Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.

Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré správy a programech Compliance a vzájemných souvislostech. Vychází z novel účinných k 1. 1. 2021. Čerpá z praxe. 
autor: Tomáš Moravec, Lucie Andreisová vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 3. 2021, 312 stran
ISBN: 978-80-2711-217-3

Cena: 349 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. 11
Předmluva - str. 12
Seznam zkratek - str. 13
1. Pojem a povaha obchodních společností - str. 15
2. Právní úprava obchodních společností - str. 21
3. Obecná úprava obchodních společností - str. 24
3.1 Vklad do obchodní společnosti - str. 25
3.1.1 Pojem vkladu - str. 25
3.1.2 Správce vkladů- str. 26
3.2 Podíl - str. 27
3.2.1 Podíl na zisku - str. 27
3.2.2 Vypořádací podíl - str. 28
3.2.3 Podíl na likvidačním zůstatku - str. 29
3.2.4 Omezení výplaty zdrojů společnosti - str. 29
3.2.5 Nakládání s podílem - str. 30
4. Orgány obchodních společností - str. 31
4.1 Dělení orgánů - str. 31
4.2 Členství v orgánech - str. 32
4.2.1 Úvod - str. 32
4.2.2 Rozhodování orgánů obchodní společnosti - str. 34
4.2.3 Pravidla jednání členů orgánů - str. 34
4.2.4 Smlouva o výkonu funkce - str. 36
4.2.5 Vyloučení člena statutárního orgánu z výkonu funkce - str. 37
5. Regulace koncernu - str. 39
5.1 Ovlivnění - str. 39
5.2 Koncern - str. 41
5.3 Zpráva o vztazích - str. 42
6. Veřejná obchodní společnost - str. 44
6.1 Práva a povinnosti společníků - str. 45
6.2 Vnitřní uspořádání společnosti - str. 47
6.3 Členství ve veřejné obchodní společnosti - str. 47
6.4 Zrušení veřejné obchodní společnosti - str. 48
7. Komanditní společnost - str. 50
7.1 Práva a povinnosti společníků - str. 52
7.2 Vnitřní uspořádání společnosti - str. 54
7.3 Členství v komanditní společnosti - str. 55
7.4 Zrušení komanditní společnosti - str. 56
8. Společnost s ručením omezeným - str. 58
8.1 Podíl společníka - str. 58
8.2 Založení a vznik společnosti s ručením omezeným - str. 59
8.3 Práva a povinnosti společníka - str. 61
8.3.1 Obecné povinnost - str. 61
8.3.2 Vkladová povinnost - str. 61
8.3.3 Povinnost ručení - str. 62
8.3.4 Příplatková povinnost - str. 62
8.3.5 Povinnost odevzdat kmenový list - str. 63
8.3.6 Právo na podíl na zisku - str. 63
8.3.7 Hlasovací právo - str. 63
8.3.8 Právo na informace - str. 64
8.3.9 Společnická žaloba - str. 64
8.3.10 Práva kvalifikovaných společníků - str. 65
8.4 Systém vnitřního uspořádání - str. 65
8.4.1 Valná hromada - str. 66
8.4.2 Svolání valné hromady - str. 66
8.4.3 Průběh valné hromady - str. 68
8.4.4 Neplatnost valné hromady - str. 69
8.4.5 Statutární orgán - str. 69
8.4.6 Dozorčí rada - str. 70
8.4.7 Výbor pro audit - str. 71
8.5 Zánik účasti společníka ve společnosti - str. 72
8.5.1 Vystoupení společníka - str. 72
8.5.2 Dohoda o ukončení účasti společníka - str. 72
8.5.3 Vyloučení společníka - str. 73
8.5.4 Zrušení účasti společníka soudem - str. 73
8.5.5 Kaduční řízení - str. 74
8.5.6 Převod podílu - str. 75
8.6 Zvýšení základního kapitálu - str. 75
8.6.1 Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti - str. 76
8.6.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - str. 77
8.7 Snížení základního kapitálu - str. 77
9. Akciová společnost - str. 79
9.1 Založení a vznik akciové společnosti - str. 80
9.1.1 Ochrana věřitelů po vzniku akciové společnosti - str. 82
9.2 Akcie - str. 82
9.3 Práva a povinnosti akcionáře - str. 86
9.3.1 Vkladová povinnost - str. 86
9.3.2 Právo na podíl na zisku - str. 86
9.3.3 Hlasovací právo - str. 87
9.3.4 Právo na vysvětlení a informace - str. 87
9.3.5 Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy - str. 88
9.3.6 Práva kvalifikovaných akcionářů - str. 88
9.3.7 Nucený přechod účastnických cenných papírů - str. 90
9.3.8 Právo na odkup - str. 90
9.4 Systém vnitřního uspořádání - str. 91
9.4.1 Valná hromada - str. 91
9.4.2 Svolání valné hromady - str. 92
9.4.3 Průběh valné hromady - str. 96
9.4.4 Neplatnost valné hromady - str. 97
9.4.5 Dualistický systém - str. 98
9.4.6 Monistický systém - str. 101
9.4.7 Výbor pro audit - str. 103
9.5 Zvýšení základního kapitálu - str. 104
9.5.1 Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií - str. 105
9.5.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů - str. 106
9.5.3 Podmíněné zvýšení základního kapitálu - str. 106
9.5.4 Snížení základního kapitálu - str. 107
9.5.5 Snížení jmenovité hodnoty - str. 107
9.5.6 Vzetí akcií z oběhu - str. 107
9.5.7 Upuštění od vydání nesplacených akcií - str. 108
9.6 Zrušení a zánik společnosti - str. 108
10. Řízení a správa obchodních korporací (corporate governance) - str. 110
10.1 Úvod - str. 110
10.2 Pojem corporate governance - str. 110
10.3 Historický exkurs - str. 112
10.4 Principy a prostředky regulace - str. 112
10.5 Nástroje corporate governance - str. 114
10.6 Kodexy corporate governance - str. 116
10.7 Corporate governance z pohledu práva a compliance - str. 118
10.8 Shrnutí - str. 119
11. Povinnost péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku - str. 121
11.1 Geneze institutu péče řádného hospodáře v českém korporačním právu  a jeho aktuální podoba - str. 121
12. Vymezení institutu péče řádného hospodáře dle české právní teorie - str. 137
13. Povinnost člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při  výkonu funkce s péčí řádného hospodáře - str. 145
13.1 Úvod - str. 145
13.2 Základní zásady a aspekty stávající právní úpravy - str. 145
13.3 Pojem péče řádného hospodáře - str. 150
13.4 Odpovědnost za selhání delegovaných složek - str. 153
13.5 Posuzování povinnosti jednat při výkonu funkce člena statutárního orgánu obchodní společnosti s péčí řádného hospodáře a důkazní břemeno - str. 155
13.6 Povinnost loajality - str. 158
13.7 Povinná osoba - str. 163
13.8 Presumované porušení - str. 163
13.9 Shrnutí - str. 164
14. Zvláštní (kvalifikované) případy povinnosti člena statutárního orgánu české obchodní korporace jednat při výkonu funkce s péčí řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku - str. 167
14.1 Úvod - str. 167
14.2 Pravidlo podnikatelského úsudku - str. 167
14.2.1 Úvod - str. 167
14.2.2 Riziko a podnikatelský (obchodní) úsudek - str. 168
14.2.3 Myšlenková východiska pravidla podnikatelského úsudku  a systém jeho právní úpravy v soudobém českém korporačním právu - str. 175
14.2.4 Podstata a koncepce pravidla podnikatelského úsudku ve vybraných zahraničních jurisdikcích - str. 184
14.3 Shrnutí - str. 187
15. Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře a pravidla podnikatelského úsudku - str. 190
15.1 Judikaturní vymezení povinnosti péče řádného hospodáře - str. 190
15.2 Judikaturní vymezení pravidla podnikatelského úsudku - str. 196
15.3 Shrnutí - str. 196
16. Soukromoprávní odpovědnost člena statutárního orgánu za porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře - str. 199
16.1 Úvod - str. 199
16.2 Povinnost k náhradě škody (újmy) - str. 202
16.3 Vydání prospěchu - str. 206
16.4 Další důsledky - str. 207
16.5 Shrnutí - str. 208
17. Vybrané (obecné) povinnosti statutárních „ředitelů“ při řízení a správě britských obchodních korporací - str. 210
17.1 Úvod - str. 210
17.2 Přehled obecných povinností - str. 210
17.3 Shrnutí - str. 218
18. Program compliance jako účinný nástroj dobrého řízení a správy obchodních korporací - str. 220
18.1 Úvodem - str. 220
18.2 Co je to compliance a k čemu slouží? - str. 222
18.3 Vnitřní a vnější dopady „non-compliance“  - str. 237
18.4 Geneze a následný vývoj problematiky compliance - str. 239
18.5 Povinnost nebo program, který je takříkajíc „nice-to-have“? - str. 243
18.6 Shrnutí - str. 245
19. Efektivní implementace interního programu compliance - str. 247
19.1 Postavení compliance, proporcionalita, nastavení interní řídící a vlastnické struktury („governance“) a odpovídající zdroje - str. 247
19.2 Analýza a řízení rizik - str. 260
19.3 Interní řídící dokumentace a etické kodexy - str. 262
19.4 Nastavení systému vnitřních kontrol a dalších interních (kontrolních) postupů a procesů - str. 268
19.5 Školení a komunikace - str. 271
19.6 Dohled, monitoring, zajištění a související nástroje - str. 273
19.7 Reporting - str. 276
19.8 Oznamovací mechanismy a interní vyšetřování - str. 277
19.9 Podpora programu compliance ze strany (nejen) nejvyššího vedení příslušné obchodní korporace - str. 278
19.10 Měření efektivity vnitřních compliance programů - str. 279
19.11 Shrnutí - str. 280
20. Vybrané oblasti zájmu interního programu compliance v podnikatelské (korporační) praxi - str. 283
20.1 Úvod - str. 283
20.2 Protikorupční program - str. 283
20.3 Soutěžní compliance - str. 286
20.4 Whistleblowing - str. 289
20.5 Shrnutí - str. 295
Literatura - str. 298

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.