Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.

Ze změn pro rok 2023 vybíráme:

zavedení daně z neočekávaných zisků,
nezaplacené náklady příštích období,
úpravy silniční daně,
vyúčtování nároku na cestovní náhradu.
Publikace je rozdělena do 23 dílů (úvod do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2023.

Publikace vychází již po dvacáté.

autor: kolektiv autorů; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 7. 3. 2023, 540 stran
ISBN: 978-80-7676-641-9

Cena: 799 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XI
Přehled zkratek - str. XII
Díl 1 Úvod do účetnictví – účetní jednotky a principy vedení účetnictví
Kapitola 1 Účetní jednotky a účetní období - str. 1
1.1 Účetní jednotky - str. 1
1.2 Kategorizace účetních jednotek - str. 2
1.3 Účetní období - str. 4
Kapitola 2 Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha - str. 5
2.1 Základní předpoklady a povinnosti pro vedení účetnictví - str. 5
2.2 Rozsah vedení účetnictví - str. 6
2.3 Použití mezinárodních účetních standardů - str. 7
2.4 Zahajovací rozvaha - str. 7
Kapitola 3 Jednoduché účetnictví - str. 8
3.1 Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví v 8
3.2 Rozsah, zásady vedení a předmět jednoduchého účetnictví - str. 9
Kapitola 4 Účetní záznamy, účetní knihy, účetní předpisy - str. 10
4.1 Účetní záznamy, účetní doklady a účetní knihy - str. 10
4.2 Předpisy upravující účetnictví - str. 12
Díl  2 Dlouhodobý majetek
Kapitola 1 Obecné vymezení dlouhodobého majetku - str. 15
1.1 Vnitřní účetní směrnice - str. 16
1.2 Účtový rozvrh - str. 17
Kapitola 2 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 18
2.1 Oceňování při pořízení - str. 18
2.2 Odpisy - str. 22
2.3 Opravné položky - str. 23
2.4 Rezervy - str. 24
Kapitola 3 Účtování o dlouhodobém majetku - str. 25
Kapitola 4 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 30
Kapitola 5 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 34
5.1 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 34
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str. 39
Kapitola 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - str. 41
Kapitola 7 Dlouhodobý finanční majetek - str. 43
Kapitola 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 46
Kapitola 9 Inventarizace dlouhodobého majetku - str. 47
Díl  3 Zásoby
Kapitola 1 Obecné principy zásob - str. 51
Kapitola 2 Oceňování zásob - str. 54
Kapitola 3 Opravné položky - str. 58
Kapitola 4 Materiál - str. 61
Kapitola 5 Zásoby vlastní činnosti - str. 66
Kapitola 6 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - str. 69
Kapitola 7 Zboží - str. 70
Kapitola 8 Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 73
Kapitola 9 Inventarizace zásob - str. 75
Díl  4 Peněžní prostředky v pokladně
Kapitola 1 Obecná pravidla - str. 79
Kapitola 2 Peníze v hotovosti a peníze na cestě - str. 79
Kapitola 3 Ceniny - str. 82
Díl  5 Účetní operace ve vztahu k bance
Kapitola 1 Obecná pravidla - str. 85
Kapitola 2 Účty peněžních prostředků - str. 85
Kapitola 3 Úvěry - str. 86
Díl  6 Účetní operace vyjádřené v cizí měně
Kapitola 1 Obecné principy účetních operací vyjádřených v cizí měně - str. 91
Kapitola 2 Kursové rozdíly - str. 92
Kapitola 3 Digitální měny (kryptoměny) - str. 95
Díl  7 Pohledávky
Kapitola 1 Obecné principy pohledávek - str. 97
Kapitola 2 Pohledávky z obchodního styku - str. 99
2.1 Pohledávky za odběrateli - str. 99
2.2 Poskytnuté provozní zálohy - str. 102
2.3 Pohledávky z titulu reklamací - str. 103
Kapitola 3 Pohledávky za společníky - str. 104
3.1 Pohledávky za společníky obchodní korporace - str. 104
3.2 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - str. 106
Kapitola 4 Ostatní pohledávky - str. 106
Kapitola 5 Rizikové a nedobytné pohledávky - str. 107
5.1 Metoda přímého odpisu - str. 107
5.2 Metoda odhadu - str. 108
5.3 Opravné položky tvořené v souladu se ZoR - str. 108
Díl  8 Dluhy
Kapitola 1 Obecné principy dluhů - str. 111
Kapitola 2 Závazky z obchodního styku - str. 113
2.1 Závazky vůči dodavatelům - str. 113
2.2 Přijaté zálohy a závdavky - str. 117
Kapitola 3 Závazky vůči zaměstnancům - str. 119
Kapitola 4 Závazky vůči státu - str. 122
Kapitola 5 Závazky ke společníkům - str. 123
5.1 Závazky ke společníkům obchodní korporace - str. 123
5.2 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti - str.125
Kapitola 6 Dlouhodobé závazky - str. 126
Kapitola 7 Ostatní závazky - str. 127
Díl  9 Oceňování
Kapitola 1 Obecné principy oceňování - str. 129
Kapitola 2 Ocenění při pořízení majetku a dluhů - str. 130
Kapitola 3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 132
3.1 Přecenění na reálnou hodnotu - str. 132
3.2 Ostatní alternativy - str. 132
Kapitola 4 Vedlejší pořizovací náklady - str. 133
Kapitola 5 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty - str. 135
Kapitola 6 Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů - str. 136
Kapitola 7 Techniky ocenění úbytku zásob - str. 136
Díl  10 Opravné položky
Kapitola 1 Opravné položky k majetku - str. 139
1.1 Obecná ustanovení opravných položek - str. 139
1.2 Tvorba a použití opravných položek - str. 140
1.3 Opravné položky k různým typům majetku - str. 140
1.3.1 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku - str. 140
1.3.2 Opravné položky k zásobám - str. 144
1.3.3 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str. 145
1.3.4 Opravné položky k pohledávkám - str. 145
Kapitola 2 Zákonné opravné položky - str. 148
Díl  11 Časové rozlišení
Kapitola 1 Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů - str. 155
Kapitola 2 Náklady příštích období - str. 158
Kapitola 3 Komplexní náklady příštích období - str. 162
Kapitola 4 Výdaje příštích období - str. 165
Kapitola 5 Výnosy příštích období - str. 167
Kapitola 6 Příjmy příštích období - str. 170
Kapitola 7 Dohadné položky aktivní - str. 171
Kapitola 8 Dohadné položky pasivní - str. 174
8.1 Dohadné položky v cizí měně - str. 176
Kapitola 9 Následné opravy chybného účtování nákladů a výnosů - str. 178
Kapitola 10 Interpretace NÚR I-29 – Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách - str. 180
Kapitola 11 Časové rozlišení a cizí měna - str. 182
Díl  12 Cenné papíry, podíly a deriváty
Kapitola 1 Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů - str. 185
Kapitola 2 Akcie a podíly - str. 187
Kapitola 3 Dluhopisy - str. 192
Kapitola 4 Směnky - str. 196
Kapitola 5 Deriváty - str. 199
5.1 Pevné termínované operace - str. 200
5.1.1 Forwardy - str. 200
5.1.2 Swapy - str. 203
5.2 Opční kontrakty - str. 203
5.3 Zajišťovací účetnictví - str. 204
Díl  13 Zúčtování se zaměstnanci
Kapitola 1 Mzdy - str. 209
1.1 Mzda z pohledu zdanitelného příjmu zaměstnance - str. 210
1.2 Odvody z mezd - str. 212
1.2.1 Odvody z mezd – daně - str. 213
1.2.2 Odvody z mezd – zdravotní a sociální pojištění - str. 215
1.3 Výpočet a účtování mzdy - str. 217
1.4 Mzdová dokumentace zaměstnavatele - str. 221
1.5 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě - str. 222
1.6 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání („úrazové“ pojištění) - str. 223
Kapitola 2 Pracovní cesty - str. 224
2.1 Úkony před vysláním zaměstnance na pracovní cestu - str. 224
2.1.1 Způsob dopravy - str. 226
2.1.2 Předpokládaná doba pracovní cesty - str. 227
2.1.3 Zálohy na ostatní výdaje - str. 227
2.1.4 Sazby stravného - str. 228
2.1.5 Ostatní ujednání - str. 230
2.2 Povinnosti zaměstnance v průběhu pracovní cesty - str. 230
2.3 Vyúčtování nároku na cestovní náhradu po návratu - str. 231
Díl  14 Daně a dotace
Kapitola 1 Daně - str. 237
1.1 Obecné principy daní - str. 237
1.2 Daň z příjmů - str. 238
1.2.1 Daň z příjmů splatná - str. 238
1.2.2 Daň z příjmů odložená - str. 244
1.2.3 Ostatní přímé daně - str. 245
1.3 Daň z nemovitých věcí - str. 247
1.4 Daň silniční - str. 250
1.5 Daň z hazardních her - str. 252
1.6 Daň z přidané hodnoty - str. 254
1.7 Spotřební daně - str. 272
1.8 Energetické daně - str. 273
Kapitola 2 Dotace - str. 275
Díl  15 Leasing
Kapitola 1 Obecné principy leasingu - str. 277
Kapitola 2 Druhy leasingu a jejich srovnání - str. 277
2.1 Operativní leasing - str. 278
2.2 Finanční leasing - str. 278
2.3 Zpětný leasing - str. 280
2.4 Výhody a nevýhody finančního leasingu - str. 281
Kapitola 3 Leasingová smlouva - str. 282
3.1 Leasingová smlouva a její náležitosti - str. 282
3.2 Předčasné ukončení leasingové smlouvy - str. 285
Kapitola 4 Daňová problematika leasingu - str. 286
4.1 Leasing a daň z příjmů - str. 286
4.2 Leasing a DPH - str. 291
Kapitola 5 Účetní problematika leasingu - str. 294
Díl  16 Základní kapitál, fondy
Kapitola 1 Obecné principy základního kapitálu a fondů - str. 303
Kapitola 2 Právní formy podnikání - str. 304
2.1 Akciová společnost - str. 305
2.2 Společnost s ručením omezeným - str. 305
2.3 Veřejná obchodní společnost - str. 306
2.4 Komanditní společnost - str. 307
2.5 Družstvo - str. 307
2.6 Další formy obchodních společností v souvislosti se členstvím v EU - str. 308
Kapitola 3 Základní kapitál a jeho změny - str. 308
3.1 Úpis a splácení kapitálu - str. 309
3.2 Zvýšení kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 310
3.3 Snížení základního kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 315
Kapitola 4 Kapitálové fondy - str. 318
4.1 Ážio - str. 318
4.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 320
4.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 320
4.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 322
4.5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací - str. 322
4.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací - str. 323
Kapitola 5 Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření - str. 323
5.1 Fondy ze zisku - str. 324
5.2 Výsledky hospodaření minulých let - str. 324
Kapitola 6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 326
Kapitola 7 Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech - str. 328
Díl  17 Rezervy
Kapitola 1 Obecné principy rezerv - str. 331
Kapitola 2 Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech - str. 333
Kapitola 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) - str. 334
3.1 Rezerva na opravy hmotného majetku - str. 336
3.2 Bankovní rezervy - str. 340
3.3 Rezervy v pojišťovnictví - str. 340
3.4 Rezerva na pěstební činnost - str. 340
3.5 Ostatní rezervy tvořené na základě ZoR - str. 341
3.6 Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 - str. 342
Kapitola 4 Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) - str. 343
4.1 Rezerva na rizika a ztráty - str. 343
4.2 Rezerva na daň z příjmů - str. 344
4.3 Rezerva na důchody a podobné závazky - str. 345
4.4 Rezerva na restrukturalizaci - str. 346
4.5 Ostatní rezervy neuvedené v zákoně o účetnictví - str. 347
Díl  18 Odložená daňová povinnost
Kapitola 1 Obecné principy odložené daňové povinnosti - str. 349
Kapitola 2 Výpočet odložené daně - str. 349
Kapitola 3 Interpretace Národní účetní rady českých účetních předpisů - str. 359
Díl  19 Účetní odpisy
Kapitola 1 Účetní odpisy majetku - str. 365
1.1 Obecná ustanovení účetních odpisů - str. 365
1.2 Účetní jednotky a odpisované předměty - str. 365
1.3 Průběh odpisování - str. 373
1.4 Účtování odpisů - str. 380
Kapitola 2 Odpisy pohledávek - str. 381
Díl  20 Tržby
Kapitola 1 Obecné principy tržeb - str. 385
Kapitola 2 Tržby za vlastní výrobky - str. 387
Kapitola 3 Tržby z prodeje služeb - str. 388
Kapitola 4 Tržby za zboží - str. 390
4.1 Prodej zboží s přijatou zálohou - str. 390
4.2 Prodej zboží do jiného členského státu EU - str. 392
4.3 Reklamace zboží - str. 393
4.4 Skonta a bonusy - str. 396
4.5 Ostatní druhy tržeb - str. 400
Díl  21 Náklady
Kapitola 1 Obecné principy nákladů - str. 405
Kapitola 2 Náklady v účetnictví - str. 406
2.1 Zachycení nákladů ve výkazech - str. 406
2.2 Vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh - str. 407
2.3 Základní postupy při účtování nákladů - str. 408
Kapitola 3 Základní účetní zásady týkající se nákladů - str. 409
Kapitola 4 Náklady v provozní oblasti - str. 414
4.1 Účtové skupiny provozních nákladů- str. 414
4.2 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 417
4.3 Manka a škody - str. 419
4.4 Další příklady účtování nákladů - str. 421
Kapitola 5 Náklady ve finanční oblasti - str. 425
Kapitola 6 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů - str. 428
6.1 Daňové a nedaňové náklady - str. 428
6.2 Náklady na daň z příjmů – splatná a odložená daň - str. 428
Kapitola7 Časté chyby při účtování nákladů - str. 430
Díl 22 Výnosy
Kapitola 1 Obecné principy výnosů - str. 435
Kapitola 2 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 440
Kapitola 3 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 442
Kapitola 4 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 452
Kapitola 5 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 462
Díl 23 Účetní závěrka
Kapitola 1 Obecná ustanovení účetní závěrky - str. 463
Kapitola 2 Účetní závěrka - str. 464
2.1 Řádná účetní závěrka - str. 464
2.2 Mimořádná účetní závěrka - str. 464
2.3 Mezitímní účetní závěrka - str. 465
2.4 Povinný obsah účetní závěrky - str. 465
Kapitola 3 Inventarizace - str. 466
3.1 Druhy inventur - str. 466
3.2 Provádění inventarizace jednotlivých položek rozvahy a práce na účetní závěrce  - str. 467
3.2.1 Stálá aktiva - str. 467
3.2.2 Zásoby - str. 469
3.2.3 Pohledávky - str. 469
3.2.4 Finanční majetek - str. 470
3.2.5 Dluhy, úvěry - str. 470
3.2.6 Rezervy - str. 471
3.2.7 Ostatní aktiva a pasiva  - str. 471
3.2.8 Náklady a výnosy - str. 471
Kapitola 4 Uzavření účetních knih - str. 472
Kapitola 5 Výkazy, příloha a přehledy - str. 473
5.1 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty  - str. 473
5.2 Příloha v účetní závěrce - str. 473
5.3 Přehled o peněžních tocích (cash-flow) - str. 474
5.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 476
5.5 Výroční zpráva - str. 477
Kapitola 6 Účetní závěrka a mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví (IFRS)  - str. 487
6.1 Rozdíly v oceňování dle českých předpisů a dle IFRS - str. 487
6.1.1 Nehmotný majetek - str. 487
6.1.2 Hmotný majetek - str. 488
6.1.3 Zásoby - str. 489
6.1.4 Finanční nástroje - str. 489
6.1.5 Rezervy - str. 489
Kapitola 7 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 490
7.1 Obecné principy ověření účetní závěrky auditorem - str. 490
7.2 Testování rozvahových a výsledkových položek - str. 491
7.3 Zpráva auditora - str. 494
Kapitola 8 Rozbor hospodaření účetní jednotky - str. 497
8.1 Horizontální a vertikální analýza - str. 498
8.2 Poměrové ukazatele - str. 499
8.2.1 Ukazatele rentability - str. 499
8.2.2 Ukazatele likvidity  - str. 500
8.2.3 Ukazatele aktivity - str. 501
8.2.4 Ukazatele zadluženosti - str. 501
8.2.5 Využití českých účetních výkazů pro potřeby finanční analýzy - str. 502
8.3 Ekonomická přidaná hodnota - str. 503
Příloha – Typový účtový rozvrh - str. 507
Věcný rejstřík - str. 515

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.