Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nakládání s majetkem státu

Nakládání s majetkem státu

Autor se zkušenostmi s praktickou aplikací právní úpravy majetku státu a jeho vystupování v právních vztazích se v této publikaci zaměřuje na prvky majetkoprávních vztahů státu z teoretické perspektivy. 

Předmětem monografie je mj. stát jako právnická osoba, entity za stát jednající v soukromoprávním styku, definice majetku státu a jeho kategorizace, vztah zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a zvláštních předpisů, základní principy nakládání s majetkem státu, obsah pojmů hospodaření a nakládání s majetkem státu, či s tím související odpovědnostní vztahy a kontrola. To vše za použití příkladů ze soudní praxe a s cílem srozumitelně vysvětlit teoretické základy tolik nezbytné pro praxi, jež čelí složité a roztříštěné právní úpravě.

autor: Michal Štancl vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2020, 188 stran
ISBN: 978-80-7598-693-1

Cena: 358 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. X
Seznam použitých zkratek - str.  XI
Úvod - str. XIII
1 Stát jako právnická osoba v soukromém právu - str. 1
1.1 Právnická osoba stát - str. 2
1.1.1 Stát za staré právní úpravy - str. 3
1.1.2 Stát za současné právní úpravy - str. 5
1.1.3 Vlastnosti státu jako právnické osoby - str. 7
1.2 Stát na pomezí veřejného a soukromého práva - str. 9
1.2.1 Imanentnost veřejnoprávnosti v soukromoprávních vztazích státu - str. 9
1.2.2 Promítnutí dvojího postavení státu do judikatury soudů – princip rovnosti a princip autonomie vůle - str. 11
2 Entity hospodařící s majetkem státu - str. 19
2.1 Vývoj v oblasti entit hospodařících s majetkem státu - str. 19
2.1.1 Období socialistického Československa - str. 19
2.1.2 Polistopadové období - str. 20
2.1.3 Období po přijetí zákona o majetku ČR - str. 20
2.2 Současný stav entit hospodařících s majetkem státu - str.  21
2.2.1 Státní organizace - str. 23
2.2.2 Organizační složky státu - str. 27
2.2.3 Entity nehospodařící s majetkem státu - str. 28
2.2.4 Entity s významnějším postavením při hospodaření s majetkem státu - str. 30
2.3 Příslušnost hospodařit s majetkem státu - str. 31
2.4 Teorie dělené subjektivity státu  - str. 32
2.4.1 Zavedení teorie dělené subjektivity státu - str. 33
2.4.2 Omezení významu teorie dělené subjektivity státu - str. 35
2.4.3 Procesní důsledky dělené subjektivity státu  - str. 41
2.4.4 Přesah teorie dělené subjektivity státu do hmotněprávních vztahů se třetím subjektem - str. 47
2.4.5 Syntéza teorie dělené subjektivity státu v judikatuře soudů - str.  49
3 Majetek státu a jeho právní úprava  - str. 51
3.1 Definice majetku státu - str. 51
3.2 Dělení majetku státu a jeho zvláštní kategorie - str. 53
3.2.1 Některé zvláštní kategorie majetku podle zákona o majetku ČR  - str. 55
3.2.2 Některé zvláštní kategorie majetku státu upravené zvláštními zákony - str. 63
3.3 Právní předpisy upravující nakládání s majetkem státu - str.  66
3.3.1 Zákon o majetku ČR - str. 67
3.3.2 Prováděcí právní předpisy k zákonu o majetku ČR - str. 68
3.3.3 Privatizační předpisy - str. 69
3.3.4 Restituční předpisy - str. 72
3.3.5 Zákon(y) o státním podniku  - str. 74
3.3.6 Zákony zvlášť upravující jiné specifické státní entity - str. 75
3.3.7 Občanský zákoník ve zvláštním postavení k zákonu o majetku ČR - str. 75
3.3.8 Zvláštní zákony upravující některé specifické druhy majetku či specifické majetkové dispozice - str. 76
3.3.9 Zákony stanovující dodatečné specifické povinnosti při nakládání s majetkem státu - str. 77
4 Hospodaření a nakládání s majetkem státu - str. 79
4.1 Vymezení rozdílů mezi hospodařením a nakládáním s majetkem státu  - str. 79
4.2 Základní principy a zásady hospodaření a nakládání s majetkem státu  - str. 82
4.2.1 Princip subsidiarity zákona o majetku ČR - str. 82
4.2.2 Některé soukromoprávní principy aplikované v oblasti majetku státu a jejich omezení - str. 83
4.2.3 Princip kogentnosti právní úpravy - str. 86
4.2.4 Princip sledování veřejného zájmu  - str. 86
4.2.5 Princip hospodárnosti - str. 89
4.2.6 Princip rovnosti ve vztahu vůči třetím osobám  - str. 89
4.2.7 Princip hierarchické kontroly - str. 89
4.2.8 Princip individuálního posouzení konkrétních případů - str. 90
4.3 Hospodaření s majetkem státu stricto sensu  - str. 90
4.3.1 Nabývání majetku státu  - str. 91
4.3.2 Užívání a požívání majetku třetích osob - str. 96
4.3.3 Určování příslušnosti hospodaření - str. 98
4.3.4 Účelné užívání, evidence a údržba majetku státu - str. 99
4.4 Nakládání s majetkem státu - str. 102
4.4.1 Typy právních a kvazi právních vztahů podle zákona o majetku ČR - str. 102
4.4.2 Převody příslušnosti hospodařit mezi entitami uvnitř státu . . 106
4.4.2.1 Způsob nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu aneb zápis - str. 106
4.4.2.2 Tři typy trvale nepotřebného majetku pro organizační složku státu - str. 108
4.4.2.3 Vnitrostátní nabídka - str. 112
4.4.2.4 Centralizace správy nemovitého majetku ČR - str. 113
4.4.3 Převody vlastnického práva na třetí subjekty - str. 113
4.4.3.1 Předpoklady převodu majetku na třetí subjekty - str. 114
4.4.3.2 Výše ceny - str. 116
4.4.3.3 Způsoby uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k majetku státu na třetí subjekty - str. 118
4.4.3.4 Aprobační mechanismy při převodu vlastnického práva na třetí subjekty - str. 122
4.4.4 Přenechání majetku státu do užívání či požívání třetím osobám - str. 124
4.4.4.1 Výpůjčka, výprosa, nájem a pacht - str. 124
4.4.4.2 Zápůjčka a úvěr - str. 127
4.4.4.3 Licence - str. 128
4.4.5 Jiné způsoby nakládání s majetkem státu  - str. 129
4.4.5.1 Závazky z právních jednání - str. 129
4.4.5.2 Věcná práva k věci cizí ve vlastnictví státu a způsoby zajištění dluhů - str. 133
5 Odpovědnostní vztahy při nakládání s majetkem státu  - str. 139
5.1 Soukromoprávní odpovědnost jednotlivých entit hospodařících s majetkem státu - str. 139
5.2 Soukromoprávní odpovědnost fyzických osob jednajících za stát . . . 144
5.3 Veřejnoprávní odpovědnost právnických a fyzických osob při hospodaření a nakládání s majetkem státu - str. 147
5.4 Kontrola hospodaření a nakládání s majetkem státu - str. 148
5.4.1 Kontrola předvídaná zákonem o majetku ČR - str. 149
5.4.2 Kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem - str. 150
Závěr - str. 153
Summary  - str. 156
Seznam právních předpisů - str. 157
Seznam judikatury  - str. 160
Seznam literatury  - str. 162
Věcný rejstřík - str. 167

Další nabídka k tématu

Majetek státu v teorii a praxi

Majetek státu v teorii a praxi

Petr Havlan, Dagmar Sochorová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Corporate governance společností s účastí státu

Corporate governance společností s účastí státu

Kristián Csach, Bohumil Havel - Wolters Kluwer, a. s.

Sborník Corporate governance společností s účastí státu se pokouší analyzovat státem (spolu)vlastněné právnické osoby (SOE) jako legitimní nástroj správy veřejného majetku, resp. uspokojování veřejných potřeb. Sestává z celkem osmnácti příspěvků, jež jsou výstupem obchodněprávní ...

Cena: 528 KčKOUPIT

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1359 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola publikace obsahuje novelizované znění zákona o finanční kontrole (10 změn) a jeho prováděcí vyhlášku (11 změn), dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - Komentář

Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - Komentář

Ondřej Závodský, Martin Svoboda - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaný komentář zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (zákon č. 219/2000 Sb.), který je jedním z nejhůře uchopitelných zákonů v legislativě České republiky, je dílem ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Hospodaření a nakládání se státním majetkem

Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián - C. H. Beck

Autoři se zaměřují na hospodaření a nakládání s majetkem státu v tom nejširším smyslu platné právní úpravy. Jedná se o první publikaci po zásadní a rozsáhlé novele zákona o majetku České republiky z 1. 3. 2016, kterou přinesl zákon č. 51/2016 Sb. Kniha pojednává mimo jiné o právních ...

Cena: 490 KčKOUPIT

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - Komentář

Tereza Koucká Höfferová, Miroslav kala, Jiří Krůta, František Púry, Radovan Suchánek - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha je praktickou příručkou jak pro orgány samotného NKÚ, jeho členy, kontrolory a další zaměstnance, tak pro všechny instituce i jednotlivce, na něž dopadá kontrolní působnost NKÚ a mohou se tak stát podle zákona o NKÚ kontrolovanými osobami. Komentář je sepsán podle právního ...

Cena: 455 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.