Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.

Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jiřího Švestky, vedoucího téže katedry prof. JUDr. Jana Dvořáka a soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Josefa Fialy. Kolektiv tvoří zástupci všech právnických profesí včetně akademiků, díky čemuž jsou zastoupeny různé úhly pohledu a vyloženy také nezbytné procesní souvislosti.

Právní stav publikace je k 1. 5. 2019.

Svazek IV obsahuje výklad dědického práva, tedy komentář § 1475 až 1720.


Další svazky obsahují:

Svazek I (§ 1 až 654): část první – obecná část

Svazek II (§ 655 až 975): část druhá – rodinné právo

Svazek III (§ 976 až 1474): část třetí hlava I – všeobecná ustanovení k absolutním majetkovým právům a část třetí hlava II – věcná práva

Svazek V (§ 1721 až 2520): část čtvrtá hlava I – všeobecná ustanovení o závazcích a část čtvrtá hlava II – závazky z právních jednání (do dílu 5 – závazky ze smluv příkazního typu)

Svazek VI (§ 2521 až 3081): část čtvrtá hlava II – závazky z právních jednání (od dílu 6 – zájezd), část čtvrtá hlava III – závazky z deliktů, část čtvrtá hlava IV – závazky z jiných právních důvodů a část pátá – ustanovení společná, přechodná a závěrečná

autoři: Jiří Švestka, jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Waverka a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 8. 2019, 732 stran
ISBN: 978-80-7598-412-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam autorů - str. XIII
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XIV
Seznam zkratek  - str. XV
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XVII
Předmluva - str. XX
Předmluva k 2. vydání  - str. XXI
Úvod do problematiky dědického práva - str. XXIII
Vývoj dědického práva na našem území - str. XXIII
Účel a základní zásady dědického práva - str. XXVIII
Nalézání práva a spravedlnosti - str. XXXI
Základní předpoklady dědění - str. XXXI
Občanský zákoník, Svazek IV, Dědické právo
§ 1475–1720 Část třetí Absolutní majetková práva
- str. 1
§ 1475–1720 Hlava III Dědické právo - str. 1
§ 1475–1490 Díl 1 Právo na pozůstalost - str. 1
§ 1475 Definice dědického práva  - str. 1
§ 1476 Dědické tituly - str. 15
§ 1477 Odkaz, odkazovník - str. 20
§ 1478 Právnická osoba, která vznikne - str. 24
§ 1479 Vznik dědického práva - str. 30
§ 1480 Zákaz převodu - str. 35
§ 1481 Okruh osob vyloučených z dědického práva - str. 36
§ 1482 Nezpůsobilý manžel, rodiče - str. 44
§ 1483 Potomek vyloučeného dědice - str. 46
§ 1484 Zřeknutí se dědického práva - str. 47
§ 1485 Právo odmítnout dědictví - str. 55
§ 1486 Důsledek odmítnutí - str. 61
§ 1487 Lhůty  - str. 61
§ 1488 Přechod práva odmítnout dědictví  - str. 67
§ 1489 Odmítnutí dědictví pod podmínkou nebo s výhradou - str. 68
§ 1490 Vzdání se dědictví - str. 70
§ 1491–1593 Díl 2 Pořízení pro případ smrti - str. 77
§ 1491–1493 Oddíl I Všeobecná ustanovení  - str. 77
§ 1491 Druhy pořízení pro případ smrti - str. 77
§ 1492 Povinný díl - str. 79
§ 1493 Pořízení v pečovatelském zařízení - str. 81
§ 1494–1581 Oddíl 2 Závěť - str. 84
§ 1494–1531 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 84
§ 1494 Charakteristika závěti - str. 84
§ 1495 Jiná listina - str. 97
§ 1496 Osobní charakter testovacího práva - str. 99
§ 1497 Osobní pořízení zůstavitele - str. 99
§ 1498 Dovětek - str. 100
§ 1499 Pozůstalost a dědicové - str. 103
§ 1500 Dědění ze závěti a ze zákona - str. 104
§ 1501 Podíly na pozůstalosti - str. 106
§ 1502 Početní chyba zůstavitele  - str. 107
§ 1503 Výklad závěti v neobvyklých případech - str. 108
§ 1504 Uvolnění dědického podílu - str. 110
§ 1505 Právo na přírůstek - str. 112
§ 1506 Přechod omezení - str. 113
§ 1507 Povolání náhradníka - str. 114
§ 1508 Alternativní náhradnictví - str. 115
§ 1509 Dopad omezení dědice na náhradníka - str. 115
§ 1510 Spoludědicové jako náhradníci - str. 116
§ 1511 Zánik náhradnictví - str. 117
§ 1512 Nařízení svěřenského nástupnictví - str. 118
§ 1513 Mlčky nařízené svěřenské nástupnictví - str. 128
§ 1514 Sukcesivní svěřenské nástupnictví - str. 128
§ 1515 Zánik svěřenského nástupnictví - str. 129
§ 1516 Varianty zániku svěřenského nástupnictví - str. 130
§ 1517 Zánik svěřenského nástupnictví vůči nezletilému dítěti  - str. 133
§ 1518 Zánik svěřenského nástupnictví vůči bezdětnému dítěti - str. 133
§ 1519 Zánik svěřenského nástupnictví vůči osobě s omezenou svéprávností - str. 134
§ 1520 Inventář na žádost svěřenského nástupce - str. 135
§ 1521 Omezení vlastnického práva předního dědice - str. 136
§ 1522 Dispozice s vlastnickým právem předního dědice - str. 138
§ 1523 Práva svěřenského nástupce - str. 140
§ 1524 Ochrana svěřenského nástupce - str. 141
§ 1525 Nezpůsobilost nesvéprávného pořizovat - str. 145
§ 1526 Způsobilost nezletilého pořizovat - str. 147
§ 1527 Uzdravení nezpůsobilého - str. 148
§ 1528 Pořízení osoby s omezenou svéprávností - str. 149
§ 1529 Podstatný omyl  - str. 152
§ 1530 Charakteristika podstatného omylu - str. 153
§ 1531 Mylná pohnutka zůstavitele - str. 154
§ 1532–1550 Pododdíl 2 Forma závěti  - str. 156
§ 1532 Písemná forma závěti - str. 156
§ 1533 Holografní závěť  - str. 158
§ 1534 Alografní závěť - str. 160
§ 1535 Smyslové postižení zůstavitele - str. 163
§ 1536 Další formální náležitosti - str. 166
§ 1537 Závěť ve formě veřejné listiny  - str. 168
§ 1538 Některé náležitosti veřejné listiny o závěti  - str. 171
§ 1539 Svědci pořizování závěti - str. 172
§ 1540 Způsobilost svědků závěti - str. 174
§ 1541 Způsobilost dalších osob - str. 175
§ 1542 Závěť při nenadálé události - str. 176
§ 1543 Záznam závěti starostou obce  - str. 178
§ 1544 Závěť na palubě lodi nebo letadla - str. 179
§ 1545 Vojenské závěti - str. 180
§ 1546 Úschova závěti u notáře  - str. 181
§ 1547 Veřejná listina, porušení předepsaných formalit - str. 181
§ 1548 Svědkové závěti s úlevami  - str. 183
§ 1549 Časová omezenost úlev  - str. 184
§ 1550 Mlčenlivost  - str. 184
§ 1551–1574 Pododdíl 3 Vedlejší doložky v závěti - str. 186
§ 1551 Vedlejší doložky v závěti - str. 186
§ 1552 Doložky, k nimž se nepřihlíží - str. 188
§ 1553 Vykonavatel závěti - str. 189
§ 1554 Funkce vykonavatele závěti - str. 193
§ 1555 Námitka neplatnosti povolání vykonavatele závěti - str. 196
§ 1556 Povolání správce pozůstalosti - str. 197
§ 1557 Počátek správy pozůstalosti - str. 200
§ 1558 Pokyny vykonavatele závěti - str. 201
§ 1559 Odstoupení z funkce správce pozůstalosti - str. 202
§ 1560 Odvolání soudem  - str. 203
§ 1561 Podmínka k jednání - str. 204
§ 1562 Závěť s odkládací podmínkou - str. 206
§ 1563 Nemožné podmínky  - str. 208
§ 1564 Podmíněné doložení času - str. 209
§ 1565 Rozhodná chvíle - str. 210
§ 1566 Nemožné doložení času - str. 212
§ 1567 Právo předního dědice - str. 212
§ 1568 Přední a následný odkazovník - str. 215
§ 1569 Příkaz jako rozvazovací podmínka - str. 215
§ 1570 Přibližné splnění příkazu - str. 222
§ 1571 Vymáhání splnění příkazu  - str. 223
§ 1572 Směřování příkazu - str. 224
§ 1573 Účel v závěti - str. 226
§ 1574 Příkaz s pohrůžkou  - str. 227
§ 1575–1581 Pododdíl 4 Zrušení závěti - str. 229
§ 1575 Formy zrušení závěti - str. 229
§ 1576 Pořízení nové závěti - str. 231
§ 1577 Výslovné odvolání závěti - str. 232
§ 1578 Odvolání závěti mlčky - str. 233
§ 1579 Vydání závěti ve formě veřejné listiny - str. 235
§ 1580 Obnova dřívější závěti  - str. 237
§ 1581 Neúčinná zrušovací doložka - str. 238
§ 1582–1593 Oddíl 3 Dědická smlouva  - str. 239
§ 1582 Smluvní strany - str. 239
§ 1583 Smluvní odkazovník  - str. 243
§ 1584 Způsobilost uzavřít dědickou smlouvu - str. 244
§ 1585 Omezení dědické smlouvy - str. 245
§ 1586 Neúčinnost zřeknutí se dědictví - str. 247
§ 1587 Podmínky v dědické smlouvě - str. 248
§ 1588 Volnost nakládání s majetkem - str. 248
§ 1589 Převod majetku - str. 249
§ 1590 Zrušení dědické smlouvy pořízením závěti - str. 252
§ 1591 Neplatná smlouva platná jako závěť - str. 253
§ 1592 Manželé jako dědic a odkazovník - str. 254
§ 1593 Práva a povinnosti z dědické smlouvy po rozvodu - str. 255
§ 1594–1632 Díl 3 Odkaz - str. 257
§ 1594–1603 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 263
§ 1594 Zřízení odkazu zůstavitelem - str. 263
§ 1595 Způsobilý pořizovatel - str. 273
§ 1596 Přednostní odkaz - str. 274
§ 1597 Obtížení odkazem podle poměru dědických podílů - str. 275
§ 1598 Ochrana dědiců  - str. 277
§ 1599 Pododkaz  - str. 280
§ 1600 Určení odkazovníků - str. 282
§ 1601 Náhradnictví při odkazech - str. 284
§ 1602 Domněnka odvolání odkazu - str. 286
§ 1603 Vyvratitelná domněnka existence odkazu - str. 288
§ 1604–1619 Oddíl 2 Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů  - str. 290
§ 1604–1607 Pododdíl 1 Odkaz věcí určitého druhu  - str. 290
§ 1604 Odkaz věci z pozůstalosti - str. 290
§ 1605 Odkaz věci, která není v pozůstalosti  - str. 292
§ 1606 Pověření k volbě odkazu, určení odkazu soudem - str. 293
§ 1607 Odkaz peněz - str. 294
§ 1608–1611 Pododdíl 2 Odkaz určité věci - str. 295
§ 1608 Opakování odkazu - str. 295
§ 1609 Odkaz věci patřící odkazovníku - str. 296
§ 1610 Odkaz věci cizí - str. 297
§ 1611 Zatížení odkázané věci  - str. 298
§ 1612–1617 Pododdíl 3 Odkaz pohledávky  - str. 300
§ 1612 Postoupení pohledávky - str. 300
§ 1613 Odkaz všech pohledávek - str. 302
§ 1614 Odkaz pohledávky za odkazovníkem - str. 304
§ 1615 Prominutí dluhu, zajištění, prodloužení lhůty k placení - str. 305
§ 1616 Odkaz splnění dluhu zůstavitele - str. 306
§ 1617 Odkaz rovnající se dluhu zůstavitele - str. 309
§ 1618–1619 Pododdíl 4 Jiné odkazy - str. 309
§ 1618 Odkaz dětem a příbuzným - str. 309
§ 1619 Odkaz dluhu zůstavitele vůči odkazovníku - str. 310
§ 1620–1632 Oddíl 3 Nabytí odkazu - str. 311
§ 1620 Nabytí práva na odkaz - str. 315
§ 1621 Způsob nabytí odkazu - str. 316
§ 1622 Odkaz před smrtí zůstavitele  - str. 323
§ 1623 Odmítnutí odkazu - str. 324
§ 1624 Splatnost odkazů - str. 325
§ 1625 Plody, užitky a závady odkázané věci - str. 327
§ 1626 Odkaz opakujících se dávek - str. 328
§ 1627 Právo odkazovníka na zajištění - str. 329
§ 1628 Důsledky nepřijetí nebo odmítnutí odkazu - str. 332
§ 1629 Přechod břemen spojených s odkazem  - str. 333
§ 1630 Práva dědice při vyčerpání pozůstalosti odkazy - str. 334
§ 1631 Poměrné snížení odkazů - str. 339
§ 1632 Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti - str. 344
§ 1633–1641 Díl 4 Zákonná posloupnost - str. 345
§ 1633 Dědici podle zákonné posloupnosti - str. 345
§ 1634 Odúmrť - str. 348
§ 1635 První třída dědiců - str. 349
§ 1636 Druhá třída dědiců - str. 350
§ 1637 Třetí třída dědiců  - str. 352
§ 1638 Čtvrtá třída dědiců - str. 353
§ 1639 Pátá třída dědiců - str. 354
§ 1640 Šestá třída dědiců - str. 356
§ 1641 Několikeré příbuzenství  - str. 360
§ 1642–1664 Díl 5 Povinný díl - str. 361
§ 1642–1645 Oddíl 1 Nepominutelný dědic - str. 361
§ 1642 Povinný díl  - str.  361
§ 1643 Nepominutelní dědicové - str. 365
§ 1644 Podoba povinného dílu - str. 368
§ 1645 Výpočet povinných dílů ostatních dědiců - str. 370
§ 1646–1649 Oddíl 2 Vydědění - str. 372
§ 1646 Důvody vydědění, dědění potomků - str. 372
§ 1647 Zadlužený dědic, marnotratný dědic - str. 379
§ 1648 Právo na povinný díl při vydědění - str. 384
§ 1649 Forma právního jednání - str. 390
§ 1650–1653 Oddíl 3 Ochrana nepominutelného dědice - str. 393
§ 1650 Neplatné vydědění - str. 393
§ 1651 Opomenutý nepominutelný dědic - str. 394
§ 1652 Opomenutí z nevědomosti zůstavitele - str. 395
§ 1653 Vyrovnání práva na povinný díl - str. 395
§ 1654–1657 Oddíl 4 Výpočet povinného dílu  - str. 398
§ 1654 Právo na peněžní plnění, odbytné - str. 398
§ 1655 Výpočet povinného dílu, soupis a odhad - str. 403
§ 1656 Výpočet povinného dílu, vyúčtování  - str. 408
§ 1657 Odbytné - str. 409
§ 1658–1664 Oddíl 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl - str. 411
§ 1658 Započtení a povinnost něco vydat  - str. 411
§ 1659 Hodnota plnění při započtení  - str. 412
§ 1660 Započtení na povinný díl vůči nepominutelnému dědici - str. 413
§ 1661 Další započtení na povinný díl  - str. 416
§ 1662 Výpočet započtení na dědický podíl - str. 417
§ 1663 Náležitosti započtení na dědický podíl  - str. 418
§ 1664 Započtení provedené soudem - str. 419
§ 1665–1669 Díl 6 Právo některých osob na zaopatření - str. 422
§ 1665 Právo na nutnou výživu  - str. 422
§ 1666 Právo na slušnou výživu - str. 425
§ 1667 Manželovo právo na vybavení domácnosti - str. 427
§ 1668 Právo pozůstalého rodiče - str. 428
§ 1669 Bezplatné zaopatření dalším osobám - str. 429
§ 1670–1713 Díl 7 Přechod pozůstalosti na dědice - str. 430
§ 1670–1676 Oddíl 1 Nabytí dědictví - str. 430
§ 1670 Soudní ingerence  - str. 430
§ 1671 Ztráta účasti v řízení o pozůstalosti - str. 432
§ 1672 Spory o dědické právo - str. 436
§ 1673 Odkazování k podání žaloby o dědické právo - str. 450
§ 1674 Uplatnění práva na výhradu soupisu  - str. 458
§ 1675 Vyrozumění soudem a lhůta k uplatnění výhrady - str. 460
§ 1676 Domněnka a vyjádření dědiců - str. 461
§ 1677–1689 Oddíl 2 Správa pozůstalosti a její soupis - str. 464
§ 1677 Pořadí osob vykonávajících správu  - str. 464
§ 1678 Povinnosti správce  - str. 473
§ 1679 Úkony přesahující prostou správu - str. 480
§ 1680 Volné nakládání s majetkem - str. 483
§ 1681 Zrušení účinků výhrady soupisu - str. 486
§ 1682 Domněnka a výslovné vyjádření dědiců  - str. 489
§ 1683 Upuštění od závěry - str. 494
§ 1684 Účel soupisu - str. 495
§ 1685 Nařízení soupisu - str. 501
§ 1686 Hrazení nákladů soupisu - str. 506
§ 1687 Nahrazení soupisu - str. 509
§ 1688 Neúplný soupis - str. 513
§ 1689 Vyrozumění věřitele - str. 515
§ 1690–1693 Oddíl 3 Potvrzení dědictví  - str. 517
§ 1690 Potvrzení soudem - str. 517
§ 1691 Splnění odkazů - str. 521
§ 1692 Obsah rozhodnutí o potvrzení dědictví - str. 525
§ 1693 Dohoda o výši dědických podílů - str. 533
§ 1694–1700 Oddíl 4 Rozdělení pozůstalosti  - str. 539
§ 1694 Závaznost vůle zůstavitele - str. 541
§ 1695 Rozdělení pozůstalosti dohodou - str. 548
§ 1696 Obsah dohody - str. 551
§ 1697 Způsoby rozdělení pozůstalosti - str. 553
§ 1698 Vypořádání mezi dědici - str. 556
§ 1699 Rozdělení pohledávek a dluhů - str. 559
§ 1700 Rozdělení pozůstalosti soudem - str. 561
§ 1701–1713 Oddíl 5 Dluhy postihující dědice  - str. 565
§ 1701 Přechod dluhů na dědice - str. 565
§ 1702 Odmítnutí dědictví - str. 579
§ 1703 Práva věřitelů před potvrzením dědictví - str. 580
§ 1704 Hrazení dluhů v plném rozsahu - str. 584
§ 1705 Soupis bez právních účinků - str. 586
§ 1706 Odpovědnost do výše ceny nabytého dědictví  - str. 586
§ 1707 Právo věřitele na plnění - str. 590
§ 1708 Postih mezi spoludědici - str. 591
§ 1709 Právo věřitele navrhnout odloučení pozůstalosti - str. 594
§ 1710 Uspokojení z odloučené pozůstalosti - str. 600
§ 1711 Výzva věřitelům zůstavitele k ohlášení pohledávek - str. 601
§ 1712 Nepřihlášený věřitel  - str.  606
§ 1713 Následek uspokojení pohledávek jen některých dědiců - str. 608
§ 1714–1720 Díl 8 Zcizení dědictví  - str. 612
§ 1714 Smlouva o zcizení dědického práva, postavení nabyvatele  - str. 612
§ 1715 Oznámení soudu - str. 618
§ 1716 Rozsah nabytého dědictví  - str. 619
§ 1717 Vzájemné vyrovnání stran - str. 620
§ 1718 Správa pozůstalosti zcizitelem  - str. 620
§ 1719 Odpovědnost zcizitele - str. 622
§ 1720 Odpovědnost za dluhy - str. 622
Řízení o pozůstalosti - str. 624
Návrh na zahájení řízení - str. 624
Místní příslušnost soudu  - str. 624
Některé zásady řízení - str. 624
Notář jako soudní komisař  - str. 625
Rozhodnutí ve věci samé - str. 625
Rozhodnutí o vedení řízení - str. 626
Podání odvolání do usnesení soudního komisaře - str. 626
Vyloučení notáře a jeho zaměstnanců - str. 627
Povinnost mlčenlivosti - str. 627
Odměna notáře a náhrada hotových výdajů  - str. 627
Zjišťování v evidenci - str. 627
Zjištění stavu a obsahu listin  - str. 629
Veřejné zjištění stavu a obsahu závětí - str. 631
Zjištění stavu a obsahu ústního pořízení pro případ smrti  - str. 631
Výslech svědků přítomných při pořizování listiny o právním jednání zůstavitele - str. 632
Vyrozumění vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti  - str. 633
Předběžné šetření - str. 633
Zjišťování údajů o majetku, závěra, nařízení soupisu - str. 633
Závěra pozůstalosti - str. 634
Zastavení řízení - str. 634
Účastníci řízení - str. 635
Opatrovnictví - str. 635
Procesní nástupnictví  - str. 635
Jednání, vyrozumění o dědickém právu a o výhradě soupisu - str. 636
Společné jmění manželů - str. 636
Postup soudu při vypořádání majetku ve společném jmění zůstavitele a pozůstalého manžela - str. 636
Pokyny zůstavitele podle § 746 odst. 1 obč. zák - str. 637
Souhlas manžela s právním jednáním, kterým zůstavitel pořizuje pro případ smrti o majetku ve společném jmění manželů - str. 638
Seznam majetku a dluhů ve společném jmění manželů - str. 638
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů - str. 639
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů, dle níž nepřipadne do pozůstalosti žádný majetek - str. 641
Rozhodnutí soudu - str. 643
Manželská smlouva - str. 643
Vypořádání společného jmění manželů a věřitelé - str. 644
Případy, kdy nebude v řízení o pozůstalosti vypořádáváno společné jmění manželů - str. 645
Právo na vypořádání majetku v zaniklém společném jmění manželů - str. 646
Seznam aktiv a pasiv pozůstalosti  - str. 647
Usnesení o obvyklé ceně majetku, výši dluhů a čisté hodnotě pozůstalosti  - str. 650
Dohoda o výši dědických podílů a rozdělení pozůstalosti  - str. 651
Úkony po skončení řízení  - str. 651
Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti - str. 652
Vyhláška - str. 653
Sporná aktiva a pasiva pozůstalosti - str. 653
Řízení v případě, kdy dědic nepožádal soud o projednání pozůstalosti  - str. 654
Řízení v případě, kdy dědic požádal soud o projednání pozůstalosti - str.  655
Společné jmění manželů  - str.  655
Dědické právo zůstavitele po jiné osobě, vyšlé najevo po zastavení řízení o pozůstalosti zůstavitele (§ 153 nebo § 154 z. ř. s.)  - str. 656
Nabytí dědictví následným dědicem  - str. 656
Dodatečné objevení závěti  - str. 657
Likvidace pozůstalosti  - str. 657
Účastníci při likvidaci pozůstalosti  - str. 658
Úloha a postavení notáře, soudního komisaře v řízení o likvidaci pozůstalosti - str. 658
Usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti - str. 659
Účinky vyvěšení usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti na úřední desce soudu - str. 660
Účinky pravomocného usnesení o nařízení likvidace (§ 200 z. ř. s.)  - str. 661
Likvidační správce - str.  662
Omezení likvidačního správce - str. 663
Majetek likvidační podstaty - str. 664
Zjišťování majetku, patřícího do likvidační podstaty - str. 665
Seznam majetku, který patří do likvidační podstaty - str. 665
Řešení sporu o vyloučení majetku z likvidační podstaty - str. 665
Pasiva likvidační podstaty - str. 666
Přihlašované pohledávky  - str. 667
Podání přihlášky  - str. 668
Obsah přihlášky  - str. 668
Omezení pohledávky  - str. 669
Seznam pohledávek - str. 669
Přezkoumání pohledávek - str. 669
Výzva věřiteli k podání žaloby - str. 670
Zjištěné pohledávky - str. 671
Zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty - str. 671
Zpeněžení věřitelem  - str. 671
Nabytí majetku z likvidační podstaty  - str. 672
Uspokojení pohledávek - str. 672
Uhrazované pohledávky - str. 673
Uspokojení zajištěných pohledávek - str. 673
Rozvrhové usnesení - str. 673
Skupiny uspokojovaných pohledávek - str. 673
Obsah rozvrhového usnesení - str. 674
Vydání likvidačního přebytku - str. 674
Zánik neuspokojených pohledávek - str. 674
Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty  - str. 675
Zastavení likvidace pozůstalosti - str. 675
Vydání dědictví pravému dědici - str. 676
Literatura citovaná ve svazku IV - str. 681
Rejstřík - str. 688

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Luboš Brim - C. H. Beck

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.