Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů.

Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.Pátá kniha obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy výklad části šesté – výkon rozhodnutí, části sedmé – jiná činnost soudu a části osmé – závěrečná ustanovení.

autor: Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 17. 9. 2019, 632 stran
ISBN: 978-80-7598-378-7

Cena: 1 070 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled ustanovení a komentářů podle legislativní systematiky - str. 8
Přehled použitých grafů, tabulek a vzorových dokumentů - str. 12
Přehled novelizací občanského soudního řádu do 1. 4. 2019 - str. 14
Část šestá - Výkon rozhodnutí - str. 21
Hlava první - Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí - str. 21
Předpoklady výkonu rozhodnutí - str. 21
Účastníci řízení - str. 35
Způsoby výkonu rozhodnutí - str. 43
Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí - str. 47
Prohlášení o majetku - str. 53
Nařízení výkonu rozhodnutí - str. 67
Provedení výkonu rozhodnutí - str. 95
Zastavení výkonu rozhodnutí - str. 109
Náklady výkonu rozhodnutí - str. 125
Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí - str. 131
Hlava druhá - Srážky ze mzdy - str. 139
Rozsah srážek - str. 19
Nařízení a provádění srážek - str. 155
Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí - str. 169
Výplata provedených srážek - str. 177
Změna plátce mzdy - str. 183
Několik plátců mzdy - str. 191
Srážky z jiných příjmů - str. 197
Hlava třetí - Přikázání pohledávky - str. 203
Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 203
Přikázání jiných peněžitých pohledávek - str. 235
Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí - str. 253
Postižení jiných majetkových práv - str. 261
Postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti - str. 265
Hlava čtvrtá - Správa nemovité věci - str. 269
Nařízení výkonu rozhodnutí - str. 269
Správa nemovité věci - str. 275
Hlava pátá - Prodej movitých věcí a nemovitých věcí - str. 281
Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí - str. 281
Prodej movitých věcí - str. 287
Soupis na místě samém - str. 293
Jiný soupis - str. 309
Další postup při prodeji movitých věcí - str. 313
Hotové peníze a cenné papíry či listiny představující právo na splacení dlužné částky - str. 339
Prodej nemovitých věcí - str. 343
Prodej spoluvlastnického podílu - str. 447
Prodej zástavy - str. 451
Hlava šestá - Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitých věcech - str. 453
Hlava sedmá - Postižení závodu - str. 461
Nařízení výkonu rozhodnutí - str. 461
Správce závodu - str. 471
Dohled soudu - str. 481
Cena závodu - str. 483
Prodej závodu - str. 487
Dražební vyhláška - str. 493
Dražební jednání - str. 501
Rozvrh - str. 513
Zpráva o výkonu správy závodu - str. 523
Přechod práv a dluhů na vydražitele - str. 527
Oznámení jiným orgánům - str. 529
Jiné výkony rozhodnutí - str. 533
Zastavení výkonu rozhodnutí - str. 535
Postižení části závodu - str. 537
Postižení podílu spolumajitele závodu - str. 539
Prodej rodinného závodu - str. 541
Prodej zástavy - str. 543
Hlava osmá - Uspokojení práv na nepeněžité plnění - str. 545
Návrh - str. 545
Vyklizení s náhradou - str. 555
Odebrání věci - str. 561
Rozdělení společné věci - str. 569
Provedení prací a výkonů - str. 573
Část sedmá - Jiná činnost soudů - str. 581
Část osmá - Závěrečná ustanovení - str. 589
Přechodná ustanovení - str. 589
Zmocňovací ustanovení - str. 607
Zrušovací ustanovení - str. 613
Věcný rejstřík a pomocné rejstříky - str. 617

 

 

  

Další nabídka k tématu

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.