Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské právo hmotné 3

Občanské právo hmotné 3

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, působících jak v nejvyšší akademické sféře, tak v právnické praxi. Zahrnuje výklad o věcných právech upravených systematicky v části třetí hlavě druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 979 až 1474).

Ve svém úvodu se učebnice zaměřuje na obecné otázky týkající se pojmu a druhů věcných práv, dále pak na veškeré důležité aspekty související s vlastnictvím, resp. vlastnickým právem, včetně možnosti jeho omezení, jednotlivých způsobů nabývání a případů, kdy se na jednom vlastnickém právu podílí současně více osob (ať již v podobě obecného podílového spoluvlastnictví, anebo v jeho zvláštních formách bytového, resp. přídatného spoluvlastnictví). Podrobně a přehledně je také vysvětlena složitá problematika držby a nechybí ani široké pojednání o věcných právech, jejichž předmětem je cizí věc. V knize jsou pochopitelně zdůrazněny a popsány všechny podstatné změny, které v oblasti věcných práv nastaly na základě nedávné rekodifikace soukromého práva (jako je např. znovuzavedení institutu práva stavby či práva nezbytné cesty anebo rozšíření okruhů případů možnosti nabytí od neoprávněného). Celá jedna kapitola se přitom věnuje nové obecné úpravě správy cizího majetku a v jejím rámci našemu právnímu řádu doposud neznámému fenoménu svěřenského fondu. Vzhledem k intabulačnímu principu má nezpochybnitelný význam závěrečná podrobná pasáž o katastru nemovitostí.

autoři: Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 14. 2. 2022, 228 stran
ISBN: 978-80-7478-935-9

Cena: 365 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 14
Díl třetí: Věcná práva - str. 17
Hlava první: Věcná práva - str. 19
§ 1 Pojem věcných práv - str. 19
§ 2 Druhy věcných práv - str. 24
Hlava druhá: Vlastnictví - str. 27
§ 1 Obecně o vlastnictví a vlastnickém právu - str. 27
§ 2 Pojem vlastnictví - str. 28
A. Kritérium rozlišení - str. 28
B. Teorie právního panství (definice syntetická) - str. 29
C. Teorie dílčích oprávnění vlastníka (definice analytická) - str. 31
D. Charakteristiky vlastnictví - str. 31
E. Dílčí oprávnění vlastníka - str. 33
F. Zneužití vlastnického práva - str. 35
§ 3 Omezení vlastnického práva - str. 36
A. Obecně - str. 36
B. Zákaz imisí - str. 36
C. Věc a zvíře na cizím pozemku - str. 37
D. Pěstování rostlin - str. 38
E. Pozemkové úpravy - str. 39
F. Stavební práce na sousedním pozemku - str. 39
G. Vstup na sousední pozemek - str. 40
H. Užívání sousedního pozemku při stavbě - str. 40
I. Užívání prostoru nad pozemkem nebo pod pozemkem - str. 41
J. Rozhrady - str. 41
K. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva - str. 42
I. Obecně - str. 42
II. Použití cizí věci - str. 43
III. Vyvlastnění a omezení vlastnického práva - str. 43
L. Nezbytná cesta - str. 45
I. Předpoklady povolení nezbytné cesty - str. 45
II. Zajištění nezbytného přístupu podle veřejného práva - str. 46
III. Úplata za nezbytnou cestu - str. 47
IV. Zánik - str. 47
§ 4 Nabytí vlastnického práva - str. 47
A. Pojem - str. 47
B. Obecně k nabytí vlastnického práva podle občanského zákoníku . . 49
C. Originární způsoby nabytí vlastnického práva v občanském  zákoníku - str. 50
I. Obecně o přivlastnění (okupaci) - str. 50
II. Přivlastnění zvířete - str. 51
III. Nález - str. 52
IV. Nabytí přírůstkem - str. 54
V. Vydržení - str. 60
VI. Nabytí od neoprávněného - str. 62
VII. Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu  veřejné moci - str. 64
D. Derivativní nabytí vlastnického práva - str. 65
I. Obecně - str. 65
II. Principy ovládající smluvní nabývání vlastnického  práva - str. 65
III. Převod vlastnického práva podle občanského zákoníku - str. 66
IV. Převod movitých věcí - str. 67
V. Převod nemovitých věcí - str. 68
VI. Dvojí převod téže věci - str. 69
E. Přechod práv a povinností spojených s převáděnou věcí - str. 70
F. Právní nástupnictví (posloupnost, sukcese) - str. 70
§ 5 Spoluvlastnictví - str. 71
A. Právní pojem „spoluvlastnictví“ - str. 71
B. Druhy podílového spoluvlastnictví - str. 74
C. Ideální podílové spoluvlastnictví - str. 75
I. Obecná pravidla - str. 75
II. Spoluvlastnický podíl - str. 75
III. Správa společné věci - str. 77
IV. Přeměna a zrušení spoluvlastnictví - str. 80
§ 6 Bytové spoluvlastnictví - str. 83
A. Historický exkurz - str. 83
B. Obecně - str. 84
C. Výlučné a společné části dělené nemovitosti - str. 85
D. Spoluvlastnické podíly na společných částech dělené  nemovitosti - str. 86
E. Vznik bytového spoluvlastnictví - str. 87
F. Práva vlastníků jednotek - str. 88
G. Povinnosti vlastníků jednotek - str. 88
H. Spoluvlastnictví jednotky - str. 90
I. Právní dispozice s jednotkou - str. 90
 J. Správa dělené nemovitosti - str. 91
K. Společenství vlastníků jednotek - str. 91
L. Zánik bytového spoluvlastnictví - str. 93
M. Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku - str. 93
§ 7 Obecné akcesorické spoluvlastnictví - str. 93
A. Historický exkurz - str. 93
B. Obecné výklady - str. 94
C. Užívání společné věci - str. 95
D. Nakládání se společnou věcí - str. 95
E. Spoluvlastnické podíly na společné věci - str. 96
F. Správa společné věci - str. 96
G. Zánik a oddělení se z obecného akcesorického  spoluvlastnictví - str. 97
Hlava třetí: Držba - str. 99
§ 1 „Držba“ jako právní pojem - str. 99
§ 2 Tzv. kvalifikovaná držba - str. 102
A. Pojem - str. 102
B. Řádná držba - str. 103
C. Poctivá držba - str. 104
D. Pravá držba - str. 105
E. Domněnka kvalifikovanosti držby - str. 105
§ 3 Práva a povinnosti držitele a vlastníka - str. 105
§ 4 Ochrana držby - str. 107
§ 5 Zánik držby - str. 108
Hlava čtvrtá: Ochrana vlastnického práva, držby a detence - str. 109
§ 1 Ochrana vlastnického práva - str. 109
A. Ústavní základ ochrany vlastnického práva - str. 109
B. Ochrana vlastnického práva v občanském zákoníku - str. 110
I. Obecně - str. 110
II. Ochrana soudní - str. 110
III. Svépomoc - str. 119
§ 2 Ochrana držby - str. 119
§ 3 Ochrana detence - str. 119
Hlava pátá: Věcná práva k věci cizí - str. 121
§ 1 Právo stavby - str. 121
A. Obecné výklady - str. 121
B. Právo stavby jako věcné právo k cizí věci - str. 122
C. Zřízení a vznik práva stavby - str. 123
I. Smlouva o zřízení práva stavby - str. 123
II. Rozhodnutí orgánu veřejné moci - str. 124
III. Vydržení - str. 124
D. K některým znakům práva stavby - str. 124
I. K dočasnosti práva stavby - str. 124
II. K úplatnosti práva stavby - str. 125
III. K převoditelnosti práva stavby - str. 125
IV. K smluvním výhradám vlastníka - str. 125
E. Zánik práva stavby a jeho vypořádání - str. 126
I. Zánik před uplynutím sjednané doby - str. 126
II. Zánik uplynutím sjednané doby - str. 126
§ 2 Věcná břemena - str. 127
A. Obecně - str. 127
B. Služebnosti - str. 127
I. Charakteristika služebností - str. 127
II. Předmět služebnosti - str. 128
III. Obsah a rozsah služebnosti - str. 128
IV. Nabytí služebnosti - str. 128
V. Práva a povinnosti ze služebnosti - str. 131
VI. Ochrana služebnosti - str. 132
VII. Rozdělení služebností - str. 132
VIII. Zánik služebností - str. 137
C. Reálná břemena - str. 140
I. Pojem a charakteristika reálných břemen - str. 140
II. Zřízení reálného břemene - str. 142
III. Poměry z reálného břemene - str. 142
IV. Zánik reálného břemene - str. 143
§ 3 Zástavní právo - str. 143
A. Pojem, charakteristika, právní úprava - str. 143
B. Subjekty zástavněprávního poměru - str. 145
C. Předmět zástavního práva - str. 147
D. Předmět zajištění - str. 149
I. Zajištění pohledávky - str. 149
II. Zajištění podmíněných a budoucích pohledávek - str. 149
III. Zajištění druhových pohledávek a pohledávek  z téhož právního důvodu - str. 150
IV. Záměna zajištěné pohledávky - str. 150
V. Zajištění pohledávky využitím uvolněného  zástavního práva - str. 151
E. Vznik zástavního práva - str. 152
I. Obecně - str. 152
II. Vznik na základě zástavní smlouvy - str. 153
III. Budoucí zástavní právo - str. 154
IV. Zákaz zastavení - str. 155
V. Způsob vzniku zástavního práva - str. 156
VI. Vznik zástavního práva ze zákona a na základě  rozhodnutí orgánu veřejné moci - str. 157
VII. Individualizace zástavy - str. 158
F. Obsah zástavněprávního poměru - str. 158
I. Obecně - str. 158
II. Práva a povinnosti ve fázi, kdy zástavní právo  plní zajišťovací funkci - str. 159
III. Uspokojení ze zástavy - str. 159
G. Zánik zástavního práva - str. 164
I. Způsoby zániku zástavního práva - str. 164
II. Důsledky zániku zajištěné pohledávky - str. 164
III. Samostatný zánik zástavního práva - str. 164
IV. Výmaz zástavního práva z evidenčních nástrojů - str. 165
H. Promlčení zástavního práva - str. 165
I. Podzástavní právo - str. 166
I. Pojem, subjekty - str. 166
II. Vznik - str. 167
III. Použití úpravy zástavního práva - str. 168
§ 4 Zadržovací právo - str. 168
A. Platná právní úprava - str. 168
B. Pojem a funkce zadržovacího práva - str. 168
C. Vznik zadržovacího práva - str. 170
D. Práva a povinnosti věřitele - str. 170
E. Realizace zadržovacího práva - str. 170
F. Zánik zadržovacího práva - str. 171
Hlava šestá: Správa cizího majetku a svěřenský fond - str. 172
§ 1 Správa cizího majetku - str. 172
A. Pojem, základní charakteristika a rozsah aplikace - str. 172
B. Vznik, povaha a pojmové znaky správy - str. 173
C. Druhy správy - str. 175
E. Společná správa - str. 178
F. Zánik správy - str. 179
§ 2 Svěřenský fond - str. 180
A. Zdroje právní úpravy - str. 180
B. Pojem a základní charakteristika svěřenských fondů - str. 180
C. Typologie - str. 182
D. Vznik a povaha svěřenského fondu - str. 183
E. Subjekty svěřenství - str. 184
I. Obecně - str. 184
II. Zakladatel - str. 184
III. Svěřenský správce - str. 184
IV. Obmyšlený - str. 185
F. Právo na plnění ze svěřenského fondu - str. 186
G. Statut svěřenského fondu - str. 188
H. Dohled nad správou - str. 188
I. Změna a soudní intervence do svěřenského fondu - str. 190
J. Zánik svěřenského fondu - str. 191
Hlava sedmá: Katastr nemovitostí - str. 193
§ 1 Pojem katastr nemovitostí - str. 193
A. Pojem katastru nemovitostí - str. 193
B. Právní prameny - str. 194
C. Zeměměřické a katastrální orgány - str. 194
D. Katastrální operát a jeho části - str. 195
§ 2 Obsah katastru nemovitostí - str. 198
A. Předmět evidence v katastru nemovitostí - str. 198
B. Závaznost údajů katastru - str. 201
§ 3 Zásady vedení právních poměrů v katastru nemovitostí - str. 201
A. Zásada intabulační - str. 201
B. Zásada dispoziční - str. 202
C. Zásada legality - str. 203
D. Zásada priority - str. 205
E. Zásada materiální publicity - str. 205
F. Zásada formální publicity - str. 207
§ 4 Zápis práv do katastru nemovitostí - str. 208
A. Obecně - str. 208
B. Vklad - str. 209
C. Záznam - str. 211
D. Poznámka - str. 212
Seznam použité literatury - str. 214
Věcný rejstřík - str. 218

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

Sagit, a. s.

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv - C. H. Beck

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře ... pokračování

Cena: 790 KčKOUPIT

Právo stavby

Právo stavby

Luděk Tichý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem. Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 4. vydání

Dana Ondrejová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Vychází již čtvrté, aktualizované a doplněné vydání Průvodce uzavíráním smluv. Publikace přináší komplexní pohled na kontraktační proces, kdy přehledně čtenáře provádí od fáze před uzavřením smlouvy až do okamžiku jejího podpisu. Publikace je pojata formou praktického rozboru ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.