Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Časopisy

Obec a finance, č. 4/2014

Obec a finance, č. 4/2014

Časopis OBEC & finance - odborné periodikum pro ekonomické otázky obcí, měst a regionů vychází již od roku 1996 a to 5× ročně. Vedle ekonomických otázek, záležitostí souvisejících s financováním samosprávy a územního rozvoje, se zabývá všeobecně problematikou veřejné správy a související legislativou. V popředí jsou informace o národních i evropských dotacích, investiční výstavbě a budování infrastruktury ve městech a na vesnici (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, místní komunikace, veřejné osvětlení, dětská hřiště, mobiliář). Pozornost je věnována i odvětvovým otázkám z oblasti životního prostředí, energetických úspor, bytové výstavby, dopravy, školství, sociálních věcí a kultury. Časopis se zaměřuje na problematikou rozvoje venkova a regionální politiku. Prezentuje řadu úspěšných projektů z jednotlivých územních celků, přináší příklady ze zahraničí a reaguje na aktuální dotazy čtenářů.
OBEC & finance je příležitostí pro inzerenty, kteří nabízení své produkty a služby obcím a městům.
Samostatná příloha každého vydání – Veřejná správa online je věnována informačním technologiím a jejich využití ve veřejné správě


vydává: Triada, spol. s r. o.

Roční předplatné: 540 Kč
včetně 12% DPH

Předplatné časopisu objednávejte na adrese a href="http://www.obecafinance.cz/predplatne.asp" target="_blank"www.obecafinance.cz/a.
 

Obsah čísla

OBSAH ČÍSLA 4/2014

 

Nejlepší starosta

 • Za účasti prezidenta republiky a nejvyšších ústavních činitelů se ve Španělském sále Pražského hradu zúčastnilo více než 600 představitelů obcí a měst vyhlášení výsledků soutěže „Nejlepší starosta 2010–2014,“ kterou vyhlásil Svaz měst a obcí. Setkání na hradě bylo mj. oceněním práce místních zastupitelstev na závěr volebního období.

Výsledky soutěže Vesnice roku 2014

 • Již dvacet let se koná soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Výsledky letošního ročníku byl vyhlášeny 20. září v Luhačovicích a textem i obrazem jsou představeny vítězné obce ze všech krajů i první tři obce z celostátního kola – Vesnicí roku se stala obec Kateřince (Zlínský kraj).

Zprávy Ministerstva financí

 • Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 2/2014 obsahují výzvu k podávání žádostí o dotaci v oblasti školství (Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol), dále upřesnění informace k volebním výdajům a zejména odpovědi na dotazy k této problematice.

Zrcadlo doby - Informace dle zpravodajství ČTK

 • Mapování hrozící absence lékařů – Jihočeský kraj * Inteligentní řízení dopravy – Pardubice * Prázdninové opravy škol – Hradec Králové * Zadluženost měst v Olomouckém kraji * 15. zasedání Asociace krajů * Studentské praxe na Zlínsku mají podporu kraje * Podpora učňům na Plzeňsku * Nová třídící linka na odpady v Ostravě

Informace Ministerstva pro místní rozvoj

 • Seriál článků obsahuje krátké informace o opatřeních přijatých v resortu. Dále je zde článek o schválení Dohody o partnerství, schéma Evropských strukturálních a investičních fondů, článek o přípravě zákona o zprostředkovatelské realitní činnosti a informace o 6. Kohezním fóru v Bruselu.

Příjmy obcí z hazardu

 • V souvislosti s novelou zákona o loteriích se obce od roku 2012 staly příjemcem části odvodu z loterií a jiných podobných her. Tento odvod tvoří jednak odvod z loterií a jednak objemově mnohem významnější odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení. Analýzu píše Ing. Věra Kameníčková.
Obec účtuje
 • Ing. Ivana Schneiderová formou otázek a odpovědí reaguje na aktuální problémy v účtování obcí a vedle praktického návodu řešení konkrétních případů upozorňuje i na právní aspekty a legislativní nedostatky v příslušných předpisech, vždy však s konkrétním závěrem pro praxi obcí.
PO účtuje
 • Ing. Zdeněk Nejezchleb obdobným způsobem reaguje na účtování příspěvkových organizací. Formou odpovědí na dotazy osvětluje konkrétní příklady účtování.

Chcete zlepšit veřejný pořádek?

 • Petice Svazu měst a obcí se věnuje problematice veřejného pořádku a vyzývá vládu i zákonodárný sbor k řešení otázek legislativní cestou – vznikem registru přestupků, využitím institutu veřejně prospěšných prací, novelizací zákona o přestupcích i zákona o odpadech, sociálním bydlení atp.

Jak to vidí zkušení

 • V anketě, která oslovila zkušené starostky, starosty a jednoho primátora se dozvídáme odpovědi na čtyři otázky – jaké jsou předpoklady pro dobrou práci starosty, co je třeba změnit, co řeší ve své obci a jak podporují meziobecní spolupráci.

Jak vyhrát volby

 • Systém komunálních voleb je nejsložitější. Přestože si volič může vybírat do zastupitelstva kandidáty napříč volebních stran, systém rozdělování mandátů nadržuje větším politickým stranám a preferování osobností spíše přispívá jejich kandidátce než jim samotným.

Na co se připravit

 • Člen zastupitelstva musí řešit složité úkoly a proto se musí připravit odborně i lidsky. Se satirickým nadhledem však autor, Mgr. Miloš Zbránek, upozorňuje i na odpovědnost za rozhodování členů zastupitelstev obcí, za které jim také hrozí vážné nebezpečí trestního stíhání.

Od voleb do ustavujícího zasedání

 • Jsou před námi volby do zastupitelstev obcí a dnem voleb skončí mandáty dosavadních zastupitelů. Jak probíhá správa obce v době mezi konáním voleb a zvolením nových obecních orgánů? Podrobně tyto otázky rozebírá Metodické doporučení, vydané odborem veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra.

Program rozvoje venkova

 • Realizace Programu rozvoje venkova v nastávajícím programovacím období 2014–2020 nedává obcím tolik příležitostí získat podporu na své projekty. Materiál přehledně znázorňuje jednotlivé priority Programu rozvoje venkova podle jejich významu a ukazuje, že např. iniciativa LEADER dostane jen 5 % alokací.
Odpovědi na dotazy
 • Informačně poradenské centrum pro zastupitele nabízí představitelům měst a obcí různé formy vzdělávání a informačně-poradenskou podporu. Odpovídá také na dotazy čtenářů – tentokrát např. o výměně bytů, o odměnách členů volebních komisí, o pracovním poměru starosty či o majetku obce.

Smluvní pokuta a závdavek

 • V seriálu článků o dopadech nového občanského zákoníku do činnosti obcí se tentokrát Mgr. Ludvík Matoušek věnuje institutům závdavku a smluvní pokuty. Závdavek slouží k zajištění dluhu (vedle něj jde dále např. o ručení, zástavu, zajišťovací převod práva), kdežto smluvní pokuta dluh utvrzuje.

Standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

 • PhDr. Miloslav Macela nabízí odpověď na otázku, jak přistupovat k procesu standardizace obecních úřadů, zejména úřadů obcí s rozšířenou působností a přináší praktická doporučení týkající se jednotlivých kritérií standardů kvality. Zdůrazňuje přístup k vyhlášce a popisuje základní principy standardizace včetně pravidel realizace.
Rovné příležitosti
 • Česká republika a její samosprávy z hlediska zavádění standardů rovných příležitostí mužů a žen stále zaostávají za zeměmi původní evropské dvanáctky a to i přes to, že politika tzv. gender mainstreamingu je součástí dohod při vstupu do Evropské unie (EU) – k problematice se vyjadřují Petra Kubálková a Kamil Papež.
Přestavba vesnic
 • Vývoj jihomoravské vesnice sleduje arch. Jan Kruml. Její charakter je převážně dán řadovou zástavbou bývalých selských usedlostí, které tvoří jádro obcí. Postupně jsou jádra vesnic přestavována v různé kvalitě. Na řadě fotografií zateplených domů a předzahrádek autor ukazuje příklady vhodného i méně vhodného řešení.
Úspěšné projekty
 • Středně velká města a menší obce na severu Moravy zvelebily projekty, na které bylo vyčleněno přes 3 miliardy evropských dotací z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. O další 3 miliardy se podělilo pět velkých měst v kraji. Příklady projektů prezentuje Mgr. Michal Sobek.
Roseč – život na vsi
 • Roseč je jihočeská vesnice nedaleko Jindřichova Hradce. Urbanistické a architektonické vize a studie, zpracované pražským atelierem CityUpgrade Architekti, vychází z historických cest v krajině, vytvořených dlouhodobým životem na venkově. Velká náves, s původně pěti rybníky, je základem pro návrh nového jádra obce.
Hospodaření s dešťovou vodou
 • Ing. Ondřej Nehasil píše o hospodaření s dešťovou vodou. Tradiční rolí obce bývalo vybudovat dešťovou kanalizaci, která bezpečně sváděla dešťovou vodu z celé obce do vodního toku. V současné době se naše společnost vyvíjí takovým způsobem, že musí starý systém kanalizace dešťových vod přehodnotit.
Změny a trendy v rozmístění obyvatelstva
 • Po poměrně výrazném a nebývalém růstu (vlivem přirozené měny a migrace) zažila Česká republika výrazný pokles počtu obyvatel (opět vlivem přirozené měny a migrace). Podrobné trendy analyzuje již v druhé části svého příspěvku RNDr. Jan Müller.
Základní registry
 • Co dělat při změně trvalého pobytu sděluje Mgr. Marek Hejduk. Prostřednictvím základních registrů se zjednodušuje přístup občana nejenom v místě bydliště, ale i na katastru, ve zdravotní pojišťovně, na finančním úřadě, při vyřizování řidičského průkazu, registraci vozidla atd.
Financování veřejné osobní dopravy
 • Doprava představuje významnou složku národního hospodářství. Systém financování veřejné osobní dopravy komentuje Ing. Mgr. David Sláma, zejména v rozdělení na státní, krajské a místní rozpočty.
Stromy v obcích
 • Ing. Jaroslav Kolařík uvádí, že pozitivní vlivy stromů na prostředí obývané lidmi asi není nutné rozebírat. Vlastníci a správci pozemků na nichž stromy rostou, zejména obce, ovšem často řeší systémem kontrol a pěstební opatření, jejichž zajištění by mělo při správě populací stromů být na předním místě.
Kraje se budou slučovat
 • …alespoň ty francouzské, píše Ing. Jaroslava Kypetová. Při své letní návštěvě ve Francii zaznamenala návrh, který bude schvalovat Senát. Spočívá v tom, že z dnešních 22 regionů má vzniknout 13 větších územních celků kvůli administrativním úsporám a větší efektivitě výkonu veřejné správy.
Financování samospráv na Taiwanu
 • Z odborné stáže na dalekém ostrově podává informaci Mgr. Ing. David Sláma. Popisuje systém veřejné správy na Taiwanu, celý daňový systém a význam majetkové daně. Dále se zaměřuje na rozdělování lokálních daní. Zdůrazňuje úlohu lidského faktoru a zapojení moderních technologií.
Vzdělávání ve veřejné správě
 • Exministr Cyril Svoboda se vyjadřuje k úředníkům veřejné správy. Ideálem je vzdělaný, kompetentní úředník, který rozhoduje rychle, správně, je zdvořilý a vstřícný k účastníkům veřejnoprávních vztahů. Vzdělávání státní služby by zasloužilo speciální vzdělávací instituci, nikoli však soukromé nekvalitní instituce.
Pasivní dům pro seniory
 • První pasivní bytový dům pro seniory vyrostl v Modřicích u Brna. Největší pasivní stavba v ČR, postavená a financovaná municipalitou, vznikala rok a půl a stála 70 milionů korun je tvořen třemi budovami, dvě slouží pro ubytování, třetí je vstupním objektem se zázemím domu i protihlukovou bariérou – píše Ing. Eva Vítková.
Místní poplatek
 • Seriál o místních poplatcích se chýlí k závěru. Mgr. Jan Břeň se tentokrát věnuje procesní části zákonné úpravy a to je správa místních poplatků. Objasňuje pojem správa, úlohu správce místního poplatku a postupně objasňuje všechny zásady správy místních poplatků.

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny ...

Cena: 187 KčKOUPIT

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

ÚZ č. 1577 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí, 2024

V publikaci najdete především aktuální znění dvou klíčových zákonů, a to zákona o rozpočtových pravidlech a zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které byly změněny k 1. 1. 2024; dále jsou zde ...

Cena: 243 KčKOUPIT

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ...

Cena: 211 KčKOUPIT

Právo pro obce

Právo pro obce

V České republice existuje více než šest tisíc obcí. Autorský kolektiv pod vedením JUDr. Jaroslava Svejkovského sestavil kompletní přehled nejdůležitějších právních předpisů a praktický výklad desítek oborů z každodenního výkonu činnosti obcí. Publikace představuje prvního uceleného ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí

Publikace Veřejnoprávní smlouvy v působnosti obcí je uceleným průvodcem institutem veřejnoprávních smluv. Autor cílí na úředníky a představitele samosprávných celků a pomocí praktický příkladů a velkého množství vzorů provede čtenáře danou problematikou. Kniha je rozdělena do pěti ...

Cena: 352 KčKOUPIT

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon o obcích - Praktický komentář

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, je primárním právním předpisem pro každou obec v České republice. V praktickém komentáři k tomuto zákonu využila autorka své dlouholeté zkušenosti na obecním úřadě a promítla je do praktických příkladů a vzorů. Komentář je tak určen především ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Moderní kontrola veřejné správy

Moderní kontrola veřejné správy

Naše společnost, veřejná politika i veřejná správa se skládají z mnoha procesů. Tyto procesy obsahují rizika, jejichž dopady jsou snižovány pomocí kontrolních mechanismů. Celospolečenský vývoj je však velmi živelný. Procesy se stávají složitějšími a jejich rizika není možné jednoduše ...

Cena: 475 KčKOUPIT

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

ÚZ č. 1540 - Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Publikace obsahuje 24 předpisů v aktuálním znění. Předpisy jsou rozděleny do čtyř kapitol: Svobodný přístup k informacím, eGovernment (elektronické úkony a automatická konverze dokumentů, základní registry, ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Zákon o krajích. Komentář

Zákon o krajích. Komentář

V odborné literatuře dosud zcela převládají komentáře věnované obecnímu zřízení. Přes svá specifika tak bývá výklad ustanovení krajského zřízení zpravidla odvozován od komentářů k obdobným ustanovením tohoto zákona. Předkládaný komentář je v tomto směru inovativní, neboť přináší ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.