na ní, jak působí ochrana spotřebitele pomocí aplikace pravidel o nekalé soutěži a jak mohou být aplikována pravidla obsažená v zákoně o ochraně spotřebitele. Závěrečná část je věnována pouze úpravě veřejnoprávní.

autor: Jarmila Pokorná, Eva Večerková, Tereza Levická, Jana Dudová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 9. 2017, 320 stran
ISBN: 978-80-7552-625-0

Cena: 380 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
O autorech - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod  - str. XV
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ - str. 1
I.  Zásada ochrany slabší strany - str. 1
II.  Obecná charakteristika podnikatele - str. 7
1. Podnikatel podle občanského zákoníku - str. 7
2. Podnikatel ve zvláštních zákonech a zákonech chránících  spotřebitele  - str. 16
3. Identifikace podnikatele  - str. 19
3.1  Jméno podnikatele, obchodní firma - str. 20
3.2  Sídlo podnikatele - str. 28
4.  Vystupování podnikatele v právních vztazích - str. 29
4.1  Jednání podnikatelů – fyzických osob - str. 29
4.2  Jednání podnikatelů – právnických osob pomocí statutárního orgánu - str. 31
4.3  Zastoupení podnikatele prokuristou - str. 34
4.4  Zastoupení podnikatele pověřenou osobou - str. 36
4.5  Zastoupení podnikatele vedoucím odštěpného závodu - str. 37
4.6  Zastoupení podnikatele na základě plné moci - str. 38
4.7  Nezmocněné jednatelství  - str. 39
5.  Informace o podnikatelích - str. 39
5.1  Obchodní rejstřík  - str. 39
5.2  Živnostenský rejstřík - str. 45
5.3  Další rejstříky a seznamy, do nichž se zapisují podnikatelé - str. 46
5.4  Informace v obchodních listinách - str. 47
5.5  Informace na internetových stránkách podnikatelů - str. 47
III.  Obecná charakteristika spotřebitele - str. 48
1.  Vymezení spotřebitele podle občanského zákoníkuv48
2.  Vymezení spotřebitele podle zákona o ochraně spotřebitele - str. 51
3.  Charakteristika spotřebitele v unijní regulaciv52
4.  Hledisko průměrného spotřebitele  - str. 53
5.  Zákaz diskriminace spotřebitele v64
IV.  Nekalá soutěž - str. 66
1.  Úvodní poznámky  - str. 66
2.  Vymezení pojmových znaků nekalé soutěže – generální klauzule - str. 67
3.  Účastníci nekalé soutěže - str. 70
4.  Jednotlivé skutkové podstaty nekalé soutěže upravené zákonem - str. 73
5.  Nepojmenované skutkové podstaty nekalé soutěže - str. 86
6.  Ochrana před nekalou soutěží - str. 87
V.  Nekalé obchodní praktiky  - str. 89
1.  Úvodní poznámky - str. 89
2.  Vymezení nekalých obchodních praktik - str. 90
3.  Klamavé a agresivní obchodní praktiky - str. 92
4.  Posuzování praktik a orgány dozoru - str. 94
ČÁST DRUHÁ PODNIKATEL A SPOTŘEBITEL V OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH  - str. 97
I.  Postavení podnikatele  - str. 97
II.  Postavení spotřebitele - str. 100
1.  Specifika postavení spotřebitele  - str. 100
1.1  Ochrana slabší strany - str. 100
1.2  Neúměrné zkrácení - str. 102
1.3  Lichva - str. 104
1.4  Smlouvy uzavírané adhezním způsobem - str. 105
2.  Uzavírání smluv se spotřebiteli  - str. 111
2.1  Obecná charakteristika spotřebitelských smluv - str. 111
2.2  Smlouvy uzavírané distančním způsobem a mimo obchodní prostory - str. 120
2.3  Finanční služby - str. 135
2.4  Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby  . 139
ČÁST TŘETÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE PŘED NEKALOU SOUTĚŽÍ  A PROTI NEKALÝM OBCHODNÍM PRAKTIKÁM - str. 145
I.  Spotřebitel v nekalé soutěži - str. 145
1.  Úvodní poznámky - str. 145
2.  Obrácení důkazního břemene - str. 148
3.  Právnické osoby oprávněné hájit zájmy spotřebitelů v úpravě občanského zákoníku - str. 150
II.  Spotřebitel v nekalých obchodních praktikách  - str. 152
1.  Úvodní poznámky - str. 152
2.  Právnické osoby oprávněné hájit zájmy spotřebitelů v úpravě zákona o ochraně spotřebitele - str. 154
3.  Tzv. černá listina nekalých obchodních praktik podle zákona  o ochraně spotřebitele - str. 158
3.1  Klamavé obchodní praktiky - str. 159
3.2  Agresivní obchodní praktiky - str. 172
3.3  Závěr - str. 178
III.  Spojení nekalých obchodních praktik a nekalé soutěže  - str. 178
1.  Úvodní poznámky - str. 178
2.  Nekalé obchodní praktiky a nekalá soutěž v judikatuře - str. 184
2.1  K nekalosoutěžnímu jednání soutěžitele (podnikatele)  v judikatuře - str. 185
2.2  K tzv. průměrnému spotřebiteli v judikatuře - str. 195
2.3  K právnickým osobám oprávněným hájit zájmy spotřebitelů  podle judikatury - str. 205
IV.  Prostředky ochrany spotřebitele před nekalou soutěží  a proti nekalým obchodním praktikám - str. 206
1.  Prostředky ochrany spotřebitele před nekalou soutěží - str. 206
1.1  Prostředky mimoprávní ochrany (samoregulace) - str. 207
1.2  Prostředky soukromoprávní ochrany – mimosoudní  (podle občanského zákoníku) - str. 211
1.3  Prostředky soukromoprávní ochrany – soudní  (podle občanského soudního řádu) - str. 212
1.4  Prostředky soukromoprávní ochrany – soudní  (podle občanského zákoníku) - str. 214
1.5  Zdržení se nekalé soutěže (žaloba negatorní, zápůrčí) - str. 219
1.6  Odstranění závadného stavu (žaloba odstraňovací, restituční - str. 219
1.7  Bezdůvodné obohacení  - str. 219
1.8  Přiměřené zadostiučinění (žaloba satisfakční) - str. 220
1.9  Náhrada škody - str. 221
2.  Prostředky ochrany spotřebitele proti nekalým obchodním  praktikám (podle zákona o ochraně spotřebitele) - str. 222
3. Příklady nekalých obchodních praktik v nekalosoutěžní judikatuře - str. 224
4.  Závěr - str. 254
ČÁST ČTVRTÁ NEKALÉ OBCHODNÍ PRAKTIKY A VYBRANÁ  SPRÁVNĚPRÁVNÍ OCHRANA SPOTŘEBITELE - str. 257
I.  Úvodní poznámky  - str. 257
II.  Zákon o ochraně spotřebitele a nekalé obchodní praktiky - str. 258
III.  Ochrana zvlášť zranitelného spotřebitele při předváděcích  prodejních akcích - str. 268
IV.  Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám  prostřednictvím garance bezpečného výrobku - str. 272
V.  Nekalé obchodní praktiky v navazující vybrané správněprávní  úpravě - str. 281
1.  Nekalé obchodní praktiky v úpravě zákona o regulaci reklamy  . . . . .282
2.  Nekalé obchodní praktiky v úpravě zákona o rozhlasovém  a televizním vysílání - str. 284
VI.  Závěr  - str. 289
Seznam literatury - str. 293
Věcný rejstřík - str. 297

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1327 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

ÚZ č. 1327 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Sagit, a. s.

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – novelizovaný zákon o ochraně spotřebitele, zákon o České obchodní inspekci, zákon o potravinách a tabákových výrobcích, zákon o technických ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol. - C. H. Beck

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře

Dana Ondrejová, David Sehnálek - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se komplexně zabývá právní regulací nekalosoutěžní reklamy a nekalých obchodních praktik. Autoři popisují a porovnávají českou i unijní právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací reklamy a nekalých ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Reklamní právo

Reklamní právo

Rigel, Moravec, Ondrejová - C. H. Beck

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Mimosoudní metody řešení sporů

Mimosoudní metody řešení sporů

Lenka Holá, Miluše Hrčiříková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mimosoudní metody představují moderní trend v řešení sporů. Jejich širší uplatňování souvisí s modernizací justičních systémů, zvyšováním přístupu občanů ke spravedlnosti, snahami zefektivnit, zkrátit a zlevnit proces řešení a vrátit zodpovědnost do rukou jejich účastníkům. Jde o ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele

Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc. a kolektiv - C. H. Beck

Publikace je zaměřena na různé aspekty vztahů mezi spotřebiteli a dodavateli, kdy spotřebitel je slabší stranou, dodavatel (podnikatel) má vzhledem ke svému postavení silnější postavení, které by však neměl zneužívat. Autoři se snaží tyto vzájemné vztahy analyzovat co nejkomplexněji, ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.