Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce Ústavního soudu JUDr. Jaromíra Jirsy. Autorský kolektiv tvoří především soudci všech stupňů soudní soustavy, jejichž pohled je obohacen pohledem advokátů.

Komentář si získal oblibu především díky praktickému výkladu, který se opírá o dlouholetou každodenní aplikaci o. s. ř. a o výběr více než 2000 judikátů. Přehlednosti výkladu napomáhá řada grafů, tabulek, příkladů a vzorových dokumentů.Třetí kniha obsahuje výklad zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.Další knihy přinesou:

Kniha I (§ 1 až 78g o. s. ř.): část první – obecná ustanovení, část druhá – činnost soudu před zahájením řízení

Kniha II (§ 79 až 180 o. s. ř.): část třetí – řízení v prvním stupni

Kniha IV (§ 201 až 250t o. s. ř.): část čtvrtá – opravné prostředky, část pátá – řízení ve věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem

Kniha V (§ 251 až 376 o. s. ř.): část šestá – výkon rozhodnutí, část sedmá – jiná činnost soudu, část osmá – závěrečná ustanovení

autoři: Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, 1136 stran
ISBN: 978-80-7598-372-5

Cena: 1 850 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Přehled ustanovení a komentářů podle legislativní systematiky - str. 9
Přehled použitých grafů, tabulek a vzorových dokumentů - str. 16
Název předpisu s uvozovací větou - str. 19
Část první – Obecná část - str. 21
Část druhá – Zvláštní část - str. 117
Hlava I– Řízení o některých otázkách týkajících se fyzických osob - str. 117
Díl 1 – Řízení o podpůrných opatřeních a řízení ve věcech svéprávnosti - str. 117
Oddíl 1 – Řízení o některých podpůrných opatřeních - str. 117
Oddíl 2 – Řízení o svéprávnosti - str. 129
Oddíl 3 – Řízení ve věcech opatrovnictví člověka - str. 157
Díl 2 – Řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti - str. 173
Oddíl 1 – Řízení o prohlášení člověka za nezvěstného - str. 173
Oddíl 2 – Řízení o prohlášení člověka za mrtvého - str. 181
Oddíl 3 – Řízení o určení data smrti - str. 191
Díl 3 – Řízení o přivolení k zásahu do integrity - str. 199
Díl 4 – Řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu - str. 203
Oddíl 1 – Obecná ustanovení - str. 203
Oddíl 2 – Řízení o vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu - str. 219
Oddíl 3 – Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb - str. 247
Hlava II – Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob a ve věcech svěřenského fondu - str. 255
Díl 1 – Řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob - str. 255
Díl 2 – Řízení ve věcech svěřenského fondu - str. 269
Hlava III – Řízení o pozůstalosti - str. 277
Díl 1 – Společná ustanovení - str. 277
Oddíl 1 – Místní příslušnost - str. 277
Oddíl 2 – Soudní komisariát - str. 285
Oddíl 3 – Odměna a náhrady za činnost soudního komisaře - str. 301
Oddíl 4 – Účastníci - str. 307
Pododdíl 1 – Účastníci při projednání pozůstalosti - str. 307
Pododdíl 2 – Účastníci při likvidaci pozůstalosti - str. 321
Pododdíl 3 – Opatrovnictví - str. 323
Pododdíl 4 – Procesní nástupnictví - str. 327
Oddíl 5 – Rozhodnutí - str. 331
Oddíl 6 – Náklady řízení - str. 341
Oddíl 7 – Opravné prostředky - str. 347
Pododdíl 1 – Odvolání - str. 347
Pododdíl 2 – Žaloba pro zmatečnost - str. 355
Pododdíl 3 – Dovolání - str. 359
Pododdíl 4 – Společné ustanovení pro opravné prostředky - str. 361
Díl 2 – Projednání dědictví - str. 363
Oddíl 1 – Zahájení řízení - str. 363
Oddíl 2 – Předběžná šetření - str. 369
Oddíl 3 – Zastavení řízení - str. 399
Oddíl 4 – Správa pozůstalosti - str. 405
Oddíl 5 – Majetek ve společném jmění zůstavitele a jeho manžela - str. 419
Oddíl 6 – Zjišťování dědického práva - str. 425
Oddíl 7 – Aktiva a pasiva pozůstalosti - str. 445
Oddíl 8 – Obvyklá cena pozůstalosti - str. 467
Oddíl 9 – Projednání dědictví - str. 473
Oddíl 10 – Rozhodnutí o dědictví - str. 479
Oddíl 11 – Dodatečně najevo vyšlý majetek - str. 497
Díl 3 – Nabytí dědictví následným dědicem - str. 505
Díl 4 – Likvidace pozůstalosti - str. 509
Oddíl 1 – Nařízení likvidace pozůstalosti - str. 509
Oddíl 2 – Likvidační správce - str. 523
Pododdíl 1 – Vznik a zánik funkce - str. 523
Pododdíl 2 – Práva a povinnosti - str. 529
Pododdíl 3 – Odměna a náhrady likvidačního správce - str. 535
Oddíl 3 – Likvidační podstata - str. 541
Pododdíl 1 – Obsah a rozsah majetku likvidační podstaty - str. 541
Pododdíl 2 – Zjišťování majetku likvidační podstaty - str. 545
Pododdíl 3 – Seznam majetku likvidační podstaty - str. 553
Pododdíl 4 – Vyloučení z likvidační podstaty - str. 561
Pododdíl 5 – Správa majetku likvidační podstaty - str. 565
Pododdíl 6 – Zpeněžení majetku likvidační podstaty - str. 575
Oddíl 4 – Přihlašování pohledávek - str. 587
Pododdíl 1 – Pasiva likvidační podstaty - str. 587
Pododdíl 2 – Přihláška - str. 591
Pododdíl 3 – Přezkoumání pohledávky - str. 605
Pododdíl 4 – Zjištění pohledávky a práva na uspokojení pohledávky ze zajištění - str. 639
Oddíl 5 – Rozvrh výtěžku zpeněžení majetku likvidační podstaty - str. 641
Oddíl 6 – Další najevo vyšlý majetek likvidační podstaty - str. 655
Oddíl 7 – Zastavení likvidace pozůstalosti - str. 661
Díl 5 – Úschovy v řízení o pozůstalosti - str. 663
Oddíl 1 – Přijetí do úschovy - str. 663
Oddíl 2 – Postup při přijímání do úschovy - str. 667
Oddíl 3 – Vydání úschovy - str. 671
Díl 6 – Evropské dědické osvědčení - str. 675
Hlava IV – Jiná řízení - str. 679
Díl 1 – Řízení o úschovách - str. 679
Díl 2 – Řízení o umoření listin - str. 699
Díl 3 – Řízení ve věcech kapitálového trhu - str. 717
Díl 4 – Řízení o předběžném souhlasu s provedením šetření ve věcech ochrany hospodářské soutěže  - str. 725
Díl 5 – Řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory k seznámení se s obsahem listin  - str. 735
Díl 6 – Řízení o plnění povinností z předběžného opatření Evropského soudu pro lidská práva - str. 747
Díl 7 – Řízení ve věcech voleb do rady zaměstnanců nebo státních zaměstnanců, voleb zástupců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo při výkonu státní služby a voleb členů zvláštního vyjednávacího výboru evropské družstevní společnosti - str. 755
Díl 8 – Řízení o soudním prodeji zástavy - str. 763
Díl 9 – Řízení o zákazu výkonu práv spojených s účastnickými cennými papíry - str. 773
Hlava V – Řízení ve věcech rodinněprávních - str. 783
Díl 1 – Průběh řízení - str. 783
Oddíl 1 – Řízení ve věcech manželských a partnerských - str. 783
Pododdíl 1 – Řízení o povolení uzavřít manželství  - str. 783
Pododdíl 2 – Řízení ve statusových věcech manželských - str. 789
Obecná ustanovení  - str. 789
Řízení o určení, zda tu manželství je či není, a o neplatnost manželství  - str. 793
Řízení o rozvod manželství - str. 805
Pododdíl 3 – Řízení ve statusových věcech partnerských  - str. 831
Oddíl 2 – Předběžné řízení ve věci ochrany proti domácímu násilí - str. 833
Pododdíl 1 – Předběžné opatření - str. 833
Pododdíl 2 – Prodloužení předběžného opatření - str. 861
Oddíl 3 – Řízení o určení a popření rodičovství - str. 875
Pododdíl 1 – Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů - str. 875
Pododdíl 2 – Řízení o určení a popření otcovství - str. 881
Pododdíl 3 – Řízení o určení a popření mateřství - str. 901
Oddíl 4 – Řízení ve věcech osvojení - str. 903
Pododdíl 1 – Řízení ve věcech osvojení nezletilého - str. 903
Pododdíl 2 – Řízení o osvojení zletilého - str. 947
Oddíl 5 – Péče soudu o nezletilé - str. 957
Pododdíl 1 – Zvláštní ustanovení o předběžné úpravě poměrů dítěte - str. 957
Pododdíl 2 – Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé  - str. 991
Pododdíl 3 – Zvláštní ustanovení pro řízení o navrácení nezletilého dítěte ve věcech mezinárodních únosů dětí - str. 1047
Díl 2 – Výkon rozhodnutí - str. 1065
Oddíl 1 – Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí - str. 1065
Oddíl 2 – Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech péče soudu o nezletilé - str. 1073
Pododdíl 1 – Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí o předběžné úpravě poměrů - str. 1073
Pododdíl 2 – Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti - str. 1079
Oddíl 3 – Zvláštní ustanovení o výkonu rozhodnutí ve věcech výživného - str. 1095
Část třetí – Přechodná a závěrečná ustanovení  - str.  1101
Přechodné ustanovení - str. 1101
Zmocňovací ustanovení - str. 1103
Účinnost - str. 1107
Věcný rejstřík a pomocné rejstříky - str. 1111

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1464 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti velká novela občanského soudního řádu a novela zákona o zvláštních řízeních soudních. Ke stejnému datu se mění i vyhláška o výši odměny správce obchodního závodu, vyhláška o ...

Cena: 185 KčKOUPIT

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.