Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první komplexní pojednání o interakci těchto dvou režimů.

Má vůbec odlišování na smluvní a deliktní odpovědnost s přihlédnutím k jednotlivým funkcím odpovědnosti v občanském právu svůj význam? Jak se s oběma režimy vypořádávají jiné právní řády, zejména německý a rakouský, a jak nadnárodní unifikační projekty? Je nezbytné v návaznosti na odlišení smluvní a mimosmluvní povinnosti k náhradě újmy přehodnotit základní podmínky odpovědnosti? V čem spočívají odlišnosti obou režimů v občanském zákoníku a jsou rozdíly skutečně tak zásadní? Kde leží a jak vypadá dělicí linie? Kam zařadit vybrané instituty občanského práva, které se nachází na pomezí mezi deliktem a smlouvou? Jak do celého kontextu zapadá generální prevenční povinnost?

Na tyto a další zásadní otázky nalezne čtenář odpověď v této inspirativní monografii.

autor: Anežka Janoušková; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-760-0

Cena: 545 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. VIII
Seznam použitých zkratek  - str. IX
1. Úvod do problematiky odpovědnosti za škodu při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti - str. 1
1.1 Úvodní výklady - str. 1
1.1.1 Cíle publikace a vymezení základních otázek - str. 1
1.1.2 Metodologie výzkumu - str. 3
1.1.3 Systematika publikace - str. 4
1.1.4 Základní terminologie - str. 6
1.2 Základní koncepční východiska a možné přístupy - str. 9
1.2.1 Funkce povinnosti k náhradě škody - str. 9
1.2.2 K rozdělení odpovědnosti na smluvní a deliktní  - str. 11
1.2.3 Chráněný zájem (Erfüllungs-, Vertrauensa Integritätsinteresse) - str. 13
1.2.4 Existující přístupy k vymezení povinnosti nahradit škodu - str. 17
1.2.5 Facit - str. 22
2. Smluvní a mimosmluvní odpovědnost z komparativní perspektivy - str.  25
2.1 Analýza odlišností smluvní a mimosmluvní povinnosti k náhradě újmy v německém modelu odpovědnosti za škodu - str. 25
2.1.1 Úvodem - str. 25
2.1.2 Přípustnost reparace čisté ekonomické škody - str. 26
2.1.3 Rozsah odpovědnosti za pomocníky (Gehilfenhaftung) - str. 39
2.1.4 Zkoumání zavinění jakožto základní podmínky přičitatelnosti - str. 43
2.1.5 Další rozdíly - str. 46
2.1.6 Facit - str. 48
2.2 Německo-rakouský exkurz na hranici deliktu a smlouvy - str. 49
2.2.1 Obecně k důsledkům odlišného pojetí smluvní a deliktní odpovědnosti - str. 49
2.2.2 Předsmluvní odpovědnost - str. 49
2.2.3 Rozšíření smluvní odpovědnosti na další mimo kontrakt stojící osoby - str. 54
2.2.4 Povinnosti ochrany a tzv. pozitivní narušení smlouvy (Schutzpflichten und positive Vertragsverletzung) - str. 58
2.2.5 Facit - str. 63
2.3 Porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v nadnárodním kontextu - str. 66
2.3.1 Zkoumané právní dokumenty - str. 66
2.3.2 Principy evropského deliktního práva - str. 67
2.3.3 Principy evropského smluvního práva - str. 68
2.3.4 Návrh společného referenčního rámce - str. 69
2.3.5 Další mezinárodní standardy - str. 72
2.3.6 Facit - str. 73
3. Úprava smluvní a mimosmluvní odpovědnosti v českém občanském právu - str. 75
3.1 Stručný nástin vývoje problematiky na našem území - str. 75
3.1.1 Základní východiska právní úpravy do roku 2014 - str. 75
3.1.2 Úprava ručení za škodu v obecném občanském zákoníku a středním občanském zákoníku z roku
1950 - str. 76
3.1.3 Odpovědnost zaškodu podle občanského zákoníku zroku 1964 - str. 79
3.1.4 Odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku - str. 87
3.1.5 Facit - str. 88
3.2 Pravidla o náhradě škody při porušení zákona a smlouvy od roku 2014(k § 2909, § 2910 a
§ 2913 obč. zák.) - str. 89
3.2.1 Systematika a inspirační zdroje úpravy odpovědnosti podle občanského zákoníku - str. 89
3.2.2 Základní skutkové podstaty deliktní odpovědnosti - str. 91
3.2.3 Odpovědnost za porušení smlouvy (§ 2913 obč. zák.) - str. 102
3.2.4 Facit - str. 104
4. Odlišení smluvní a mimosmluvní odpovědnosti a jeho důsledky de lege lata - str. 107
4.1 K rozdílům mezi smluvní a deliktní odpovědností v občanském zákoníku - str. 107
4.1.1 Obecný úvod - str. 107
4.1.2 Náhrada čisté ekonomické škody - str. 107
4.1.3 Odpovědnost za pomocníky - str. 113
4.1.4 Zkoumání zavinění a přičitatelnost újmy - str. 121
4.1.5 Další rozdíly - str. 127
4.1.6 Facit - str. 128
4.2 Případy na pomezí mezi deliktem a smlouvou - str. 131
4.2.1 Výchozí úvahy k oddělení smluvní a deliktní odpovědnosti se zaměřením na otázku dělicího kritéria - str. 131
4.2.2 Předsmluvní odpovědnost - str. 142
4.2.3 Smlouva a třetí osoby - str. 150
4.2.4 Smluvní odpovědnost a porušení jiných než výslovně ujednaných povinností - str. 161
4.2.5 Deliktní ochrana pohledávky? - str. 166
4.2.6 Facit - str. 172
4.3 Úloha generální prevenční povinnosti v novém systému odpovědnosti za újmu - str. 175
4.3.1 Úvodní výklady k prevenční povinnosti podle občanského zákoníku - str. 175
4.3.2 Možné ukotvení prevenční povinnosti de lege lata - str. 181
4.3.3 Facit - str. 191
5. Závěr - str. 195
5.1 Stručné shrnutí dílčích zjištění - str. 195
5.2 Výsledky výzkumu - str. 198
Použité prameny a literatura - str. 203
Abstrakt - str. 214
Abstract - str. 215
Věcný rejstřík - str. 216


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami, 3. vydání

David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křeček, Mlýnková, Nová, - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností. Kniha tak obsahuje celkem 331 vzorů. Publikace vychází z ...

Cena: 1 390 KčKOUPIT

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Svěřenské fondy krok za krokem, 2. vydání

Eva Hrušková, Janes Turbull - GRADA Publishing, a. s.

Svěřenské fondy představují velice zajímavý a přínosný právní nástroj pro běžného občana, kterým si lze uspořádat rodinné majetkové poměry a vyhnout se tak problémům do budoucna. Oproti jiným zemím se o možnostech a způsobech jeho využití v České republice zatím prakticky nic neví. ...

Cena: 379 KčKOUPIT

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Společenství vlastníků jednotek. Prakticky a bez obav

Adam Zítek - C. H. Beck

Má smysl chodit na schůze a zajímat se o činnost SVJ? Mám přijmout nabízenou funkci ve výboru? Dá se nějak vyřešit věčný nepořádek na chodbě? A proč zase máme něco platit? Potřebujeme v domě kamery? Je pravda, že právním předpisům nikdo pořádně nerozumí a musíme si vše udělat po ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Svěřenský fond - návod k použití

Svěřenský fond - návod k použití

kolektiv autorů - PKF Family Office, s.r.o.

Správa majetku prostřednictvím svěřenských fondů nabývá na popularitě. Co je vlastně svěřenský fond? Jak jej uchopit? Jak funguje a k čemu je vůbec dobrý? To jsou jen některé z otázek, které vás mohou napadnout v souvislosti s touto problematikou. Ať už se na svěřenský fond díváte z ...

Cena: 235 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Občanské právo hmotné 2

Občanské právo hmotné 2

Michaela Zuklínová, Jan Dvořák, Jiří Švestka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý svazek učebnice občanského práva hmotného je věnován nové úpravě rodinného práva obsažené v občanském zákoníku z roku 2012. Kniha je dílem našich předních odborníků na české rodinné právo. Vymezuje pojem rodinného práva a dále zahrnuje výklad otázek týkajících se manželství a ...

Cena: 325 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.