Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby publikace byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom krom novely zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo v poslední době. 
autor: Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 28. 1. 2021, 288 stran
ISBN: 978-80-2713-017-7

Cena: 339 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

I. Obecně o společnosti s ručením omezeným  - str. 9
1. Obchodní korporace  - str. 9
2. Charakteristické znaky společnosti s ručením omezeným  - str. 10
3. Právní úprava  - str. 12
a) Stav do 31. 12. 2013  - str. 12
b) Stav od 1. 1. 2014  - str. 12
4. Novela zákona o obchodních korporacích z roku 2020  - str. 15
a) Změny provedené novelou  - str. 15
b) Co je třeba učinit?  - str. 18
5. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013?  - str. 19
a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě  - str. 19
b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě - str. 20
c) Povinná úprava společenské smlouvy  - str. 23
d) Ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele  - str. 24
6. Praktické využití  - str. 24
II. Založení a vznik společnosti, základní kapitál  - str. 25
1. Založení společnosti  - str. 25
a) Kdo může být společníkem?  - str. 25
b) Součinnost notáře – sepis společenské smlouvy  - str. 26
c) Založení společnosti na základě plné moci - str. 27
d) Zápis firmy po založení společnosti  - str. 28
e) Zapojení znalce  - str. 28
f) Jednání před vznikem společnosti - str. 29
g) Vnesení a správa vkladů  - str. 30
h) Získání oprávnění k podnikání  - str. 31
i) Náklady spojené se vznikem společnosti  - str. 31
2. Vklad a základní kapitál  - str. 32
a) Vklad společníka do základního kapitálu  - str. 32
b) Peněžitý vklad a jeho splácení  - str. 33
c) Nepeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti  - str. 34
d) Vklady při zvyšování základního kapitálu  - str. 38
e) Základní kapitál - str. 39
f) Zvyšování základního kapitálu  - str. 40
g) Snižování základního kapitálu  - str. 49
3. Účetnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti  - str. 52
a) Zahajovací rozvaha  - str. 52
b) Účetní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky  - str. 54
c) Odložená daň při vzniku společnosti  - str. 55
d) Daň z přidané hodnoty  - str. 55
4. Vznik společnosti  - str. 56
a) Návrh na zápis do obchodního rejstříku  - str. 56
b) Zápis notářem  - str. 57
c) Lhůta pro podání návrhu - str. 57
d) Přílohy  - str. 57
III. Společenská smlouva (zakladatelská listina)  - str. 61
1. Povinné náležitosti  - str. 62
a) Firma [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK]  - str. 62
b) Sídlo (§ 123 odst. 1 OZ)  - str. 63
c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. b) ZOK]  - str. 64
d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK]  - str. 64
e) Informace k podílům – označení podílů a druhy podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]  - str. 65
f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK]  - str. 66
g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. f) ZOK] - str. 67
h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK]  - str. 67
ch) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK]  - str. 69
i) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK]  - str. 69
2. Vypuštění nepotřebných náležitostí - str. 69
3. Další možná ustanovení předvídaná zákonem  - str. 70
a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK)  - str. 70
b) Podíl na zisku a jiných vlastních zdrojích (§ 161 ZOK)  - str. 70
c) Příplatková povinnost (§ 162 až 166 ZOK) - str. 71
d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK) - str. 72
e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK)  - str. 73
f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK)  - str. 74
g) Kmenový list (§ 137 ZOK) - str. 75
h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam) (§ 175 odst. 1 ZOK)  - str. 75
ch) Zakotvení možnosti jiné účasti na valné hromadě (§ 167 ZOK)  - str. 75
i) Pozastavení výkonu hlasovacího práva [§ 173 odst. 1 písm. e) ZOK]  - str. 76
j) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK)  - str. 76
k) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) - str. 76
l) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK) - str. 77
m) Důvody pro zrušení společnosti soudem  - str. 77
4. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá  - str. 77
5. Vady společenské smlouvy  - str. 78
6. Změny společenské smlouvy  - str. 78
a) Změna společenské smlouvy dohodou společníků  - str. 78
b) Změna společenské smlouvy rozhodnutím valné hromady  - str. 78
c) Změna společenské smlouvy v důsledku rozhodnutí valné hromady  - str. 79
d) Změna společenské smlouvy na základě jiné právní skutečnosti  - str. 80
e) Povinnost uložit aktuální znění do sbírky listin  - str. 80
IV. Postavení společníků  - str. 83
1. Podíl  - str. 83
a) Kolik podílů má jeden společník?  - str. 83
b) Výše podílu  - str. 83
c) Různé druhy podílů - str. 84
d) Kmenový list  - str. 87
e) Zastavení podílu  - str. 88
f) Zřízení jiných věcných práv k podílu  - str. 89
g) Ocenění podílu  - str. 89
2. Práva společníků  - str. 95
a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku - str. 95
b) Právo na podíl na jiných vlastních zdrojích  - str. 106
c) Právo na podíl na likvidačním zůstatku  - str. 106
d) Právo na informace  - str. 110
e) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě  - str. 112
f) Společnická žaloba - str. 118
g) Právo dovolávat se neplatnosti usnesení valné hromady  - str. 121
3. Povinnosti společníků - str. 126
a) Povinnost loajality společníka - str. 126
b) Vkladová povinnost  - str. 127
c) Ručení společníků - str. 129
d) Příplatková povinnost - str. 130
e) Povinnost odevzdat kmenový list - str. 131
f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby  - str. 132
4. Seznam společníků  - str. 132
a) Význam seznamu společníků  - str. 132
b) Forma a způsob vedení  - str. 132
c) Údaje zapisované do seznamu společníků  - str. 133
V. Změna společníků - str. 135
1. Převod podílu  - str. 135
a) Obecně k převodu podílu  - str. 135
b) Převod na jiného společníka - str. 137
c) Převod na třetí osobu  - str. 139
d) Smlouva o převodu podílu  - str. 140
e) Převod kmenového listu - str. 141
f) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba  - str. 142
g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba  - str. 143
2. Dohoda o ukončení účasti  - str. 144
3. Vystoupení společníka  - str. 145
4. Vyloučení společníka  - str. 147
a) Vyloučení pro zvlášť závažné porušení povinnosti  - str. 147
b) Vyloučení pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti  - str. 148
5. Zrušení účasti společníka soudem  - str. 149
6. Dědění podílu  - str. 150
7. Zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením  - str. 150
8. Zánik účasti společníka v souvislosti s exekucí (výkonem rozhodnutí) - str. 152
9. Uvolněný podíl a nakládání s ním  - str. 153
a) Převoditelnost podílu není vyloučena - str. 154
b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava ve společenské smlouvě  - str. 155
10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu - str. 156
VI. Orgány společnosti  - str. 159
1. Valná hromad - str. 159
a) Působnost valné hromady  - str. 159
b) Svolání valné hromady  - str. 179
c) Průběh valné hromady  - str. 185
d) Zápis z jednání valné hromady  - str. 190
e) Rozhodování mimo zasedání valné hromady – rozhodování per rollam  - str. 192
f) Společnost s jediným společníkem  - str. 195
2. Jednatel  - str. 196
a) Postavení jednatele - str. 196
b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele  - str. 198
c) Vznik a zánik funkce - str. 204
d) Působnost jednatele  - str. 212
e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku  - str. 219
f) Následky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře  - str. 223
g) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence  - str. 227
h) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele  - str. 230
ch) Souběh funkcí  - str. 232
i) Daně a pojištění  - str. 234
3. Ostatní orgány  - str. 236
a) Dozorčí rada  - str. 236
b) Výbor pro audit - str. 238
c) Další orgány  - str. 238
VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti  - str. 239
1. Zrušení  - str. 239
a) Zrušení právním jednáním  - str. 239
b) Nedobrovolné zrušení - str. 240
c) Uplynutí doby  - str. 242
d) Dosažením účelu - str. 242
2. Likvidace  - str. 234
a) Obecně k likvidaci  - str. 243
b) Kdy k likvidaci nedochází?  - str. 244
c) Vstup do likvidace  - str. 244
d) Likvidátor  - str. 244
e) Postup likvidace  - str. 251
f) Věřitelé společnosti v likvidaci  - str. 262
g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku  - str. 263
3. Zánik  - str. 264
Přehled zkratek  - str. 237
Vzor – Smlouva o výkonu funkce  - str. 239
Vzor – Zakladatelská listina společnosti   - str. 275

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Zákon o obchodních korporacích - Komentář, 2. vydání

Jan Lasák, Jan Dědič, Jarmila Pokorná, Zdeněk Čáp a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání úspěšného komentáře zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., doplňuje a podstatně aktualizuje vydání první. Výklad reflektuje veškeré změny, k nimž v komentované oblasti došlo, a reaguje na rozsáhlou novelu č. 33/2020 Sb., účinnou od 1. 1. 2021, a na novelu č. ...

Cena: 3 700 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.