Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Občanské právo hmotné 1, 2. vydání

Občanské právo hmotné 1, 2. vydání

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského práva hmotného, který získal ocenění za nejlepší právnickou publikaci a za nejlepší vysokoškolskou učebnici roku 2013. Kniha je dílem našich předních civilistů, kteří působí v akademické sféře i právní praxi. Zahrnuje výklad týkající se obecné části nového českého soukromého práva.
autoři: Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 2. 2022, 436 stran
ISBN: 978-80-7552-187-3

Cena: 625 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. 16
Předmluva - str. 19
Díl první: Obecná část  - str. 21
Hlava první: Pojem práva - str. 23
§ 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním - str. 23
§ 2 Třídění práva ve smyslu objektivním - str. 30
§ 3 Právo veřejné a soukromé - str. 30
§ 4 Systém soukromého práva  - str. 42
§ 5 Zásady soukromého práva - str. 47
§ 6 Občanské právo hmotné jako obecné soukromé právo - str. 54
A. Pojem - str. 54
B. Systém občanského práva - str. 56
C. Občanské právo hmotné a občanské právo procesní - str. 59
D. Občanské právo hmotné a mezinárodní právo soukromé - str. 61
I. Obecně - str. 61
II. Normy mezinárodního práva soukromého - str. 62
III. Pojetí mezinárodního práva soukromého - str. 63
IV. Zákony o mezinárodním právu soukromém - str.  64
V. Evropské mezinárodní právo soukromé - str. 66
E. Občanské právo v mezinárodních souvislostech  (občanskoprávní komparatistika) - str. 67
I. Obecně - str. 67
II. Jednotlivé právní systémy a jejich okruhy - str. 69
Hlava druhá: Stručný historický vývoj občanského práva na českém území - str. 82
§ 1 Občanské právo v Československé republice do roku 1945 - str. 82
A. Obecně - str. 82
B. Všeobecný občanský zákoník - str. 83
C. Revize Všeobecného občanského zákoníku  - str. 84
§ 2 Občanské právo v Československé republice v letech 1945–1950 - str. 86
§ 3 Občanské právo v Československé republice v letech 1950–1964 - str. 87
§ 4 Občanské právo v Československé republice v letech 1964–1989 - str. 89
§ 5 Občanské právo po roce 1989 - str. 91
§ 6 Příprava rekodifikace soukromého práva - str. 94
Hlava třetí: Evropské soukromé právo - str. 99
§ 1 Pojem - str. 99
§ 2 Vznik evropského soukromého práva - str. 101
§ 3 Unijní soukromoprávní acquis - str. 103
§ 4 Principy evropského soukromého práva – evropské soukromoprávní „soft law“ - str. 107
Hlava čtvrtá: Prameny občanského práva - str. 112
§ 1 Pojem a klasifikace - str. 112
§ 2 Jednotlivé prameny občanského práva hmotného - str. 112
A. Mezinárodní smlouvy - str. 112
B. Právo Evropské unie - str. 114
C. Ústavní zákony - str. 116
D. Zákony - str. 117
E. Podzákonné předpisy - str. 117
§ 3 Občanský zákoník jako hlavní pramen občanského práva - str. 118
A. Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. - str. 118
B. Systematika občanského zákoníku - str. 119
§ 4 Výlučnost občanského práva psaného - str. 120
A. Obecně  - str. 120
B. Soudní rozhodnutí - str. 120
C. Obyčej - str. 122
D. Právní zásady, dobré mravy a veřejný pořádek - str. 122
I. Obecně - str. 122
II. Obecné právní zásady - str. 123
III. Dobré mravy - str. 123
IV. Veřejný pořádek - str. 124
E. Odborná literatura - str. 125
Hlava pátá: Normy občanského práv - str. 127
§ 1 Pojem norem občanského práva - str. 127
A. Pojmové znaky občanskoprávních norem - str. 127
B. Struktura norem občanského práva - str. 129
C. Občanskoprávní poměr - str. 131
D. Občanskoprávní institut - str. 132
§ 2 Druhy norem občanského práva - str. 132
A. Obecně - str. 132
B. Dispozitivní a kogentní normy - str. 133
§ 3 Působnost norem občanského práva  - str. 138
A. Obecně - str. 138
B. Věcná působnost - str. 138
C. Osobní působnost - str. 139
D. Prostorová působnost - str. 139
E. Časová působnost - str. 140
§ 4 Realizace a aplikace norem občanského práva - str. 142
A. Realizace a aplikace občanského práva  - str. 142
B. Aplikace práva podle analogie - str. 143
§ 5 Výklad (interpretace) norem občanského práva - str. 145
A. Obecně - str. 145
B. Metody interpretace práva - str. 149
I. Obecně - str. 149
II. Standardní metody interpretace - str. 149
III. Nadstandardní metody interpretace - str. 152
Hlava šestá: Občanskoprávní skutečnost - str.  154
§ 1 Pojem „občanskoprávní skutečnost“ - str. 154
A. Pojem - str.  154
B. Druhy - str. 154
§ 2 Třídění občanskoprávních skutečností  - str. 155
§ 3 Právní jednání  - str. 156
A. Pojem právního jednání - str. 156
B. Náležitosti právního jednání  - str. 158
I. Obecně - str. 158
II. Subjekt - str.  158
III. Vůle  - str. 158
IV. Projev - str. 161
V. Předmět - str. 164
C. Druhy právních jednání - str. 164
D. Smlouva jako nejvýznamnější a nejčastější druh  právního jednání - str. 168
I. Pojem smlouvy - str. 168
II. Smluvní proces - str. 171
III. Druhy smlouvy - str. 179
E. Obsah právního jednání - str. 182
F. Výklad právního jednání - str. 185
G. Perfekce, existence, zdánlivost, platnost a neplatnost,  účinnost a neúčinnost právního jednání - str. 185
I. Perfekce, existence, zdánlivost - str. 185
II. Platnost a neplatnost - str. 188
III. Účinnost a neúčinnost právního jednání, zejména  smlouvy - str. 197
IV. Relativní neúčinnost právních jednání - str. 200
§ 4 Protiprávní jednání , protiprávní čin  - str. 205
A. Pojem - str. 205
B. Právní následky protiprávních jednání, protiprávních činů - str. 206
§ 5 Právní události - str. 206
A. Pojem - str. 206
B. Čas jako právní událost - str. 207
§ 6 Právní stavy - str.  211
§ 7 Jiné právní skutečnosti - str. 212
A. Právotvorné (konstitutivní) rozhodnutí státních orgánů - str. 212
B. Vytvoření věci - str. 212
§ 8 Právní domněnky a fikce - str. 213
A. Pojem - str. 213
B. Právní domněnky - str. 213
C. Fikce - str. 214
Hlava sedmá: Subjekty občanského práva - str. 215
§ 1 Obecně o subjektech občanského práva - str. 215
§ 2 Osoby fyzické - str. 217
A. Vznik právní osobnosti - str. 217
B. Změna pohlaví - str. 218
C. Svéprávnost - str. 220
I. Plná svéprávnost - str. 220
II. Přiznání svéprávnosti - str. 221
III. Svéprávnost nezletilých - str. 222
IV. Omezení svéprávnosti - str. 224
V. Podpůrná opatření při narušení schopnosti člověka  právně jednat - str. 228
D. Deliktní způsobilost - str. 231
E. Bydliště fyzické osoby - str. 232
F. Zánik právní osobnosti - str. 234
I. Okamžik smrti - str. 234
II. Místo smrti, smrt několika osob - str. 234
III. Prokazování smrti - str. 235
IV. Důkaz smrti - str. 236
V. Domněnka smrti a nezvěstnost - str. 236
G. Příbuzenství, rodičovství, osvojení, manželství, švagrovství, registrované partnerství, osoby blízké, poručenství,  opatrovnictví, pěstounství, domácnost - str. 241
I. Příbuzenství - str. 241
II. Rodičovství  - str. 244
III. Osvojení - str. 244
IV. Manželství - str. 245
V. Švagrovství - str. 246
VI. Registrované partnerství - str. 246
VII. Osoby blízké - str.247
VIII. Poručenství - str. 248
IX. Opatrovnictví - str. 249
X. Pěstounství - str. 249
XI. Domácnost - str. 249
H. Ochrana osobnosti člověka. Člověk a jeho osobnostní práva - str. 252
I. Osoba a osobnost člověka - str. 252
II. Právní základ ochrany osobnosti člověka  v ústavním pořádku a mezinárodních úmluvách  o lidských právech - str. 254
III. Ochrana osobnosti v občanském zákoníku - str. 255
IV. Ochrana osobnosti člověka v dalších právních  předpisech - str. 255
V. Jednotlivé chráněné hodnoty osobnosti člověka - str. 258
VI. Právní prostředky ochrany osobnosti - str. 264
§ 3 Právnické osoby - str. 267
A. Hlavní pojmy - str. 267
B. Pojmové znaky (vlastnosti) - str. 269
C. Klasifikace právnických osob (typy, druhy, formy) - str. 272
I. Obecný výklad - str.  272
II. Úprava v občanském zákoníku - str. 274
D. Identifikace právnické osoby - str. 278
I. Obecně - str. 278
II. Název - str. 278
III. Sídlo - str. 279
IV. Zápis - str. 279
E. Orgány právnické osoby - str. 280
F. Jednání právnické osoby - str. 281
G. Trvání subjektivity - str. 283
I. Vznik - str. 283
II. Zánik - str. 284
III. Přeměna - str. 285
H. Seskupení - str. 286
I. Tzv. nižší články - str. 287
J. Stát jako právnická osoba - str. 289
§ 4 Spotřebitel - str. 290
A. Ochrana spotřebitele v evropském právu - str. 290
B. Spotřebitelské acquis a jeho implementace - str. 292
C. Pojem spotřebitele v soukromém právu - str. 295
D. Smlouvy uzavírané se spotřebitelem - str. 300
E. Další institucionalizovaní aktéři ochrany spotřebitele - str. 302
§ 5 Podnikatel - str. 304
A. Pojem podnikatele - str. 304
B. Obchodní firma - str. 307
I. Pojem obchodní firmy a její tvorba - str. 307
II. Ochrana práv k obchodní firmě - str. 310
C. Sídlo podnikatele - str. 311
D. Zastoupení podnikatele - str. 312
I. Obecně - str. 312
II. Zastoupení osobou pověřenou určitou činností - str. 312
III. Jednání vedoucího odštěpného závodu - str. 313
IV. Jednání jiné osoby v provozovně podnikatele - str. 314
V. Zastoupení podnikatele prokuristou - str. 314
E. Zákaz konkurence - str. 315
Hlava osmá: Zastoupení - str. 318
§ 1 Účel zastoupení - str. 318
§ 2 Obecné podmínky zastoupení - str. 320
§ 3 Smluvní zastoupení - str. 322
A. Obecně - str. 322
B. Prokura - str. 325
§ 4 Zastoupení jiné než smluvní. Opatrovnictví - str. 326
A. Obecně - str. 326
B. Opatrovnictví - str. 327
I. Obecně - str. 327
II. Opatrovnictví člověka - str. 328
III. Opatrovnictví právnické osoby - str. 330
C. Zastoupení členem domácnosti - str. 331
D. Společný zástupce pro doručování u solidárních závazků - str. 331
Hlava devátá: Občanské právo v subjektivním smyslu - str. 332
§ 1 Pojem občanského práva v subjektivním smyslu - str. 332
§ 2 Druhy občanských práv v subjektivním smyslu - str. 334
§ 3 Výkon občanského práva v subjektivním smyslu - str. 337
§ 4 Ochrana občanského subjektivního práva - str. 339
A. Obecně - str. 339
B. Soud jako hlavní garant - str. 341
C. Svépomoc - str. 344
D. Ochrana držby (posesorní ochrana) - str. 347
Hlava desátá: Občanskoprávní povinnost - str. 351
§ 1 Pojem občanskoprávní povinnosti - str. 351
§ 2 Druhy občanskoprávních povinností - str. 352
A. Obecně - str. 352
B. Občanskoprávní povinnosti z právních jednání - str. 352
I. Ze smluv - str. 352
II. Z jednostranných právních jednání - str. 353
C. Občanskoprávní povinnosti z protiprávních jednání – činů - str. 353
D. Občanskoprávní povinnosti z právních událostí - str. 354
E. Občanskoprávní povinnosti z protiprávních stavů - str. 354
F. Občanskoprávní povinnosti přímo ze zákona (ex lege) - str. 355
G. Občanskoprávní povinnosti z jiných právních skutečností - str. 355
I. Občanskoprávní povinnosti z vytvoření věci (§ 489) - str. 355
II. Z právotvorných (konstitutivních) aktů aplikace  práva úředního orgánu - str. 356
§ 3 Občanskoprávní odpovědnost - str. 356
A. Pojem občanskoprávní odpovědnosti - str. 356
B. Obecné předpoklady vzniku občanskoprávní odpovědnosti - str. 361
C. Funkce občanskoprávní odpovědnosti - str. 362
D. Druhy občanskoprávní odpovědnosti - str. 365
E. Postavení občanskoprávní odpovědnosti v systému právní  odpovědnosti - str. 373
Hlava jedenáctá: Předmět v občanském právu - str. 376
§ 1 Pojem předmětu v občanském právu - str. 376
§ 2 Věc jako předmět práv a povinností - str. 376
A. Pojem věci - str. 376
B. Druhy věcí - str. 379
I. Věci hmotné a nehmotné - str. 379
II. Věci nemovité a movité - str. 380
III. Věci jednotlivě (individuálně) a druhově (genericky)  určené - str. 382
IV. Věci zastupitelné a nezastupitelné - str. 383
V. Věci zuživatelné a nezuživatelné - str. 383
VI. Věci reálně dělitelné a nedělitelné - str. 384
C. Plody a užitky věci - str. 384
D. Hodnota a cena věci - str. 385
E. Věci vyloučené z právního obchodu (res extra commercium) - str. 386
F. Budoucí věc - str. 387
§ 3 Součást věci - str. 387
A. Obecně o součásti věci - str. 387
B. Zásada superficies solo cedit - str. 388
C. Stroje spojené s nemovitou věcí a inženýrské sítě - str. 391
§ 4 Příslušenství věci, pozemku a pohledávky - str. 392
A. Příslušenství věci - str. 392
B. Příslušenství pozemku - str. 393
C. Příslušenství pohledávky - str. 393
§ 5 Veřejný statek - str. 393
§ 6 Věc hromadná - str. 394
§ 7 Majetek a jmění - str. 395
§ 8 Obchodní závod, pobočka, odštěpný závod,  obchodní tajemství - str. 395
§ 9 Lidské tělo - str. 396
§ 10 Živé zvíře - str. 397
§ 11 Cenný papír - str. 398
A. Pojem cenného papíru - str. 398
B. Druhy cenných papírů - str. 402
C. Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír - str. 403
D. Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír - str. 405
Hlava dvanáctá: Promlčení, prekluze a vydržení - str. 407
§ 1 Pojmy promlčení, prekluze a vydržení - str. 407
§ 2 Promlčení - str. 411
A. Obecně - str. 411
B. Promlčecí lhůta - str. 414
I. Délka promlčecí lhůty - str. 414
II. Počátek promlčecí lhůty - str. 416
III. Běh promlčecí lhůty - str. 417
§ 3 Prekluze - str. 418
§ 4 Vydržení - str. 419
Seznam použité literatury - str. 421
Věcný rejstřík - str. 42

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 2. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Druhý díl učebnice základů závazkového práva přehledně a srozumitelně představuje stěžejní oblasti zvláštní části závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech. Ve druhém vydání byly do učebnice zapracovány změny právní úpravy i nejnovější judikatura. Autoři ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Občanský zákoník IV. Dědické právo (§ 1475-1720). Komentář. 2. vydání

Roman Fiala, Ljubomír Drápal a kolektiv - C. H. Beck

Velký komentář k občanskému zákoníku – Dědické právo – vychází již ve 2. vydání. Renomovaní autoři, stejní jako v 1. vydání, pečlivě doplnili komentář o nové poznatky z praxe, rozšířili výrazně judikaturu i ...

Cena: 2 510 KčKOUPIT

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel

Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Provoz autonomních vozidel, která budou jednou nepochybně jezdit na našich silnicích, vyvolává řadu právních otázek. Jednou z těch nejpalčivějších je problematika odpovědnosti za škodu. V současnosti je převážná většina nehod způsobena chybou člověka, u autonomních vozidel bude ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Věcná práva, katastr nemovitostí a správa cizího majetku. 2. vydání

Jiří Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

První vydání této učebnice bylo již rozebráno, proto nyní vychází druhé, aktualizované a částečně přepracované vydání. Autorský kolektiv, složený jak z představitelů justice, akademických pracovníků, tak i ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva. Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.