Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Monografie je zaměřena na nežádoucí chování na pracovišti, která zasahují do osobnostních práv zaměstnance, tedy monitorování, chráněné oznamování (whistleblowing), diskriminaci a šikanu. Vychází z národní i unijní právní úpravy, mezinárodního kontextu lidskoprávních úmluv a zejména z judikatury českých i evropských soudů.

Autorka nejprve vymezuje, jakou míru soukromí má zaměstnanec zákonem zajištěnou na pracovišti a jaké možnosti a limity má zaměstnavatel při monitorování zaměstnanců.

Nová právní úprava chráněného oznamování poskytuje oznamovatelům, především zaměstnancům v soukromém i veřejném sektoru možnost bezpečně podat oznámení v rámci povinně zřizovaných interních či externích mechanismů.

Dále se autorka zabývá zásadou rovnosti a zákazem diskriminace v pracovněprávních vztazích a zjišťuje, zda právní úprava poskytuje zaměstnancům dostatečnou ochranu před nerovným nebo diskriminačním jednáním ze strany zaměstnavatele a zda § 10 antidiskriminačního zákona zajišťuje v řízení před soudy skutečnou a účinnou právní ochranu.

Závěrečná část knihy je věnována pracovněprávním aspektům šikany na pracovišti, jako je mobbing či bossing. Autorka zkoumá, zda je zaměstnanec před šikanou na pracovišti dostatečně chráněn, jak lze mobbery účinně postihnout a konečně zda, případně v jaké výši bude zaměstnavatel povinen k náhradě škody, která byla šikanou zaměstnanci způsobena.

autor: Eva Šimečková; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 12. 2023, 220 stran
ISBN: 978-80-7502-698-9

Cena: 480 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 9
Úvod - str. 11
1 Právní úprava monitorování zaměstnanců na pracovišti - str. 13
1.1 Ochrana soukromí zaměstnanců - str. 14
1.2 Pojem soukromí na pracovišti a možnost jeho narušení - str. 16
1.3 Závěr - str. 30
2. Chráněné oznamování škodlivého jednání v České republice - str. 32
2.1 Pojem whistleblowing - str. 32
2.2 Mezinárodněprávní rámec whistlebowingu - str. 34
2.2.1 Dokumenty Rady Evropy - str. 35
2.2.2 Judikatura Evropského soudu pro lidská práva v případech whistleblowingu - str. 36
2.3 Chráněné oznamování škodlivých jednání v České republice před přijetím zákona č. 171/2023 Sb. - str. 39
2.3.1 Legislativní návrhy právní úpravy chráněného oznamování v České republice  - str. 41
2.3.2 Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu  - str. 44
2.4 Zákon o ochraně oznamovatelů - str. 47
2.4.1 Předmět úpravy  - str. 48
2.4.2 Oznámení protiprávního jednání a jeho oznamovatel - str.49
2.4.3 Výjimky z porušení smluvní nebo zákonné povinnosti a informace, jejichž oznámení se za oznámení nepovažuje - str. 62
2.4.4 Podmínky ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními a jinými důsledky oznámení  - str. 65
2.4.5 Právo na přiměřené zadostiučinění - str. 69
2.4.6 Postup po učinění oznamování - str. 70
2.4.7 Vnitřní oznamovací systém  - str. 74
2.4.8 Povinnosti povinného subjektu - str. 78
2.4.9 Příslušná osoba - str. 78
2.4.10 Působnost Ministerstva spravedlnosti - str. 83
2.4.11 Kontrola nad dodržováním povinností povinných subjektů - str. 92
2.4.12 Přestupky - str. 93
2.5 Změnový zákon - str. 99
2.5.1 Právní prostředky ochrany oznamovatelů - str. 99
2.5.2 Přestupky podle zákona o inspekci práce - str. 102
2.5.3 Změna zákona o vojácích z povolání - str. 103
2.5.4 Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - str. 105 
2.5.5 Změna zákona o státní službě - str. 105
2.6 Závěr - str. 106
3 Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích - str. 108
3.1 Zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace v právu Evropské unie - str. 109
3.2 Zásada rovnosti a zákazu diskriminace v LZPS - str. 112
3.3 Zásada rovnosti a zákazu diskriminace v zákoníku práce  - str. 113
3.4 Antidiskriminační zákon - str. 119
3.4 1 Přímá a nepřímá diskriminace - str. 119
3.4.2 Obtěžování a sexuální obtěžování - str. 124
3.4.3 Pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci  - str. 127
3.5 Právní prostředky ochrany zaměstnance před nerovným zacházením a diskriminací a jejich odraz v judikatuře soudů ČR - str. 128
3.5.1 Právní prostředky ochrany vyplývající ze směrnic EU a judikatury SDEU - str. 128
3.5.2 Právní prostředky ochrany podle antidiskriminačního zákona  - str. 131
3.5.3 Přiměřené zadostiučinění v penězích za nerovné zacházení ve formě bossingu - str. 134
3.6 Dokazování v případech porušení rovného zacházení a v případech diskriminace - str. 138
3.7 Přestupky podle zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce - str. 141
3.8 Závěr - str. 143
4 Šikana (mobbing, bossing) na pracovišti - str. 146
4.1 Povinnosti zaměstnavatele při předcházení šikaně - str. 146
4.2 Povinnosti zaměstnance - str. 151
4.3 Dobré mravy a zákaz zneužití práva - str. 154
4.4 Pracovněprávní následky pro šikanujícího zaměstnance - str. 158
4.4.1 Výpověď  - str. 158
4.4.2 Okamžité zrušení pracovního poměru - str. 161
4.5 Právní následky pro šikanovaného zaměstnance  - str. 164
4.5.1 Psychický nátlak vedoucího zaměstnance při podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru  - str.165
4.5.2 Nepřidělování druhu práce podle pracovní smlouvy - str. 166
4.5.3 Snížení mzdy (platu) nebo odebrání osobního příplatku - str. 167
4.5.4 Skončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti podle ust. § 52 písm. c) ZP - str. 171
4.5.5 Skončení pracovního poměru výpovědí z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků podle ust. § 52 písm. f) ZP a z důvodu méně závažného porušování povinností podle ust. § 52 písm. g) ZP  - str. 176
4.5.6 Skončení pracovního poměru výpovědí z důvodu závažného porušování povinností podle ust. § 52 písm. g) ZP nebo okamžitým zrušením pracovního poměru podle ust. § 55 odst. 1 písm. a) ZP - str. 177
5.5.7 Odvolání z funkce okresní státní zástupkyně - str. 178
4.5.8 Změna pracovního poměru uzavřeného na dobu neurčitou na pracovní poměr uzavřený na dobu určitou uzavřená v omylu - str. 181
4.6 Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody - str. 183
4.6.1 Obecná povinnost nahradit škodu  - str. 183
4.6.2 Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody za pracovní úrazy a nemoci z povolání  - str. 188
4.7 Závěr  - str. 191
Závěr - str. 199
Abstrakt - str. 205
Seznam pramenů - str. 211

 

Další nabídka k tématu

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

Zákon o ochraně oznamovatelů. Komentář

Barbora Vlachová, Matěj Dědina, Markéta Flanderková Šlejharová, Kateřina Šveřepová - C. H. Beck

Pojem whistleblowing (dle angl. hvízdat na píšťalku) se začal používat zhruba od 70. let 20. století pro situace, kdy obvykle zaměstnanci upozorní na ilegální či neetické jednání svého zaměstnavatele, nebo na pracovišti obecně. Vzhledem k tomu, že oznamovatelé, označovaní jako ... pokračování

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

ÚZ č. 1550 - Protikorupční předpisy

Sagit, a. s.

Nová publikace obsahuje soubor předpisů, které se postupně dostaly do českého právního řádu s cílem zvyšovat transparentnost a bránit korupčnímu jednání veřejných i firemních činitelů. Publikace obsahuje zákony: o svobodném přístupu k informacím, o střetu zájmů, o registru smluv, o ... pokračování

Cena: 112 KčKOUPIT

Zákon o ochraně oznamovatelů - Praktický komentář

Zákon o ochraně oznamovatelů - Praktický komentář

Michal Nulíček, Anna Cervanová, František Nonnemann, Magdaléna Kráľová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Dlouho očekávaný zákon o ochraně oznamovatelů (č. 171/2023 Sb.) přichází v první komentované podobě. Tzv. whistleblowing představuje v české právní úpravě zcela nový institut. Neexistuje k němu česká (a často ani zahraniční) judikatura, literatura ani metodiky či rozhodnutí ... pokračování

Cena: 545 KčKOUPIT

Antidiskriminační zákon a související předpisy - Praktický komentář

Antidiskriminační zákon a související předpisy - Praktický komentář

Jakub Tomšej, Petr Polák, Kristina Koldinska, Petra Presserová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

"Již od časů Velké francouzské revoluce přijímáme v obecné rovině zásadu, že lidé se rodí rovni v důstojnosti a právech, a přesto je třeba přiznat si, že moderní antidiskriminační právo, vyjádřené v České ... pokračování

Cena: 650 KčKOUPIT

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu

Denisa Linhartová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Na prvních novodobých olympijských hrách v Aténách v roce 1896 ženy soutěžit nesměly. Hry byly dle Piérra de Coubertina stvořeny „jako pravidelná oslava mužského atleticismu s ženským potleskem jako odměnou“. Až na olympijských hrách v Londýně v roce 2012 bylo ženám umožněno soutěžit ... pokračování

Cena: 350 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.) - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Na začátku každého příspěvku najdete jeden životní příběh, s jehož ... pokračování

Cena: 885 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.