Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Praktická příručka poskytuje komplexní pohled na problematiku bydlení v nájmu a v bytovém družstvu.

První část publikace rozebírá práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů a jednotlivé aspekty související s nájemními vztahy – nájemní smlouvu, odevzdání bytu, nájemné, rozúčtování služeb, provádění úprav v bytě, odstraňování škod, chov zvířat, podnájem, následky smrti nájemce či pronajímatele, skončení nájmu, výpovědní důvody, vyklizení bytu, možnosti soudního přezkumu a další. Rozebírá také nájem služebních bytů a bytů zvláštního určení pro osoby se znevýhodněním.

Druhá část se věnuje problematice bydlení manželů.

Třetí část se zabývá jednotlivými aspekty bytového družstva, jak je upraveno v zákoně o obchodních korporacích.

Závěrečná kapitola pojednává o podpoře dostupného bydlení.

Kniha je určena především nájemcům, pronajímatelům, členům a orgánům bytových družstev a rovněž realitním makléřům.

autoři: Pavlína Brzobohatá, Stanislav Křeček; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 22. 2. 2022, 224 stran
ISBN: 978-80-7502-564-7

Cena: 430 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

I. Bydlení v nájmu - str. 13
1. Přechodná ustanovení – nájemní smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 - str. 14
2. Uzavírání nájemní smlouvy - str. 16
2.1 Nájem bytu k rekreačním, krátkodobým a k jiným účelům - str. 20
2.2 Trvání nájmu - str. 22
2.3 Nájem bez písemné nájemní smlouvy - str. 23
3. Zakázaná ujednání - str. 26
4. Nájem bytu družstevního nebo bytu právnické osoby - str. 28
5. Odevzdání bytu po uzavření smlouvy - str. 30
5.1 Rozestavěný byt - str. 32
5.2 Byt k nastěhování - str. 33
5.3 Odmítnutí se nastěhovat - str. 34
5.4 Nájemné, když se nájemce nenastěhuje - str. 36
6. Nájemné je především věcí dohody - str. 37
6.1 Zajišťování služeb spojených s bydlením - str. 39
6.2 Rozúčtování služeb - str. 40
6.3 Vyúčtování, přeplatek a nedoplatek - str. 43
6.4 Zvyšování nájemného - str. 45
6.5 Není sjednána dohoda o zvyšování nájemného - str. 47
6.6 Co to je obvyklé a srovnatelné nájemné - str. 52
6.7 Zvyšování nájemného stanoveného podle dřívější právní úpravy v 54
6.8 Zvyšování nájemného po úpravách domu nebo bytu - str. 55
6.9 Placení nájemného - str. 57
6.10 Uložení nájemného v případě sporu - str. 59
6.11 Útulek pro osobu s nebezpečnými vlastnostmi - str. 61
7. Jistota neboli kauce a smluvní pokuta - str. 62
7.1 Vrácení jistoty - str. 65
8. Práva a povinnosti stran - str. 67
8.1 V bytě lze i pracovat - str. 68
8.2 Náležitý pořádek a obvyklá pravidla - str. 70
8.3 Rozumné pokyny - str. 72
8.4 Byt způsobilý k užívání - str. 73
8.5 Chov zvířat v bytě - str. 75
9. Úpravy a jiné změny bytu nebo domu - str. 78
9.1 Kdy nájemce musí a kdy nemusí dát souhlas s úpravami - str. 78
9.2 I když bez souhlasu nájemce, nikoliv však bez povinností pronajímatele - str. 81
9.3 Lhůty nezbytné k zahájení prací - str. 83
9.4 Nevyklizení bytu nájemcem - str. 83
9.5 Důležité: zanikne-li byt, zanikne i nájem - str. 84
9.6 Co když nájemce odmítne byt vyklidit - str. 85
9.7 Souhlas pronajímatele se stavebními úpravami prováděnými nájemcem - str. 86
9.8 Placení oprav a běžné údržby v bytě - str. 89
10. Odstraňování poškození nebo vad - str. 91
11. Předpokládaná nepřítomnost nájemce v bytě - str. 95
12. Společný nájem - str. 99
13. Domácnost nájemce - str. 101
13.1 Oznámení o počtu osob v domácnosti - str. 103
14. Podnájem - str. 107
15. Následky smrti nájemce – přechod nájmu - str. 112
15.1 Přechod nájmu – zákon dává přednost potomkům - str. 117
15.2 Jistota od toho, na koho přešel nájem - str. 118
15.3 Vrácení předplaceného nájmu po přechodu nájmu - str. 118
15.4 Dědění nájmu - str. 119
15.5 Vypovězení nájmu dědice - str. 122
15.6 Není-li dědic znám, má pronajímatel právo byt vyklidit - str. 123
15.7 Uložení věcí v bytě se nacházejících - str. 124
16. Skončení nájmu - str. 125
16.1 Obnovení nájmu - str. 126
16.2 Výpověď z nájmu - str. 128
16.3 Poučení o námitkách a žalobě - str. 129
16.4 Výpověď daná nájemcem - str. 131
16.5 Výpovědní důvody pronajímatele - str. 132
16.6 Výpověď z důvodu potřeby bytu pronajímatelem - str. 137
16.7 Obrana proti zneužití výpovědního důvodu - str. 138
16.8 Pronajímatel vyklizený byt opravuje - str. 140
16.9 Výpověď bez výpovědní doby – okamžité vyklizení bytu - str. 140
16.10 Výzva před podáním výpovědi a odůvodnění výpovědi - str. 142
16.11 Koronavirus a omezení výpovědi pronajímatele - str. 145
17. Přezkoumání výpovědi soudem - str. 146
17.1 Doručení (dojití) výpovědi - str. 147
17.2 Žaloba proti výpovědi - str. 148
17.3 Vystěhování nájemce před rozhodnutím soudu o žalobě na přezkum oprávněnosti výpovědi - str. 152
17.4 Zpětvzetí výpovědi - str. 153
18. Odevzdání bytu pronajímateli a opuštění bytu - str. 153
18.1 Jak to je se stavem bytu při předávání pronajímateli - str. 155
18.2 Co je připevněno ke zdi - str. 157
18.3 Věci zanechané v bytě nájemcem - str. 159
18.4 Placení za užívání po skončení nájmu - str. 160
19. Nájem služebního bytu - str. 161
19.1 Skončení nájmu služebního bytu - str. 162
20. Nájem bytu zvláštního určení - str. 165
II. Bydlení manželů - str. 167
1. Rodinná domácnost - str. 168
2. Bydlení v bytě (domě) jednoho z manželů - str. 170
2.1 Omezení vlastnických práv při společném bydlení - str. 171
2.2 Ohrožení bydlení - str. 172
3. Společný nájem manželů - str. 174
3.1 Omezení nájemních práv při společném bydlení - str. 176
3.2 Manželé se mohou (písemně) dohodnout i jinak - str. 177
3.3 Dohoda nesmí ohrozit nezletilé děti - str. 177
3.4 Předběžná opatrnost - str. 178
4. Bydlení po zániku manželství smrtí jednoho manžela - str. 179
4.1 Manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů a manželé bydleli v nájmu - str. 179
4.2 Manželství zaniklo smrtí jednoho z manželů a manželé bydleli ve vlastním bytě - str. 180
5. Bydlení po zániku manželství rozvodem - str. 183
5.1 Manželství zaniklo rozvodem a manželé měli k bytu společné právo - str. 183
5.2 Rozhodnutí soudu o bydlení rozvedených manželů - str. 184
5.3 Rozhodnutí soudu o náhradě a vyklizení bytu - str. 185
5.4 Právo na bydlení založené rozhodnutím soudu - str. 187
5.5 Manželství zaniklo rozvodem a manželé neměli k bytu stejná práva - str. 188
III. Bydlení v bytovém družstvu - str. 189
1. Bytové družstvo a družstevní byt - str. 191
2. Zákaz změny povahy družstva - str. 193
3. Stanovy bytového družstva - str. 193
4. Členství v bytovém družstvu - str. 196
5. Nájem družstevního bytu - str. 199
6. Nájem družstevního bytu manžely - str. 200
7. Vyloučení člena z bytového družstva - str. 202
8. Rozdělení družstevního podílu - str. 205
9. Podíl člena na ztrátách družstva - str. 206
10. Vypořádací podíl - str. 207
11. Omezení hospodaření bytového družstva - str. 208
12. Samospráva bytového družstva - str. 210
13. Likvidace bytového družstva - str. 213
IV. Sociální podpora dostupného bydlení - str. 215
1. Příspěvek na bydlení - str. 216
2. Doplatek na bydlení - str. 218
3. Koncepce sociálního bydlení - str. 220
Použitá literatura - str. 223
Seznam použitých zkratek - str. 224

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1593 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od července 2024 dochází k zásadním zákona o státním zastupitelství (několik změn nabývá účinnosti již 1. 5. 2024). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech ... pokračování

Cena: 149 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 5. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným v její aktuální podobě – zohledněny jsou změny právní úpravy, vývoj judikatury i posun právní teorie, a to z pohledu právního, daňového i účetního. V právu regulujícím společnost s ručením omezeným a souvisejících ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním

Petr Pivko - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Základy obchodního práva, 3. vydání

Základy obchodního práva, 3. vydání

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech tohoto právního odvětví. Problematiku vysvětluje od základů, zaměřuje se na předmět a systém obchodního práva, jeho principy a prameny, nevyjímaje prameny evropské, dále se věnuje vymezení ... pokračování

Cena: 720 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ... pokračování

Cena: 820 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ... pokračování

Cena: 330 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ... pokračování

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ... pokračování

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ... pokračování

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.