Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a registrovaného partnerství, vzniku a určování rodičovství, vztahů mezi rodiči a dětmi, osvojení, náhradních forem péče o dítě a nestatusového soužití lidí.

autoři: Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 18. 2. 2022, 196 stran
ISBN: 978-80-7478-937-3

Cena: 325 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str.  14
Předmluva - str.  17
Díl druhý: Rodinné právo - str.  19
Hlava první: Úvod do rodinného práva - str.  21
§ 1 Rodina a rodinné právo. Pojem a povaha rodinného práva - str.  21
§ 2 Systematika rodinného práva - str.  22
§ 3 Z historie rodinného práva - str.  23
§ 4 Prameny rodinného práva - str.  24
Hlava druhá: Manželské právo osobní - str.  26
§ 1 Pojem „manželství“. Účel manželství - str.  26
§ 2 Sňatek - str.  26
A. Obecně - str.  26
B. Předpoklady a náležitosti manželství a sňatku - str.  27
I. Druhy předpokladů a náležitostí - str.  27
II. Osobní předpoklady - str.  27
III. Náležitosti sňatečného prohlášení (projevu vůle) - str.  29
IV. Náležitosti sňatečného obřadu (procedurální náležitosti) - str.  30
V. Uzavření manželství ve zvláštních situacích - str.  32
VI. Následky sňatku - str.  32
C. Právní následky vad manželství a sňatku - str.  33
I. Obecně - str.  33
II. Manželství zdánlivé - str.  33
III. Manželství neplatné - str.  34
§ 3 Povinnosti a práva manželů - str.  36
A. Obecně - str.  36
B. Osobní a majetkové povinnosti a práva manželů - str.  37
I. Základní osobní povinnosti manželů - str.  37
II. Další osobní povinnosti manželů - str.  37
III. Majetkové povinnosti a práva manželů - str.  38
§ 4 Zánik manželství - str.  42
A. Obecně - str.  42
B. Smrt manžela - str.  42
C. Rozvod - str.  42
I. Obecně - str.  42
II. Rozvod a proti-tvrdostní klauzule - str.  44
III. Zjištění příčin rozvratu a nezjišťování příčin rozvratu - str.  46
D. Změna pohlaví - str.  47
E. Právní následky zániku manželství - str.  47
I. Obecně - str.  47
II. Jednotlivé právní následky zániku manželství - str.  48
Hlava třetí: Majetkové právo manželské - str. 50
§ 1 Obecně - str.  50
§ 2 Rozsah a obsah společného jmění - str.  51
A. Obecně - str.  51
B. Zákonný režim společného jmění - str.  51
§ 3 Správa toho, co patří do společného jmění, hospodaření a nakládání s tím - str.  53
§ 4 Smlouvy o manželském majetkovém režimu - str.  54
§ 5 Manželský majetkový režim založený rozhodnutím soudu - str.  56
§ 6 Smluvní modifikace zákonných pravidel o správě společného jmění - str.  57
§ 7 Modifikace zákonných pravidel správy společného jmění rozhodnutím soudu - str.  58
§ 8 Ochrana manžela a manželova věřitele - str.  58
§ 9 Vypořádání společného jmění - str.  59
§ 10 Bydlení manželů - str.  62
A. Obecně - str.  62
B. Bydlení a obydlí. Právo bydlet a právo bydlení - str.  63
C. Ochrana práva bydlet a práva bydlení - str.  64
I. Obecně - str.  64
II. Nakládání s bytem nebo domem - str.  64
III. Zánik povinností a práv spojených s bydlením - str.  66
§ 11 Rodinný závod - str.  67
§ 12 Ochrana proti domácímu násilí - str.  68
Hlava čtvrtá: Rodičovství a jeho vznik - str.  69
§ 1 Obecně k pojmu rodičovství - str.  69
§ 2 Rodičovství právní - str.  70
Hlava pátá: Určování rodičovství - str.  73
§ 1 Určení mateřství - str.  73
§ 2 Určení otcovství - str.  77
A. Obecně - str.  77
B. Domněnka otcovství manžela matky - str.  78
C. Domněnka otcovství dítěte narozeného po zahájení řízení  o rozvod - str.  79
D. Domněnka otcovství dítěte narozeného z umělého  oplodnění - str.  80
E. Domněnka otcovství založeného souhlasným prohlášením - str.  80
F. Domněnka otcovství muže, který s matkou dítěte  souložil v rozhodné době - str.  82
§ 3 Popření otcovství - str.  84
A. Obecně - str.  84
B. Popření otcovství manžela matky - str.  84
C. Popření otcovství k dítěti narozenému z umělého  oplodnění - str.  86
D. Popření otcovství založeného souhlasným prohlášením - str.  87
E. Popření otcovství a role soudu - str.  87
I. Prominutí zmeškání lhůty - str.  87
II. Popření otcovství ex offo - str.  88
Hlava šestá: Osvojení - str.  89
§ 1 Pojem osvojení - str.  89
§ 2 Předpoklady a podmínky osvojení nezletilého - str.  91
A. Obecné předpoklady - str.  91
B. Souhlas s osvojením - str.  92
I. Obecně - str.  92
II. Souhlas osvojovaného dítěte - str.  93
III. Souhlas rodiče - str.  93
C. Další předpoklady pro osvojení nezletilého (další postup) - str.  97
I. Osobní péče budoucího osvojitele, která není  „péčí před osvojením“ - str.  97
II. Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti  a předání dítěte do péče před osvojením - str.  98
III. Péče před osvojením - str.  98
§ 3 Rozhodnutí o osvojení a jeho následky - str.  99
§ 4 Zrušení osvojeneckého vztahu - str.  100
§ 5 Nezrušitelné osvojení - str.  101
§ 6 Exkurs: osvojení zletilého (tj. osvojení osoby plně  svéprávné) - str.  102
A. Obecně - str.  102
B. Druhy osvojení zletilého - str. 103
C. Porovnání osvojení zletilého s osvojením nezletilého - str.  104
Hlava sedmá: Rodiče a dítě - str.  106
§ 1 Z historie vztahu „rodič–dítě“ - str.  106
§ 2 Rodič a dítě – povinnosti a práva - str.  107
§ 3 Statusová práva - str.  110
§ 4 Rodičovská odpovědnost - str.  111
A. Obecně - str.  111
B. Zásahy soudu do rodičovské odpovědnosti - str.  113
C. Jednotlivé povinnosti a práva tvořící rodičovskou  odpovědnost - str.  114
§ 5 Výkon rodičovské odpovědnosti - str.  119
A. Obecně - str.  119
B. Obecná pravidla pro výkon rodičovské odpovědnosti - str.  119
C. Výkon rodičovské odpovědnosti v případě rozvodu  manželství - str.  121
D. Výkon rodičovské odpovědnosti v případě, že rodiče  spolu nežijí - str.  123
E. Styk dítěte s rodičem, který nemá dítě v péči - str.  123
F. Změna rozhodných skutečností - str. 124
§ 6 Vyživovací povinnost a právo na výživné - str.  125
A. Obecně - str.  125
B. Vyživovací povinnost a právo na výživné jako zvláštní  povinnost a právo a jejich charakteristiky - str. 127
I. Vznik a zánik vyživovací povinnosti a práva  na výživné - str.  127
II. Odkdy lze výživné přiznat? - str. 129
III. Rozhodnutí o výživném a jeho změny - str. 129
C. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky - str. 129
I. Obecné zásady - str. 129
II. Rozsah vyživovací povinnosti a její varianty - str. 130
D. Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané  matce - str. 132
Hlava osmá: Náhradní péče o dítě - str. 133
Hlava devátá: Poručenství a opatrovnictví - str. 135
§ 1 Poručenství - str. 135
A. Obecný výklad - str. 135
B. Důvody pro jmenování poručníka - str. 136
C. Obsah funkce poručníka - str.  137
D. Správa jmění dítěte poručníkem - str. 138
E. Osoba poručníka - str.  139
F. Veřejný poručník - str. 140
G. Úloha soudu - str. 141
H. Zánik poručenství a zánik poručenské funkce - str. 142
§ 2 Opatrovnictví - str. 143
A. Obecný výklad - str. 143
B. Důvody pro jmenování opatrovníka - str. 144
C. Obsah funkce opatrovníka - str. 146
D. Opatrovník pro správu jmění dítěte - str. 147
E. Osoba opatrovníka - str. 149
F. Zánik opatrovnictví a zánik opatrovnické funkce - str. 149
Hlava desátá: Pěstounství, svěření dítěte do péče jiné osoby a ústavní péče - str. 150
§ 1 Pěstounská péče - str. 150
A. Pojem, účel a funkce - str. 150
B. Vznik a vývoj pěstounské péče - str. 151
C. Druhy pěstounské péče - str. 152
D. Předpoklady svěření do pěstounské péče a její  zprostředkování - str. 153
E. Řízení o svěření dítěte do pěstounské péče - str. 155
F. Obsah pěstounské péče, zvláštní povinnosti a práva  pěstounů - str. 156
G. Zrušení a zánik pěstounské péče - str. 158
§ 2 Svěření dítěte do péče jiné osoby - str. 158
A. Pojem, vývoj a základní charakteristika institutu - str. 158
B. Předpoklady svěření dítěte do péče jiné osoby - str. 159
C. Povinnosti a práva pečující osoby - str. 161
D. Zrušení a zánik péče jiné osoby - str. 162
§ 3 Ústavní výchova - str. 162
A. Pojem a základní charakteristika ústavní výchovy - str. 162
B. Důvody nařízení ústavní výchovy - str. 163
C. Trvání ústavní výchovy - str. 165
D. Zařízení pro výkon ústavní výchovy v ČR - str. 166
E. Zánik, zrušení a přerušení ústavní výchovy - str. 167
Hlava jedenáctá: Registrované partnerství - str. 169
§ 1 Obecně k právní úpravě registrovaného partnerství - str. 169
§ 2 Z historie registrovaného partnerství v Evropě a ve světě - str. 169
§ 3 Pojem a vznik registrovaného partnerství - str. 171
§ 4 Neplatnost a neexistence registrovaného partnerství - str.  172
§ 5 Obsah registrovaného partnerství – práva a povinnosti  partnerů - str. 173
§ 6 Zánik registrovaného partnerství - str. 176
§ 7 Dopady právní úpravy registrovaného partnerství  do jiných oblastí právního řádu - str. 177
Hlava dvanáctá: Kohabitace – nestatusová soužití - str. 178
§ 1 Úvodní poznámky - str. 178
§ 2 Typologie volných svazků - str. 179
§ 3 Kohabitace (nesezdané soužití) v českém právu de lege lata - str. 179
A. Definice a pojmové znaky - str. 179
B. Účinky kohabitace v právu soukromém - str. 180
C. Účinky kohabitace v právu veřejném - str. 182
Seznam použité literatury - str. 184
Věcný rejstřík - str. 186

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

Cena: 187 KčKOUPIT

Inominátní a smíšené smlouvy

Inominátní a smíšené smlouvy

Jan Šidlo - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, ... pokračování

Cena: 374 KčKOUPIT

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Ochrana držby v občanském a civilním procesu

Eva Dobrovolná - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace Ochrana držby v občanském právu a civilním procesu se zabývá zevrubně staronovým institutem ochrany držby, který se v českém právu znovu objevil v roce 2014 v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Autorka publikace se tematu ochrany držby věnuje dlouhodobě. Její ... pokračování

Cena: 600 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ... pokračování

Cena: 780 KčKOUPIT

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv - C. H. Beck

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní ... pokračování

Cena: 990 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Vady právního jednání

Vady právního jednání

Pavla Buriánová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své ... pokračování

Cena: 358 KčKOUPIT

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.