Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. Ve všech uvedených případech se podnikatelé musí řídit platnou právní úpravou dané oblasti, která je ale dosti komplikovaná a málo přehledná, v některých případech i nejasná nebo nepříliš srozumitelná a ke všemu se ještě neustále mění.

V jednotlivých kapitolách publikace jsou proto objasněny nejenom běžné, ale i některé specifické právní, účetní a daňové problémy spojené s používáním nemovitých věcí při podnikání podle aktuálně platné právní úpravy.

Publikace vychází z právního stavu k 1. 3. 2020.

V publikaci naleznou čtenáři řadu zajímavých stanovisek a názorů daňových odborníků ke konkrétním praktickým otázkám vznikajícím v souvislosti s používáním nemovitých věcí při podnikání. Autor vybral a zařadil do knížky podle jednotlivých témat celkem 280 čtenářských dotazů včetně odpovědí na ně. V odpovědích jsou vždy uváděny odkazy na příslušná ustanovení souvisejících předpisů. Kniha obsahuje také seznam použitých právních předpisů s uvedením jejich úplných názvů.

autor: Jiří Vychopeň; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 6. 2020, 264 stran
ISBN: 978-80-7598-734-1

Cena: 385 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. 3
Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci - str. 16
Úvod  - str. 19
1 Základní pojmy a právní úprava nemovitých věcí - str. 21
1 Umístění světelného reklamního zařízení na budově - str. 26
2 Umístění reklamního a informačního panelu před sídlem firmy - str. 27
3 Lesy v majetku s. r. o. - str. 27
2 Vlastnická práva k nemovitým věcem a evidence nemovitých věcí v katastru nemovitostí - str. 28
4 Vklad koupené nemovité věci do katastru nemovitostí - str. 31
5 Rozšíření společného jmění manželů - str. 32
6 Nemovitá věc ve spoluvlastnictví dvou společníků společnosti  - str. 32
7 Pronájem rodinného domu ve vlastnictví s. r. o. jiné obchodní společnosti z právního hlediska - str. 33
8 Podnájem propachtované budovy vlastníkovi budovy nebo jemu blízké osobě - str. 33
9 Evidenční rozdělení pozemku jednoho vlastníka na dvě parcelní čísla - str. 34
3 Nemovité věci v obchodním majetku podnikatelů - str. 35
10 Možnost podnikatele vložit do obchodního majetku pouze budovu bez pozemku - str. 38
11 Pozemky využívané zemědělským podnikatelem nezahrnuté do obchodního majetku - str. 38
12 Vklad pozemku ve společném jmění manželů do obchodního majetku manžela - str. 39
13 Uvádění hodnoty pořízené nemovité věci v řádku 47 přiznání k DPH - str. 40
14 Vklad budovy do obchodního majetku podnikatele vedoucího daňovou evidenci - str. 40
15 Dotace na odbahnění rybníka nezahrnutého v obchodním majetku podnikatele - str. 42
16 Podnikání v budově nezahrnuté do obchodního majetku - str. 42
17 Využití prostor v rodinném domě pro podnikání - str. 43
18 Výdaje spojené s opravou domu nezahrnutého do obchodního majetku podnikatele - str. 44
19 Výdaje podnikatele na modernizaci části rodinného domu používaného k podnikání - str. 44
20 Používání nemovité věci ve společném jmění manželů pro podnikání manželky - str. 45
21 Zahrnutí pozemku nabytého jediným společníkem při převodu jmění - str. 46
22 Vrácení nemovité věci vložené do s. r. o. zpět do majetku vkladatelů - str. 46
23 Používání zemědělských pozemků k podnikání a k pronájmu - str. 47
24 Pronajímání zděděné chalupy nezahrnuté do obchodního majetku podnikatele - str. 48
25 Uplatňování některých výdajů při podnikání v rodinném domě nezahrnutém do obchodního majetku - str. 48
26 Vystavování faktur pronajímatelem nemovitých věcí nezahrnutých do obchodního majetku - str. 49
27 Přijatá náhrada škody na budově zahrnuté do obchodního majetku  - str. 50
4 Nemovité věci v účetnictví a daňové evidenci podnikatelů - str. 51
28 Nákup budovy a pozemku do s. r. o. - str. 53
29 Zaúčtování koupeného pozemku pod bytovým domem - str. 54
30 Zařazení nové stavby do užívání již v průběhu zkušebního provozu - str. 54
31 Pořízení nemovité věci s převzetím závazku nesplaceného úvěru - str. 55
32 Úroky z úvěru na koupi nemovité věci v Holandsku ve výdajích podnikatele - str. 56
33 Úroky z úvěru v nákladech spoluvlastníků nemovité věci - str. 56
34 Účtování o nákupu pozemku zčásti hrazeného z úvěru zajištěného zástavním právem - str. 57
35 Účtování o zástavním právu zřízeném na pozemcích v majetku s. r. o. - str. 57
36 Účetní postup při pořízení budovy a její následné rekonstrukci - str. 58
37 Vklad nemovité věci, na které bylo provedeno technické zhodnocení, do s. r. o. - str. 60
38 Vklad nemovitých věcí do dceřiné společnosti z pohledu DPH - str. 61
39 Rozdělení vstupní ceny bytového domu na jednotlivé byty v účetnictví s. r. o., která provádí výstavbu bytového domu - str. 62
40 Účtování o věcném břemeni užívání váznoucím na nemovité věci v majetku s. r. o. - str. 63
41 Úplatně nabyté věcné břemeno v nákladech obchodní společnosti - str. 63
42 Odpočet DPH při výstavbě rodinných domů určených zčásti k prodeji a zčásti k pronajímání - str. 64
43 Uplatňování DPH při pořizování budovy, která bude využívána zčásti pro podnikání a zčásti k pronájmu bytů - str. 65
44 Odpočet DPH u domu používaného plátcem zčásti pro ubytovací služby a zčásti pro vlastní rekreaci - str. 67
45 Uplatňování odpočtu DPH v částečné výši u nemovité věci vytvořené vlastní činností - str. 68
46 Uplatňování DPH při pořízení nemovité věci vlastní činností plátce - str. 69
47 Výdaje projekční kanceláře na nerealizovaný projekt z daňového pohledu - str. 71
48 Účtování v české mateřské společnosti o nemovité věci nabyté při likvidaci dceřiné společnosti v Chorvatsku - str. 72
5 Oceňování nemovitých věcí pro účetní a daňové účely - str. 73
49 Vstupní cena nemovité věci vložené do obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 78
50 Vstupní cena budovy pořízené podnikatelem ve vlastní režii - str. 78
51 Ocenění budovy rekonstruované ve vlastní režii při vložení do obchodního majetku - str. 79
52 Vstupní cena budovy nabyté podnikatelem zděděním po otci - str. 80
53 Vstupní cena nemovité věci vložené do s. r. o. poplatníkem, který nemovitou věc pronajímal a neměl ji zahrnutou v obchodním majetku - str. 80
54 Vstupní cena nemovité věci pořízené na úvěr a ocenění části rekonstrukce provedené podnikatelem ve vlastní režii - str. 81
55 Poplatek za poskytnutí úvěru na pořízení nemovité věci - str. 81
56 Ocenění stavby a pozemku pořízených do majetku s. r. o. na základě kupní smlouvy uzavřené s insolvenčním správcem - str. 82
57 Ocenění nemovitých věcí v případě pořízení nebytového prostoru včetně poměrné části pozemku za jednu celkovou kupní cenu - str. 82
58 Rozúčtování celkové kupní ceny za více nemovitostí v účetnictví s. r. o.  - str. 83
59 Pořizovací cena nemovité věci koupené i s movitými věcmi - str. 84
60 Ocenění nemovitých věcí v případě pořízení stavby včetně pozemků a trvalých porostů za jednu celkovou cenu  - str. 85
61 Ocenění jednotlivých nemovitých věcí při nabytí souboru nemovitých věcí ve veřejné dražbě - str. 85
62 Zaúčtování dosud nevyfakturované ceny za znalecký posudek při koupi nemovité věci - str. 86
63 Úroky z úvěru – před uvedením budovy do provozu a po něm - str. 87
64 Zaúčtování účelového daru na pořízení pozemku - str. 88
65 Ocenění nepeněžního příjmu plynoucího fyzické osobě z bezúplatně zřízené služebnosti užívání bytu v majetku s. r. o. - str. 88
66 Vstupní cena pro daňové odpisování nebytových jednotek vzniklých rozdělením domu na jednotky - str. 89
67 Ocenění nemovité věci v účetnictví s. r. o. při zjištění vyšší tržní hodnoty podle znaleckého posudku - str. 90
68 Přecenění nemovitých věcí v účetnictví s. r. o. na základě nového znaleckého posudku - str. 91
6 Účetní a daňové odpisování nemovitých věcí - str. 92
69 Podnikání v rodinném domě - str. 94
70 Odpisy budovy používané k podnikání jen zčásti - str. 95
71 Budova pro podnikání nabytá podnikatelem darováním od otce - str. 95
72 Odpisy částečně darované nemovité věci - str. 95
73 Zatřídění kovové montované haly do odpisové skupiny - str. 96
74 Odpisování vrátnice postavené z mobilních kovových kontejnerů s oplocením - str. 96
75 Zařazení administrativní budovy do odpisové skupiny - str. 97
76 Zatřídění jednotlivých nemovitých věcí včetně součástí a příslušenství do odpisových skupin - str. 97
77 Zařazení rekreačního apartmánu do odpisové skupiny - str. 98
78 Odpisování nemovité kulturní památky  - str. 98
79 Zatřídění přístřešku autobusové zastávky do odpisové skupiny - str. 99
80 Daňové odpisování přípojek ke stavbě zemědělské haly - str. 99
81 Daňové odpisování nově postavené výrobní haly ve zkušebním provozu - str. 100
82 Účetní a daňové odpisování budovy prodejny bývalé Jednoty v majetku obce - str. 101
83 Zahájení daňového odpisování nově postavené truhlářské dílny ve zkušebním provozu - str. 102
84 Daňové odpisování dočasné stavby - str. 102
85 Daňové odpisování domu po jeho rozdělení na nebytové jednotky - str. 103
86 Odpisy u bytové jednotky v majetku s. r. o. užívané bezúplatně otcem jediného společníka - str. 103
87 Stanovení vstupní ceny pro odpisování budovy ve spoluvlastnictví při zvýšení spoluvlastnického podílu na tomto hmotném majetku - str. 104
88 Odpisy nemovitosti po snížení vstupní ceny na základě dodatečného snížení základu daně z nabytí nemovitých věcí - str. 104
89 Odpisování nemovité věci vložené do obchodní společnosti jinou společností  - str. 105
90 Pokračování v odpisování nemovité věci manželkou po ukončení podnikání manžela - str. 106
91 Odpisování pronajímaného spoluvlastnického podílu na budově po jejím vyřazení z obchodního majetku podnikatele - str. 106
7 Výdaje (náklady) podnikatele na opravy nemovitých věcí a technické zhodnocení  - str. 108
92 Nahrazení kovových oken v budově plastovými okny - str. 110
93 Výměna dveří v budově - str. 110
94 Oprava nebo technické zhodnocení zpevněné plochy - str. 111
95 Oprava kotle a vnitřních rozvodů vody a topení včetně provedení revize - str. 112
96 Kompletní rekonstrukce nebo oprava garáže, jež je součástí budovy sídla firmy - str. 113
97 Čerpání rezervy na opravu nemovité věci vytvořené podle zákona o rezervách v roce 1994 - str. 113
98 Režim DPH u příspěvku oprávněné osoby na úhradu nákladů na zachování a opravy pozemku zatíženého věcným břemenem - str. 114
99 Dovybavení budovy v majetku s. r. o. novým hasicím přístrojem - str. 114
100 Zhotovení fasády na budově provozovny po zřízení půdního bytu - str. 115
101 Technické zhodnocení u budovy zahrnuté v obchodním majetku podnikatele, která je podnikatelem používaná zčásti pro osobní potřebu - str. 116
102 Náklady vynaložené na technické zhodnocení po zařazení stavby do užívání - str. 116
103 Rekonstrukce tří budov s propojením do jednoho celku - str. 117
104 Stavební úpravy, po jejichž provedení došlo ke změně rodinného domu na bytový dům - str. 118
105 Výměna pevného okna za 5 ks otevíracích oken včetně namontování vnitřních žaluzií a protislunečních a bezpečnostních fólií na nová okna - str. 119
106 Další technické zhodnocení na budově, na níž bylo dokončeno technické zhodnocení v předchozím roce - str. 120
107 Výdaje na úpravu cestiček kolem domu zařazeného do obchodního majetku poplatníka daně z příjmů fyzických osob - str. 120
108 Náklady spojené s připojením najaté budovy ke zdroji vysokého napětí - str. 121
109 Výdaje za znalecký posudek pro ocenění nemovité věci, kterou se ručí za úvěr na financování technického zhodnocení - str. 122
110 Zahájení užívání u dosud nezkolaudovaného technického zhodnocení - str. 122
111 Přístavba k penzionu z hlediska daně z příjmů a DPH - str. 123
112 Odpočet DPH u nástavby na budově, v níž jsou pronajímány prostory plátcům i neplátcům DPH - str. 124
113 Rekonstrukce rodinného domu zahrnutého v obchodním majetku podnikatele, pořízená zčásti vlastní činností a zčásti dodavatelsky - str. 125
114 Úprava odpočtu DPH uplatněného u rekonstrukce nemovité věci, která bude následně pronajímána plátcům i neplátcům - str. 127
115 Krácení odpočtu DPH uplatněného v minulých letech u technického zhodnocení na nemovité věci z pohledu daně z příjmů - str. 128
116 Technické zhodnocení dokončené v letech 2016 a 2020 na budově, v níž jsou nebytové i bytové prostory, z pohledu DPH - str. 128
117 Oprava střechy před zahájením používání budovy pro podnikání provedená podnikatelem ve vlastní režii - str. 130
8 Používání cizích nemovitých věcí při podnikání - str. 131
118 Provozovna v najaté nemovité věci - str. 134
119 Smlouva o nájmu nebytových prostor mezi společníkem (jednatelem) a s. r. o.  - str. 134
120 Nájemné za pozemek ve výdajích podnikatele - str. 135
121 Nebytový prostor bezplatně užívaný s. r. o. na základě smlouvy uzavřené se společníkem - str. 135
122 Výměna oken v kanceláři podnikatele umístěné v rodinném domě jeho otce - str. 136
123 Nákup dveří do najaté ubytovny v nákladech nájemce - str. 136
124 Kauce zaplacená pronajímateli nemovité věci ve výdajích nájemce - str. 137
125 Platby do fondu oprav v nákladech s. r. o.  - str. 138
126 Oprava a technické zhodnocení provedené na najaté administrativní budově, za které nájemce neobdrží od pronajímatele žádnou úhradu ani kompenzaci  - str.  138
127 Výdaje na rekonstrukci elektroinstalace prodejny v daňové evidenci podnikatele, který je nájemcem prodejny - str. 139
128 Zařazení technického zhodnocení najatého prostoru do odpisové skupiny a jeho účetní a daňové odpisování u nájemce - str. 140
129 Stavební úpravy před kolaudací budovy provedené budoucím nájemcem nebytových prostor  - str. 140
130 Přefakturace technického zhodnocení provedeného na najaté nemovité věci nájemcem na pronajímatele z pohledu daně z příjmů - str. 141
131 Přefakturace technického zhodnocení provedeného na najaté nemovité věci nájemcem na pronajímatele z pohledu DPH - str. 141
132 Technické zhodnocení provedené nájemcem na najaté nemovité věci – postup při ukončení nájmu z hlediska daně z příjmů a DPH - str. 142
133 Byt najatý s. r. o. za účelem ubytování sportovců a náklady na jeho vybavení - str. 143
134 Uplatnění zůstatkové ceny technického zhodnocení u nájemce při vypořádání technického zhodnocení po ukončení nájmu - str. 
135 DPH u náhrady za odstranění stavby na cizím pozemku - str. 144
9 Zdaňování příjmů podnikatele z nájmu a pachtu nemovitých věcí - str. 146
136 Zdaňování příjmů z nájmu nemovité věci podle § 7 nebo § 9 zákona o daních z příjmů - str. 148
137 Zdaňování příjmů z podnájmu nemovité věci - str. 149
138 Pronájem části rodinného domu zahrnutého do obchodního majetku podnikatele - str. 150
139 Podnájem sídla s. r. o. v najatém bytě společníka  - str. 150
140 Odpisování nemovité věci pronajímané po jejím vyřazení z obchodního majetku poplatníka - str. 151
141 Nájem nemovité věci mezi manželi - str. 151
142 Příjem s. r. o. z podnájmu části budovy užívané na základě pachtovní smlouvy uzavřené se společníkem - str. 152
143 Nájem bytové jednotky, kdy náklady za energie a služby spojené s nájmem hradí podle nájemní smlouvy pronajímatel - str. 153
144 Nedoplatek za vodu uhrazený pronajímatelem za nájemce - str. 153
145 Účtování nájmu placeného technickým zhodnocením nájemce - str. 153
146 Nepeněžní příjem pronajímatele při ukončení nájmu - str. 154
147 Nájem nemovité věci českou právnickou osobou v jiném státě EU - str. 154
148 Pronájem domku českou s. r. o. v Chorvatsku z pohledu daně z příjmů právnických osob  - str. 155
10 Zdaňování příjmů podnikatele z prodeje nemovitých věcí - str. 156
149 Prodej budovy podnikatelem vedoucím daňovou evidenci - str. 158
150 Zdanění příjmu z prodeje rodinného domu u podnikatele, který dům postavil v rámci své podnikatelské činnosti  - str. 159
151 Prodej budovy zahrnuté v obchodním majetku podnikatele, který část budovy používal ke svému bydlení - str. 159
152 Prodej nemovité věci manželkou po úmrtí podnikatele, který měl nemovitou věc zahrnutou v obchodním majetku a zčásti ji k podnikání používala i manželka - str. 160
153 Prodej nemovité věci po uplynutí 5 let od jejího vyřazení z obchodního majetku - str. 160
154 Prodej nemovité věci do 5 let od vyřazení z obchodního majetku s postupným splácením kupní ceny  - str. 161
155 Prodej nemovité věci podnikatelem uplatňujícím výdaje v procentní výši - str. 161
156 Prodej nebytového prostoru, ve kterém podnikatelka provozovala po dobu 20 let kadeřnictví, přičemž uplatňovala výdaje v procentní výši z dosažených příjmů - str. 162
157 Prodej části nemovité věci v budoucnu za 1 Kč dřívějšímu vlastníkovi z pohledu daně z příjmů - str. 163
158 Prodej budovy na splátky - str. 164
159 Zdanění příjmů při prodeji pronajímané nemovité věci vložené poplatníkem do obchodního majetku na základě požadavku úvěrující banky - str. 164
160 Prodej spoluvlastnického podílu otce na nemovité věci synovi po ukončení jejich společné činnosti ve společnosti - str. 166
161 Prodej pozemku v majetku s. r. o. dceři společníka - str. 166
162 Prodej nemovité věci vložené do základního kapitálu s. r. o. - str. 167
163 Daňově uznatelný náklad při prodeji pozemku nabytého do a. s. vkladem od s. r. o.  - str. 168
164 Směna pozemků mezi podnikateli - str. 169
165 Prodej nemovité věci českou s. r. o. na Slovensku - str. 169
11 Účetní a daňový postup při vyřazení nemovitých věcí z obchodního majetku podnikatele - str. 171
166 Vyřazení budovy z obchodního majetku v důsledku živelní pohromy - str. 173
167 Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku do osobního užívání v souvislosti s pořízením jiné nemovité věci - str. 173
168 Vyřazení nemovité věci z obchodního majetku podnikatele do osobního užívání - str. 174
169 Uplatňování výdajů na opravy a údržbu budovy po jejím vyřazení z obchodního majetku - str. 174
170 Vyřazení budovy z obchodního majetku poplatníka v průběhu zdaňovacího období a její následné pronajímání - str. 175
171 Pronajímání nemovité věci vyřazené z obchodního majetku podnikatele v důsledku zrušení provozovny.  - str. 175
172 Bezúplatný převod budovy používané k podnikání na dceru podnikatele z pohledu daně z příjmů  - str. 176
173 Bezúplatný převod budovy zahrnuté v obchodního majetku podnikatele na jeho syna z pohledu daně z příjmů a DPH - str. 177
174 Darování nemovité věci z majetku s. r. o. jednateli - str. 177
175 Vyřazení budovy z obchodního majetku podnikatele a následné vložení této budovy do základního kapitálu s. r. o. - str. 178
176 DPH při darování nemovité věci po vyřazení z obchodního majetku  - str. 178
177 Převod nemovité věci na společníka při likvidaci s. r. o.  - str. 179
178 Převod nemovitých věcí z majetku v. o. s. do majetku společníků - str. 180
12 DPH u služeb vztahujících se k nemovitým věcem . . . 181
179 Práce na nemovitých věcech v ČR prováděné slovenskou firmou s českým DIČ - str. 182
180 Přijetí služby stavebního dozoru od neplátce DPH - str. 182
181 Přenesení daňové povinnosti k DPH na českého plátce při poskytnutí služby na nemovité věci v ČR slovenským neplátcem. - str. 183
182 Instalace klimatizace do budovy provedená v ČR slovenskou firmou  - str. 183
183 Práce na nemovité věci v Německu pro českého plátce - str. 184
184 Potrubářské práce provedené v ČR pro českého plátce slovenským neplátcem - str. 185
185 Uvádění služby na nemovité věci poskytnuté českému plátci slovenským neplátcem v kontrolním hlášení  - str. 186
186 Služba pronájmu kontejneru včetně odvozu odpadu poskytnutá v ČR českým plátcem pro polskou firmu - str. 186
187 Svářečské práce českého neplátce DPH na nemovité věci v Německu pro německého neplátce DPH - str. 187
188 Opravy silnic tryskovou technologií prováděné českým plátcem DPH v Polsku  - str. 187
189 Práce bagrem pro slovenského majitele nemovité věci umístěné v České republice - str. 188
190 „Přeprodej“ nájmu nemovité věci umístěné v Chorvatsku českým obchodním partnerům - str. 188
191 Montážní práce na nemovité věci v Rusku - str. 189
192 Úklidové práce na čínské ambasádě umístěné v České republice - str. 190
13 DPH u stavebních a montážních prací na nemovitých věcech - str. 191
193 Stavební a montážní práce v režimu přenesené daňové povinnosti - str. 193
194 Ostraha a úklid rozestavěných staveb - str. 194
195 Odklízení sněhu a ledu ze střech a okapů - str. 194
196 Režim DPH u blíže nespecifikovaných „konstrukčních prací k technickým záležitostem“  - str. 195
197 Uvádění zdanitelného plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v daňovém přiznání - str. 195
198 Uplatňování DPH u zálohy na stavební práce - str. 196
199 Sazba DPH při zhotovení zámkové dlažby u dokončené stavby rodinného domu - str. 196
200 Sazba DPH u stavebních a montážních prací v rozestavěné nebytové jednotce v bytovém domě - str. 197
201 DPH u oprav a rekonstrukcí prováděných na rodinném domě na náklady firmy, která je nájemcem tohoto domu - str.  198
202 DPH při opravě budovy nemocnice - str. 199
203 DPH u různých montážních prací na rodinných domech - str. 199
204 DPH u výstavby samostatné garáže - str. 200
205 DPH u zhotovení střešní zahrady na rodinném domě - str. 200
206 DPH u servisních prací na bazénu - str. 200
207 Dodání regálové techniky s montáží do stavby umístěné ve Slovenské republice - str. 201
14 DPH při dodání nemovitých věcí - str.  203
208 Uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji pozemku - str. 204
209 Režim přenesení daňové povinnosti při pořízení nemovité věci - str. 205
210 Uskutečnění zdanitelného plnění při prodeji nemovitosti přes realitní kancelář s uložením peněz do zástavy u advokáta - str. 205
211 DPH při prodeji stavby s pozemkem po uplynutí 5 let od kolaudace stavby - str. 206
212 Počítání pětileté lhůty pro osvobození od DPH při prodeji stavby koupené do majetku s. r. o. - str. 206
213 Výstavba a prodej rodinného domu podnikatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti z pohledu DPH - str. 207
214 DPH při prodeji pozemku z majetku firmy - str. 208
215 Sazba DPH při prodeji bytových jednotek s podlahovou plochou do 120 m2 včetně garáží a parkovacích stání - str. 208
216 DPH při prodeji nedokončené stavby rodinného domu - str. 209
217 Prodej budovy s přilehlými pozemky městu, které je plátcem DPH - str. 209
218 Prodej spoluvlastnického podílu otce na nemovité věci synovi po ukončení společné činnosti ve společnosti z pohledu DPH - str. 210
219 DPH při směně spoluvlastnických podílů na pozemcích, které byly pořízeny do majetku s. r. o. od neplátců - str. 210
220 Základ daně z přidané hodnoty při směně bytové jednotky a pozemku - str. 211
221 Dodání nemovité věci při vypořádání spoluvlastnického podílu společníka na majetku získaném společnou činností ve společnosti - str. 211
222 Zahrnutí úplat za prodané byty do obratu stavební firmy, která dosud není plátcem DPH - str. 212
223 Výstavba haly vlastní činností plátce - str. 213
15 DPH při nájmu a pachtu nemovitých věcí  - str. 215
224 Nájem nemovité věci v majetku s. r. o. neplátci DPH - str. 216
225 Nájem nebytových prostor včetně vybavení neplátci DPH k provozování zubní ordinace - str. 217
226 Sazba DPH u nájmu nebytových prostor k bydlení - str. 217
227 DPH při pronajímání nemovité věci, kterou nemá OSVČ v obchodním majetku, jinému plátci  - str. 218
228 Uplatňování DPH u podnájmu najaté nemovité věci jinému plátci - str. 219
229 DPH při pronajímání nemovité věci jediným společníkem s. r. o. této obchodní společnosti - str. 220
230 Pronajímání bytové jednotky pojišťovacím zprostředkovatelem z pohledu DPH  - str. 220
231 Nájem nebytových prostor osvobozený od DPH škole, která je plátcem  - str. 221
232 DPH při pronajímání plochy na nemovité věci k reklamním účelům - str. 222
233 Nájem stavby rodinného domu podle nového znění § 56a zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2021 - str. 222
234 Výjimky z možnosti uplatňovat DPH u nájmu nemovité věci podle nového znění § 56 odst. 3 zákona o dani z přidané hodnoty od 1. 1. 2021 - str. 223
235 Odpočet daně u energií a služeb zčásti přeúčtovávaných nájemcům - str. 224
236 DPH u energií a služeb spojených s nájmem nemovité věci hrazených nájemcem paušální částkou odděleně od nájemného - str. 225
237 Pronájem nebytových prostor a parkovacích míst fyzickou osobou, která dosud není plátcem DPH - str. 226
238 DPH u přijatých záloh na služby spojené s nájmem nebytových prostor - str. 226
239 DPH uplatněná na vstupu při koupi bytu k pronájmu - str. 227
240 DPH na vstupu u rekonstrukce a vybavení bytové jednotky pořízené plátcem k pronájmu neplátci - str. 227
241 Odpočet DPH u rodinného domu pořízeného do majetku s. r. o. za účelem pronajímání jiné obchodní společnosti - str. 228
242 DPH při úhradě části nájemného hodnotou technického zhodnocení provedeného nájemcem - str. 229
243 DPH u nájmu nebytových prostor v případě neplatně ukončené smlouvy o nájmu - str. 230
244 Nájem nebytových prostor slovenským podnikatelům na Slovensku - str. 231
245 Poskytování nájmu nemovité věci českým plátcem v Rakousku - str. 232
246 Pronájem domku českou s. r. o. v Chorvatsku z pohledu DPH - str. 232
16 Nemovité věci jako zboží pořizované za účelem prodeje - str. 233
247 Nákup a prodej nemovitých věcí jako živnost  - str. 233
248 Nákup pozemku za účelem prodeje, jeho následné oplocení a prodej pozemku i s oplocením - str. 234
249 Nákup a prodej nemovitých věcí v účetnictví realitní firmy - str. 235
250 Uplatňování DPH při nákupu a prodeji nemovitých věcí v realitní kanceláři - str. 236
251 Rezervační poplatek při zprostředkování prodeje nemovitých věcí - str. 237
252 Provize realitní kanceláře za zprostředkování prodeje nemovitých věcí - str. 237
253 DPH u provize realitní kanceláře za zprostředkování koupě nemovité věci v Chorvatsku pro českého občana - str. 238
254 Započítání prodeje nemovitých věcí osvobozeného od DPH do výpočtu koeficientu pro krácení odpočtu daně u realitní kanceláře - str. 239
255 Převod nemovité věci v majetku s. r. o. zabývající se realitní činností ze zásob do dlouhodobého majetku - str. 240
17 Daň z nemovitých věcí u pozemků a staveb používaných pro podnikání  - str. 241
256 Daň z nemovitých věcí u budov s jedním nadzemním podlažím - str. 244
257 Daň ze samostatných nebytových prostor užívaných v rodinném domě k podnikání  - str. 244
258 Daň z nemovitých věcí u nádrže užívané k podnikání - str. 244
259 Daň z nemovitých věcí u dřevěné stavby restaurace s nezastřešenou terasou - str. 245
260 Přístřešek autobusové zastávky z pohledu daně z nemovitých věcí  - str. 246
261 Uplatnění dodatečně zaplacené daně z nemovitostí v nákladech podnikatele - str. 246
262 Žádost o vydání potvrzení správce daně o zaplacení daně z nemovitých věcí za konkrétní pozemek v majetku podnikatele - str. 247
18 Daň z nabytí nemovitých věcí ve výdajích (nákladech) podnikatele - str. 248
263 Bezúplatný převod stavby, kterou s. r. o. postavila na pozemku společníka na základě práva stavby, tomuto společníkovi - str. 251
264 Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí pozemku se stavbou neevidovanou v katastru nemovitostí  - str.  252
265 Výstavba a prodej rodinného domu podnikatelem z pohledu daně z nabytí nemovitých věcí - str. 252
266 Daň z nabytí nemovitých věcí při koupi pozemku s rozestavěnou halou - str. 253
267 Použití směrné hodnoty nebo zjištěné ceny pro stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí u koupených pozemků určených k zastavění - str. 254
268 Vrácení darované nemovité věci zpět dárci z pohledu daně z nabytí nemovitých věcí - str. 254
269 Daň z nabytí nemovitých věcí v případě nabytí pozemku při přeměně obchodní společnosti formou převodu jmění na jediného společníka - str. 255
270 Daň z nabytí nemovitých věcí v případě nabytí pozemků při přeměně obchodní společnosti formou odštěpení se vznikem nové obchodní společnosti  - str. 255

Další nabídka k tématu

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023. Praktický pomocník pro ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Jak číst účetní výkazy, 3. vydání

Karel Šteker, Milana Otrusinová - GRADA Publishing, a. s.

Nové vydání praktické a přehledné publikace je aktualizováno s ohledem na legislativní změny platné k 1. 1. 2021. Byly doplněny části týkající se např. podmínek pro výplatu podílů na zisku, přenesené daňové povinnosti u DPH nebo problematiky kryptoměn. Nově zde najdeme také ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.