Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.

Ze změn pro rok 2022 vybíráme:

zpětné uplatnění daňové ztráty,
změny související s vypočtením mzdy ze závislé činnosti,
intepretaci NÚR I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování.
Publikace je rozdělena do 24 dílů (úvod do účetnictví, občanský zákoník a jeho dopady do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2022.

autor: kolektiv autorů; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 9. 3. 2022, 560 stran
ISBN: 978-80-7676-351-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. XI
Přehled zkratek - str. XII
Díl 1 Úvod do účetnictví – účetní jednotky a principy vedení účetnictví
Kapitola 1 Účetní jednotky a účetní období - str. 1
1.1 Účetní jednotky - str. 1
1.2 Kategorizace účetních jednotek - str. 2
1.3 Účetní období - str. 4
Kapitola 2 Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha - str. 5
2.1 Základní předpoklady a povinnosti pro vedení účetnictví - str. 5
2.2 Rozsah vedení účetnictví - str. 6
2.3 Použití mezinárodních účetních standardů - str. 7
2.4 Zahajovací rozvaha - str. 7
Kapitola 3 Jednoduché účetnictví - str. 8
3.1 Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví - str. 8
3.2 Rozsah, zásady vedení a předmět jednoduchého účetnictví - str. 9
Kapitola 4 Účetní záznamy, účetní knihy, účetní předpisy - str. 10
4.1 Účetní záznamy, účetní doklady a účetní knihy - str. 10
4.2 Předpisy upravující účetnictví - str. 12
Díl 2 Nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady do účetnictví
Kapitola 1 Východiska a dopady NOZ na právní předpisy - str. 15
Kapitola 2 Systematika NOZ - str. 18
Kapitola 3 Změny a novinky NOZ - str. 19
3.1 Věc - str. 21
3.2 Správa cizího majetku - str. 24
3.3 Závazkové právo - str. 25
3.4 Přechod smluv na NOZ - str. 26
Kapitola 4 Novely NOZ - str. 27
Kapitola 5 Zákon o registru smluv - str. 29
Díl 3 Dlouhodobý majetek
Kapitola 1 Obecné vymezení dlouhodobého majetku - str. 35
1.1 Vnitřní účetní směrnice - str. 36
1.2 Účtový rozvrh - str. 37
Kapitola 2 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 38
2.1 Oceňování při pořízení - str. 38
2.2 Odpisy - str. 42
2.3 Opravné položky - str. 43
2.4 Rezervy - str. 44
Kapitola 3 Účtování o dlouhodobém majetku - str. 45
Kapitola 4 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 50
Kapitola 5 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 54
5.1 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 54
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str. 59
Kapitola 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - str. 61
Kapitola 7 Dlouhodobý finanční majetek - str. 63
Kapitola 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 66
Kapitola 9 Inventarizace dlouhodobého majetku - str. 67
Díl  4 Zásoby
Kapitola 1 Obecné principy zásob - str. 71
Kapitola 2 Oceňování zásob - str. 74
Kapitola 3 Opravné položky - str. 78
Kapitola 4 Materiál - str. 81
Kapitola 5 Zásoby vlastní činnosti - str. 86
Kapitola 6 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - str. 89
Kapitola 7 Zboží - str. 90
Kapitola 8 Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 93
Kapitola 9 Inventarizace zásob - str. 95
Díl 5 Peněžní prostředky v pokladně
Kapitola 1 Obecná pravidla - str. 99
Kapitola 2 Peníze v hotovosti a peníze na cestě - str. 99
Kapitola 3 Ceniny - str. 102
Díl 6 Účetní operace ve vztahu k bance
Kapitola 1 Obecná pravidla - str. 105
Kapitola 2 Účty peněžních prostředků - str. 105
Kapitola 3 Úvěry - str. 106
Díl 7 Účetní operace vyjádřené v cizí měně
Kapitola 1 Obecné principy účetních operací vyjádřených v cizí měně - str. 111
Kapitola 2 Kursové rozdíly - str. 112
Kapitola  3 Digitální měny (kryptoměny) - str. 115
Díl 8 Pohledávky
Kapitola 1 Obecné principy pohledávek - str. 117
Kapitola 2 Pohledávky z obchodního styku - str. 119
2.1 Pohledávky za odběrateli - str. 119
2.2 Poskytnuté provozní zálohy - str. 122
2.3 Pohledávky z titulu reklamací - str. 123
Kapitola 3 Pohledávky za společníky - str. 124
3.1 Pohledávky za společníky obchodní korporace - str. 124
3.2 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - str. 126
Kapitola 4 Ostatní pohledávky - str. 126
Kapitola 5 Rizikové a nedobytné pohledávky - str. 127
5.1 Metoda přímého odpisu - str. 127
5.2 Metoda odhadu - str. 128
5.3 Opravné položky tvořené v souladu se ZoR - str. 128
Díl 9 Dluhy
Kapitola 1 Obecné principy dluhů - str. 131
Kapitola 2 Závazky z obchodního styku - str. 133
2.1 Závazky vůči dodavatelům - str. 133
2.2 Přijaté zálohy a závdavky - str. 137
Kapitola 3 Závazky vůči zaměstnancům - str. 139
Kapitola 4 Závazky vůči státu - str. 142
Kapitola 5 Závazky ke společníkům - str. 143
5.1 Závazky ke společníkům obchodní korporace - str. 143
5.2 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti - str. 145
Kapitola 6 Dlouhodobé závazky - str. 146
Kapitola 7 Ostatní závazky - str. 147
Díl 10 Oceňování
Kapitola 1 Obecné principy oceňování - str. 149
Kapitola 2 Ocenění při pořízení majetku a dluhů - str. 150
Kapitola 3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 152
3.1 Přecenění na reálnou hodnotu - str. 152
3.2 Ostatní alternativy - str. 152
Kapitola 4 Vedlejší pořizovací náklady - str. 153
Kapitola 5 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty - str. 155
Kapitola 6 Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů - str. 156
Kapitola 7 Techniky ocenění úbytku zásob - str. 156
Díl 11 Opravné položky
Kapitola 1 Opravné položky k majetku - str. 159
1.1 Obecná ustanovení opravných položek - str. 159
1.2 Tvorba a použití opravných položek - str. 160
1.3 Opravné položky k různým typům majetku - str. 160
1.3.1 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku - str. 160
1.3.2 Opravné položky k zásobám - str. 164
1.3.3 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str. 165
1.3.4 Opravné položky k pohledávkám - str. 165
Kapitola 2 Zákonné opravné položky - str. 168
Díl 12 Časové rozlišení
Kapitola 1 Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů - str. 175
Kapitola 2 Náklady příštích období - str. 178
Kapitola 3 Komplexní náklady příštích období - str. 182
Kapitola 4 Výdaje příštích období - str. 185
Kapitola 5 Výnosy příštích období - str. 187
Kapitola 6 Příjmy příštích období - str. 190
Kapitola 7 Dohadné položky aktivní - str. 191
Kapitola 8 Dohadné položky pasivní - str. 194
8.1 Dohadné položky v cizí měně - str. 196
Kapitola 9 Následné opravy chybného účtování nákladů a výnosů - str. 198
Kapitola 10 Interpretace NÚR I-29 – Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách - str. 200
Kapitola 11 Časové rozlišení a cizí měna - str. 202
Díl 13 Cenné papíry, podíly a deriváty
Kapitola 1 Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů - str. 205
Kapitola 2 Akcie a podíly - str. 207
Kapitola 3 Dluhopisy - str. 212
Kapitola 4 Směnky - str. 216
Kapitola 5 Deriváty - str. 219
5.1 Pevné termínované operace - str. 220
5.1.1 Forwardy - str. 220
5.1.2 Swapy - str. 223
5.2 Opční kontrakty - str. 223
5.3 Zajišťovací účetnictví - str. 224
Díl 14 Zúčtování se zaměstnanci
Kapitola 1 Mzdy - str. 229
1.1 Mzda z pohledu zdanitelného příjmu zaměstnance - str. 230
1.2 Odvody z mezd - str. 232
1.2.1 Odvody z mezd – daně - str. 233
1.2.2 Odvody z mezd – zdravotní a sociální pojištění - str. 235
1.3 Výpočet a účtování mzdy - str. 237
1.4 Mzdová dokumentace zaměstnavatele - str. 241
1.5 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě - str. 242
1.6 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání („úrazové“ pojištění) . 243
Kapitola 2 Pracovní cesty - str. 244
2.1 Úkony před vysláním zaměstnance na pracovní cestu - str. 244
2.1.1 Způsob dopravy - str. 246
2.1.2 Předpokládaná doba pracovní cesty - str. 247
2.1.3 Zálohy na ostatní výdaje - str. 248
2.1.4 Sazby stravného - str. 248
2.1.5 Ostatní ujednání - str. 250
2.2 Povinnosti zaměstnance v průběhu pracovní cesty - str. 250
2.3 Vyúčtování nároku na cestovní náhradu po návratu - str. 252
Díl 15 Daně a dotace
Kapitola 1 Daně - str. 257
1.1 Obecné principy daní - str. 257
1.2 Daň z příjmů - str. 258
1.2.1 Daň z příjmů splatná - str. 258
1.2.2 Daň z příjmů odložená - str. 263
1.2.3 Ostatní přímé daně - str. 265
1.3 Daň z nemovitých věcí - str. 267
1.4 Daň silniční - str. 270
1.5 Daň z hazardních her - str. 272
1.6 Daň z přidané hodnoty - str. 273
1.7 Spotřební daně - str. 292
1.8 Energetické daně - str. 293
Kapitola 2 Dotace - str. 295
Díl 16 Leasing
Kapitola 1 Obecné principy leasingu - str. 297
Kapitola 2 Druhy leasingu a jejich srovnání - str. 297
2.1 Operativní leasing - str. 298
2.2 Finanční leasing - str. 298
2.3 Zpětný leasing - str. 300
2.4 Výhody a nevýhody finančního leasingu - str. 301
Kapitola 3 Leasingová smlouva - str. 302
3.1 Leasingová smlouva a její náležitosti - str. 302
3.2 Předčasné ukončení leasingové smlouvy - str. 304
Kapitola 4 Daňová problematika leasingu - str. 306
4.1 Leasing a daň z příjmů - str. 306
4.2 Leasing a DPH - str. 311
Kapitola 5 Účetní problematika leasingu - str. 314
Díl 17 Základní kapitál, fondy
Kapitola 1 Obecné principy základního kapitálu a fondů - str. 323
Kapitola 2 Právní formy podnikání - str. 324
2.1 Akciová společnost - str. 325
2.2 Společnost s ručením omezeným - str. 325
2.3 Veřejná obchodní společnost - str. 326
2.4 Komanditní společnost - str. 327
2.5 Družstvo - str. 327
2.6 Další formy obchodních společností v souvislosti se členstvím v EU - str. 328
Kapitola 3 Základní kapitál a jeho změny - str. 328
3.1 Úpis a splácení kapitálu - str. 329
3.2 Zvýšení kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 330
3.3 Snížení základního kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 335
Kapitola 4 Kapitálové fondy - str. 338
4.1 Ážio - str. 338
4.2 Ostatní kapitálové fondy - str. 340
4.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 340
4.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 342
4.5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací - str. 342
4.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací - str. 343
Kapitola 5 Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření - str. 343
5.1 Fondy ze zisku - str. 344
5.2 Výsledky hospodaření minulých let - str. 344
Kapitola 6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - str. 346
Kapitola 7 Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech - str. 348
Díl 18 Rezervy
Kapitola 1 Obecné principy rezerv - str. 351
Kapitola 2 Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech - str. 353
Kapitola 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) - str. 354
3.1 Rezerva na opravy hmotného majetku - str. 356
3.2 Bankovní rezervy - str. 360
3.3 Rezervy v pojišťovnictví - str. 360
3.4 Rezerva na pěstební činnost - str. 360
3.5 Ostatní rezervy tvořené na základě ZoR - str. 361
3.6 Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 - str. 362
Kapitola 4 Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) - str. 363
4.1 Rezerva na rizika a ztráty - str. 363
4.2 Rezerva na daň z příjmů - str. 364
4.3 Rezerva na důchody a podobné závazky - str. 365
4.4 Rezerva na restrukturalizaci - str. 366
4.5 Ostatní rezervy neuvedené v zákoně o účetnictví - str. 367
Kapitola 5 Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv - str. 367
Díl 19 Odložená daňová povinnost
Kapitola 1 Obecné principy odložené daňové povinnosti - str. 369
Kapitola 2 Výpočet odložené daně - str. 369
Kapitola 3 Interpretace Národní účetní rady českých účetních předpisů - str. 379
Díl 20 Účetní odpisy
Kapitola 1 Účetní odpisy majetku - str. 385
1.1 Obecná ustanovení účetních odpisů - str. 385
1.2 Účetní jednotky a odpisované předměty - str. 385
1.3 Průběh odpisování - str. 393
1.4 Účtování odpisů - str. 400
Kapitola 2 Odpisy pohledávek - str. 401
Díl 21 Tržby
Kapitola 1 Obecné principy tržeb - str. 405
Kapitola 2 Tržby za vlastní výrobky - str. 407
Kapitola 3 Tržby z prodeje služeb - str. 408
Kapitola 4 Tržby za zboží - str. 410
4.1 Prodej zboží s přijatou zálohou - str. 410
4.2 Prodej zboží do jiného členského státu EU - str. 412
4.3 Reklamace zboží - str. 413
4.4 Skonta a bonusy - str. 416
4.5 Ostatní druhy tržeb - str. 420
Díl 22 Náklady
Kapitola 1 Obecné principy nákladů - str. 425
Kapitola 2 Náklady v účetnictví - str. 426
2.1 Zachycení nákladů ve výkazech - str. 426
2.2 Vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh - str. 427
2.3 Základní postupy při účtování nákladů - str. 428
Kapitola 3 Základní účetní zásady týkající se nákladů - str. 429
Kapitola 4 Náklady v provozní oblasti - str. 434
4.1 Účtové skupiny provozních nákladů - str. 434
4.2 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 437
4.3 Manka a škody - str. 439
4.4 Další příklady účtování nákladů - str. 441
Kapitola 5 Náklady ve finanční oblasti - str. 445
Kapitola 6 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů - str. 448
6.1 Daňové a nedaňové náklady - str. 448
6.2 Náklady na daň z příjmů – splatná a odložená daň - str. 448
Kapitola 7 Časté chyby při účtování nákladů - str. 450
Díl 23 Výnosy
Kapitola 1 Obecné principy výnosů - str. 454
Kapitola 2 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 459
Kapitola 3 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 461
Kapitola 4 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 471
Kapitola 5 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 481
Díl 24 Účetní závěrka
Kapitola 1 Obecná ustanovení účetní závěrky - str. 482
Kapitola 2 Účetní závěrka - str. 483
2.1 Řádná účetní závěrka - str. 483
2.2 Mimořádná účetní závěrka - str. 483
2.3 Mezitímní účetní závěrka - str. 484
2.4 Povinný obsah účetní závěrky - str. 484
Kapitola 3 Inventarizace - str. 485
3.1 Druhy inventur - str. 485
3.2 Provádění inventarizace jednotlivých položek rozvahy a práce na účetní závěrce - str. 486
3.2.1 Stálá aktiva - str. 486
3.2.2 Zásoby - str. 488
3.2.3 Pohledávky - str. 488
3.2.4 Finanční majetek - str. 489
3.2.5 Dluhy, úvěry - str. 489
3.2.6 Rezervy - str. 490
3.2.7 Ostatní aktiva a pasiva - str. 490
3.2.8 Náklady a výnosy - str. 490
Kapitola 4 Uzavření účetních knih - str. 491
Kapitola 5 Výkazy, příloha a přehledy - str. 492
5.1 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty - str. 492
5.2 Příloha v účetní závěrce - str. 492
5.3 Přehled o peněžních tocích (cash-flow) - str. 493
5.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 495
5.5 Výroční zpráva - str. 496
Kapitola 6 Účetní závěrka a mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - str. 506
6.1 Rozdíly v oceňování dle českých předpisů a dle IFRS - str. 506
6.1.1 Nehmotný majetek - str. 506
6.1.2 Hmotný majetek - str. 507
6.1.3 Zásoby - str. 508
6.1.4 Finanční nástroje - str. 508
6.1.5 Rezervy - str. 508
Kapitola 7 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 509
7.1 Obecné principy ověření účetní závěrky auditorem - str. 509
7.2 Testování rozvahových a výsledkových položek - str. 510
7.3 Zpráva auditora - str. 513
Kapitola 8 Rozbor hospodaření účetní jednotky - str. 516
8.1 Horizontální a vertikální analýza - str. 517
8.2 Poměrové ukazatele - str. 518
8.2.1 Ukazatele rentability - str. 518
8.2.2 Ukazatele likvidity - str. 519
8.2.3 Ukazatele aktivity - str. 520
8.2.4 Ukazatele zadluženosti - str. 520
8.2.5 Využití českých účetních výkazů pro potřeby finanční analýzy - str. 521
8.3 Ekonomická přidaná hodnota - str. 522
Příloha – Typový účtový rozvrh - str. 526
Věcný rejstřík - str. 534

Další nabídka k tématu

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti

Hana Březinová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ESG a účetní souvislosti je kniha, která přináší prvního uceleného průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti. Monografie je rozdělena do dvaceti kapitol, ve kterých jsou systematicky rozčleněné informace k účetním závěrkám/konsolidovaným účetním závěrkám, a to v oblasti ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.