Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

NOVINKA
Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první komplexní pojednání o interakci těchto dvou režimů.

Má vůbec odlišování na smluvní a deliktní odpovědnost s přihlédnutím k jednotlivým funkcím odpovědnosti v občanském právu svůj význam? Jak se s oběma režimy vypořádávají jiné právní řády, zejména německý a rakouský, a jak nadnárodní unifikační projekty? Je nezbytné v návaznosti na odlišení smluvní a mimosmluvní povinnosti k náhradě újmy přehodnotit základní podmínky odpovědnosti? V čem spočívají odlišnosti obou režimů v občanském zákoníku a jsou rozdíly skutečně tak zásadní? Kde leží a jak vypadá dělicí linie? Kam zařadit vybrané instituty občanského práva, které se nachází na pomezí mezi deliktem a smlouvou? Jak do celého kontextu zapadá generální prevenční povinnost?

Na tyto a další zásadní otázky nalezne čtenář odpověď v této inspirativní monografii.

autor: Anežka Janoušková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-760-0

Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. VIII
Seznam použitých zkratek  - str. IX
1. Úvod do problematiky odpovědnosti za škodu při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti - str. 1
1.1 Úvodní výklady - str. 1
1.1.1 Cíle publikace a vymezení základních otázek - str. 1
1.1.2 Metodologie výzkumu - str. 3
1.1.3 Systematika publikace - str. 4
1.1.4 Základní terminologie - str. 6
1.2 Základní koncepční východiska a možné přístupy - str. 9
1.2.1 Funkce povinnosti k náhradě škody - str. 9
1.2.2 K rozdělení odpovědnosti na smluvní a deliktní  - str. 11
1.2.3 Chráněný zájem (Erfüllungs-, Vertrauensa Integritätsinteresse) - str. 13
1.2.4 Existující přístupy k vymezení povinnosti nahradit škodu - str. 17
1.2.5 Facit - str. 22
2. Smluvní a mimosmluvní odpovědnost z komparativní perspektivy - str.  25
2.1 Analýza odlišností smluvní a mimosmluvní povinnosti k náhradě újmy v německém modelu odpovědnosti za škodu - str. 25
2.1.1 Úvodem - str. 25
2.1.2 Přípustnost reparace čisté ekonomické škody - str. 26
2.1.3 Rozsah odpovědnosti za pomocníky (Gehilfenhaftung) - str. 39
2.1.4 Zkoumání zavinění jakožto základní podmínky přičitatelnosti - str. 43
2.1.5 Další rozdíly - str. 46
2.1.6 Facit - str. 48
2.2 Německo-rakouský exkurz na hranici deliktu a smlouvy - str. 49
2.2.1 Obecně k důsledkům odlišného pojetí smluvní a deliktní odpovědnosti - str. 49
2.2.2 Předsmluvní odpovědnost - str. 49
2.2.3 Rozšíření smluvní odpovědnosti na další mimo kontrakt stojící osoby - str. 54
2.2.4 Povinnosti ochrany a tzv. pozitivní narušení smlouvy (Schutzpflichten und positive Vertragsverletzung) - str. 58
2.2.5 Facit - str. 63
2.3 Porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v nadnárodním kontextu - str. 66
2.3.1 Zkoumané právní dokumenty - str. 66
2.3.2 Principy evropského deliktního práva - str. 67
2.3.3 Principy evropského smluvního práva - str. 68
2.3.4 Návrh společného referenčního rámce - str. 69
2.3.5 Další mezinárodní standardy - str. 72
2.3.6 Facit - str. 73
3. Úprava smluvní a mimosmluvní odpovědnosti v českém občanském právu - str. 75
3.1 Stručný nástin vývoje problematiky na našem území - str. 75
3.1.1 Základní východiska právní úpravy do roku 2014 - str. 75
3.1.2 Úprava ručení za škodu v obecném občanském zákoníku a středním občanském zákoníku z roku
1950 - str. 76
3.1.3 Odpovědnost zaškodu podle občanského zákoníku zroku 1964 - str. 79
3.1.4 Odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku - str. 87
3.1.5 Facit - str. 88
3.2 Pravidla o náhradě škody při porušení zákona a smlouvy od roku 2014(k § 2909, § 2910 a
§ 2913 obč. zák.) - str. 89
3.2.1 Systematika a inspirační zdroje úpravy odpovědnosti podle občanského zákoníku - str. 89
3.2.2 Základní skutkové podstaty deliktní odpovědnosti - str. 91
3.2.3 Odpovědnost za porušení smlouvy (§ 2913 obč. zák.) - str. 102
3.2.4 Facit - str. 104
4. Odlišení smluvní a mimosmluvní odpovědnosti a jeho důsledky de lege lata - str. 107
4.1 K rozdílům mezi smluvní a deliktní odpovědností v občanském zákoníku - str. 107
4.1.1 Obecný úvod - str. 107
4.1.2 Náhrada čisté ekonomické škody - str. 107
4.1.3 Odpovědnost za pomocníky - str. 113
4.1.4 Zkoumání zavinění a přičitatelnost újmy - str. 121
4.1.5 Další rozdíly - str. 127
4.1.6 Facit - str. 128
4.2 Případy na pomezí mezi deliktem a smlouvou - str. 131
4.2.1 Výchozí úvahy k oddělení smluvní a deliktní odpovědnosti se zaměřením na otázku dělicího kritéria - str. 131
4.2.2 Předsmluvní odpovědnost - str. 142
4.2.3 Smlouva a třetí osoby - str. 150
4.2.4 Smluvní odpovědnost a porušení jiných než výslovně ujednaných povinností - str. 161
4.2.5 Deliktní ochrana pohledávky? - str. 166
4.2.6 Facit - str. 172
4.3 Úloha generální prevenční povinnosti v novém systému odpovědnosti za újmu - str. 175
4.3.1 Úvodní výklady k prevenční povinnosti podle občanského zákoníku - str. 175
4.3.2 Možné ukotvení prevenční povinnosti de lege lata - str. 181
4.3.3 Facit - str. 191
5. Závěr - str. 195
5.1 Stručné shrnutí dílčích zjištění - str. 195
5.2 Výsledky výzkumu - str. 198
Použité prameny a literatura - str. 203
Abstrakt - str. 214
Abstract - str. 215
Věcný rejstřík - str. 216


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 dochází k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Ondřej Mocek - C. H. Beck

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv -

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního ...

Cena: 3 200 KčKOUPIT

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Úmluva CMR - Praktický komentář

Úmluva CMR - Praktický komentář

Václav Roubal, Radek Novák - Wolters Kluwer, a. s.

Úmluva CMR zavedla jednotnou úpravu podmínek přepravní smlouvy v mezinárodní silniční nákladní dopravě, zejména pokud jde o přepravní doklady a odpovědnost dopravce. Česká republika k Úmluvě přistoupila v roce 1976 (vyhlášená pod č. 11/1975 Sb., ve znění sdělení č. 108/2006 Sb. m. ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Průvodce uzavíráním smluv, 3. vydání

Dana Ondrejová -

Publikace se i ve třetím vydání snaží čtenáři přiblížit kontraktační proces již od okamžiku zvažování uzavření smlouvy (fáze před uzavřením smlouvy) až do okamžiku jejího podpisu. Přináší výklad jednotlivých institutů využívaných při kontraktaci, poukazuje na důsledky jejich ...

Cena: 825 KčKOUPIT

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Ondřej Pavelek - C. H. Beck

Po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku došlo k zásadní změně soukromého práva. Tato zásadní změna se vztahuje také k novému pojetí náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení a způsobu určení jejich výše. V případě náhrady nemajetkové újmy na zdraví byl zrušen systém, ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách

Milan Hulmák - C. H. Beck

Může soud změnit cenu, za kterou si spotřebitel objednal službu nebo koupil zboží? Může říci, že spotřebitel není povinen za plnění podnikatele nic platit? To jsou otázky, na které se snaží autor odpovědět v této knize. Cílem je přinést základní přehled možností obsahové kontroly ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.