Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom krom novely zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo v poslední době. 
autor: Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 28. 1. 2021, 288 stran
ISBN: 978-80-2713-017-7

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným  - str. 9
1. Obchodní korporace  - str. 9
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným  - str. 10
3. Právní úprava  - str. 12
a) Stav do 31. 12. 2013  - str. 12
b) Stav od 1. 1. 2014  - str. 12
4. Novela zákona o obchodních korporacích z roku 2020  - str. 15
a) Změny provedené novelou  - str. 15
b) Co je třeba učinit?  - str. 18
5. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013?  - str. 19
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě  - str. 19
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě - str. 20
c) Povinná úprava společenské smlouvy  - str. 23
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele  - str. 24
6. Praktické využití  - str. 24
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál  - str. 25
1. Založení společnosti  - str. 25
a) Kdo může být společníkem?  - str. 25
b) Součinnost notáře – sepis společenské smlouvy  - str. 26
c) Založení společnosti na základě plné moci - str. 27
d) Zápis firmy po založení společnosti  - str. 28
e) Zapojení znalce  - str. 28
f) Jednání před vznikem společnosti - str. 29
g) Vnesení a správa vkladů  - str. 30
h) Získání oprávnění k podnikání  - str. 31
i) Náklady spojené se vznikem společnosti  - str. 31
2. Vklad a základní kapitál  - str. 32
a) Vklad společníka do základního kapitálu  - str. 32
b) Peněžitý vklad a jeho splácení  - str. 33
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti  - str. 34
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu  - str. 38
e) Základní kapitál - str. 39
f) Zvyšování základního kapitálu  - str. 40
g) Snižování základního kapitálu  - str. 49
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti  - str. 52
a) Zahajovací rozvaha  - str. 52
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky  - str. 54
c) Odložená daň při vzniku společnosti  - str. 55
d) Daň z přidané hodnoty  - str. 55
4. Vznik společnosti  - str. 56
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku  - str. 56
b) Zápis notářem  - str. 57
c) Lhůta pro podání návrhu - str. 57
d) Přílohy  - str. 57
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina)  - str. 61
1. Povinné náležitosti  - str. 62
a) Firma [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK]  - str. 62
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 OZ)  - str. 63
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK]  - str. 64
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK]  - str. 64
e) Informace k podílům – označení podílů a druhy podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]  - str. 65
f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK]  - str. 66
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] - str. 67
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK]  - str. 67
ch) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK]  - str. 69
i) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK]  - str. 69
2. Vypuštění nepotřebných náležitostí - str. 69
3. Další možná ustanovení předvídaná zákonem  - str. 70
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK)  - str. 70
b) Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích (§ 161 ZOK)  - str. 70
c) Příplatková povinnost (§ 162 až 166 ZOK) - str. 71
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK) - str. 72
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK)  - str. 73
f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK)  - str. 74
g) Kmenový list (§ 137 ZOK) - str. 75
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) (§ 175 odst. 1 ZOK)  - str. 75
ch) Zakotvení možnosti jiné účasti na valné hromadě (§ 167 ZOK)  - str. 75
i) Pozastavení výkonu hlasovacího práva [§ 173 odst. 1 písm. e) ZOK]  - str. 76
j) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK)  - str. 76
k) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) - str. 76
l) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK) - str. 77
m) Důvody pro zrušení společnosti soudem  - str. 77
4. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá  - str. 77
5. Vady společenské smlouvy  - str. 78
6. Změny společenské smlouvy  - str. 78
a) Změna společenské smlouvy dohodou společníků  - str. 78
b) Změna společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady  - str. 78
c) Změna společenské smlouvy v důsledku rozhodnutí valné hromady  - str. 79
d) Změna společenské smlouvy na základě jiné právní skutečnosti  - str. 80
e) Povinnost uložit aktuální znění do sbírky listin  - str. 80
IV. Postavení společníků  - str. 83
1. Podíl  - str. 83
a) Kolik podílů má jeden společník?  - str. 83
b) Výše podílu  - str. 83
c) Různé druhy podílů - str. 84
d) Kmenový list  - str. 87
e) Zastavení podílu  - str. 88
f) Zřízení jiných věcných práv k podílu  - str. 89
g) Ocenění podílu  - str. 89
2. Práva společníků  - str. 95
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku - str. 95
b) Právo na podíl na jiných vlastních zdrojích  - str. 106
c) Právo na podíl na likvidačním zůstatku  - str. 106
d) Právo na informace  - str. 110
e) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě  - str. 112
f) Společnická žaloba - str. 118
g) Právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady  - str. 121
3. Povinnosti společníků - str. 126
a) Povinnost loajality společníka - str. 126
b) Vkladová povinnost  - str. 127
c) Ručení společníků - str. 129
d) Příplatková povinnost - str. 130
e) Povinnost odevzdat kmenový list - str. 131
f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby  - str. 132
4. Seznam společníků  - str. 132
a) Význam seznamu společníků  - str. 132
b) Forma a způsob vedení  - str. 132
c) Údaje zapisované do seznamu společníků  - str. 133
V. Změna společníků - str. 135
1. Převod podílu  - str. 135
a) Obecně k převodu podílu  - str. 135
b) Převod na jiného společníka - str. 137
c) Převod na třetí osobu  - str. 139
d) Smlouva o převodu podílu  - str. 140
e) Převod kmenového listu - str. 141
f) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba  - str. 142
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba  - str. 143
2. Dohoda o ukončení účasti  - str. 144
3. Vystoupení společníka  - str. 145
4. Vyloučení společníka  - str. 147
a) Vyloučení pro zvlášť závažné porušení povinnosti  - str. 147
b) Vyloučení pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti  - str. 148
5. Zrušení účasti společníka soudem  - str. 149
6. Dědění podílu  - str. 150
7. Zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením  - str. 150
8. Zánik účasti společníka v souvislosti s exekucí (výkonem rozhodnutí) - str. 152
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním  - str. 153
a) Převoditelnost podílu není vyloučena - str. 154
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě  - str. 155
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu - str. 156
VI. Orgány společnosti  - str. 159
1. Valná hromad - str. 159
a) Působnost valné hromady  - str. 159
b) Svolání valné hromady  - str. 179
c) Průběh valné hromady  - str. 185
d) Zápis z jednání valné hromady  - str. 190
e) Rozhodování mimo zasedání valné hromady – rozhodování per rollam  - str. 192
f) Společnost s jediným společníkem  - str. 195
2. Jednatel  - str. 196
a) Postavení jednatele - str. 196
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele  - str. 198
c) Vznik a zánik funkce - str. 204
d) Působnost jednatele  - str. 212
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku  - str. 219
f) Následky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře  - str. 223
g) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence  - str. 227
h) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele  - str. 230
ch) Souběh funkcí  - str. 232
i) Daně a pojištění  - str. 234
3. Ostatní orgány  - str. 236
a) Dozorčí rada  - str. 236
b) Výbor pro audit - str. 238
c) Další orgány  - str. 238
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti  - str. 239
1. Zrušení  - str. 239
a) Zrušení právním jednáním  - str. 239
b) Nedobrovolné zrušení - str. 240
c) Uplynutí doby  - str. 242
d) Dosažením účelu - str. 242
2. Likvidace  - str. 234
a) Obecně k likvidaci  - str. 243
b) Kdy k likvidaci nedochází?  - str. 244
c) Vstup do likvidace  - str. 244
d) Likvidátor  - str. 244
e) Postup likvidace  - str. 251
f) Věřitelé společnosti v likvidaci  - str. 262
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku  - str. 263
3. Zánik  - str. 264
Přehled zkratek  - str. 237
Vzor – Smlouva o výkonu funkce  - str. 239
Vzor – Zakladatelská listina společnosti   - str. 275

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...

Cena: 445 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti. Kniha je ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev - Praktický komentář

Jan Šafránek, Lola lastovičková, Tomíš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář k zákonu č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, seznamuje s postupy přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy a ...

Cena: 1 299 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.