Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního vydání k problematice vznikla, a především reaguje na každodenní problémy praxe a snaží se je překlenout výkladem.

Komentář vznikl pod vedením emeritního profesora katedry občanského práva Právnické fakulty UK prof. JUDr. Jiřího Švestky, vedoucího téže katedry prof. JUDr. Jana Dvořáka a soudce Ústavního soudu prof. JUDr. Josefa Fialy. Kolektiv tvoří zástupci všech právnických profesí včetně akademiků, díky čemuž jsou zastoupeny různé úhly pohledu a vyloženy také nezbytné procesní souvislosti.

Právní stav publikace je k 1. 5. 2019.

Svazek IV obsahuje výklad dědického práva, tedy komentář § 1475 až 1720.


Další svazky obsahují:

Svazek I (§ 1 až 654): část první – obecná část

Svazek II (§ 655 až 975): část druhá – rodinné právo

Svazek III (§ 976 až 1474): část třetí hlava I – všeobecná ustanovení k absolutním majetkovým právům a část třetí hlava II – věcná práva

Svazek V (§ 1721 až 2520): část čtvrtá hlava I – všeobecná ustanovení o závazcích a část čtvrtá hlava II – závazky z právních jednání (do dílu 5 – závazky ze smluv příkazního typu)

Svazek VI (§ 2521 až 3081): část čtvrtá hlava II – závazky z právních jednání (od dílu 6 – zájezd), část čtvrtá hlava III – závazky z deliktů, část čtvrtá hlava IV – závazky z jiných právních důvodů a část pátá – ustanovení společná, přechodná a závěrečná

autor: Jiří Švestka, jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Waverka a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 5. 8. 2019, 732 stran
ISBN: 978-80-7598-412-8

Cena: 1 595 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. XIII
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XIV
Seznam zkratek  - str. XV
Seznam předpisů citovaných v komentáři  - str. XVII
Předmluva - str. XX
Předmluva k 2. vydání  - str. XXI
Úvod do problematiky dědického práva - str. XXIII
Vývoj dědického práva na našem území - str. XXIII
Účel a základní zásady dědického práva - str. XXVIII
Nalézání práva a spravedlnosti - str. XXXI
Základní předpoklady dědění - str. XXXI
Občanský zákoník, Svazek IV, Dědické právo
§ 1475–1720 Část třetí Absolutní majetková práva
- str. 1
§ 1475–1720 Hlava III Dědické právo - str. 1
§ 1475–1490 Díl 1 Právo na pozůstalost - str. 1
§ 1475 Definice dědického práva  - str. 1
§ 1476 Dědické tituly - str. 15
§ 1477 Odkaz, odkazovník - str. 20
§ 1478 Právnická osoba, která vznikne - str. 24
§ 1479 Vznik dědického práva - str. 30
§ 1480 Zákaz převodu - str. 35
§ 1481 Okruh osob vyloučených z dědického práva - str. 36
§ 1482 Nezpůsobilý manžel, rodiče - str. 44
§ 1483 Potomek vyloučeného dědice - str. 46
§ 1484 Zřeknutí se dědického práva - str. 47
§ 1485 Právo odmítnout dědictví - str. 55
§ 1486 Důsledek odmítnutí - str. 61
§ 1487 Lhůty  - str. 61
§ 1488 Přechod práva odmítnout dědictví  - str. 67
§ 1489 Odmítnutí dědictví pod podmínkou nebo s výhradou - str. 68
§ 1490 Vzdání se dědictví - str. 70
§ 1491–1593 Díl 2 Pořízení pro případ smrti - str. 77
§ 1491–1493 Oddíl I Všeobecná ustanovení  - str. 77
§ 1491 Druhy pořízení pro případ smrti - str. 77
§ 1492 Povinný díl - str. 79
§ 1493 Pořízení v pečovatelském zařízení - str. 81
§ 1494–1581 Oddíl 2 Závěť - str. 84
§ 1494–1531 Pododdíl 1 Obecná ustanovení - str. 84
§ 1494 Charakteristika závěti - str. 84
§ 1495 Jiná listina - str. 97
§ 1496 Osobní charakter testovacího práva - str. 99
§ 1497 Osobní pořízení zůstavitele - str. 99
§ 1498 Dovětek - str. 100
§ 1499 Pozůstalost a dědicové - str. 103
§ 1500 Dědění ze závěti a ze zákona - str. 104
§ 1501 Podíly na pozůstalosti - str. 106
§ 1502 Početní chyba zůstavitele  - str. 107
§ 1503 Výklad závěti v neobvyklých případech - str. 108
§ 1504 Uvolnění dědického podílu - str. 110
§ 1505 Právo na přírůstek - str. 112
§ 1506 Přechod omezení - str. 113
§ 1507 Povolání náhradníka - str. 114
§ 1508 Alternativní náhradnictví - str. 115
§ 1509 Dopad omezení dědice na náhradníka - str. 115
§ 1510 Spoludědicové jako náhradníci - str. 116
§ 1511 Zánik náhradnictví - str. 117
§ 1512 Nařízení svěřenského nástupnictví - str. 118
§ 1513 Mlčky nařízené svěřenské nástupnictví - str. 128
§ 1514 Sukcesivní svěřenské nástupnictví - str. 128
§ 1515 Zánik svěřenského nástupnictví - str. 129
§ 1516 Varianty zániku svěřenského nástupnictví - str. 130
§ 1517 Zánik svěřenského nástupnictví vůči nezletilému dítěti  - str. 133
§ 1518 Zánik svěřenského nástupnictví vůči bezdětnému dítěti - str. 133
§ 1519 Zánik svěřenského nástupnictví vůči osobě s omezenou svéprávností - str. 134
§ 1520 Inventář na žádost svěřenského nástupce - str. 135
§ 1521 Omezení vlastnického práva předního dědice - str. 136
§ 1522 Dispozice s vlastnickým právem předního dědice - str. 138
§ 1523 Práva svěřenského nástupce - str. 140
§ 1524 Ochrana svěřenského nástupce - str. 141
§ 1525 Nezpůsobilost nesvéprávného pořizovat - str. 145
§ 1526 Způsobilost nezletilého pořizovat - str. 147
§ 1527 Uzdravení nezpůsobilého - str. 148
§ 1528 Pořízení osoby s omezenou svéprávností - str. 149
§ 1529 Podstatný omyl  - str. 152
§ 1530 Charakteristika podstatného omylu - str. 153
§ 1531 Mylná pohnutka zůstavitele - str. 154
§ 1532–1550 Pododdíl 2 Forma závěti  - str. 156
§ 1532 Písemná forma závěti - str. 156
§ 1533 Holografní závěť  - str. 158
§ 1534 Alografní závěť - str. 160
§ 1535 Smyslové postižení zůstavitele - str. 163
§ 1536 Další formální náležitosti - str. 166
§ 1537 Závěť ve formě veřejné listiny  - str. 168
§ 1538 Některé náležitosti veřejné listiny o závěti  - str. 171
§ 1539 Svědci pořizování závěti - str. 172
§ 1540 Způsobilost svědků závěti - str. 174
§ 1541 Způsobilost dalších osob - str. 175
§ 1542 Závěť při nenadálé události - str. 176
§ 1543 Záznam závěti starostou obce  - str. 178
§ 1544 Závěť na palubě lodi nebo letadla - str. 179
§ 1545 Vojenské závěti - str. 180
§ 1546 Úschova závěti u notáře  - str. 181
§ 1547 Veřejná listina, porušení předepsaných formalit - str. 181
§ 1548 Svědkové závěti s úlevami  - str. 183
§ 1549 Časová omezenost úlev  - str. 184
§ 1550 Mlčenlivost  - str. 184
§ 1551–1574 Pododdíl 3 Vedlejší doložky v závěti - str. 186
§ 1551 Vedlejší doložky v závěti - str. 186
§ 1552 Doložky, k nimž se nepřihlíží - str. 188
§ 1553 Vykonavatel závěti - str. 189
§ 1554 Funkce vykonavatele závěti - str. 193
§ 1555 Námitka neplatnosti povolání vykonavatele závěti - str. 196
§ 1556 Povolání správce pozůstalosti - str. 197
§ 1557 Počátek správy pozůstalosti - str. 200
§ 1558 Pokyny vykonavatele závěti - str. 201
§ 1559 Odstoupení z funkce správce pozůstalosti - str. 202
§ 1560 Odvolání soudem  - str. 203
§ 1561 Podmínka k jednání - str. 204
§ 1562 Závěť s odkládací podmínkou - str. 206
§ 1563 Nemožné podmínky  - str. 208
§ 1564 Podmíněné doložení času - str. 209
§ 1565 Rozhodná chvíle - str. 210
§ 1566 Nemožné doložení času - str. 212
§ 1567 Právo předního dědice - str. 212
§ 1568 Přední a následný odkazovník - str. 215
§ 1569 Příkaz jako rozvazovací podmínka - str. 215
§ 1570 Přibližné splnění příkazu - str. 222
§ 1571 Vymáhání splnění příkazu  - str. 223
§ 1572 Směřování příkazu - str. 224
§ 1573 Účel v závěti - str. 226
§ 1574 Příkaz s pohrůžkou  - str. 227
§ 1575–1581 Pododdíl 4 Zrušení závěti - str. 229
§ 1575 Formy zrušení závěti - str. 229
§ 1576 Pořízení nové závěti - str. 231
§ 1577 Výslovné odvolání závěti - str. 232
§ 1578 Odvolání závěti mlčky - str. 233
§ 1579 Vydání závěti ve formě veřejné listiny - str. 235
§ 1580 Obnova dřívější závěti  - str. 237
§ 1581 Neúčinná zrušovací doložka - str. 238
§ 1582–1593 Oddíl 3 Dědická smlouva  - str. 239
§ 1582 Smluvní strany - str. 239
§ 1583 Smluvní odkazovník  - str. 243
§ 1584 Způsobilost uzavřít dědickou smlouvu - str. 244
§ 1585 Omezení dědické smlouvy - str. 245
§ 1586 Neúčinnost zřeknutí se dědictví - str. 247
§ 1587 Podmínky v dědické smlouvě - str. 248
§ 1588 Volnost nakládání s majetkem - str. 248
§ 1589 Převod majetku - str. 249
§ 1590 Zrušení dědické smlouvy pořízením závěti - str. 252
§ 1591 Neplatná smlouva platná jako závěť - str. 253
§ 1592 Manželé jako dědic a odkazovník - str. 254
§ 1593 Práva a povinnosti z dědické smlouvy po rozvodu - str. 255
§ 1594–1632 Díl 3 Odkaz - str. 257
§ 1594–1603 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 263
§ 1594 Zřízení odkazu zůstavitelem - str. 263
§ 1595 Způsobilý pořizovatel - str. 273
§ 1596 Přednostní odkaz - str. 274
§ 1597 Obtížení odkazem podle poměru dědických podílů - str. 275
§ 1598 Ochrana dědiců  - str. 277
§ 1599 Pododkaz  - str. 280
§ 1600 Určení odkazovníků - str. 282
§ 1601 Náhradnictví při odkazech - str. 284
§ 1602 Domněnka odvolání odkazu - str. 286
§ 1603 Vyvratitelná domněnka existence odkazu - str. 288
§ 1604–1619 Oddíl 2 Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů  - str. 290
§ 1604–1607 Pododdíl 1 Odkaz věcí určitého druhu  - str. 290
§ 1604 Odkaz věci z pozůstalosti - str. 290
§ 1605 Odkaz věci, která není v pozůstalosti  - str. 292
§ 1606 Pověření k volbě odkazu, určení odkazu soudem - str. 293
§ 1607 Odkaz peněz - str. 294
§ 1608–1611 Pododdíl 2 Odkaz určité věci - str. 295
§ 1608 Opakování odkazu - str. 295
§ 1609 Odkaz věci patřící odkazovníku - str. 296
§ 1610 Odkaz věci cizí - str. 297
§ 1611 Zatížení odkázané věci  - str. 298
§ 1612–1617 Pododdíl 3 Odkaz pohledávky  - str. 300
§ 1612 Postoupení pohledávky - str. 300
§ 1613 Odkaz všech pohledávek - str. 302
§ 1614 Odkaz pohledávky za odkazovníkem - str. 304
§ 1615 Prominutí dluhu, zajištění, prodloužení lhůty k placení - str. 305
§ 1616 Odkaz splnění dluhu zůstavitele - str. 306
§ 1617 Odkaz rovnající se dluhu zůstavitele - str. 309
§ 1618–1619 Pododdíl 4 Jiné odkazy - str. 309
§ 1618 Odkaz dětem a příbuzným - str. 309
§ 1619 Odkaz dluhu zůstavitele vůči odkazovníku - str. 310
§ 1620–1632 Oddíl 3 Nabytí odkazu - str. 311
§ 1620 Nabytí práva na odkaz - str. 315
§ 1621 Způsob nabytí odkazu - str. 316
§ 1622 Odkaz před smrtí zůstavitele  - str. 323
§ 1623 Odmítnutí odkazu - str. 324
§ 1624 Splatnost odkazů - str. 325
§ 1625 Plody, užitky a závady odkázané věci - str. 327
§ 1626 Odkaz opakujících se dávek - str. 328
§ 1627 Právo odkazovníka na zajištění - str. 329
§ 1628 Důsledky nepřijetí nebo odmítnutí odkazu - str. 332
§ 1629 Přechod břemen spojených s odkazem  - str. 333
§ 1630 Práva dědice při vyčerpání pozůstalosti odkazy - str. 334
§ 1631 Poměrné snížení odkazů - str. 339
§ 1632 Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti - str. 344
§ 1633–1641 Díl 4 Zákonná posloupnost - str. 345
§ 1633 Dědici podle zákonné posloupnosti - str. 345
§ 1634 Odúmrť - str. 348
§ 1635 První třída dědiců - str. 349
§ 1636 Druhá třída dědiců - str. 350
§ 1637 Třetí třída dědiců  - str. 352
§ 1638 Čtvrtá třída dědiců - str. 353
§ 1639 Pátá třída dědiců - str. 354
§ 1640 Šestá třída dědiců - str. 356
§ 1641 Několikeré příbuzenství  - str. 360
§ 1642–1664 Díl 5 Povinný díl - str. 361
§ 1642–1645 Oddíl 1 Nepominutelný dědic - str. 361
§ 1642 Povinný díl  - str.  361
§ 1643 Nepominutelní dědicové - str. 365
§ 1644 Podoba povinného dílu - str. 368
§ 1645 Výpočet povinných dílů ostatních dědiců - str. 370
§ 1646–1649 Oddíl 2 Vydědění - str. 372
§ 1646 Důvody vydědění, dědění potomků - str. 372
§ 1647 Zadlužený dědic, marnotratný dědic - str. 379
§ 1648 Právo na povinný díl při vydědění - str. 384
§ 1649 Forma právního jednání - str. 390
§ 1650–1653 Oddíl 3 Ochrana nepominutelného dědice - str. 393
§ 1650 Neplatné vydědění - str. 393
§ 1651 Opomenutý nepominutelný dědic - str. 394
§ 1652 Opomenutí z nevědomosti zůstavitele - str. 395
§ 1653 Vyrovnání práva na povinný díl - str. 395
§ 1654–1657 Oddíl 4 Výpočet povinného dílu  - str. 398
§ 1654 Právo na peněžní plnění, odbytné - str. 398
§ 1655 Výpočet povinného dílu, soupis a odhad - str. 403
§ 1656 Výpočet povinného dílu, vyúčtování  - str. 408
§ 1657 Odbytné - str. 409
§ 1658–1664 Oddíl 5 Započtení na povinný díl a na dědický podíl - str. 411
§ 1658 Započtení a povinnost něco vydat  - str. 411
§ 1659 Hodnota plnění při započtení  - str. 412
§ 1660 Započtení na povinný díl vůči nepominutelnému dědici - str. 413
§ 1661 Další započtení na povinný díl  - str. 416
§ 1662 Výpočet započtení na dědický podíl - str. 417
§ 1663 Náležitosti započtení na dědický podíl  - str. 418
§ 1664 Započtení provedené soudem - str. 419
§ 1665–1669 Díl 6 Právo některých osob na zaopatření - str. 422
§ 1665 Právo na nutnou výživu  - str. 422
§ 1666 Právo na slušnou výživu - str. 425
§ 1667 Manželovo právo na vybavení domácnosti - str. 427
§ 1668 Právo pozůstalého rodiče - str. 428
§ 1669 Bezplatné zaopatření dalším osobám - str. 429
§ 1670–1713 Díl 7 Přechod pozůstalosti na dědice - str. 430
§ 1670–1676 Oddíl 1 Nabytí dědictví - str. 430
§ 1670 Soudní ingerence  - str. 430
§ 1671 Ztráta účasti v řízení o pozůstalosti - str. 432
§ 1672 Spory o dědické právo - str. 436
§ 1673 Odkazování k podání žaloby o dědické právo - str. 450
§ 1674 Uplatnění práva na výhradu soupisu  - str. 458
§ 1675 Vyrozumění soudem a lhůta k uplatnění výhrady - str. 460
§ 1676 Domněnka a vyjádření dědiců - str. 461
§ 1677–1689 Oddíl 2 Správa pozůstalosti a její soupis - str. 464
§ 1677 Pořadí osob vykonávajících správu  - str. 464
§ 1678 Povinnosti správce  - str. 473
§ 1679 Úkony přesahující prostou správu - str. 480
§ 1680 Volné nakládání s majetkem - str. 483
§ 1681 Zrušení účinků výhrady soupisu - str. 486
§ 1682 Domněnka a výslovné vyjádření dědiců  - str. 489
§ 1683 Upuštění od závěry - str. 494
§ 1684 Účel soupisu - str. 495
§ 1685 Nařízení soupisu - str. 501
§ 1686 Hrazení nákladů soupisu - str. 506
§ 1687 Nahrazení soupisu - str. 509
§ 1688 Neúplný soupis - str. 513
§ 1689 Vyrozumění věřitele - str. 515
§ 1690–1693 Oddíl 3 Potvrzení dědictví  - str. 517
§ 1690 Potvrzení soudem - str. 517
§ 1691 Splnění odkazů - str. 521
§ 1692 Obsah rozhodnutí o potvrzení dědictví - str. 525
§ 1693 Dohoda o výši dědických podílů - str. 533
§ 1694–1700 Oddíl 4 Rozdělení pozůstalosti  - str. 539
§ 1694 Závaznost vůle zůstavitele - str. 541
§ 1695 Rozdělení pozůstalosti dohodou - str. 548
§ 1696 Obsah dohody - str. 551
§ 1697 Způsoby rozdělení pozůstalosti - str. 553
§ 1698 Vypořádání mezi dědici - str. 556
§ 1699 Rozdělení pohledávek a dluhů - str. 559
§ 1700 Rozdělení pozůstalosti soudem - str. 561
§ 1701–1713 Oddíl 5 Dluhy postihující dědice  - str. 565
§ 1701 Přechod dluhů na dědice - str. 565
§ 1702 Odmítnutí dědictví - str. 579
§ 1703 Práva věřitelů před potvrzením dědictví - str. 580
§ 1704 Hrazení dluhů v plném rozsahu - str. 584
§ 1705 Soupis bez právních účinků - str. 586
§ 1706 Odpovědnost do výše ceny nabytého dědictví  - str. 586
§ 1707 Právo věřitele na plnění - str. 590
§ 1708 Postih mezi spoludědici - str. 591
§ 1709 Právo věřitele navrhnout odloučení pozůstalosti - str. 594
§ 1710 Uspokojení z odloučené pozůstalosti - str. 600
§ 1711 Výzva věřitelům zůstavitele k ohlášení pohledávek - str. 601
§ 1712 Nepřihlášený věřitel  - str.  606
§ 1713 Následek uspokojení pohledávek jen některých dědiců - str. 608
§ 1714–1720 Díl 8 Zcizení dědictví  - str. 612
§ 1714 Smlouva o zcizení dědického práva, postavení nabyvatele  - str. 612
§ 1715 Oznámení soudu - str. 618
§ 1716 Rozsah nabytého dědictví  - str. 619
§ 1717 Vzájemné vyrovnání stran - str. 620
§ 1718 Správa pozůstalosti zcizitelem  - str. 620
§ 1719 Odpovědnost zcizitele - str. 622
§ 1720 Odpovědnost za dluhy - str. 622
Řízení o pozůstalosti - str. 624
Návrh na zahájení řízení - str. 624
Místní příslušnost soudu  - str. 624
Některé zásady řízení - str. 624
Notář jako soudní komisař  - str. 625
Rozhodnutí ve věci samé - str. 625
Rozhodnutí o vedení řízení - str. 626
Podání odvolání do usnesení soudního komisaře - str. 626
Vyloučení notáře a jeho zaměstnanců - str. 627
Povinnost mlčenlivosti - str. 627
Odměna notáře a náhrada hotových výdajů  - str. 627
Zjišťování v evidenci - str. 627
Zjištění stavu a obsahu listin  - str. 629
Veřejné zjištění stavu a obsahu závětí - str. 631
Zjištění stavu a obsahu ústního pořízení pro případ smrti  - str. 631
Výslech svědků přítomných při pořizování listiny o právním jednání zůstavitele - str. 632
Vyrozumění vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti  - str. 633
Předběžné šetření - str. 633
Zjišťování údajů o majetku, závěra, nařízení soupisu - str. 633
Závěra pozůstalosti - str. 634
Zastavení řízení - str. 634
Účastníci řízení - str. 635
Opatrovnictví - str. 635
Procesní nástupnictví  - str. 635
Jednání, vyrozumění o dědickém právu a o výhradě soupisu - str. 636
Společné jmění manželů - str. 636
Postup soudu při vypořádání majetku ve společném jmění zůstavitele a pozůstalého manžela - str. 636
Pokyny zůstavitele podle § 746 odst. 1 obč. zák - str. 637
Souhlas manžela s právním jednáním, kterým zůstavitel pořizuje pro případ smrti o majetku ve společném jmění manželů - str. 638
Seznam majetku a dluhů ve společném jmění manželů - str. 638
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů - str. 639
Dohoda o vypořádání společného jmění manželů, dle níž nepřipadne do pozůstalosti žádný majetek - str. 641
Rozhodnutí soudu - str. 643
Manželská smlouva - str. 643
Vypořádání společného jmění manželů a věřitelé - str. 644
Případy, kdy nebude v řízení o pozůstalosti vypořádáváno společné jmění manželů - str. 645
Právo na vypořádání majetku v zaniklém společném jmění manželů - str. 646
Seznam aktiv a pasiv pozůstalosti  - str. 647
Usnesení o obvyklé ceně majetku, výši dluhů a čisté hodnotě pozůstalosti  - str. 650
Dohoda o výši dědických podílů a rozdělení pozůstalosti  - str. 651
Úkony po skončení řízení  - str. 651
Dodatečné projednání po rozhodnutí o pozůstalosti - str. 652
Vyhláška - str. 653
Sporná aktiva a pasiva pozůstalosti - str. 653
Řízení v případě, kdy dědic nepožádal soud o projednání pozůstalosti  - str. 654
Řízení v případě, kdy dědic požádal soud o projednání pozůstalosti - str.  655
Společné jmění manželů  - str.  655
Dědické právo zůstavitele po jiné osobě, vyšlé najevo po zastavení řízení o pozůstalosti zůstavitele (§ 153 nebo § 154 z. ř. s.)  - str. 656
Nabytí dědictví následným dědicem  - str. 656
Dodatečné objevení závěti  - str. 657
Likvidace pozůstalosti  - str. 657
Účastníci při likvidaci pozůstalosti  - str. 658
Úloha a postavení notáře, soudního komisaře v řízení o likvidaci pozůstalosti - str. 658
Usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti - str. 659
Účinky vyvěšení usnesení o nařízení likvidace pozůstalosti na úřední desce soudu - str. 660
Účinky pravomocného usnesení o nařízení likvidace (§ 200 z. ř. s.)  - str. 661
Likvidační správce - str.  662
Omezení likvidačního správce - str. 663
Majetek likvidační podstaty - str. 664
Zjišťování majetku, patřícího do likvidační podstaty - str. 665
Seznam majetku, který patří do likvidační podstaty - str. 665
Řešení sporu o vyloučení majetku z likvidační podstaty - str. 665
Pasiva likvidační podstaty - str. 666
Přihlašované pohledávky  - str. 667
Podání přihlášky  - str. 668
Obsah přihlášky  - str. 668
Omezení pohledávky  - str. 669
Seznam pohledávek - str. 669
Přezkoumání pohledávek - str. 669
Výzva věřiteli k podání žaloby - str. 670
Zjištěné pohledávky - str. 671
Zpeněžení majetku patřícího do likvidační podstaty - str. 671
Zpeněžení věřitelem  - str. 671
Nabytí majetku z likvidační podstaty  - str. 672
Uspokojení pohledávek - str. 672
Uhrazované pohledávky - str. 673
Uspokojení zajištěných pohledávek - str. 673
Rozvrhové usnesení - str. 673
Skupiny uspokojovaných pohledávek - str. 673
Obsah rozvrhového usnesení - str. 674
Vydání likvidačního přebytku - str. 674
Zánik neuspokojených pohledávek - str. 674
Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty  - str. 675
Zastavení likvidace pozůstalosti - str. 675
Vydání dědictví pravému dědici - str. 676
Literatura citovaná ve svazku IV - str. 681
Rejstřík - str. 688

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1275 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, praktická příručka

David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi. V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí ...

Cena: 649 KčKOUPIT

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, použití cizí věci při odvracení krajní nouze, a konečně možnost ...

Cena: 270 KčKOUPIT

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková, - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá. První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv nejen v rozsahu ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Jak bydlet a podnikat v nájmu

Lenka Veselá - GRADA Publishing, a. s.

Kniha slouží jako praktická pomůcka zejména pro pronajímatele a nájemce při uzavíraní smluv a řešení sporů, uvádí odpovědi na nejčastější otázky vyplývající z praxe, uvnitř naleznete i praktické vzory smluv a podání. Jako jediná na trhu obsahuje komplexní a ucelený přehled ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání

Kateřina Čuhelová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba ...

Cena: 240 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zástavní právo, 3. vydání

Zástavní právo, 3. vydání

Lukáš Vymazal - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha obsahuje podrobný výklad (komentář) právní úpravy zástavního práva, a to se zaměřením na úpravu v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Text publikace je strukturován do tematických kapitol zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva; autor přitom obsáhle ...

Cena: 880 KčKOUPIT

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Smlouvy přípravného druhu, 2. vydání

Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Dalibor Nový, Valentina Nedělová, Jakub Maur, Rostislav Kolář - Wolters Kluwer, a. s.

Příručka Smlouvy přípravného druhu, která byla aktualizována a revidována, přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník. Komentář, 2. vydání

Jan Petrov, Michal Výtisk, Vladimír Beran a kol. - C. H. Beck

Nové, aktuální vydání úplného komentář občanského zákoníku v jednom svazku. Více než 3200 stran výkladu spojuje hloubku „velkého“ komentáře s přehledností příručního komentáře. Řeší problémy a otázky dosud jinde neřešené a novou judikaturou zatím nereflektované. Styl výkladu, ...

Cena: 4 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.