Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.

Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré správy a programech Compliance a vzájemných souvislostech. Vychází z novel účinných k 1. 1. 2021. Čerpá z praxe. 

autoři: Tomáš Moravec, Lucie Andreisová; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 3. 2021, 312 stran
ISBN: 978-80-2711-217-3

Cena: 349 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. 11
Předmluva - str. 12
Seznam zkratek - str. 13
1. Pojem a povaha obchodních společností - str. 15
2. Právní úprava obchodních společností - str. 21
3. Obecná úprava obchodních společností - str. 24
3.1 Vklad do obchodní společnosti - str. 25
3.1.1 Pojem vkladu - str. 25
3.1.2 Správce vkladů- str. 26
3.2 Podíl - str. 27
3.2.1 Podíl na zisku - str. 27
3.2.2 Vypořádací podíl - str. 28
3.2.3 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 29
3.2.4 Omezení výplaty zdrojů společnosti - str. 29
3.2.5 Nakládání s podílem - str. 30
4. Orgány obchodních společností - str. 31
4.1 Dělení orgánů - str. 31
4.2 Členství v orgánech - str. 32
4.2.1 Úvod - str. 32
4.2.2 Rozhodování orgánů obchodní společnosti - str. 34
4.2.3 Pravidla jednání členů orgánů - str. 34
4.2.4 Smlouva o výkonu funkce - str. 36
4.2.5 Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce - str. 37
5. Regulace koncernu - str. 39
5.1 Ovlivnění - str. 39
5.2 Koncern - str. 41
5.3 Zpráva o vztazích - str. 42
6. Veřejná obchodní společnost - str. 44
6.1 Práva a povinnosti společníků - str. 45
6.2 Vnitřní uspořádání společnosti - str. 47
6.3 Členství ve veřejné obchodní společnosti - str. 47
6.4 Zrušení veřejné obchodní společnosti - str. 48
7. Komanditní společnost - str. 50
7.1 Práva a povinnosti společníků - str. 52
7.2 Vnitřní uspořádání společnosti - str. 54
7.3 Členství v komanditní společnosti - str. 55
7.4 Zrušení komanditní společnosti - str. 56
8. Společnost s ručením omezeným - str. 58
8.1 Podíl společníka - str. 58
8.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 59
8.3 Práva a povinnosti společníka - str. 61
8.3.1 Obecné povinnost - str. 61
8.3.2 Vkladová povinnost - str. 61
8.3.3 Povinnost ručení - str. 62
8.3.4 Příplatková povinnost - str. 62
8.3.5 Povinnost odevzdat kmenový list - str. 63
8.3.6 Právo na podíl na zisku - str. 63
8.3.7 Hlasovací právo - str. 63
8.3.8 Právo na informace - str. 64
8.3.9 Společnická žaloba - str. 64
8.3.10 Práva kvalifikovaných společníků - str. 65
8.4 Systém vnitřního uspořádání - str. 65
8.4.1 Valná hromada - str. 66
8.4.2 Svolání valné hromady - str. 66
8.4.3 Průběh valné hromady - str. 68
8.4.4 Neplatnost valné hromady - str. 69
8.4.5 Statutární orgán - str. 69
8.4.6 Dozorčí rada - str. 70
8.4.7 Výbor pro audit - str. 71
8.5 Zánik účasti společníka ve společnosti - str. 72
8.5.1 Vystoupení společníka - str. 72
8.5.2 Dohoda o ukončení účasti společníka - str. 72
8.5.3 Vyloučení společníka - str. 73
8.5.4 Zrušení účasti společníka soudem - str. 73
8.5.5 Kaduční řízení - str. 74
8.5.6 Převod podílu - str. 75
8.6 Zvýšení základního kapitálu - str. 75
8.6.1 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti - str. 76
8.6.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - str. 77
8.7 Snížení základního kapitálu - str. 77
9. Akciová společnost - str. 79
9.1 Založení a vznik akciové společnosti - str. 80
9.1.1 Ochrana věřitelů po vzniku akciové společnosti - str. 82
9.2 Akcie - str. 82
9.3 Práva a povinnosti akcionáře - str. 86
9.3.1 Vkladová povinnost - str. 86
9.3.2 Právo na podíl na zisku - str. 86
9.3.3 Hlasovací právo - str. 87
9.3.4 Právo na vysvětlení a informace - str. 87
9.3.5 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy - str. 88
9.3.6 Práva kvalifikovaných akcionářů - str. 88
9.3.7 Nucený přechod účastnických cenných papírů - str. 90
9.3.8 Právo na odkup - str. 90
9.4 Systém vnitřního uspořádání - str. 91
9.4.1 Valná hromada - str. 91
9.4.2 Svolání valné hromady - str. 92
9.4.3 Průběh valné hromady - str. 96
9.4.4 Neplatnost valné hromady - str. 97
9.4.5 Dualistický systém - str. 98
9.4.6 Monistický systém - str. 101
9.4.7 Výbor pro audit - str. 103
9.5 Zvýšení základního kapitálu - str. 104
9.5.1 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií - str. 105
9.5.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - str. 106
9.5.3 Podmíněné zvýšení základního kapitálu - str. 106
9.5.4 Snížení základního kapitálu - str. 107
9.5.5 Snížení jmenovité hodnoty - str. 107
9.5.6 Vzetí akcií z oběhu - str. 107
9.5.7 Upuštění od vydání nesplacených akcií - str. 108
9.6 Zrušení a zánik společnosti - str. 108
10. Řízení a správa obchodních korporací (corporate governance) - str. 110
10.1 Úvod - str. 110
10.2 Pojem corporate governance - str. 110
10.3 Historický exkurs - str. 112
10.4 Principy a prostředky regulace - str. 112
10.5 Nástroje corporate governance - str. 114
10.6 Kodexy corporate governance - str. 116
10.7 Corporate governance z pohledu práva a compliance - str. 118
10.8 Shrnutí - str. 119
11. Povinnost péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku - str. 121
11.1 Geneze institutu péče řádného hospodáře v českém korporačním právu  a jeho aktuální podoba - str. 121
12. Vymezení institutu péče řádného hospodáře dle české právní teorie - str. 137
13. Povinnost člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při  výkonu funkce s péčí řádného hospodáře - str. 145
13.1 Úvod - str. 145
13.2 Základní zásady a aspekty stávající právní úpravy - str. 145
13.3 Pojem péče řádného hospodáře - str. 150
13.4 Odpovědnost za selhání delegovaných složek - str. 153
13.5 Posuzování povinnosti jednat při výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře a důkazní břemeno - str. 155
13.6 Povinnost loajality - str. 158
13.7 Povinná osoba - str. 163
13.8 Presumované porušení - str. 163
13.9 Shrnutí - str. 164
14. Zvláštní (kvalifikované) případy povinnosti člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku - str. 167
14.1 Úvod - str. 167
14.2 Pravidlo podnikatelského úsudku - str. 167
14.2.1 Úvod - str. 167
14.2.2 Riziko a podnikatelský (obchodní) úsudek - str. 168
14.2.3 Myšlenková východiska pravidla podnikatelského úsudku  a systém jeho právní úpravy v soudobém českém korporačním právu - str. 175
14.2.4 Podstata a koncepce pravidla podnikatelského úsudku ve vybraných zahraničních jurisdikcích - str. 184
14.3 Shrnutí - str. 187
15. Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku - str. 190
15.1 Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře - str. 190
15.2 Judikaturní vymezení pravidla podnikatelského úsudku - str. 196
15.3 Shrnutí - str. 196
16. Soukromoprávní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře - str. 199
16.1 Úvod - str. 199
16.2 Povinnost k náhradě škody (újmy) - str. 202
16.3 Vydání prospěchu - str. 206
16.4 Další důsledky - str. 207
16.5 Shrnutí - str. 208
17. Vybrané (obecné) povinnosti statutárních „ředitelů“ při řízení a správě britských obchodních korporací - str. 210
17.1 Úvod - str. 210
17.2 Přehled obecných povinností - str. 210
17.3 Shrnutí - str. 218
18. Program compliance jako účinný nástroj dobrého řízení a správy obchodních korporací - str. 220
18.1 Úvodem - str. 220
18.2 Co je to compliance a k čemu slouží? - str. 222
18.3 Vnitřní a vnější dopady „non-compliance“  - str. 237
18.4 Geneze a následný vývoj problematiky compliance - str. 239
18.5 Povinnost nebo program, který je takříkajíc „nice-to-have“? - str. 243
18.6 Shrnutí - str. 245
19. Efektivní implementace interního programu compliance - str. 247
19.1 Postavení compliance, proporcionalita, nastavení interní řídící a vlastnické struktury („governance“) a odpovídající zdroje - str. 247
19.2 Analýza a řízení rizik - str. 260
19.3 Interní řídící dokumentace a etické kodexy - str. 262
19.4 Nastavení systému vnitřních kontrol a dalších interních (kontrolních) postupů a procesů - str. 268
19.5 Školení a komunikace - str. 271
19.6 Dohled, monitoring, zajištění a související nástroje - str. 273
19.7 Reporting - str. 276
19.8 Oznamovací mechanismy a interní vyšetřování - str. 277
19.9 Podpora programu compliance ze strany (nejen) nejvyššího vedení příslušné obchodní korporace - str. 278
19.10 Měření efektivity vnitřních compliance programů - str. 279
19.11 Shrnutí - str. 280
20. Vybrané oblasti zájmu interního programu compliance v podnikatelské (korporační) praxi - str. 283
20.1 Úvod - str. 283
20.2 Protikorupční program - str. 283
20.3 Soutěžní compliance - str. 286
20.4 Whistleblowing - str. 289
20.5 Shrnutí - str. 295
Literatura - str. 298

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.