Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské právo hmotné 4

Občanské právo hmotné 4

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem k věcným právům.

Dědické právo po přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. doznalo ve srovnání s jinými částmi občanského práva hmotného největších změn, zejména co se týče posílení testovací svobody zůstavitele. Zároveň je nyní jednou z nejsložitějších oblastí soukromého práva.

Učebnice postupuje přehledně od základních zásad dědického práva a výkladu pojmu subjektivního dědického práva k jednotlivým dědickým titulům. Podrobně je vysvětlena jejich podstata, pořadí podle síly i jejich podstatné náležitosti. Výklad zákonné dědické posloupnosti jako nejslabší dědický titul je doplněn o názorné grafy dědických tříd. Předposlední kapitola učebnice obsahuje důležité procesní souvislosti projednání pozůstalosti soudem podle zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a také praktické informace o přechodu dluhů na dědice.

Kniha je dílem předních českých civilistů působících na Právnické fakultě Univerzity Karlovy i v právní praxi. První svazek učebnicového kompletu byl oceněn jako nejlepší právnická publikace a nejlepší učebnice Univerzity Karlovy za rok 2013.

autoři: Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 29. 8. 2023, 196 stran
ISBN: 978-80-7478-939-7

Cena: 365 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů svazku 4 - str. 5
Seznam použitých zkratek - str. 13
Vysvětlivky ke grafům - str.  15
Díl čtvrtý: Dědické právo - str. 17
Hlava první: Obecné výklady - str. 19
§ 1 Obecně - str. 19
§ 2 Obecné a zvláštní právní nástupnictví - str. 21
Hlava druhá: Zásady dědického práva - str. 23
§ 1 Zásada zachování hodnot - str. 23
§ 2 Zásada svobodné volby dědice - str. 23
§ 3 Zásada univerzální sukcese - str.  24
§ 4 Zásada svobodného nabytí dědictví - str. 25
§ 5 Zásada úřední ingerence - str. 25
Hlava třetí: Právo na pozůstalost - str.  26
§ 1 Pozůstalost a dědictví - str. 26
§ 2 Dědické právo subjektivní - str.  28
A. Obecně. Pojem - str.  28
B. Dědické tituly - str. 32
C. Dědická nezpůsobilost - str. 33
I. Čin povahy úmyslného trestného činu - str. 33
II. Zavrženíhodný čin proti poslední vůli zůstavitele - str. 35
III. Řízení o rozvod manželství zahájené v důsledku domácího násilí vůči zůstaviteli - str. 36
IV. Zbavení rodičovské odpovědnosti vůči dítěti jakožto zůstaviteli - str. 36
D. Zřeknutí se dědického práva - str. 37
I. Pojem - str. 37
II. Účel - str. 39
III. Náležitosti zřeknutí se dědického práva - str. 39
E. Odmítnutí dědictví - str. 40
I. Obecně k institutu - str. 40
II. Právní následky - str. 41
III. Odmítnutí dědictví zástupcem dědice - str. 42
IV. Odmítnutí dědictví nepominutelným dědicem s výhradou povinného dílu - str. 43
V. Přechod práva odmítnout dědictví - str. 44
VI. Omezení práva odmítnout dědictví - str. 44
VII. Procesní postup při odmítnutí dědictví - str. 45
VIII. Nejvýznamnější případy neplatnosti a zdánlivosti odmítnutí dědictví - str. 46
F. Vzdání se dědictví - str. 47
I. Obecně k institutu - str.  47
II. Odpovědnost za dluhy zůstavitele - str. 49
III. Splnění zůstavitelových opatření - str. 50
IV. Vztah k blízkým právním institutům - str. 50
Hlava čtvrtá: Pořízení pro případ smrti - str. 52
§ 1 Obecně - str. 52
§ 2 Všeobecná ustanovení o pořízení pro případ smrti - str. 54
§ 3 Závěť - str. 57
A. Obecně - str. 57
B. Charakteristika závěti - str. 57
C. Obsah závěti - str. 60
D. Pořízení závěti - str. 62
E. Pořizovací způsobilost - str. 62
F. Náležitosti vůle a jejího projevu - str. 63
G. Výklad závěti - str.  64
H. Rozdělení pozůstalosti v závěti - str. 66
I. Uvolněný podíl, přirůstání podílu - str.  67
J. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví - str. 68
I. Náhradnictví - str. 69
II. Svěřenské nástupnictví - str. 70
K. Forma závěti - str.  76
I. Obecně - str. 76
II. Závěť pořízená soukromou listinou - str. 76
III. Závěť ve formě veřejné listiny - str. 79
IV. Svědkové závěti, osoby zúčastněné na pořizování závěti - str. 80
V. Závěti pořízené s úlevami (privilegované závěti). 
Obecné poznámky - str.  81
VI. Jednotlivé závěti pořízené s úlevami - str. 82
L. Vedlejší doložky v závěti - str. 84
I. Obecně - str. 84
II. Vykonavatel závěti - str. 85
III. Správce pozůstalosti - str. 87
IV. Podmínka v závěti - str.  88
V. Doložení času - str. 90
VI. Příkaz - str. 91
M. Zrušení závěti - str. 93
I. Obecně - str. 93
II. Odvolání závěti - str. 93
III. Pořízení nové závěti - str.  95
§ 4 Dědická smlouva - str.  96
A. Obecné výklady - str. 96
B. Strany dědické smlouvy - str. 97
C. Práva a povinnosti stran - str. 97
D. Omezení dispoziční volnosti zůstavitele - str. 98
E. Konverze dědické smlouvy - str.  98
F. Dědická smlouva mezi manžely - str. 98
G. Zrušení práv a povinností z dědické smlouvy - str. 99
Hlava pátá: Odkaz - str. 101
§ 1 Pojem a předmět odkazu - str. 101
§ 2 Osoba odkazovníka - str. 103
§ 3 Zřízení, změna a odvolání odkazu - str. 105
§ 4 Osoby obtížené odkazem. Omezení odkazů. Pododkaz - str. 107
§ 5 Druhy odkazů - str.  109
§ 6 Nabytí odkazu a splatnost odkazu. Zajištění práva na odkaz - str. 112
Hlava šestá: Dědění ze zákona (intestátní dědická posloupnost) - str. 116
§ 1 Obecně - str. 116
§ 2 Dědické třídy - str. 119
A. První dědická třída - str. 119
B. Druhá dědická třída - str. 122
C. Třetí dědická třída - str. 124
D. Čtvrtá dědická třída - str. 126
E. Pátá dědická třída - str. 127
F. Šestá dědická třída - str. 129
Hlava sedmá: Nepominutelný dědic a povinný díl - str. 132
§ 1 Nepominutelný dědic - str. 132
§ 2 Povinný díl - str. 132
§ 3 Vydědění - str. 134
Hlava osmá: Započtení v dědickém právu - str. 139
§ 1 Obecně - str. 139
§ 2 Započtení na povinný díl - str. 140
§ 3 Započtení na dědický podíl - str. 141
Hlava devátá: Právo některých osob na zaopatření - str. 142
§ 1 Obecné poznámky - str. 142
§ 2 Právo nepominutelného dědice na nutnou výživu - str. 144
§ 3 Právo manžela a dalších osob na slušnou výživu, popř. nutné zaopatření - str. 145
§ 4 Právo manžela na základní vybavení rodinné domácnosti - str. 147
§ 5 Právo pozůstalého rodiče na nutné zaopatření - str. 147
§ 6 Právo soužijících osob na přiměřené zaopatření - str. 148
Hlava desátá: Přechod pozůstalosti na dědice - str. 149
§ 1 Nabytí dědictví - str. 149
A. Řízení o pozůstalosti - str. 149
I. Prokázání dědického práva - str. 149
II. Spor o dědické právo - str. 153
B. Výhrada soupisu - str. 155
§ 2 Správa pozůstalosti a její soupis - str. 157
A. Správa pozůstalosti - str. 157
I. Osoba oprávněná vykonávat správu pozůstalosti - str. 157
II. Předmět správy pozůstalosti - str. 160
B. Závěra pozůstalosti - str. 162
C. Soupis pozůstalosti - str. 163
I. Obecně - str. 163
II. Nahrazení soupisu pozůstalosti - str. 166
§ 3 Potvrzení nabytí dědictví - str. 168
A. Obecně - str. 168
B. Předpoklady potvrzení dědictví - str. 169
C. Potvrzení nabytí dědictví v rozhodnutí o dědictví - str. 172
§ 4 Rozdělení pozůstalosti - str. 175
A. Rozdělení pozůstalosti soudem podle nařízení zůstavitele - str. 176
B. Rozdělení pozůstalosti soudem podle určení třetí osoby pověřené zůstavitelem - str.  177
C. Rozdělení pozůstalosti dohodou dědiců o rozdělení pozůstalosti, kterou soud schválí - str. 177
D. Rozdělení pozůstalosti soudem na základě žádosti všech dědiců - str. 178
§ 5 Dluhy postihující dědice - str. 180
A. Obecně - str. 180
B. Práva věřitelů před potvrzením dědictví - str. 181
C. Právní účinky výhrady soupisu a neuplatnění výhrady soupisu - str. 182
D. Odloučení pozůstalosti - str. 183
E. Vyhledání věřitelů zůstavitele - str. 184
Hlava jedenáctá: Zcizení dědictví - str. 186
§ 1 Zcizení dědictví odvážnou smlouvou - str. 188
§ 2 Zcizení dědictví jiným typem smlouvy - str. 188
§ 3 Závěrečné poznámky - str. 189
Seznam použité literatury - str. 191
Věcný rejstřík - str. 193

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ... pokračování

Cena: 358 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.