Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první komplexní pojednání o interakci těchto dvou režimů.

Má vůbec odlišování na smluvní a deliktní odpovědnost s přihlédnutím k jednotlivým funkcím odpovědnosti v občanském právu svůj význam? Jak se s oběma režimy vypořádávají jiné právní řády, zejména německý a rakouský, a jak nadnárodní unifikační projekty? Je nezbytné v návaznosti na odlišení smluvní a mimosmluvní povinnosti k náhradě újmy přehodnotit základní podmínky odpovědnosti? V čem spočívají odlišnosti obou režimů v občanském zákoníku a jsou rozdíly skutečně tak zásadní? Kde leží a jak vypadá dělicí linie? Kam zařadit vybrané instituty občanského práva, které se nachází na pomezí mezi deliktem a smlouvou? Jak do celého kontextu zapadá generální prevenční povinnost?

Na tyto a další zásadní otázky nalezne čtenář odpověď v této inspirativní monografii.

autor: Anežka Janoušková vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 3. 6. 2021, 232 stran
ISBN: 978-80-7598-760-0

Cena: 495 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. VIII
Seznam použitých zkratek  - str. IX
1. Úvod do problematiky odpovědnosti za škodu při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti - str. 1
1.1 Úvodní výklady - str. 1
1.1.1 Cíle publikace a vymezení základních otázek - str. 1
1.1.2 Metodologie výzkumu - str. 3
1.1.3 Systematika publikace - str. 4
1.1.4 Základní terminologie - str. 6
1.2 Základní koncepční východiska a možné přístupy - str. 9
1.2.1 Funkce povinnosti k náhradě škody - str. 9
1.2.2 K rozdělení odpovědnosti na smluvní a deliktní  - str. 11
1.2.3 Chráněný zájem (Erfüllungs-, Vertrauensa Integritätsinteresse) - str. 13
1.2.4 Existující přístupy k vymezení povinnosti nahradit škodu - str. 17
1.2.5 Facit - str. 22
2. Smluvní a mimosmluvní odpovědnost z komparativní perspektivy - str.  25
2.1 Analýza odlišností smluvní a mimosmluvní povinnosti k náhradě újmy v německém modelu odpovědnosti za škodu - str. 25
2.1.1 Úvodem - str. 25
2.1.2 Přípustnost reparace čisté ekonomické škody - str. 26
2.1.3 Rozsah odpovědnosti za pomocníky (Gehilfenhaftung) - str. 39
2.1.4 Zkoumání zavinění jakožto základní podmínky přičitatelnosti - str. 43
2.1.5 Další rozdíly - str. 46
2.1.6 Facit - str. 48
2.2 Německo-rakouský exkurz na hranici deliktu a smlouvy - str. 49
2.2.1 Obecně k důsledkům odlišného pojetí smluvní a deliktní odpovědnosti - str. 49
2.2.2 Předsmluvní odpovědnost - str. 49
2.2.3 Rozšíření smluvní odpovědnosti na další mimo kontrakt stojící osoby - str. 54
2.2.4 Povinnosti ochrany a tzv. pozitivní narušení smlouvy (Schutzpflichten und positive Vertragsverletzung) - str. 58
2.2.5 Facit - str. 63
2.3 Porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v nadnárodním kontextu - str. 66
2.3.1 Zkoumané právní dokumenty - str. 66
2.3.2 Principy evropského deliktního práva - str. 67
2.3.3 Principy evropského smluvního práva - str. 68
2.3.4 Návrh společného referenčního rámce - str. 69
2.3.5 Další mezinárodní standardy - str. 72
2.3.6 Facit - str. 73
3. Úprava smluvní a mimosmluvní odpovědnosti v českém občanském právu - str. 75
3.1 Stručný nástin vývoje problematiky na našem území - str. 75
3.1.1 Základní východiska právní úpravy do roku 2014 - str. 75
3.1.2 Úprava ručení za škodu v obecném občanském zákoníku a středním občanském zákoníku z roku
1950 - str. 76
3.1.3 Odpovědnost zaškodu podle občanského zákoníku zroku 1964 - str. 79
3.1.4 Odpovědnost za škodu podle obchodního zákoníku - str. 87
3.1.5 Facit - str. 88
3.2 Pravidla o náhradě škody při porušení zákona a smlouvy od roku 2014(k § 2909, § 2910 a
§ 2913 obč. zák.) - str. 89
3.2.1 Systematika a inspirační zdroje úpravy odpovědnosti podle občanského zákoníku - str. 89
3.2.2 Základní skutkové podstaty deliktní odpovědnosti - str. 91
3.2.3 Odpovědnost za porušení smlouvy (§ 2913 obč. zák.) - str. 102
3.2.4 Facit - str. 104
4. Odlišení smluvní a mimosmluvní odpovědnosti a jeho důsledky de lege lata - str. 107
4.1 K rozdílům mezi smluvní a deliktní odpovědností v občanském zákoníku - str. 107
4.1.1 Obecný úvod - str. 107
4.1.2 Náhrada čisté ekonomické škody - str. 107
4.1.3 Odpovědnost za pomocníky - str. 113
4.1.4 Zkoumání zavinění a přičitatelnost újmy - str. 121
4.1.5 Další rozdíly - str. 127
4.1.6 Facit - str. 128
4.2 Případy na pomezí mezi deliktem a smlouvou - str. 131
4.2.1 Výchozí úvahy k oddělení smluvní a deliktní odpovědnosti se zaměřením na otázku dělicího kritéria - str. 131
4.2.2 Předsmluvní odpovědnost - str. 142
4.2.3 Smlouva a třetí osoby - str. 150
4.2.4 Smluvní odpovědnost a porušení jiných než výslovně ujednaných povinností - str. 161
4.2.5 Deliktní ochrana pohledávky? - str. 166
4.2.6 Facit - str. 172
4.3 Úloha generální prevenční povinnosti v novém systému odpovědnosti za újmu - str. 175
4.3.1 Úvodní výklady k prevenční povinnosti podle občanského zákoníku - str. 175
4.3.2 Možné ukotvení prevenční povinnosti de lege lata - str. 181
4.3.3 Facit - str. 191
5. Závěr - str. 195
5.1 Stručné shrnutí dílčích zjištění - str. 195
5.2 Výsledky výzkumu - str. 198
Použité prameny a literatura - str. 203
Abstrakt - str. 214
Abstract - str. 215
Věcný rejstřík - str. 216


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Alena Bányaiová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální. Autorka zaměřila publikaci ...

Cena: 638 KčKOUPIT

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky

Jakub Sivák - Wolters Kluwer, a. s.

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o právních aspektech náhradního mateřství v České republice a otázkách s ním souvisejících. Náhradní mateřství je institut, který v České republice není právem upraven, ale pouze tolerován. Autor v knize na tento institut nahlíží z ...

Cena: 250 KčKOUPIT

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv - C. H. Beck

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu. V současném světě ekonomické, hospodářské, kulturní a sociální ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Újma způsobená vadou výrobku a její unijní úprava

Ondřej Mocek - C. H. Beck

Předkládaná monografie se věnuje rozboru právní úpravy odpovědnosti za škodu (újmu) způsobenou vadou výrobku v prostoru Evropské unie. První část monografie se týká procesu geneze tohoto odpovědnostního režimu na evropském kontinentu a jeho ideovým zdrojům, a to zejména v návaznosti ...

Cena: 430 KčKOUPIT

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Občanský zákoník, Komentář, Svazek VI (§ 2521 až 3081), 2. vydání

Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kolektiv -

Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která od prvního ...

Cena: 3 200 KčKOUPIT

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol. - C. H. Beck

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura ...

Cena: 3 590 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Tomáš Tintěra, Pavel Petr - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury. První díl přináší shrnutí a ...

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.