Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva.

Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její snahou bylo poskytnout základní nástin problematiky za využití dostupných zdrojů, přiblížit ochranu držby právní praxi a pomoci jí s vytvářením náhledů na složité nebo problematické otázky, jako např. použitelnost žaloby na ochranu držby, průběh řízení nebo vztah tohoto řízení k řízením zahájeným zejména tzv. vlastnickými žalobami.

Publikace obsahuje kromě výkladu i množství praktických příkladů, které pomohou lépe pochopit předestřený výklad. V publikaci autorka zohledňuje také relevantní judikaturu soudů.

autor: Eva Dobrovolná; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 4. 3. 2024, 260 stran
ISBN: 978-80-7552-670-0

Cena: 600 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Předmluva - str. XII
Část první Historický exkurz - str. 1
Část druhá Úvodní výklady - str. 11
1 Držba a předmět držby - str. 11
2 Podstata držební ochrany - str. 16
3 Jaká držba se chrání - str. 18
4 Držba a právo k držbě - str. 19
Část třetí Ochrana držby – hmotněprávní aspekty - str. 23
1 Držba vlastnického práva a její ochrana - str. 23
1.1 Obecně - str. 23
1.2 Držba spoluvlastnického práva - str. 24
1.3 Držba spoluvlastnického práva v režimu společného jmění - str. 30
1.4 Držba odvozeného práva bydlení manžela? - str. 33
1.5 Držba spoluvlastnického práva v režimu bytového spoluvlastnictví - str. 36
2 Držba jiných práv a jejich ochrana - str. 37
2.1 Obecně k držbě jiných práv - str. 37
2.2 Vztah držby vlastnického práva k držbě jiných práv - str. 45
2.3 Ochrana držby jiných věcných práv než vlastnického práva - str. 46
2.4 Ochrana držby nájemního práva - str. 47
2.5 Držební ochrana výprosníka (?) - str. 61
3 Právní povaha nároku na ochranu držby - str. 62
4 Jednotlivé nároky z ochrany držby - str. 64
4.1 Zdržovací nárok - str. 66
4.2 Preventivní posesorní žaloba - str. 67
4.3 Nárok na uvedení v předešlý stav - str. 69
4.4 Určovací nárok - str. 78
5 Zásah do držby - str. 79
5.1 Obecně - str. 79
5.2 Zásah jako projev lidského chování - str. 85
5.3 Předpoklad újmy - str. 89
5.4 Intenzita zásahu - str. 90
5.5 Délka zásahu - str. 90
5.6 Jednotlivé typy zásahů - str. 91
5.7 Zvláštní typy zásahů - str. 96
6 Svémoc - str. 109
6.1 Důvody vyloučení svémoci - str. 110
6.2 Další důvody odepření posesorní ochrany - str. 116
7 Rušitel - str. 118
7.1 Obecně - str. 118
7.2 Přímý a nepřímý rušitel - str. 119
7.3 Univerzální a singulární sukcese na straně rušitele - str. 124
7.4 Osoby se slabším postavením jako rušitelé - str. 126
8 Ochrana držby a náhrada újmy - str. 130
8.1 Obecně - str. 130
8.2 Odůvodnění existence nároku na náhradu újmy při zásahu do držby - str. 134
8.3 V čem může újma spočívat a jaký držitel má na ni právo - str. 136
Část čtvrtá Ochrana držby – procesní aspekty - str. 141
1 Svépomocná ochrana - str. 141
1.1 Obecně ke svépomoci jako prostředku ochrany držby - str. 141
1.2 Nároky držitele při svépomocné ochraně držby - str. 144
1.3 Přiměřenost svépomoci - str. 147
2 Soudní ochrana - str. 148
2.1 Pravomoc soudu - str. 149
2.2 Příslušnost soudu - str. 151
2.3 Zahájení řízení - str. 152
2.4 Lhůta pro podání žaloby - str. 160
2.5 Spojení věcí - str. 173
2.6 Průběh řízení - str. 175
2.7 Dokazování - str. 179
2.8 Námitky žalovaného - str. 181
2.9 Rozhodnutí - str. 185
2.10 Náklady řízení - str. 188
2.11 Opravné prostředky - str. 189
2.12 Exekuční řízení - str. 190
2.13 Ochrana držby a předběžná opatření - str. 191
2.14 Posesorní versus petitorní řízení - str. 198
Část pátá Ochrana držby před prováděním nebo odstraňováním stavby - str. 213
1 Obecně - str. 213
2 Předpoklady ochrany držby při provádění nebo odstraňování stavby - str. 215
2.1 Držitel nemovité věci jako ohrožený - str. 215
2.2 Ohrožení nebo následky imisí v případě provádění nebo odstraňování stavby - str. 216
2.3 Zajištění stavebníka „cestou práva“ - str. 217
3 Zvláštní posesorní řízení a prostředky ochrany držitele nemovité věci - str. 224
3.1 Soudní zákaz provádění stavby - str. 224
3.2 Průběh řízení - str. 225
3.3 Předběžné opatření v řízení na ochranu držby před prováděním nebo odstraňováním stavby - str. 226
3.4 Vztah obecné posesorní žaloby a žaloby na ochranu držby před prováděním nebo odstraňováním stavby - str. 233
Závěr - str. 235
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 239

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.