Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o výkladovou učebnici, ale praktickou pomůcku, která by se měla stát součástí pracovního stolu účetního. Třetí vydání je aktualizováno k právnímu stavu 5. 3. 2021.


Ing. Lenka Dvořáková je daňovou poradkyní a certifikovanou účetní, členkou Komory daňových poradců ČR, místopředsedkyní Komory certifikovaných účetních, členkou Sekce účetnictví a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Vystudovala ekonomickou vysokou školu se zaměřením na účetnictví a finanční řízení podniku, dále absolvovala právní vzdělání pro daňové poradenství. V oblasti účetnictví se pohybuje od roku 1995, vede vlastní účetní a daňovou kancelář, kromě toho působí jako lektorka vzdělávacích kurzů a publikuje v řadě odborných periodik. Je přihlášena k etickému kodexu Komory daňových poradců ČR a Komory certifikovaných účetních, u obou organizací je také přihlášena ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání.


autor: Lenka Dvořáková; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 3. 6. 2021, 212 stran
ISBN: 978-80-7676-072-1

Cena: 485 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah - str. V
O autorce - str. IX
Seznam zkratek a úplných názvů některých použitých právních předpisů - str. X
Úvod - str. XIII
Část I Proč chyby vznikají a jak jim předcházet
1 Důvody vzniku chyb - str. 3
1.1 Personální předpoklady pro bezchybný výkon účetní profese - str. 3
1.2 Druhy chyb - str. 4
1.2.1 Neřešení problému - str. 4
1.2.2 Opomenutí zaúčtování - str. 4
1.2.3 Vícenásobné zaúčtování - str. 5
1.2.4 Zápisy s chybným údajem - str. 5
1.2.5 Uvedení špatného data - str. 6
1.2.6 Zápisy do špatného období - str. 6
1.2.7 Chybné účtování - str. 6
1.2.8 Daňové a účetní hledisko chyb - str. 7
1.2.9 Chyby a nesprávné údaje ve vykazování údajův účetní závěrce - str.  7
2 Chyby úmyslné a neúmyslné - str. 13
3 Chyba, změna metody, změna odhadu - str. 17
3.1 Chyba - str. 17
3.2 Změna metody - str. 18
3.3 Účetní odhad - str. 19
4 Odpovědnost účetních - str. 21
5 Kontrolní mechanismy - str. 23
5.1 Mimoúčetní evidence - str. 24
5.2 Kontrola účetnictví - str. 25
5.3 Kontroly poměrové - str. 27
5.4 Kontroly běhu lhůt - str. 27
5.4 Kontroly limitních částek- str. 28
6 Metodika oprav - str. 29
6.1 Chyby aktuálního účetního období - str. 30
6.2 Chyby zjištěné před datem schválení účetní závěrky - str. 31
6.3 Chyby zjištěné po datu schválení účetní závěrky - str. 31
6.4 Oprava chyb minulých období nad hranicí významnosti - str. 32
6.4.1 Opravy chyb rozvahových účtů - str. 32
6.4.2 Opravy chyb výsledkových účtů - str. 33
ČÁST II Nejčastější oblasti chyb
7 Technické zhodnocení a opravy
- str. 39
7.1 Z účetního pohledu - str. 39
7.2 Z daňového pohledu - str. 39
7.3 Účelová manipulace s pojmy - str. 40
7.4 Volba důkazních prostředků - str. 43
7.5 Opravy a udržování versus technické zhodnocení - str. 44
7.5.1 Rozlišení dle účetních předpisů - str. 44
7.5.2 Hodnotové limity u technického zhodnocení - str. 45
7.6 Technické zhodnocení není samostatnou věcí - str. 49
7.7 Technické zhodnocení u nájemce a podnájemce - str. 50
7.8 Technické zhodnocení jako součást vstupní ceny - str. 51
7.9 Technické zhodnocení nehmotného majetku u subjektů nevedoucích účetnictví - str. 51
7.10 Software – upgrade versus update - str. 52
7.11 Technické zhodnocení u neodpisovaného majetku - str. 53
7.12 Oprava a údržba - str. 53
7.12.1 Údržba - str. 55
7.12.2 Komplikované rozlišení opravy a technického zhodnocení - str. 55
7.12.3 Smíšené zásahy do majetku - str. 56
8 Účetní odpisy - str. 57
8.1 Funkce účetních odpisů - str. 60
8.2 Kdo o účetních odpisech účtuje - str. 62
8.3 Účtování o účetních odpisech - str. 62
8.4 Neodpisovaný majetek - str. 64
8.5 Odpisování majetku - str. 65
8.5.1 Odpisování časové - str. 65
8.5.2 Zrychlené (degresivní) odpisování - str. 66
8.5.3 Odpisování s vazbou na výkony - str. 68
8.5.4 Odpisování se zbytkovou hodnotou majetku - str. 68
8.5.5 Odpisování dlouhodobého majetku ve spoluvlastnictví- str. 70
8.5.6 Komponentní odpisování - str. 70
9 Operace ve vlastním kapitálu - str. 73
9.1 Základní kapitál - str. 73
9.1.1 Minimální výše vkladu 1 Kč - str. 73
9.1.2 Korporace vzniklé před 1. 1. 2014 - str. 75
9.1.3 Vklady do základního kapitálu - str. 75
9.2 Ážio - str. 76
9.3 Ostatní kapitálové fondy - str. 77
9.3.1 Příplatky mimo základní kapitál u akciové společnosti - str. 78
9.3.2 Příplatky mimo základní kapitál povinné a dobrovolné - str. 78
9.3.3 Daňové konsekvence příplatků mimo základní kapitál - str. 78
9.4 Fondy ze zisku - str. 80
9.5 Jiný výsledek hospodaření - str. 81
9.6 Opravy chyb minulých období - str. 82
10 Problémy s cizí měnou - str. 85
10.1 Použití správného kursu - str. 85
10.2 Cizí měna v účetnictví - str. 86
10.2.1 Druhy kursů pro přepočet měny - str. 87
10.2.2 Účtování kursových rozdílů - str. 90
10.2.3 Den uskutečnění účetního případu - str. 91
10.2.4 Opravné položky a rezervy k pohledávkám, majetku a závazkům v cizí měně - str. 92
10.2.5 Dohadné položky v cizí měně - str. 93
10.3 Cizí měna a DPH - str. 95
10.3.1 Dovoz - str. 96
10.3.2 Opravné daňové doklady - str. 96
10.3.3 Vznik povinnosti přiznat daň, vznik daňové povinnosti - str. 96
10.4 Příklady správného nakládání s doklady v cizí měně v účetnictví i z hlediska DPH - str. 98
10.4.1 Pořízení zboží z jiného členského státu - str. 98
10.4.2 Tuzemská fakturace v cizí měně - str. 101
10.5 Mzda a plat v cizí měně - str. 102
10.6 Cizí měna a cestovní náhrady - str. 102
11 Opravné položky - str. 105
11.1 Opravné položky k dlouhodobému majetku - str. 108
11.2 Opravné položky k zásobám - str. 110
11.3 Opravné položky k pohledávkám - str. 110
11.3.1 Daňové konsekvence - str. 113
11.3.2 Opravné položky tvořené dle zvláštního právního předpisu - str. 114
11.4 Evidence a inventarizace opravných položek - str. 120
12 Časové rozlišení - str. 123
12.1 Význam a charakteristika časového rozlišení - str. 123
12.2 Druhy a typy časového rozlišení - str. 125
12.3 Kdy se časové rozlišení nepoužije - str. 127
12.4 Náklady a výnosy příštích období - str. 128
12.5 Výdaje a příjmy příštích období - str. 129
12.6 Dohadné účty aktivní a pasivní - str. 130
12.7 Inventura, inventarizace - str. 131
12.8 Analytické členění časového rozlišení - str. 132
13 Rezervy - str. 133
13.1 Členění, druhy, kategorie - str. 134
13.2 Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) - str. 135
13.3 Účetní rezervy - str. 144
13.3.1 Rezervy na důchody a obdobné závazky - str. 144
13.3.2 Rezervy na daň z příjmů - str. 145
13.3.3 Rezerva na rizika a ztráty - str. 146
13.3.4 Ostatní účetní rezervy - str. 146
13.4 Inventarizace rezerv - str. 147
14 Slevy, skonta a bonusy - str. 149
14.1 Pojmové určení - str. 150
14.1.1 Definice ceny - str. 150
14.1.2 Sleva v obecném pojetí - str. 150
14.1.3 Množstevní sleva, bonus - str. 151
14.1.4 Kupon - str. 152
14.1.5 Skonto - str. 152
14.1.6 Reklamace - str. 153
14.2 Účtování skont, bonusů a slev - str. 154
14.2.1 Účtování u dodavatele - str. 156
14.2.2 Účtování u odběratele - str. 157
14.2.3 Dodržení akruálního principu - str. 158
14.3 Skonta, bonusy a slevy v daních - str. 159
14.3.1 Daň z přidané hodnoty - str. 159
14.3.2 Daň z příjmů - str. 61
15 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - str. 65
15.1 Dotace na dlouhodobý majetek - str. 165
15.1.1 Dotace na dlouhodobý majetek v účetnictví - str. 165
15.1.2 Dotace na dlouhodobý majetek v zákoně o daních z příjmů - str. 170
15.1.3 Dotace v cizí měně - str. 171
15.1.4 Náklady spojené se získáním dotace - str. 73
15.2 Vrácení dotace - str. 174
16 Odměny společníka a jednatele - str. 79
16.1 Odměny jednatele - str. 179
16.1.1 Cestovní náhrady jednatele - str. 180
16.1.2 Jednatel bez odměny - str. 181
16.1.3 Souběh funkcí - str. 182
16.1.4 Nerezident jednatelem - str. 182
16.2 Odměny společníka - str. 183
Seznam použité literatury - str. 189
Věcný rejstřík - str. 191

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.