Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Publikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vedle historické analýzy a analýzy principiálního podkladu právní úpravy obsahuje podrobný rozbor a výklad stávající platné právní úpravy na ochranu osobních údajů (včetně právní úpravy předávání osobních údajů do třetích zemí), tj. zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů a zákona o zpracování osobních údajů. Pozornost je zde v podrobnostech věnována i určitým často diskutovaným případům zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích, jako je výběrové řízení, osobní spis zaměstnance, zpracování rodného čísla či sledování zaměstnance při výkonu práce. 

Autor vyžívá svých mnohaletých zkušeností s praktickou aplikací právní úpravy na ochranu osobních údajů a právní úpravy pracovněprávních vztahů z dob svého působení na Úřadu pro ochranu osobních údajů a ze svého stávajícího působení v advokacii. Výklad je tudíž doprovozen řadou praktických příkladů. Fungování jednotlivých institutů je přiblíženo na reálných situacích z aplikační praxe. 

Publikaci uvítají nejen odborníci zabývající se touto problematikou, zaujme jistě i širší odbornou veřejnost, která v ní najde návrhy řešení problémových otázek souvisejících s předmětnou materií. 

autor: Jakub Morávek; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2019, 420 stran
ISBN: 978-80-7598-587-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek ................................................... X
Úvod - str. XII
Část I    O právu, soukromí a účelu právní úpravy na ochranu  osobních údajů
1 O právu - str. 3
2 O účelu a smyslu ochrany osobních údajů  (nejen) v pracovněprávních vztazích - str. 11 2.1 O účelu a významu ochrany osobních údajů - str. 11 2.2 O účelu a o funkci právní úpravy (individuálních)  pracovněprávních vztahů - str. 15 2.3 O účelu právní úpravy ochrany osobních údajů v pracovněprávních vztazích a o základním právním rámci - str. 19
3 O soukromí a o právu na ochranu osobních údajů - str. 21
3.1 O právu na soukromí a o jeho významu - str. 21
3.2 O soukromí zaměstnance na pracovišti - str. 29 3.3 O statutu práva na soukromí - str. 31
3.4 O testu přiměřenosti - str. 33
Část II    O historii právní úpravy a o jejím mezinárodním  a unijním zakotvení
1 O ochraně osobních údajů a OSN - str. 41
1.1 O Všeobecné deklaraci lidských práv - str. 41 1.2 O Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a o Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních  a kulturních právech - str. 46
1.2.1 O Mezinárodním paktu o občanských a politických  právech - str. 47 1.2.2 O Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních  a kulturních právech - str. 49 1.3 O Mezinárodní organizaci práce  - str. 50
2 O Radě Evropy a ochraně osobních údajů - str. 53 2.1 O Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod - str. 55 2.2 O Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované  zpracování osobních dat - str. 57
3 O ochraně osobních údajů a Evropské unii - str. 63
3.1 O směrnici 95/46/ES - str. 66
3.2 O obecném nařízení - str. 73
3.2.1 O přijímání obecného nařízení, jeho cílech a o jejich  (ne)naplnění - str. 73 3.2.2 O příbězích o obecném nařízení a o souvisejících  otázkách - str. 77
Část III   O platné právní úpravě
1 O tuzemské legislativě na ochranu osobních údajů - str. 85
1.1 O zákonu o zpracování osobních údajů  - str. 87 1.2 O právním rámci a o typologii zpracování osobních údajů - str. 100
Část IV    O výkladu některých ustanovení obecného nařízení a o povinnostech zaměstnavatele při zpracování  osobních údajů v pracovněprávních vztazích
1 O pojmech ochrany osobních údajů - str. 109
1.1 O pojmech osobní údaj a subjekt údajů - str. 109
1.2 O citlivých údajích (zvláštní kategorii údajů) - str. 124
1.3 O zpracování osobních údajů a o evidenci - str. 131 1.4 O omezení zpracování, pseudonymizaci, anonymizaci  a profilování - str. 137 1.5 O pojmech správce, zpracovatel, příjemce osobních údajů  a třetí osoba - str. 144 1.6 O souhlasu se zpracováním osobních údajů - str. 163
2 O působnosti právní úpravy na ochranu osobních údajů - str. 173 2.1 O vymezení věcné a osobní působnosti podle čl. 2 obecného  nařízení - str. 173 2.2 O vymezení místní působnosti podle čl.  3 odst. 1 obecného nařízení a o působení zahraničních právnických osob na území  České republiky - str. 175
2.2.1 O příslušnosti dozorových úřadů - str. 177
2.2.2 O působnosti a o typových zpracováních - str. 179
2.3 O vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 2 - str. 184 2.4 O vymezení místní působnosti podle čl. 3 odst. 3 - str. 186
3 O základních povinnostech při zpracování osobních údajů - str. 189 3.1 O právních titulech pro zpracování osobních údajů - str. 194 3.2 O minimalizaci, přesnosti a o omezení uložení - str. 201
3.3 O účelovém omezení a o slučitelnosti účelů - str. 207 3.4 O integritě, důvěrnosti a záměrné a standardní ochraně - str. 209 3.5 O posouzení vlivu na ochranu osobních údajů - str. 217 3.6 O oznamování a ohlašování porušení zabezpečení  - str. 225
3.6.1 O porušení zabezpečení - str. 225
3.6.2 O ohlášení porušení zabezpečení - str. 226
3.6.3 O oznámení porušení zabezpečení - str. 228
3.6.4 O oznámení a o ohlášení porušení zabezpečení  a dokumentace porušení zabezpečení - str. 230
3.6.5 O ohlášení porušení zabezpečení z hlediska zásady  nemo tenetur se ipsum accusare - str. 232 3.6.6 Závěrečné poznámky - str. 235
3.7 O transparentnosti a o právech subjektu údajů - str. 236
3.7.1 O Informaci o zpracování – údaje od subjektu údajů - str. 241
3.7.2 O informaci o zpracování – údaje od jiné osoby  (z jiného zdroje) - str. 243 3.7.3 O právu na přístup a kopii - str. 244
3.7.4 O právu na opravu - str. 246
3.7.5 O právu na výmaz - str. 247
3.7.6 O právu na omezení zpracování - str. 248
3.7.7 O právu na přenositelnost - str. 249
3.7.8 O právu na námitku - str. 251
3.7.9 Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování,  včetně profilování - str. 251 3.8 O záznamech o činnostech zpracování - str. 254
3.9 O pověřenci pro ochranu osobních údajů - str. 257
Část V   O předávání osobních údajů do třetích zemí
1 O předávání osobních údajů do třetích zemí - str. 273
2 O předávání osobních údajů založeném na rozhodnutí o odpovídající ochraně - str. 277 2.1 O předávání osobních údajů založeném na smluvních  doložkách - str. 281 2.1.1 O smluvních doložkách podle rozhodnutí Komise - str. 281
2.1.2 O smluvních doložkách vydaných dozorovým úřadem - str. 283
2.1.3 O ad hoc smluvních doložkách - str. 284
3 O předávání osobních údajů založeném na BCR - str. 289
3.1 O BCR – vývoj - str. 289 3.2 O BCR – bližší charakteristika, typy a náležitosti - str. 291
3.3 O BCR – schvalovací proces - str. 295
4 O předávání osobních údajů založeném na kodexech  chování a osvědčení - str. 299
5 O předávání osobních údajů bez zajištění odpovídající  úrovně ochrany - str. 303
6 Závěrečné poznámky - str. 309
Část VI    O vybraných případech zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích
1 O některých aspektech výběru uchazeče o zaměstnání  ve smyslu ust. § 30 zák. práce - str. 317
1.1 O výběru zaměstnance – požadavky a předpoklady - str. 318 1.2 O některých aspektech kontraktačního procesu - str. 320
1.3 O ochraně osobních údajů – obecně - str. 322
1.4 O ochraně osobních údajů – výběr zaměstnance - str. 326 1.5 O databázi potenciálních zaměstnanců z neúspěšných uchazečů o zaměstnání - str. 331 1.6 O preemployment Background Screening - str. 332 1.7 O právních důsledcích uvedení nepravdivých údajů uchazečem - str. 332 1.8 O rovném zacházení a zákazu diskriminace - str. 333
1.9 Závěrečné poznámky - str. 335
2 O osobním spisu zaměstnance - str. 341
2.1 O osobním spisu a o ochraně osobních údajů - str. 342
2.2 O obsahu osobního spisu - str. 348
2.3 O době vedení osobního spisu - str. 350
2.4 O formě vedení osobního spisu - str. 351
2.5 O právu nahlížet do osobního spisu - str. 351
2.6 O právech zaměstnance k osobnímu spisu - str. 352
3 O potvrzení o zaměstnání a o pracovním posudku  (§ 313 až § 315 zák. práce) - str. 355 3.1 O potvrzení o zaměstnání (ust. § 313 zák. práce) - str. 356 3.1.1 O údajích o průměrném výdělku a o další údajích - str. 358 3.1.2 O potvrzení o zaměstnání v širším smyslu - str. 359
3.2 O pracovním posudku (ust. § 314 zák. práce) - str. 360
3.2.1 O obsahu pracovního posudku - str. 362 3.2.2 O opravě pracovního posudku a o právních důsledcích - str. 364
3.3 O úpravě potvrzení o zaměstnání a o pracovním posudku  (ust. § 315 zák. práce) - str. 365
4 O kontrole a o sledování zaměstnanců ve smyslu  ust. § 316 zák. práce - str. 367 4.1 O principiálním základu právní úpravy - str. 370
4.2 O dispozicích s pracovními a výrobními prostředky  (§ 316 odst. 1 zák. práce) - str. 371 4.3 O kontrole nakládání s pracovními a s výrobními prostředky  (ust. § 316 odst. 1 zák. práce) - str. 375 4.4 O narušování soukromí zaměstnance způsoby kontroly  podle ust. § 316 odst. 2 zák. práce – působnost - str. 377
4.5 O narušování soukromí zaměstnance způsoby kontroly  podle § 316 odst. 2 zák. práce – závažný důvod spočívající  ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele a kontrola - str. 378 4.6 O informování zaměstnance (ust. § 316 odst. 3 zák. práce) - str. 384 4.7 O narušení listovního tajemství (ust. § 316 odst. 2, 3 zák. práce) - str. 384 4.8 O informacích o zaměstnanci a o zpracování osobních údajů - str. 386
Judikatura - str. 394
Literatura - str. 397

Další nabídka k tématu

GDPR v personalistice, 2. vydání

GDPR v personalistice, 2. vydání

JUDr. Jiří Žůrek - Anag, spol. s r. o.

Pracovněprávní oblast představuje významnou oblast zpracování osobních údajů, která se dotýká velké části společnosti. Blíže ke struktuře a obsahu knihy Pravidla ochrany osobních údajů, jež stanovuje GDPR, je nutné aplikovat nejen u aktivních zaměstnanců, ale i u uchazečů a též ...

Cena: 389 KčKOUPIT

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s ...

Cena: 365 KčKOUPIT

Osobní údaje v kontextu GDPR

Osobní údaje v kontextu GDPR

Petra Melotíková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se podrobně zabývá ochranou osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí. Autorka nejprve analyzuje aktuální právní úpravu v kontextu GDPR. V další části knihy se zaměřuje na praktické uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě. ...

Cena: 308 KčKOUPIT

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), 2. vydání

Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, je jedním z nejvýznamnějších legislativních počinů posledních let. Stalo se globálním standardem pro ochranu dat a představuje také první komplexnější regulaci umělé inteligence. Druhé vydání komentáře reaguje na rozsáhlou ...

Cena: 1 190 KčKOUPIT

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský - C. H. Beck

Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Zákon o zpracování osobních údajů - Komentář

Barbora Vlachová, Martin Maisner - C. H. Beck

Zákon o zpracování osobních údajů je především adaptačním zákonem k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), ale rovněž implementací směrnice o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

ÚZ č. 1319 - Zpracování osobních údajů, GDPR

Sagit, a. s.

V dubnu 2019 byl dosavadní zákon o ochraně osobních údajů nahrazen novým zákonem o zpracování osobních údajů, který zejména obsahuje národní odchylky a upřesnění pro aplikaci obecného nařízené o ochraně osobních údajů ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.