Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mezinárodní právo soukromé. Základy obecné a zvláštní části

Mezinárodní právo soukromé. Základy obecné a zvláštní části

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části. 

V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty. 

Vycházeje ze základních postupů a zájmů v rámci aplikace kolizního práva učebnice dále přináší výklad kvalifikace soukromoprávních poměrů s cizím prvkem, veřejného pořádku v rámci mezinárodního práva soukromého a základních právních pramenů tohoto právního odvětví.

Ve zvláštní části se autoři postupně věnují osobnímu statutu, právnímu jednání, obligačnímu a věcnému statutu. V kapitolách o dědickém statutu a rodinném právu včetně vztahů mezi manželi zmiňují i vlivy související s těmito oblastmi, zejména vlivy globalizační a migrační. Ve výkladu představují nejen vnitrostátní právní úpravu a normy pramenící z harmonizační a unifikační aktivity EU, ale také právní úpravu v rámci mezinárodní komunity.

Publikace přináší studentům nezbytné základní poznatky o mezinárodním právu soukromém, a snad také přispěje k rozšíření okruhu osob, pro něž se toto právní odvětví stane nejen osobním zájmem, ale také odborným zaměřením.

autoři: Michal Malacka, Lukáš Ryšavý; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 7. 2019, 208 stran
ISBN: 978-80-7502-358-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

1 Úvod do problematiky mezinárodního práva soukromého - str. 11
1.1 Význam studia předmětu - str. 11
1.2 Označení mezinárodní právo soukromé - str. 12
1.3 Historie MPS ve starověku a středověku - str. 13
1.3.1 Prameny mezinárodního práva v Egyptě - str. 14
1.3.2 Vývoj mezinárodněprávních norem v kontextu státní příslušnosti a dobového diplomatického jazyka - str. 15
1.3.3 Chetité – vývoj a mezinárodní styky říše Chetitů - str. 15
1.3.4 Mezopotámie a Orient - str. 16
1.3.5 Indie - str. 17
1.3.6 Antický svět - str. 18
1.3.7 Středověk - str. 21
1.3.8 Statutární teorie - str. 21
1.4 Evropa a Amerika v 16.–18. století - str. 26
1.4.1 Francouzská věda MPS v 16.–18. století - str. 26
1.4.2 Holandská a německá škola v 17. století - str. 26
1.4.3 Anglo-americká věda MPS - str. 27
1.5 Moderní dějiny MPS - str. 28
1.5.1 Francouzská věda MPS mezi dvěma válkami - str. 30
1.5.2 Anglo-americká věda MPS - str. 31
1.5.3 Současný vývoj MPS v rámci kontinentálního prostředí - str. 32
2 Moderní koncept v MPS a subkolize - str. 33
2.1 Mezioblastní soukromé právo - str. 36
2.2 Interpersonální soukromé právo - str. 36
2.3 Intertemporální právo - str. 37
2.4 Mezinárodní právo veřejné a MPS - str. 38
2.5 Mezinárodní správní právo - str. 38
2.6 Mezinárodní právo soukromé EU - str. 38
2.7 Mezinárodní právo obchodní a jeho autonomní postavení - str. 41
2.8 Věda mezinárodního práva soukromého - str. 42
3 Postupy, zájmy a základní otázky v MPS - str. 43
3.1 Kvalifikace - str. 45
3.1.1 Kvalifikační metody - str. 45
3.1.2 Kvalifikační problém - str. 47
3.2 Problematika mezinárodní pravomoci - str. 48
3.3 Forum shopping - str. 48
3.4 Předběžné a dílčí otázky - str. 49
3.4.1 Následná otázka - str. 51
3.5 Unifikované mezinárodní právo - str. 52
3.6 Používání zahraničního právního řádu - str. 53
3.6.1 Adaptace cizího práva - str. 54
3.7 Volba práva. Přípustnost volby práva, její subjekty - str. 55
3.7.1 Kolizní volba práva - str. 56
3.7.2 Předmět volby práva, náležitosti projevu vůle - str. 57
3.7.3 Druhy volby práva - str. 58
3.7.4 Důsledky neprovedení volby práva - str. 59
3.8 Zpětný a další odkaz - str. 60
3.9 Navázání na právní řád - str. 61
3.9.1 Mezinárodní smlouvy - str. 61
3.9.2 Právo EU - str. 61
3.9.3 Vnitrostátní předpisy - str. 62
3.10 Veřejný pořádek - str. 64
3.10.1 Výhrada veřejného pořádku - str. 67
3.10.2 Národní nutně použitelné a cizí nutně použitelné normy a předpisy - str. 68
3.10.3 Obcházení zákona v mezinárodním právu soukromém - str. 72
4 Prameny MPS - str. 75
4.1 Autonomní české MPS - str. 75
4.2 Soudcovské právo a judikatura - str. 75
4.3 Prameny mezinárodního práva soukromého v rámci EU - str. 76
4.3.1 EU a subsidiární mezinárodní smlouvy - str. 76
4.3.2 Nařízení a směrnice - str. 76
4.4 Mezinárodní smlouvy - str. 78
5 Kolizní právo, přímé a kolizní normy - str. 82
5.1 Kolizní právo a přímé normy - str. 83
5.1.1 Poměr mezi kolizní a přímou metodou - str. 84
5.1.2 Střety norem mezinárodního práva soukromého - str. 84
5.2 Kolizní právo a kolizní normy MPS - str. 86
5.3 Kolizní metoda - str. 86
5.3.1 Struktura kolizních norem - str. 87
5.3.2 Druhy hraničních určovatelů - str. 88
5.3.3 Druhy kolizních norem - str. 89
6 Osoby, subjekty a osobní statut v MPS - str. 92
6.1 Fyzické osoby - str. 94
6.1.1 Právní osobnost - str. 94
6.1.2 Svéprávnost - str. 95
6.1.3 Omezení svéprávnosti - str. 96
6.1.4 Úprava jména fyzické osoby - str. 97
6.2 Právnické osoby - str. 97
6.3 Vícenásobná nebo neurčitá státní příslušnost - str. 99
7 Právní jednání - str. 102
7.1 Existence a platnost právního jednání dle ZMPS - str. 103
7.2 Forma právního jednání dle ZMPS - str. 105
7.3 Úprava právního jednání v unijních předpisech a mezinárodních smlouvách - str. 106
7.4 Zastoupení - str. 107
7.4.1 Zákonné zastoupení a zastoupení na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu dle ZMPS - str. 107
7.4.2 Smluvní zastoupení dle ZMPS - str. 108
7.4.3 Úprava zastoupení v předpisech EU a mezinárodních smlouvách - str. 109
7.4.4 Prokura a pověření činností při provozování obchodního závodu dle ZMPS - str. 110
7.5 Promlčení - str. 111
8 Věcná práva v MPS - str. 113
8.1 Movité a nemovité věci - str. 114
8.2 Vybraná ustanovení v ZMPS - str. 115
8.3 Věcný statut - str. 115
8.4 Res in transitu – přepravované věci a mobilní konflikt - str. 116
8.5 Cenné papíry v přepravě - str. 117
8.6 Veřejné registry věcných práv - str. 118
8.7 Vydržení - str. 119
8.8 Svěřenský fond – trust - str. 120
9 Práva závazková - str. 122
9.1 Vídeňská úmluva OSN o smlouvách o mezinárodni koupi zboží – CISG - str. 125
9.1.1 Územní působnost - str. 125
9.1.2 Časová působnost CISG - str. 128
9.1.3 Věcná působnost CISG - str. 129
9.1.4 Další CISG neupravené otázky - str. 130
9.2 Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové poměry - str. 131
9.2.1 Působnost Římské úmluvy - str. 131
9.3 Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové poměry - str. 134
9.3.1 Působnost nařízení Řím I - str. 135
9.3.2 Volba práva a nařízení Řím I - str. 135
9.3.3 Hraniční určovatel obvyklé bydliště - str. 136
9.3.4 Spotřebitelské smlouvy a nařízení - str. 137
9.3.5 Problematika pojistných smluv - str. 137
9.4 Meze obligačního statutu - str. 138
9.4.1 Výjimky z použití lex causae s ohledem na povahu věci - str. 139
9.4.2 Započtení závazkových práv - str. 141
9.5 Právní poměry vzniklé z jednostranných právních jednání - str. 141
9.6 Poměry směnečného a šekového práva - str. 141
9.7 Právo duševního vlastnictví - str. 142
9.8 Mimosmluvní závazkové poměry - str. 145
9.8.1 Právo místa škody a místo škodné události - str. 145
9.8.2 Nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy – Řím II - str. 148
9.9 Pracovněprávní poměry s mezinárodním prvkem - str. 159
10 Právo dědické - str. 164
10.1 Způsobilost zřídit nebo zrušit závěť, forma závěti - str. 169
11 Právo rodinné – poměry mezi manželi a otázky partnerství - str. 171
11.1 Forma uzavření manželství - str. 174
11.2 Osobní a majetkové poměry manželů - str. 177
11.2.1 Nařízení o majetkových poměrech manželů - str. 181
11.3 Zrušení manželství rozvodem, zánik manželství - str. 184
11.3.1 Nařízení Řím III - str. 185
11.3.2 Cizí právo nepříznivé rozvodu. - str. 188
11.3.3 Registrované partnerství - str. 189
11.4 Poměry mezi rodiči a dětmi a jiné poměry - str. 192
11.4.1 Nároky matky dítěte vůči jeho otci - str. 194
11.5 Osvojení - str. 197
11.6 Poručenství a opatrovnictví - str. 199
Použitá literatura - str. 201
Vybrané prameny MPS - str. 204

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého

Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace vůbec poprvé v naší právnické literatuře zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. V úvodu autoři popisují dějiny kolizionistiky ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Vybrané kapitoly soukromého práva

Vybrané kapitoly soukromého práva

Janků, Marek - C. H. Beck

Předkládaná publikace dvou vysokoškolských pedagogů přinášející přehledné podání a vysvětlení základních otázek soukromého práva je určená především studujícím neprávnických fakult. Skripta jsou rozdělena do deseti kapitol zabývajících se právní úpravou obsaženou v občanském ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

ÚZ č. 902 - Převodové tabulky pro NOZ a ZOK

Sagit, a. s.

Nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém zásadně změní dosavadní právní úpravu celé soukromoprávní sféry. Rozsah změn je obrovský, protože se mění nejen terminologie a struktura, ale také koncepce a celková filosofie. K osvojení ...

Cena: 65 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.