Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a registrovaného partnerství, vzniku a určování rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi, osvojení, náhradních forem péče o dítě a nestatusového soužití lidí.
autoři: Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 2. 2022, 196 stran
ISBN: 978-80-7478-937-3

Cena: 325 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  14
Předmluva - str.  17
Díl druhý: Rodinné právo - str.  19
Hlava první: Úvod do rodinného práva - str.  21
§ 1 Rodina a rodinné právo. Pojem a povaha rodinného práva - str.  21
§ 2 Systematika rodinného práva - str.  22
§ 3 Z historie rodinného práva - str.  23
§ 4 Prameny rodinného práva - str.  24
Hlava druhá: Manželské právo osobní - str.  26
§ 1 Pojem „manželství“. Účel manželství - str.  26
§ 2 Sňatek - str.  26
A. Obecně - str.  26
B. Předpoklady a náležitosti manželství a sňatku - str.  27
I. Druhy předpokladů a náležitostí - str.  27
II. Osobní předpoklady - str.  27
III. Náležitosti sňatečného prohlášení (projevu vůle) - str.  29
IV. Náležitosti sňatečného obřadu (procedurální náležitosti) - str.  30
V. Uzavření manželství ve zvláštních situacích - str.  32
VI. Následky sňatku - str.  32
C. Právní následky vad manželství a sňatku - str.  33
I. Obecně - str.  33
II. Manželství zdánlivé - str.  33
III. Manželství neplatné - str.  34
§ 3 Povinnosti a práva manželů - str.  36
A. Obecně - str.  36
B. Osobní a majetkové povinnosti a práva manželů - str.  37
I. Základní osobní povinnosti manželů - str.  37
II. Další osobní povinnosti manželů - str.  37
III. Majetkové povinnosti a práva manželů - str.  38
§ 4 Zánik manželství - str.  42
A. Obecně - str.  42
B. Smrt manžela - str.  42
C. Rozvod - str.  42
I. Obecně - str.  42
II. Rozvod a proti-tvrdostní klauzule - str.  44
III. Zjištění příčin rozvratu a nezjišťování příčin rozvratu - str.  46
D. Změna pohlaví - str.  47
E. Právní následky zániku manželství - str.  47
I. Obecně - str.  47
II. Jednotlivé právní následky zániku manželství - str.  48
Hlava třetí: Majetkové právo manželské - str. 50
§ 1 Obecně - str.  50
§ 2 Rozsah a obsah společného jmění - str.  51
A. Obecně - str.  51
B. Zákonný režim společného jmění - str.  51
§ 3 Správa toho, co patří do společného jmění, hospodaření a nakládání s tím - str.  53
§ 4 Smlouvy o manželském majetkovém režimu - str.  54
§ 5 Manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu - str.  56
§ 6 Smluvní modifikace zákonných pravidel o správě společného jmění - str.  57
§ 7 Modifikace zákonných pravidel správy společného jmění rozhodnutím soudu - str.  58
§ 8 Ochrana manžela a manželova věřitele - str.  58
§ 9 Vypořádání společného jmění - str.  59
§ 10 Bydlení manželů - str.  62
A. Obecně - str.  62
B. Bydlení a obydlí. Právo bydlet a právo bydlení - str.  63
C. Ochrana práva bydlet a práva bydlení - str.  64
I. Obecně - str.  64
II. Nakládání s bytem nebo domem - str.  64
III. Zánik povinností a práv spojených s bydlením - str.  66
§ 11 Rodinný závod - str.  67
§ 12 Ochrana proti domácímu násilí - str.  68
Hlava čtvrtá: Rodičovství a jeho vznik - str.  69
§ 1 Obecně k pojmu rodičovství - str.  69
§ 2 Rodičovství právní - str.  70
Hlava pátá: Určování rodičovství - str.  73
§ 1 Určení mateřství - str.  73
§ 2 Určení otcovství - str.  77
A. Obecně - str.  77
B. Domněnka otcovství manžela matky - str.  78
C. Domněnka otcovství dítěte narozeného po zahájení řízení  o rozvod - str.  79
D. Domněnka otcovství dítěte narozeného z umělého  oplodnění - str.  80
E. Domněnka otcovství založeného souhlasným prohlášením - str.  80
F. Domněnka otcovství muže, který s matkou dítěte  souložil v rozhodné době - str.  82
§ 3 Popření otcovství - str.  84
A. Obecně - str.  84
B. Popření otcovství manžela matky - str.  84
C. Popření otcovství k dítěti narozenému z umělého  oplodnění - str.  86
D. Popření otcovství založeného souhlasným prohlášením - str.  87
E. Popření otcovství a role soudu - str.  87
I. Prominutí zmeškání lhůty - str.  87
II. Popření otcovství ex offo - str.  88
Hlava šestá: Osvojení - str.  89
§ 1 Pojem osvojení - str.  89
§ 2 Předpoklady a podmínky osvojení nezletilého - str.  91
A. Obecné předpoklady - str.  91
B. Souhlas s osvojením - str.  92
I. Obecně - str.  92
II. Souhlas osvojovaného dítěte - str.  93
III. Souhlas rodiče - str.  93
C. Další předpoklady pro osvojení nezletilého (další postup) - str.  97
I. Osobní péče budoucího osvojitele, která není  „péčí před osvojením“ - str.  97
II. Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti  a předání dítěte do péče před osvojením - str.  98
III. Péče před osvojením - str.  98
§ 3 Rozhodnutí o osvojení a jeho následky - str.  99
§ 4 Zrušení osvojeneckého vztahu - str.  100
§ 5 Nezrušitelné osvojení - str.  101
§ 6 Exkurs: osvojení zletilého (tj. osvojení osoby plně  svéprávné) - str.  102
A. Obecně - str.  102
B. Druhy osvojení zletilého - str. 103
C. Porovnání osvojení zletilého s osvojením nezletilého - str.  104
Hlava sedmá: Rodiče a dítě - str.  106
§ 1 Z historie vztahu „rodič–dítě“ - str.  106
§ 2 Rodič a dítě – povinnosti a práva - str.  107
§ 3 Statusová práva - str.  110
§ 4 Rodičovská odpovědnost - str.  111
A. Obecně - str.  111
B. Zásahy soudu do rodičovské odpovědnosti - str.  113
C. Jednotlivé povinnosti a práva tvořící rodičovskou  odpovědnost - str.  114
§ 5 Výkon rodičovské odpovědnosti - str.  119
A. Obecně - str.  119
B. Obecná pravidla pro výkon rodičovské odpovědnosti - str.  119
C. Výkon rodičovské odpovědnosti v případě rozvodu  manželství - str.  121
D. Výkon rodičovské odpovědnosti v případě, že rodiče  spolu nežijí - str.  123
E. Styk dítěte s rodičem, který nemá dítě v péči - str.  123
F. Změna rozhodných skutečností - str. 124
§ 6 Vyživovací povinnost a právo na výživné - str.  125
A. Obecně - str.  125
B. Vyživovací povinnost a právo na výživné jako zvláštní  povinnost a právo a jejich charakteristiky - str. 127
I. Vznik a zánik vyživovací povinnosti a práva  na výživné - str.  127
II. Odkdy lze výživné přiznat? - str. 129
III. Rozhodnutí o výživném a jeho změny - str. 129
C. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky - str. 129
I. Obecné zásady - str. 129
II. Rozsah vyživovací povinnosti a její varianty - str. 130
D. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané  matce - str. 132
Hlava osmá: Náhradní péče o dítě - str. 133
Hlava devátá: Poručenství a opatrovnictví - str. 135
§ 1 Poručenství - str. 135
A. Obecný výklad - str. 135
B. Důvody pro jmenování poručníka - str. 136
C. Obsah funkce poručníka - str.  137
D. Správa jmění dítěte poručníkem - str. 138
E. Osoba poručníka - str.  139
F. Veřejný poručník - str. 140
G. Úloha soudu - str. 141
H. Zánik poručenství a zánik poručenské funkce - str. 142
§ 2 Opatrovnictví - str. 143
A. Obecný výklad - str. 143
B. Důvody pro jmenování opatrovníka - str. 144
C. Obsah funkce opatrovníka - str. 146
D. Opatrovník pro správu jmění dítěte - str. 147
E. Osoba opatrovníka - str. 149
F. Zánik opatrovnictví a zánik opatrovnické funkce - str. 149
Hlava desátá: Pěstounství, svěření dítěte do péče jiné osoby a ústavní péče - str. 150
§ 1 Pěstounská péče - str. 150
A. Pojem, účel a funkce - str. 150
B. Vznik a vývoj pěstounské péče - str. 151
C. Druhy pěstounské péče - str. 152
D. Předpoklady svěření do pěstounské péče a její  zprostředkování - str. 153
E. Řízení o svěření dítěte do pěstounské péče - str. 155
F. Obsah pěstounské péče, zvláštní povinnosti a práva  pěstounů - str. 156
G. Zrušení a zánik pěstounské péče - str. 158
§ 2 Svěření dítěte do péče jiné osoby - str. 158
A. Pojem, vývoj a základní charakteristika institutu - str. 158
B. Předpoklady svěření dítěte do péče jiné osoby - str. 159
C. Povinnosti a práva pečující osoby - str. 161
D. Zrušení a zánik péče jiné osoby - str. 162
§ 3 Ústavní výchova - str. 162
A. Pojem a základní charakteristika ústavní výchovy - str. 162
B. Důvody nařízení ústavní výchovy - str. 163
C. Trvání ústavní výchovy - str. 165
D. Zařízení pro výkon ústavní výchovy v ČR - str. 166
E. Zánik, zrušení a přerušení ústavní výchovy - str. 167
Hlava jedenáctá: Registrované partnerství - str. 169
§ 1 Obecně k právní úpravě registrovaného partnerství - str. 169
§ 2 Z historie registrovaného partnerství v Evropě a ve světě - str. 169
§ 3 Pojem a vznik registrovaného partnerství - str. 171
§ 4 Neplatnost a neexistence registrovaného partnerství - str.  172
§ 5 Obsah registrovaného partnerství – práva a povinnosti  partnerů - str. 173
§ 6 Zánik registrovaného partnerství - str. 176
§ 7 Dopady právní úpravy registrovaného partnerství  do jiných oblastí právního řádu - str. 177
Hlava dvanáctá: Kohabitace – nestatusová soužití - str. 178
§ 1 Úvodní poznámky - str. 178
§ 2 Typologie volných svazků - str. 179
§ 3 Kohabitace (nesezdané soužití) v českém právu de lege lata - str. 179
A. Definice a pojmové znaky - str. 179
B. Účinky kohabitace v právu soukromém - str. 180
C. Účinky kohabitace v právu veřejném - str. 182
Seznam použité literatury - str. 184
Věcný rejstřík - str. 186

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Fiducie a svěřenský fond

Fiducie a svěřenský fond

Vít Lederer - Wolters Kluwer, a. s.

Svěřenský fond je pro širší a někdy i odbornou veřejnost stále relativně neznámým fenoménem, který byl do českého právního prostředí zaveden v rámci rekodifikace soukromého práva jakožto svébytná forma správy cizího majetku. Přímým inspiračním zdrojem zákonodárce při vytváření právní ...

Cena: 875 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Změna okolností ve smluvním právu

Změna okolností ve smluvním právu

Václav Pilík, Jiří Kašný, Dalibor Nový, Miroslav Sedláček, Petr Dodiáš a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Změna okolností ve smluvním právu nabízí čtenářům (relativně) ucelené zpracování tohoto sice výjimečného, leč nepostradatelného institutu smluvního práva. Ten je nejprve představen z perspektivy filozofie, ekonomie a práva, dále je zkoumán na pozadí platného tuzemského ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Povinnost a odpovědnost v civilním právu hmotném a procesním

Miroslav Sedláček, Tomíš Střeleček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Povinnost a odpovědnost jsou ústředními pojmy práva vůbec a jeho trvale aktuálními výzvami. Publikace má sloužit jako otevření diskuse nad některými zvláštními problémy povinnosti a odpovědnosti, a to jak v soukromém právu, tak v civilním právu procesním. Zpracována jsou v nové ...

Cena: 825 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.