Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.

Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré správy a programech Compliance a vzájemných souvislostech. Vychází z novel účinných k 1. 1. 2021. Čerpá z praxe. 
autoři: Tomáš Moravec, Lucie Andreisová; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 3. 2021, 312 stran
ISBN: 978-80-2711-217-3

Cena: 349 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. 11
Předmluva - str. 12
Seznam zkratek - str. 13
1. Pojem a povaha obchodních společností - str. 15
2. Právní úprava obchodních společností - str. 21
3. Obecná úprava obchodních společností - str. 24
3.1 Vklad do obchodní společnosti - str. 25
3.1.1 Pojem vkladu - str. 25
3.1.2 Správce vkladů- str. 26
3.2 Podíl - str. 27
3.2.1 Podíl na zisku - str. 27
3.2.2 Vypořádací podíl - str. 28
3.2.3 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 29
3.2.4 Omezení výplaty zdrojů společnosti - str. 29
3.2.5 Nakládání s podílem - str. 30
4. Orgány obchodních společností - str. 31
4.1 Dělení orgánů - str. 31
4.2 Členství v orgánech - str. 32
4.2.1 Úvod - str. 32
4.2.2 Rozhodování orgánů obchodní společnosti - str. 34
4.2.3 Pravidla jednání členů orgánů - str. 34
4.2.4 Smlouva o výkonu funkce - str. 36
4.2.5 Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce - str. 37
5. Regulace koncernu - str. 39
5.1 Ovlivnění - str. 39
5.2 Koncern - str. 41
5.3 Zpráva o vztazích - str. 42
6. Veřejná obchodní společnost - str. 44
6.1 Práva a povinnosti společníků - str. 45
6.2 Vnitřní uspořádání společnosti - str. 47
6.3 Členství ve veřejné obchodní společnosti - str. 47
6.4 Zrušení veřejné obchodní společnosti - str. 48
7. Komanditní společnost - str. 50
7.1 Práva a povinnosti společníků - str. 52
7.2 Vnitřní uspořádání společnosti - str. 54
7.3 Členství v komanditní společnosti - str. 55
7.4 Zrušení komanditní společnosti - str. 56
8. Společnost s ručením omezeným - str. 58
8.1 Podíl společníka - str. 58
8.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 59
8.3 Práva a povinnosti společníka - str. 61
8.3.1 Obecné povinnost - str. 61
8.3.2 Vkladová povinnost - str. 61
8.3.3 Povinnost ručení - str. 62
8.3.4 Příplatková povinnost - str. 62
8.3.5 Povinnost odevzdat kmenový list - str. 63
8.3.6 Právo na podíl na zisku - str. 63
8.3.7 Hlasovací právo - str. 63
8.3.8 Právo na informace - str. 64
8.3.9 Společnická žaloba - str. 64
8.3.10 Práva kvalifikovaných společníků - str. 65
8.4 Systém vnitřního uspořádání - str. 65
8.4.1 Valná hromada - str. 66
8.4.2 Svolání valné hromady - str. 66
8.4.3 Průběh valné hromady - str. 68
8.4.4 Neplatnost valné hromady - str. 69
8.4.5 Statutární orgán - str. 69
8.4.6 Dozorčí rada - str. 70
8.4.7 Výbor pro audit - str. 71
8.5 Zánik účasti společníka ve společnosti - str. 72
8.5.1 Vystoupení společníka - str. 72
8.5.2 Dohoda o ukončení účasti společníka - str. 72
8.5.3 Vyloučení společníka - str. 73
8.5.4 Zrušení účasti společníka soudem - str. 73
8.5.5 Kaduční řízení - str. 74
8.5.6 Převod podílu - str. 75
8.6 Zvýšení základního kapitálu - str. 75
8.6.1 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti - str. 76
8.6.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - str. 77
8.7 Snížení základního kapitálu - str. 77
9. Akciová společnost - str. 79
9.1 Založení a vznik akciové společnosti - str. 80
9.1.1 Ochrana věřitelů po vzniku akciové společnosti - str. 82
9.2 Akcie - str. 82
9.3 Práva a povinnosti akcionáře - str. 86
9.3.1 Vkladová povinnost - str. 86
9.3.2 Právo na podíl na zisku - str. 86
9.3.3 Hlasovací právo - str. 87
9.3.4 Právo na vysvětlení a informace - str. 87
9.3.5 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy - str. 88
9.3.6 Práva kvalifikovaných akcionářů - str. 88
9.3.7 Nucený přechod účastnických cenných papírů - str. 90
9.3.8 Právo na odkup - str. 90
9.4 Systém vnitřního uspořádání - str. 91
9.4.1 Valná hromada - str. 91
9.4.2 Svolání valné hromady - str. 92
9.4.3 Průběh valné hromady - str. 96
9.4.4 Neplatnost valné hromady - str. 97
9.4.5 Dualistický systém - str. 98
9.4.6 Monistický systém - str. 101
9.4.7 Výbor pro audit - str. 103
9.5 Zvýšení základního kapitálu - str. 104
9.5.1 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií - str. 105
9.5.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - str. 106
9.5.3 Podmíněné zvýšení základního kapitálu - str. 106
9.5.4 Snížení základního kapitálu - str. 107
9.5.5 Snížení jmenovité hodnoty - str. 107
9.5.6 Vzetí akcií z oběhu - str. 107
9.5.7 Upuštění od vydání nesplacených akcií - str. 108
9.6 Zrušení a zánik společnosti - str. 108
10. Řízení a správa obchodních korporací (corporate governance) - str. 110
10.1 Úvod - str. 110
10.2 Pojem corporate governance - str. 110
10.3 Historický exkurs - str. 112
10.4 Principy a prostředky regulace - str. 112
10.5 Nástroje corporate governance - str. 114
10.6 Kodexy corporate governance - str. 116
10.7 Corporate governance z pohledu práva a compliance - str. 118
10.8 Shrnutí - str. 119
11. Povinnost péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku - str. 121
11.1 Geneze institutu péče řádného hospodáře v českém korporačním právu  a jeho aktuální podoba - str. 121
12. Vymezení institutu péče řádného hospodáře dle české právní teorie - str. 137
13. Povinnost člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při  výkonu funkce s péčí řádného hospodáře - str. 145
13.1 Úvod - str. 145
13.2 Základní zásady a aspekty stávající právní úpravy - str. 145
13.3 Pojem péče řádného hospodáře - str. 150
13.4 Odpovědnost za selhání delegovaných složek - str. 153
13.5 Posuzování povinnosti jednat při výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře a důkazní břemeno - str. 155
13.6 Povinnost loajality - str. 158
13.7 Povinná osoba - str. 163
13.8 Presumované porušení - str. 163
13.9 Shrnutí - str. 164
14. Zvláštní (kvalifikované) případy povinnosti člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku - str. 167
14.1 Úvod - str. 167
14.2 Pravidlo podnikatelského úsudku - str. 167
14.2.1 Úvod - str. 167
14.2.2 Riziko a podnikatelský (obchodní) úsudek - str. 168
14.2.3 Myšlenková východiska pravidla podnikatelského úsudku  a systém jeho právní úpravy v soudobém českém korporačním právu - str. 175
14.2.4 Podstata a koncepce pravidla podnikatelského úsudku ve vybraných zahraničních jurisdikcích - str. 184
14.3 Shrnutí - str. 187
15. Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku - str. 190
15.1 Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře - str. 190
15.2 Judikaturní vymezení pravidla podnikatelského úsudku - str. 196
15.3 Shrnutí - str. 196
16. Soukromoprávní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře - str. 199
16.1 Úvod - str. 199
16.2 Povinnost k náhradě škody (újmy) - str. 202
16.3 Vydání prospěchu - str. 206
16.4 Další důsledky - str. 207
16.5 Shrnutí - str. 208
17. Vybrané (obecné) povinnosti statutárních „ředitelů“ při řízení a správě britských obchodních korporací - str. 210
17.1 Úvod - str. 210
17.2 Přehled obecných povinností - str. 210
17.3 Shrnutí - str. 218
18. Program compliance jako účinný nástroj dobrého řízení a správy obchodních korporací - str. 220
18.1 Úvodem - str. 220
18.2 Co je to compliance a k čemu slouží? - str. 222
18.3 Vnitřní a vnější dopady „non-compliance“  - str. 237
18.4 Geneze a následný vývoj problematiky compliance - str. 239
18.5 Povinnost nebo program, který je takříkajíc „nice-to-have“? - str. 243
18.6 Shrnutí - str. 245
19. Efektivní implementace interního programu compliance - str. 247
19.1 Postavení compliance, proporcionalita, nastavení interní řídící a vlastnické struktury („governance“) a odpovídající zdroje - str. 247
19.2 Analýza a řízení rizik - str. 260
19.3 Interní řídící dokumentace a etické kodexy - str. 262
19.4 Nastavení systému vnitřních kontrol a dalších interních (kontrolních) postupů a procesů - str. 268
19.5 Školení a komunikace - str. 271
19.6 Dohled, monitoring, zajištění a související nástroje - str. 273
19.7 Reporting - str. 276
19.8 Oznamovací mechanismy a interní vyšetřování - str. 277
19.9 Podpora programu compliance ze strany (nejen) nejvyššího vedení příslušné obchodní korporace - str. 278
19.10 Měření efektivity vnitřních compliance programů - str. 279
19.11 Shrnutí - str. 280
20. Vybrané oblasti zájmu interního programu compliance v podnikatelské (korporační) praxi - str. 283
20.1 Úvod - str. 283
20.2 Protikorupční program - str. 283
20.3 Soutěžní compliance - str. 286
20.4 Whistleblowing - str. 289
20.5 Shrnutí - str. 295
Literatura - str. 298

Další nabídka k tématu

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv - C. H. Beck

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Jan Lasák, Josef Kotásek a kolektiv - C. H. Beck

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 110 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 220 KčKOUPIT

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.