Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nové přestupkové právo

Nové přestupkové právo

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Publikace představuje v novodobé literatuře první monografii věnovanou institutům hmotného a procesního přestupkového práva v České republice. Přináší podrobný teoretický i praktický rozbor nové právní úpravy z pohledu teorie i praxe správního práva a nezbytného srovnání s teorií uplatňovanou v trestním právu a trestním řízení, používá historické a zahraniční srovnání.

Důraz je kladen na analýzu nových nebo nově pojatých institutů (nový pojem přestupku, pojem a řešení skutkového a právního omylu, nové druhy správních trestů, řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku, narovnání apod.). Podrobně jsou rozebrány pojmy trvajících přestupků a pokračování v přestupku, rozbor je doplněn o příklady a relevantní judikaturu. Jelikož přestupek mohou spáchat podle nové právní úpravy nejen fyzické osoby, ale též právnické osoby a podnikající fyzické osoby, zabývá se publikace analýzou právnické osoby, jejím postavením jako pachatele, přičitatelností jednání fyzických osob jednajících za právnickou osobu, objektivní odpovědností právnické osoby a liberačními důvody. Spolu s analýzou jsou uvedeny příklady a judikatura k jednotlivým uvedeným tématům. Značná pozornost je v publikaci věnována postavení poškozeného a náhradě škody způsobené přestupkem, protože se tyto instituty rozšiřují i do řízení o přestupcích právnických osob a podnikajících fyzických osob.

V souvislosti s možnými výkladovými i aplikačními problémy nové právní úpravy se publikace snaží nabídnout návod na jejich řešení. K tomu jsou využity především závěry správní i trestní doktríny a judikatury, protože je zřejmé, že hledání odpovědí na řadu otázek bude spojeno se studiem právní úpravy, nauky i judikatury trestního práva hmotného i procesního.

Publikace má široké spektrum adresátů. Může dobře sloužit jako učební text pro výuku správního práva a pro výuku specializovaných předmětů týkajících se správního trestání. Velmi užitečná jistě bude pro úředníky správních orgánů, které povedou řízení o přestupcích, pro správní soudy, advokáty a jiné právní zástupce a v neposlední řadě i pro širokou veřejnost.


autor: Helena Prášková; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 21. 9. 2017, 448 stran
ISBN: 978-80-7502-221-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
O autorce - str. 11
Vzory citace judikatury  - str. 13
Seznam použitých zkratek - str. 15
ÚVOD REFORMA SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ A NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON - str. 17
ČÁST I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘESTUPKOVÉHO  PRÁVA - str. 23
Kapitola 1. Pojmové vymezení základních zásad přestupkového práva, jejich význam a užití - str. 24
Kapitola 2. Jednotlivé základní zásady přestupkového  práva - str. 27
2.1 Zásada nullum crimen sine lege, nulla poena  sine lege  - str. 27
2.2 Zásada subsidiarity trestní represe  - str. 30
2.3 Zásada přiměřenosti a individualizace správního trestu - str. 31
2.4 Zásada řádného zákonného procesu - str. 32
2.5 Zásada legality, zásada oficiality - str. 32
2.6 Zásada ne bis in idem - str. 33
2.7 Zásada presumpce neviny - str. 35
2.8 Zásada zajištění práva na obhajobu - str. 43
2.9 Zásada rozhodování v přiměřené lhůtě - str. 43
ČÁST II. PŘESTUPKOVÉ PRÁVO A JEHO PRAMENY - str. 51
Kapitola 1. Přestupkové právo hmotné a procesní - str. 52
Kapitola 2. Prameny přestupkového práva hmotného a procesního - str. 54
Kapitola 3. Koncepce a systematika nového přestupkového zákona - str. 61
3.1 Koncepce zákona  - str. 61
3.2 Systematika přestupkového zákona - str.  62
Kapitola 4. Působnost přestupkového zákona - str. 64
4.1 Časová působnost přestupkového zákona - str. 64
4.2 Místní působnost přestupkového zákona - str. 73
4.3 Osobní působnost přestupkového zákona - str. 80
ČÁST III. PŘESTUPEK - str. 95
Kapitola 1. Pojem přestupku a jeho znaky - str. 96
1.1 Protiprávnost, obecné požadavky na pachatele, znaky skutkové podstaty a materiální znak  přestupku - str. 96
1.2 Označení činu za přestupek. Problém výkladu § 5 a § 112 odst. 1 přestupkového zákona - str. 100
1.3 Negativní vymezení přestupku. Vztah přestupků a trestných činů  - str. 105
Kapitola 2. Pokus přestupku - str. 107
Kapitola 3. Pokračování v přestupku. Přestupky trvající a hromadné - str. 110
3.1 Pokračování v přestupku  - str. 113
3.2 Trvající přestupky - str. 120
3.3 Hromadné přestupky - str. 122
ČÁST IV. ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI  ZA PŘESTUPEK  - str. 123
Kapitola 1. Odpovědnost za přestupek fyzické osoby - str. 124
1.1 Fyzická osoba jako pachatel, nepřímý pachatel, účastník  - str.  124
1.2 Odpovědnost zákonného zástupce nebo  opatrovníka  - str. 126
1.3 Deliktní způsobilost fyzické osoby  - str. 127
1.4 Zavinění  - str.  129
1.5 Omyl skutkový a omyl právní - str. 132
Kapitola 2. Odpovědnost za přestupek právnické osoby - str. 136
2.1 Právnická osoba a její postavení - str. 136
2.2 Právnická osoba jako pachatel, spolupachatel a nepřímý pachatel  - str. 140
2.3 Přičitatelnost jednání fyzických osob jednajících  za právnickou osobu této právnické osobě - str. 141
2.4 Objektivní odpovědnost právnické osoby za přestupek - str. 151
2.5 Liberační důvod - str. 152
Kapitola 3. Odpovědnost za přestupek podnikající fyzické osoby  - str. 159
3.1 Podnikající fyzická osoba jako pachatel přestupku  - str. 159
3.2 Objektivní odpovědnost  - str. 164
Kapitola 4. Okolnosti vylučující protiprávnost - str. 165
4.1 Pojem a význam okolností vylučujících protiprávnost - str. 165
4.2 Krajní nouze - str. 167
4.3 Nutná obrana - str.  172
4.4 Svolení poškozeného  - str. 174
4.5 Přípustné riziko - str. 176
4.6 Oprávněné použití zbraně - str. 178
Kapitola 5. Zánik odpovědnosti  - str. 181
5.1 Uplynutí promlčecí doby - str. 182
5.2 Smrt fyzické osoby - str. 191
5.3 Zánik právnické osoby - str. 192
5.4 Vyhlášení amnestie - str. 195
ČÁST V. SPRÁVNÍ TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ - str. 197
Kapitola 1. Správní tresty a ochranná opatření jako právní následky přestupku - str. 198
Kapitola 2. Druhy správních trestů - str. 201
Kapitola 3. Jednotlivé správní tresty - str. 203
3.1 Napomenutí (§ 45) - str. 203
3.2 Pokuta (§ 46)  - str. 204
3.3 Zákaz činnosti (§ 47)V210
3.4 Propadnutí věci (§ 48) - str. 222
3.5 Propadnutí náhradní hodnoty (§ 49) - str. 225
3.6 Zveřejnění rozhodnutí o přestupku (§ 50) - str. 226
Kapitola 4. Ochranná opatření - str.  232
4.1 Omezující opatření (§ 52) - str. 233
4.2 Zabrání věci (§ 53) - str.  234
4.3 Zabrání náhradní hodnoty (§ 54)  - str. 238
Kapitola 5. Ukládání správních trestů - str. 239
5.1 Zásady ukládání správních trestů - str. 239
5.2 Hlediska ukládání správního trestu - str. 242
5.3 Recidiva - str. 252
5.4 Alternativy k potrestání - str. 258
Kapitola 6. Ukládání správních trestů při souběhu  přestupků - str. 261
6.1 Obecně k souběhu přestupků - str. 261
6.2 Ukládání úhrnného trestu (§ 41) - str. 263
Kapitola 7. Zánik výkonu trestu  - str. 265
ČÁST VI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLADISTVÝCH - str. 267
Kapitola 1. Odpovědnost mladistvých za přestupky - str. 268
Kapitola 2. Druhy správních trestů a modifikace jejich ukládání - str. 271
Kapitola 3. Řízení o přestupcích mladistvých - str. 272
ČÁST VII. ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH - str. 275
Kapitola 1. Řízení o přestupcích a jeho právní úprava - str. 276
Kapitola 2. Správní orgány - str.  281
2.1 Věcná příslušnost správních orgánů - str. 281
2.2 Funkční příslušnost správního orgánu - str.  286
2.3 Místní příslušnost správního orgánu - str. 287
2.4 Oprávněné úřední osoby a jejich kvalifikace - str. 290
2.5 Úkony správních orgánů - str. 291
Kapitola 3. Účastníci řízení a další osoby a orgány vystupující v řízení o přestupcích  - str. 296
3.1 Účastníci řízení o přestupcích - str. 296
3.2 Obviněný - str. 297
3.3 Poškozený - str. 308
3.4 Vlastník věci nebo náhradní hodnoty, která může být zabrána . - str.  322
3.5 Procesní způsobilost účastníků řízení - str. 323
3.6 Procesní nástupnictví - str. 325
Kapitola 4. Postup před zahájením řízení  - str. 327
4.1 Přijímání podnětů a oznámení k zahájení řízení o přestupku - str. 327
4.2 Podávání vysvětlení - str. 327
4.3 Zajištění důkazu - str. 331
4.4 Odložení věci - str. 331
Kapitola 5. Zahájení přestupkového řízení  - str. 333
5.1 Překážky řízení  - str. 333
5.2 Zahájení řízení z moci úřední  - str. 335
5.3 Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku - str. 339
Kapitola 6. Průběh řízení o přestupku - str. 343
6.1 Ústní jednání - str. 343
6.2 Shromažďování podkladů pro rozhodnutí a dokazování - str. 351
6.3 Prostředky zajištění účelu a průběhu řízení - str. 365
Kapitola 7. Skončení řízení o přestupku - str. 370
7.1 Rozhodnutí, kterým se obviněný uznává vinným - str. 372
7.2 Rozhodnutí, kterým se obviněný uznává  vinným jako právní nástupce - str. 375
7.3 Rozhodnutí o schválení dohody o narovnání - str. 376
7.4 Rozhodnutí o zastavení řízení - str. 381
Kapitola 8. Zvláštní druhy řízení - str. 383
8.1 Společné řízení  - str. 383
8.2 Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného obohacení - str. 389
8.3 Příkazní řízení - str. 395
8.4 Příkazní řízení na místě  - str. 400
Kapitola 9. Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku - str. 403
9.1 Řádné opravné prostředky - str. 403
9.2 Zákaz reformace in peius - str. 407
9.3 Přezkumné řízení  - str. 415
Závěr  - str. 417
Summary  - str.  423
Použitá literatura  - str. 429
Věcný rejstřík - str. 441

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1457 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zákon o nakládání se zbraněmi ... - Komentář

Zákon o nakládání se zbraněmi ... - Komentář

Jan Dvořák, David Hejč - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace je vůbec prvním komplexním zpracováním zcela nového zákona č. 14/2021 Sb., o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Kniha vychází s minimálním odstupem od nabytí účinnosti prováděcího nařízení vlády č. ...

Cena: 355 KčKOUPIT

Správní právo trestní, 2. vydání

Správní právo trestní, 2. vydání

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost Ve druhém vydání autoři reagovali na změny v právní úpravě (např. navrácení institutu domluvy v rámci příkazního řízení na místě, doplnění nových skutkových ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí, 2. vydání /Beck

Jitka Jelínková, Svatava Havelková - C. H. Beck

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Specifika řízení o přestupku právnické osoby

Tomáš Grygar - C. H. Beck

Tato publikace je věnována problematice řízení o přestupku právnické osoby, a to zejména z pohledu jeho specifik oproti řízení o přestupku osoby fyzické. V červenci 2017 nabyl účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který na rozdíl od předchozího ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákon o některých přestupcích, 2. vydání

Luboš Jemelka, Pavel Vetešník - C. H. Beck

Komentář zohledňuje nejenom změny v právní úpravě, které nastaly po jejich účinnosti, tedy po 1. 7. 2017, ale poukazuje též na četné změny v souvisejících právních předpisech na které je v textu výkladu ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.