Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Nástroje řešení rodičovských konfliktů

Kniha přináší multidisciplinární pohled na problematiku rodičovských konfliktů. Zaměřuje se na možné nástroje jejich řešení s důrazem na nejlepší zájem dítěte. Dynamickému konceptu nejlepšího zájmu dítěte se publikace věnuje nejen z teoretického, ale zejména z praktického hlediska, neboť podává návod, jak jej v praxi posoudit a vyvážit v poměru k ostatním relevantním zjištěním.

Značnou pozornost věnují autorky procesní stránce řešení rodičovských konfliktů. Nabízí pohled prostřednictvím profesí, které se těmito konflikty zabývají, jako jsou zejména soud, orgán sociálně-právní ochrany dětí, advokát, mediátor, poradny a jiné subjekty. Autorky docházejí k závěru, že nejefektivnějším způsobem vyřešení konfliktu je propojení všech uvedených profesí a jejich spolupráce.

V monografii jsou také uvedeny autentické výpovědi praktiků, které vyplynuly z dotazníkového šetření.

autoři: Lenka Westphalová, Renata Šínová, Lenka Holá, Alicja Leix, Daniela Kolářová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 3. 2022, 337 stran
ISBN: 978-80-7502-568-5

Cena: 480 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorech - str. 5
Autoři jednotlivých kapitol - str. 7
Seznam zkratek - str. 9
1 Úvod - str. 19
1.1 Základní metodologie východiska této publikace - str. 19
1.2 Struktura předkládaní publikace - str. 21
1.3 Autorský kolektiv a okolnosti vzniku publikace - str. 22
1.4 Základní metodologický rámec a cíle - str. 22
Obecná část - str. 25
2 Právní rámec, vymezení základních pojmů - str. 27
2.1 Rodičovství - str. 27
2.2 Rodinné pouto - str. 29
2.3 Povinnosti a práva rodičů spojená s osobností dítěte a povinnosti a práva osobní povahy - str. 30
2.4 Rodičovská odpovědnost - str. 33
2.4.1 Od konkurence ke kooperaci - str. 35
2.4.2 Rovné postavení rodičů - str. 37
2.4.3 Nositelé rodičovské odpovědnosti - str. 38
2.4.4 Vykonavatelé rodičovské odpovědnosti - str. 39
2.4.4.1 Výkon rodičovské odpovědnosti nezletilého rodiče. který nenabyl plné svéprávnosti - str. 39
2.4.4.2 Výkon rodičovské odpovědnosti rodiče omezeného ve svéprávnosti - str. 41
2.4.5 Nezletilé ne plně svéprávné dítě - str. 44
2.4.6 Obsah rodičovské odpovědnosti - str. 46
2.4.6.1 Péče o dítě - str. 46
2.4.6.2 Ochrana dítěte - str. 48
2.4.6.3 Výchova dítěte - str. 49
2.4.6.4 Vzdělání a pracovní uplatnění dítěte - str. 53
2.4.6.5 Bydliště dítěte - str. 55
2.4.6.6 Udržování osobního styku s dítětem - str. 57
2.4.6.7 Zastupování dítěte - str. 63
2.4.6.8 Správa jmění dítěte - str. 65
2.4.7 Konflikty rodičů týkající se výkonu rodičovské odpovědnosti - str. 66
2.4.7.1 Forma péče - str. 67
2.4.7.2 Péče po rozvodu/rozchodu rodičů v případě, kdy rodiče uzavírají dohodu - kritika právní úpravy - str. 68
2.4.7.3 Významné záležitosti dítěte - str. 69
2.5 Nejlepší zájem dítěte - str. 72
2.5.1 Nejlepší zájem dítěte a jeho povaha - str. 78
2.5.2 Právní hodnota, zásada, norma, či subjektivní právo ? - str. 81
2.5.3 Posuzování a zjištění nejlepších zájmů dítěte (assessment and determination) - str. 85
2.5.3.1 Názor dítěte - str. 85
2.5.3.2 Identita dítěte - str. 86
2.5.3.3 Zachování rodinného prostředí a navázaných vztahů - str. 86
2.5.3.4 Péče, ochrana a bezpečí dítěte - str. 87
2.5.3.5 Situace zvláštní zranitelnosti dítěte - str. 87
2.5.3.6 Právo dítěte na zdraví - str. 87
2.5.3.7 Právo dítěte na vzdělání - str. 88
2.5.4 Vyvažování prvků při posuzování a zjišťování nejlepších zájmů dítěte - str. 88
2.6 Participace dítěte, zjišťování názoru, slyšení dítěte - str. 90
2.6.1 Právní zakotvení participace dítěte - str. 91
2.6.2 Právo dítěte na informace - str. 94
2.6.3 Slyšení dítěte, § 100 odst. 3 OSŘ a věk dítěte - str. 95
2.6.4 Postup soudu při zjišťování názoru dítěte - str. 97
2.6.5 Relevance názoru dítěte - str. 98
2.6.6 Domněnka schopnosti dítěte názor projevit - str. 100
2.6.7 Neprovedení přímého slyšení dítěte - str. 102
2.6.7.1 Nedostatečná rozumová vyspělost - str. 102
2.6.7.2 Výslech jiné osoby - str. 103
2.6.8 Participační právo dítěte a nejlepší zájem dítěte - str. 104
2.6.9 Souhlas dítěte - str. 105
2.7 Procesní aspekty - řízení ve věcech rodinněprávních a řízení ve věcech soudu o nezletilé - str. 107
2.7.1 Pojem rodinněprávních řízení a prameny jejich právní úpravy - str. 107
2.7.2 Procesní zvláštnosti rodinněprávních řízení - str. 108
2.7.2.1 Příslušnost soudů - str. 108
2.7.2.2 Účastníci řízení a státní zastupitelství - str. 111
2.7.2.3 Zastoupení účastníků řízení - str. 115
2.7.2.4 Průběh řízení - str. 120
2.7.3 Péče soudu o nezletilé - str. 123
2.7.3.1 Pojem a charakter - str. 123
2.7.3.2 Předmět řízení - str. 131
2.7.3.3 Procesní subjekty - str. 136
2.7.3.4 Předběžná opatření - str. 138
2.7.3.4.1 Úvod - str. 138
2.7.3.4.2 Právní rámec předběžné úpravy poměrů dítěte v rámci péče o nezletilé - str. 138
2.7.3.4.3 Potřeba zatímní úpravy poměrů - str. 145
2.7.3.4.4 Procesní aspekty předběžného řízení/rozhodnutí o návrhu na předběžné opatření - str. 149
2.7.3.5 Průběh řízení - str. 154
2.7.3.5.1 Průběh řízení obecně (dokazování) - str. 154
2.7.3.5.2 Rozhodnutí ve věci samé a jeho specifika - str. 156
2.7.3.6 Náprava vadných rozhodnutí - str. 161
2.7.3.7 Výkon rozhodnutí - str. 163
2.7.3.7.1 Základní informace o výkonu rozhodnutí v oblasti péče soudu o nezletilé - str. 163
2.7.3.7.2 Problematické aspekty výkonu rozhodnutí o péči - str. 164
3 Konflikty mezi rodiči - teoretická východiska - str. 168
3.1 Partnerství a rodičovství z pohledu sociální psychologie a sociologie - str. 170
3.1.1 Partnerství - str. 171
3.1.2 Partnerské konflikty - str. 173
3.1.3 Rodičovství  - str. 174
3.1.4 Spolurodičovství  - str. 178
3.2 Rodičovský konflikt - str. 181
3.3 Rodičovský konflikt v systémové perspektivě - str. 186
3.3.1 Sourozenci - str. 187
3.3.2 Prarodiče - str. 191
Zvláštní část - str. 197
4 Nástroje řešení rodičovských konfliktů pohledem jednotlivých profesí  - str. 199
4.1 K obsahu této části - str. 199
4.2 Nástroje soudu  - str. 199
4.2.1 Úvodem, rozhodovací pravomoc a nestrannost a nezávislost soudce  - str. 199
4.2.2 Autoritativní rozhodnutá jako nástroj řešení rodičovských konfliktů - str. 203
4.2.3 Procesní nástroje aplikovatelné v průběhu řízení - str. 208
4.2.3.1 Postup podle § 474 ZŘS jako nástroj řešení rodičovského konfliktu (využití tzv. pomáhajících profesí) - str. 208
4.2.3.1.1 Obecné informace - str. 208
4.2.3.1.2 Problematické aspekty ustanovení § 474 ZŘS - str. 210
4.2.3.2 Přerušení řízení a odročení jednání - str. 216
4.2.3.3 Jiný soudní rok - str. 218
4.2.3.4 Rozhovor soudce s rodiči - str. 220
4.3 Orgán sociálně-právní ochrany dětí  - str. 223
4.3.1 Orgán sociálně-právní ochrany jako kolizní opatrovník dítěte - str. 224
4.3.2 Orgán sociálně-právní ochrany dětí jako správní orgán vykonávající sociálně-právní ochranu - str. 226
4.3.3 Nástroje OSPOD - str. 226
4.3.3.1 Tzv. řízený rozhovor - str. 227
4.3.3.2 Tzv. sociální šetření v rodině - str. 229
4.3.3.3 Podíl na realizaci participačních práv dítěte - str. 231
4.4 Advokát - str. 232
4.4.1 Úvodem  - str. 232
4.4.2 Advokát - právní úprava a kompetence - str. 233
4.4.3 Vztah advokáta a klienta - str. 236
4.4.4 První kontakt advokáta s klientem - str. 239
4.4.5 Co chce klient a jak to zjistit - str. 243
4.4.6 Advokát a jeho vlastní názor - str. 245
4.4.7 Kde jsou meze zájmu klienta - str. 246
4.4.8 Advokát jako mediátor - str. 250
4.4.9 Nezletilé dítě jako klient - str. 251
4.4.10 Hojivá advokacie - str. 252
4.4.11 Advokát a rodinné spory - str. 254
4.4.11.1 Role advokáta (nástroje řešení konfliktu) - str. 254
4.4.11.2 Role advokáta při prohloubení konfliktu - str. 256
4.5 Mediátor - str. 257
4.5.1 Základní vymezení mediace a rodinné mediace - str. 257
4.5.1.1 Rodinná mediace - str. 258
4.5.1.2 Rozvodová mediace - str. 259
4.5.1.3 Mediace na ochranu dětí - str. 260
4.6 Poradny a jiné subjekty - str. 264
4.6.1 Poradny - str. 264
4.6.2 Jiné subjekty - str. 265
4.6.3 Poradny a jiné subjekty jako subjekt aplikující nástroje řešení rodičovských konfliktů - str. 267
4.7 Propojení profesí (interdisciplinarita) - str. 267
4.7.1 Smysl a účel propojení profesí - str. 267
4.7.2 Význam interdisciplinární spolupráce z hlediska reálné možnosti státních orgánů  - str. 269
4.7.3 Jednotné principy v přístupu rodičům a dětem jako podstata interdisciplinární spolupráce - str. 271
4.7.4 Potřeby rodičů a jejich saturace v rámci interdisciplinární spolupráce - str. 276
4.7.5 Interdisciplinarita a zajištění výkonu práv dítěte - str. 278
4.7.6 Fungování interdisciplinární spolupráce v praktických souvislostech - str. 279
4.7.6.1 Konkrétní postupy v rámci interdisciplinární spolupráce (obecný pohled) - str. 281
4.7.6.1.1 Fáze před zahájením soudního řízení - str. 281
4.7.6.1.2 Fáze po zahájení soudního řízní - str. 282
4.7.6.1.3 Odborná pomoc - str. 285
4.7.6.1.4 Neuzavření dohody rodiči po všech intervencích, autoritativní rozhodnutí soudu - str. 287
4.7.6.2 Konkretizace některých postupů zúčastněných institucí (specifikace postupů) - str. 288
4.7.6.2.1 Edukace rodičů - str. 288
4.7.6.2.2 Jiný soudní rok - str. 290
4.7.7 Interdisciplinární spolupráce a rodinná mediace (výsledky průzkumu v Olomouci v roce 2012) - str. 292
5 Názory praktiků na efektivitu řešení rodičovských konfliktů - výsledky pilotního dotazníkového šetření - str. 295
5.1 Vznik  dotazníku, sběr dat způsob analýzy a prezentace výsledků - str. 295
5.2 Preference postupů řešení konfliktů (kvantitativná analýza) - str. 296
5.3 Volné odpovědi praktiků (kvalitativní analýza) - str. 301
5.3.1 Shoda napříč profesemi - str. 302
5.3.1.1 Efektivní je spolupráce vícera institucí (v tom cochemská praxe) - str. 302
5.3.1.2 To rodiče mají být zodpovědní za rozhodnutí o jejich dítěti - str. 303
5.3.1.3 Ke každému případu je potřeba přistupovat individuálně - str. 303
5.3.2 Problematická témata - str. 303
5.3.2.1 Z procesu se často "vytrácí dítě" - str. 304
5.3.2.2 Otázka času je důležitá - kdy je rychlost k prospěchu a kdy na škodu - str. 304
5.3.2.3 Když se někdo rozhodnout nechce. tak se nedohodne - str. 304
5.3.2.4 "Potrestání" nespolupracujícího rodiče - str. 305
5.3.2.5 "Patchworková rodina" - str. 305
5.3.3 Kritika postupů a aktérů - str. 305
5.3.3.1 Mediace - str. 305
5.3.3.2 OSPOD - str. 306
5.3.3.3 Soudci - str. 306
5.3.3.4 Soudní řízení vůbec - str. 306
5.3.3.5 Střídavá péče - str. 306
5.3.3.6 (Ne)dostupnost odborné péče - str. 306
5.3.4 Návrhy způsobů řešení rodičovských konfliktů - str. 307
5.3.4.1 Optimalizace použití stávajících řešení dle hloubky a předmětu konfliktu - str. 307
5.3.42 Návrhy jiných řešení - str. 308
5.4 Shrnutí a závěry - str. 310
6 Závěrem - str. 313
Zusammengfassung - str. 317
Použitá literatura a zdroje - str. 321
Monografie, knihy a komentáře - str. 321
Odborné články, příspěvky ve sborníku, jiné zdroje - str. 326
Internetové zdroje - str. 332
Judikatura - str. 334

 

Další nabídka k tématu

Rodinné vztahy v soudní praxi. Vzory podání a soudních rozhodnutí

Rodinné vztahy v soudní praxi. Vzory podání a soudních rozhodnutí

Hana Nová, Nikol Hönigová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace obsahuje 85 vzorů podání a soudních rozhodnutí přehledně rozdělených podle jednotlivých oblastí rodinného práva. Naleznete zde vzory ve věcech osobního stavu (např. emancipace nebo určení příjmení) a ... pokračování

Cena: 730 KčKOUPIT

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí, 3. vydání

JUDr. Věra Novotná, JUDr. Jana Riedlová Jurková, JUDr. Eva Burdová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje komentovaný text zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v aktuálním znění k 30. 4. 2022, a společně s řadou tematicky souvisejících mezinárodních smluv a zákonů tvoří ucelený komplex právních předpisů v oblasti sociálně-právní ochrany ... pokračování

Cena: 749 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.