Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek

Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek

Publikace poskytuje přehled zásadní judikatury SDEU a ESLP, která bude relevantní pro soudní výklad nařízení GDPR i zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Nařízení o ochraně osobních údajů označované jako GDPR změnilo právní rámec regulace osobních údajů ve všech členských státech. Vzhledem k tomu, že nařízení obsahuje spíše obecněji formulovaná ustanovení, bude při jeho aplikaci hrát nezastupitelnou roli Soudní dvůr Evropské unie, jehož úkolem je sjednocování výkladu unijních pravidel. Již v současné době lze při výkladu některých pravidel nařízení vycházet z judikatury vydané tímto vrcholným orgánem unijní justice, vztahující se k dřívější právní úpravě (směrnici 95/46/ES), a rovněž Evropským soudem pro lidská práva, o kterou se evropský zákonodárce opíral při tvorbě GDPR. Publikace se zaměřuje právě na tuto judikaturu, která je velmi důležitá pro správné pochopení stanovených pravidel v právní praxi.

Kniha dále podrobně rozebírá pokyny a výkladová stanoviska k uvedené předchozí směrnici vydávaná pracovní skupinou WP29 jako nezávislým evropským poradním orgánem, jež sloužila pro konkrétní oblasti nařízení také jako inspirační zdroj, a nově Evropským sborem pro ochranu osobních údajů již k samotnému nařízení.

Struktura publikace logicky kopíruje systematiku nařízení. Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny tak, aby byl podán přehledný a ucelený výklad o základních pojmech souvisejících se zpracováním osobních údajů, o systematice a působnosti nařízení, zásadách zpracování, na nichž je nařízení postaveno, o právních titulech zpracování osobních údajů, právech subjektů údajů a povinnostech správce odpovědného za zpracování či jím pověřeného zpracovatele. Samostatné kapitoly jsou věnovány zvláštním pravidlům ochrany a situacím zpracování, pro něž platí určitá specifika.

Kniha je určená zejména pro soudce, justiční čekatele a asistenty soudců, ale ocení ji jistě také advokáti specializující se na ochranu osobních údajů i samotní správci a pověřenci pro ochranu osobních údajů.

autor: Andrea Pokorná, Helena Dvořáková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 6. 2020, 352 stran
ISBN: 978-80-7598-309-1

Cena: 899 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorkách - str. XIII
Seznam použitých zkratek - str. XIV
Úvodní slovo - str. XVII
Úvodní část
I. kapitola Právní úprava v oblasti ochrany osobních údajů - str. 3
II. kapitola Smysl a účel nařízení - str. 5
Část první Zpracování osobních údajů: základní vymezení - str. 7
I. kapitola Úvod ke zpracování osobních údajů - str. 9
1 Definice pojmu osobní údaje a zpracování - str. 9
2 Zpracování a působnost nařízení - str. 10
3 Základní pravidla pro zpracování osobních údajů - str. 11
3.1 Pravidla stanovená nařízením pro zpracování osobních údajů - str. 11
3.2 Zvláštní vnitrostátní pravidla pro zpracování osobních údajů - str. 13
II. kapitola Zpracování a působnost nařízení - str. 16
1 Věcná působnost - str. 16
1.1 Zpracování, na které se nařízení vztahuje (pozitivní vymezení) - str. 16
1.2 Zpracování, na které se nařízení nevztahuje (negativní vymezení) - str. 17
2 Místní působnost - str. 19
2.1 Kritéria pro určení místní působnosti - str. 19
2.2 Srovnání s předchozí právní úpravou ve směrnici 95/46 - str. 23
3 Časová působnost - str. 23
III. kapitola Judikatura Soudního dvora k pojmu zpracování a působnosti nařízení - str. 26
1 K pojmu zpracování osobních údajů - str. 26
1.1 Shromažďování osobních údajů a jejich předávání veřejným orgánům - str. 27
1.2 Zveřejňování osobních údajů na internetu a jiné zpřístupňování osobních údajů - str. 28
1.3 Sdělení osobních údajů za účelem vedení civilních řízení - str. 31
1.4 Shromažďování, uchovávání a jiné zpracování osobních údajů v dalších případech - str. 31
2 K vymezení věcné působnosti  - str. 32
2.1 Zpracování spadající do věcné působnosti - str. 32
2.2 Zpracování pro výkon osobních či domácích činností jako výjimka z působnosti - str. 34
3 K místní působnosti - str. 37
Část druhá Zásady zpracování osobních údajů - str. 41
I. kapitola Základní vymezení - str. 43
II. kapitola Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti - str. 45
III. kapitola Zásada účelového omezení - str. 47
1 Stanovení určitého, výslovně vyjádřeného a legitimního účelu - str. 47
2 Další zpracování osobních údajů - str. 49
IV. kapitola Zásada minimalizace údajů - str. 51
V. kapitola Zásada přesnosti - str. 53
VI. kapitola Zásada omezení uložení - str. 55
VII. kapitola Zásada integrity a důvěrnosti - str. 56
VIII. kapitola Zásada odpovědnosti - str. 58
Část třetí Právní tituly zpracování jako projev zásady zákonnosti - str. 59
I. kapitola Základní vymezení - str. 61
II. kapitola Souhlas - str. 63
1 Pojmové znaky platného souhlasu - str. 64
1.1 Svobodný souhlas - str. 64
1.2 Konkrétní souhlas - str. 69
1.3 Informovaný souhlas - str. 72
1.4 Jednoznačný souhlas - str. 74
2 Výslovný souhlas - str. 78
3 Judikatura Soudního dvora k podmínkám souhlasu - str. 80
4 Prokázání udělení platného souhlasu - str. 83
5 Odvolání souhlasu - str. 84
6 Platnost dříve uděleného souhlasu - str. 84
III. kapitola Splnění smlouvy - str. 85
1 Zpracování nezbytné pro splnění smlouvy - str. 85
2 Zpracování nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy - str. 87
IV. kapitola Zachování životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby - str. 88
V. kapitola Splnění právní povinnosti nebo úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci - str. 89
1 Obecné požadavky na právní základ - str. 89
1.1 Požadavky nařízení na formu a obsah právního základu - str. 89
1.2 Stanovení právního základu s ohledem na judikaturu ESLP - str. 91
1.3 Stanovení právního základu s ohledem na judikaturu Soudního dvora - str. 104
1.4 Stanovení právního základu s ohledem na judikaturu Ústavního soudu - str. 113
2 Splnění právní povinnosti – podmínky aplikace právního titulu - str. 117
2.1 Stanovení právní povinnosti v právním základu - str. 117
2.2 Podmínka nezbytnosti - str. 118
3 Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – podmínky aplikace právního titulu - str. 118
3.1 Svěření úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci - str. 119
3.2 Právní základ, jímž se svěřuje úkol ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci - str. 121
3.3 Podmínka nezbytnosti při aplikaci právního titulu - str. 122
3.4 Námitka proti zpracování - str. 123
4 Podmínka nezbytnosti při aplikaci právních titulů - str. 124
5 Judikatura Soudního dvora k požadavkům na právní základ a podmínce nezbytnosti - str. 125
6 Shrnutí k požadavkům na právní základ a podmínce nezbytnosti - str. 131
6.1 Shrnutí k požadavkům na právní základ - str. 131
6.2 Shrnutí k podmínce nezbytnosti při aplikaci - str. 132
7 Česká právní úprava právního základu a srovnání s přístupy jiných členských států - str. 133
VI. kapitola Oprávněný zájem - str. 138
1 Podmínky aplikace právního titulu - str. 138
1.1 Podmínka sledování oprávněného zájmu - str. 139
1.2 Podmínka nezbytnosti - str. 142
1.3 Podmínka převážení oprávněného zájmu nad zájmy a základními právy a svobodami subjektu údajů - str. 142
2 Námitka proti zpracování - str. 148
3 Oprávněný zájem ve veřejném sektoru - str. 150
4 Judikatura Soudního dvora k oprávněnému zájmu - str. 150
Část čtvrtá Práva subjektů údajů - str. 157
I. kapitola Základní přehled - str. 159
II. kapitola Transparentnost při poskytování informací, sdělení a oznámení subjektům údajů - str. 161
III. kapitola Právo na informace (čl. 13 a 14 nařízení) - str. 162
1 Základní vymezení - str. 162
2 Doba poskytnutí informací - str. 163
3 Forma a způsob poskytování informací - str. 164
3.1 Způsob poskytnutí informací - str. 164
3.2 Forma poskytnutí informací- str. 166
4 Obsah poskytovaní informací - str. 168
5 Výjimky z informační povinnosti - str. 172
5.1 Výjimka podle čl. 13 odst. 4 nařízení - str. 172
5.2 Výjimky podle čl. 14 odst. 5 nařízení - str. 173
IV. kapitola Společná pravidla pro výkon práv subjektů podle čl. 15 až 22 nařízení - str. 176
1 Základní vymezení - str. 176
2 Postup při vyřizování žádostí - str. 176
2.1 Ověření identity žadatele - str. 176
2.2 Posouzení, zda se nejedná o zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou žádost - str. 177
2.3 Lhůty pro vyřízení žádosti - str. 177
2.4 Vyřízení žádosti - str. 178
2.5 Forma vyřízení žádosti - str. 178
V. kapitola Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení) - str. 180
1 Podmínky výkonu a rozsah práva - str. 180
2 Srovnání s předchozí úpravou ve směrnici 95/46 - str. 182
3 Právní režim vyřízení žádosti o přístup podle české právní úpravy - str. 182
VI. kapitola Právo na opravu, právo na výmaz a omezení zpracování osobních údajů (čl. 16 až 19 nařízení) - str. 184
1 Právo na opravu - str. 184
2 Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) - str. 186
2.1 Podmínky výkonu práva na výmaz - str. 186
2.2 Povinnost informovat o výmazu správce - str. 187
2.3 Výjimky z práva na výmaz - str. 188
2.4 Srovnání s dřívější úpravou ve směrnici 95/46 - str. 188
3 Právo na omezení zpracování - str. 190
3.1 Podmínky výkonu práva - str. 190
3.2 Výjimky z práva na omezení zpracování - str. 190
3.3 Omezení zpracování pro marketingové účely - str. 191
4 Oznamovací povinnost správce (čl. 19 nařízení) - str. 191
4.1 Podmínky pro uplatnění povinnosti - str. 191
4.2 Výjimky z oznamovací povinnosti - str. 192
VII. kapitola Právo subjektu na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení) - str. 193
1 Podmínky výkonu a rozsah práva na přenositelnost - str. 193
2 Povinnosti správce při výkonu práva na přenositelnost - str. 195
VIII. kapitola Právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 nařízení) - str. 198
1 Námitka podle čl. 21 odst. 1 nařízení - str. 198
2 Námitka podle čl. 21 odst. 2 a 3 nařízení - str. 200
3 Námitka podle čl. 21 odst. 6 nařízení - str. 200
IX. kapitola Právo subjektu nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (čl. 22 nařízení) - str. 201
1 Podmínky zákazu automatizovaného individuálního rozhodování - str. 201
2 Výjimky ze zákazu automatizovaného individuálního rozhodování - str. 203
X. kapitola Judikatura Soudního dvora k právům subjektů údajů - str. 205
1 K informační povinnosti - str. 205
2 K právu na přístup k osobním údajům, právu na opravu a výmaz osobních údajů - str. 206
3 K právu na výmaz a právu na námitku - str. 212
XI. kapitola Možné výjimky z povinnosti správce ve vztahu k právům subjektů podle vnitrostátních úprav
nebo práva EU
- str. 216
1 Obecná výjimka podle čl. 23 nařízení - str. 216
2 Specifické výjimky - str. 219
Část pátá Povinnosti správce a zpracovatele - str. 221
I. kapitola Úvod k problematice subjektů - str. 223
1 Vymezení pojmů - str. 223
1.1 Správce - str. 223
1.2 Zpracovatel - str. 225
1.3 Zástupce správců nebo zpracovatelů, kteří nejsou usazeni v Unii - str. 226
1.4 Osoba jednající z pověření správce nebo zpracovatele - str. 226
1.5 Příjemce a třetí strana - str. 226
2 Judikatura Soudního dvora k problematice správců - str. 227
II. kapitola Základní přehled povinností správce a zpracovatele - str. 231
III. kapitola Obecné povinnosti - str. 233
1 Povinnost zajištění a doložení souladu s nařízením (čl. 24) - str. 233
2 Prostředky doložení souladu s nařízením - str. 235
3 Záměrná a standardní ochrana (čl. 25 nařízení) - str. 235
4 Povinnosti správce jako společného správce (čl. 26 nařízení) - str. 236
5 Povinnosti správce nebo zpracovatele neusazeného v Unii (čl. 27 nařízení) - str. 236
6 Povinnosti správce ve vztahu ke zpracovateli (čl. 28 nařízení) - str. 237
7 Povinnosti zpracovatele a jiných osob pověřených správcem (čl. 29 nařízení) - str. 239
8 Záznamy o činnostech zpracování (čl. 30 nařízení) - str. 239
9 Spolupráce s dozorovým úřadem (čl. 31 nařízení) - str. 240
IV. kapitola Povinnost posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace (čl. 35 a 36 nařízení) - str. 241
1 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str. 241
1.1 Předpoklady vzniku povinnosti provést posouzení vlivu - str. 241
1.2 Posouzení vzniku povinnosti provést posouzení vlivu - str. 242
1.3 Provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str. 248
1.4 Výjimky podle české právní úpravy - str. 250
2 Předchozí konzultace s dozorovým úřadem - str. 250
V. kapitola Pověřenec pro ochranu osobních údajů - str. 253
1 Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů - str. 253
1.1 Podmínky pro vznik povinnosti jmenovat pověřence - str. 253
1.2 Povinnosti správce při jmenování pověřence - str. 255
2 Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů v ostatních případech - str. 257
3 Úkoly pověřence pro ochranu osobních údajů - str. 257
VI. kapitola Povinnosti v souvislosti se zabezpečením a porušením zabezpečení zpracování - str. 258
1 Povinnosti v souvislosti se zabezpečením osobních údajů - str. 258
1.1 Technická opatření k zabezpečení osobních údajů - str. 259
1.2 Organizační opatření k zabezpečení osobních údajů - str. 263
2 Povinnosti v souvislosti s porušením zabezpečení - str. 264
2.1 Povinnost posouzení porušení zabezpečení - str. 265
2.2 Ohlašovací povinnost při porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu - str. 269
2.3 Oznamovací povinnost při porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů - str. 271
VII. kapitola Kodexy chování a vydávání osvědčení - str. 273
1 Kodexy chování - str. 273
2 Osvědčení, pečetě a známky - str. 274
2.1 Základní vymezení - str. 274
2.2 Pravomoc vydávat osvědčení - str. 275
2.3 Vydávání osvědčení a certifikační kritéria - str. 276
Část šestá Zvláštní pravidla stanovená nařízením poskytující vyšší úroveň ochrany - str. 279
I. kapitola Základní vymezení - str. 281
II. kapitola Zvláštní podmínky pro udělení souhlasu dítěte - str. 283
1 Aplikovatelnost specifické úpravy - str. 283
2 Podmínky pro udělení platného souhlasu dítětem - str. 284
III. kapitola Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů - str. 286
1 Zvláštní kategorie osobních údajů - str. 286
2 Zvláštní podmínky zpracování - str. 290
2.1 Výslovný souhlas – čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení - str. 291
2.2 Plnění povinností a výkon zvláštních práv v oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení a sociální ochrany – čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení - str. 291
2.3 Ochrana životně důležitých zájmů – čl. 9 odst. 2 písm. c) nařízení - str. 292
2.4 Oprávněné činnosti nadací, sdružení nebo jiných neziskových subjektů sledujících stanovené cíle – čl. 9 odst. 2 písm. d) nařízení - str. 292
2.5 Údaje zjevně zveřejněné subjektem údajů – čl. 9 odst. 2 písm. e) nařízení - str. 293
2.6 Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků a výkon soudních pravomocí – čl. 9 odst. 2 písm. f) nařízení - str. 294
2.7 Významný veřejný zájem na základě unijního nebo vnitrostátního práva – čl. 9 odst. 2 písm. g) nařízení - str. 294
2.8 Zdravotní a sociální péče – čl. 9 odst. 2 písm. h) nařízení - str. 295
2.9 Veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví – čl. 9 odst. 2 písm. i) nařízení - str.  297
2.10 Archivace, vědecký či historický výzkum a statistika – čl. 9 odst. 2 písm. j) nařízení - str. 297
2.11 Výjimky podle práva členských států – čl. 9 odst. 4 nařízení - str. 299
Část sedmá Specifický režim pro zvláštní situace zpracování - str. 301
I. kapitola Základní vymezení - str. 303
II. kapitola Zvláštní pravidla a podmínky ochrany osobních údajů - str.  304
1 Zpracování a svoboda projevu a informací - str. 304
2 Zpracování a přístup veřejnosti k úředním dokumentům - str. 307
3 Zpracování národních identifikačních čísel - str. 311
4 Zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáním - str. 311
5 Povinnost mlčenlivosti - str. 312
6 Zavedená pravidla pro ochranu údajů uplatňovaná církvemi a náboženskými sdruženími - str. 313
III. kapitola Výjimky, záruky a odchylky pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého
či historického výzkumu nebo pro statistické účely
- str. 314
1 Zpracování pro archivaci ve veřejném zájmu - str. 314
1.1 Odchylky pro archivní účely podle české právní úpravy - str. 315
2 Zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely - str. 316
2.1 Odchylky pro vědecký a historický výzkum a statistiku podle české právní úpravy- str. 317
Tematický přehled judikatury - str. 320
Věcný rejstřík - str. 325

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

GDPR v kostce

GDPR v kostce

C. H. Beck

Praktický průvodce světem nejdiskutovanějšího evropského předpisu pomáhá prostřednictvím srozumitelného návodu zajistit soulad s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Odpovídá mimo jiné na otázky, zda je třeba jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, co muže ...

Cena: 290 KčKOUPIT

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 2. vydání

Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek, - Wolters Kluwer, a. s.

2., aktualizované vydání vychází podle právního stavu k účinnosti nařízení. V textu nařízení jsou promítnuty opravy ze 4. května 2018, na které autoři reagovali i ve výkladu. Do nového vydání autoři promítli řadu podnětů z praxe, se kterými se setkali v rámci školení, konferencí i ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

Praktický průvodce GDPR, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) představuje nový právní rámec pro zpracování osobních údajů. Text vychází z právního stavu z května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Jde o komplexnější právní předpis, než byl zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy

Petra Malotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů zejména při užití ve veřejné správě. Autorka se zaměřuje na analýzu aktuální právní úpravy a zpracovává problematiku i v evropském kontextu. Zabývá se jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na ...

Cena: 290 KčKOUPIT

GDPR Praktická příručka implementace

GDPR Praktická příručka implementace

Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

Ochrany osobních údajů se dotýká řada právních předpisů. V této aktuální monografii autorka shrnuje veškeré povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji, dále povinnosti obsažené v novém nařízení GDPR, základní zásady tohoto nařízení, ale také předkládá přesný popis, jak provést ...

Cena: 215 KčKOUPIT

GDPR - praktický průvodce implementací

GDPR - praktický průvodce implementací

Luděk Nezmar - GRADA Publishing, a. s.

Kniha provede procesem zavedení povinného nařízení EU o ochraně osobních údajů známého pod názvem General Data Protection Regulation - GDPR. Povinnost dopadne na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů EU - tedy na valnou většinu firem, organizací, obcí, škol nebo ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Praktický průvodce GDPR

Praktický průvodce GDPR

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (známé také jako GDPR) vstoupilo v platnost dne 24. 5. 2016, jeho účinnost je stanovena od 25. 5. 2018. Připravte se na změnu ve zpracovávání osobních údajů včas a vyhněte se hrozícím sankcím! Zásadní změny v oblasti ochrany osobních ...

Cena: 359 KčKOUPIT

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí

Eva Fialová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Bezkontaktní čipy RFID (Radio Frequency Identification) slouží k jedinečné identifikaci objektů na základě rádiových frekvencí, bezkontaktně a na dálku. Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích RFID. Autorka podrobně popisuje technologii RFID, podává výklad pojmu soukromí ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.