Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.

Ze změn pro rok 2020 vybíráme:
• nové pojetí leasingu z hlediska zákona o DPH,
• novinky v zákoně o rezervách,
• účtování a oceňování kryptoměn.

Publikace je rozdělena do 24 dílů (úvod do účetnictví, občanský zákoník a jeho dopady do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2020.

autor: kolektiv autorů; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 2. 2020, 556 stran
ISBN: 978-80-7598-593-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. XI
Přehled zkratek - str. XII
DÍL 1  Úvod do účetnictví – účetní jednotky a principy vedení účetnictví
Kapitola 1 Účetní jednotky a účetní období - str. 1
1.1 Účetní jednotky - str. 1
1.2 Kategorizace účetních jednotek - str. 2
1.3 Účetní období - str. 3
Kapitola 2 Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha - str. 5
2.1 Základní předpoklady a povinnosti pro vedení účetnictví - str. 5
2.2 Rozsah vedení účetnictví - str. 6
2.3 Použití mezinárodních účetních standardů - str. 7
2.4 Zahajovací rozvaha - str. 7
Kapitola 3 Znovuzavedení jednoduchého účetnictví - str. 8
3.1 Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví - str. 8
3.2 Rozsah, zásady vedení a předmět jednoduchého účetnictví - str. 9
Kapitola 4 Účetní záznamy, účetní knihy, účetní předpisy - str. 10
4.1 Účetní záznamy, účetní doklady a účetní knihy - str. 10
4.2 Předpisy upravující účetnictví - str. 12
DÍL 2  Nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady do účetnictví
Kapitola 1 Východiska a dopady NOZ na právní předpisy - str. 15
Kapitola 2  Systematika NOZ - str. 18
Kapitola 3 Změny a novinky NOZ - str. 19
3.1 Věc - str. 21
3.2 Správa cizího majetku - str. 24
3.3 Závazkové právo - str. 25
3.4 Přechod smluv na NOZ - str. 26
Kapitola 4 Novely NOZ - str. 27
Kapitola 5 Zákon o registru smluv - str. 29
DÍL 3 Dlouhodobý majetek
Kapitola 1 Obecné vymezení dlouhodobého majetku - str. 35
1.1 Vnitřní účetní směrnice - str. 36
1.2 Účtový rozvrh - str. 37
Kapitola 2 Oceňování dlouhodobého majetku - str. 38
2.1 Oceňování při pořízení - str. 38
2.2 Odpisy - str. 42
2.3 Opravné položky - str. 43
2.4 Rezervy - str. 44
Kapitola 3 Účtování o dlouhodobém majetku - str. 45
Kapitola 4 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 50
Kapitola 5 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 54
5.1 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 54
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str. 59
Kapitola 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - str. 61
Kapitola 7 Dlouhodobý finanční majetek - str. 63
Kapitola 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 66
Kapitola 9 Inventarizace dlouhodobého majetku - str. 67
DÍL 4 Zásoby
Kapitola 1 Obecné principy zásob - str. 71
Kapitola 2 Oceňování zásob - str. 74
Kapitola 3 Opravné položky - str. 78
Kapitola 4 Materiál - str. 81
Kapitola 5 Zásoby vlastní činnosti - str. 86
Kapitola 6 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny - str. 89
Kapitola 7 Zboží - str. 90
Kapitola 8 Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 93
Kapitola 9 Inventarizace zásob - str. 95
DÍL 5 Peněžní prostředky v pokladně
Kapitola 1 Obecná pravidla - str. 99
Kapitola 2 Peníze v hotovosti a peníze na cestě - str. 99
Kapitola 3 Ceniny - str. 102
DÍL 6 Účetní operace ve vztahu k bance
Kapitola 1 Obecná pravidla - str. 105
Kapitola 2 Účty peněžních prostředků - str. 105
Kapitola 3 Úvěry - str. 106
DÍL 7 Účetní operace vyjádřené v cizí měně
Kapitola 1 Obecná pravidla - str. 111
Kapitola 2 Kursové rozdíly - str. 112
DÍL 8 Pohledávky
Kapitola 1 Obecné principy pohledávek - str. 115
Kapitola 2 Pohledávky z obchodního styku - str. 117
2.1 Pohledávky za odběrateli - str. 119
2.2 Poskytnuté provozní zálohy - str. 119
2.3 Pohledávky z titulu reklamací - str. 122
Kapitola 3 Pohledávky za společníky - str. 123
3.1 Pohledávky za společníky obchodní korporace - str. 124
3.2 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - str. 126
Kapitola 4 Ostatní pohledávky - str. 126
Kapitola 5 Rizikové a nedobytné pohledávky - str. 127
5.1 Metoda přímého odpisu - str. 127
5.2 Metoda odhadu - str. 128
5.3 Opravné položky tvořené v souladu se ZoR - str. 128
DÍL 9 Dluhy
Kapitola 1 Obecné principy dluhů - str. 131
Kapitola 2 Závazky z obchodního styku - str. 133
2.1 Závazky vůči dodavatelům - str. 133
2.2 Přijaté zálohy a závdavky - str. 137
Kapitola 3 Závazky vůči zaměstnancům - str. 139
Kapitola 4 Závazky vůči státu - str. 142
Kapitola 5 Závazky ke společníkům - str. 143
5.1 Závazky ke společníkům obchodní korporace - str. 143
5.2 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti - str. 145
Kapitola 6 Dlouhodobé závazky - str. 146
Kapitola 7 Ostatní závazky - str. 147
DÍL 10 Oceňování
Kapitola 1 Obecné principy oceňování - str. 149
Kapitola 2 Ocenění při pořízení majetku a dluhů - str. 150
Kapitola 3 Oceňování k rozvahovému dni - str. 152
3.1 Přecenění na reálnou hodnotu - str. 152
3.2 Ostatní alternativy - str. 152
Kapitola 4 Vedlejší pořizovací náklady - str. 153
Kapitola 5 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty - str. 155
Kapitola 6 Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů - str. 156
Kapitola 7 Techniky ocenění úbytku zásob - str. 156
DÍL 11 Opravné položky
Kapitola 1 Opravné položky k majetku - str. 159
1.1 Obecná ustanovení opravných položek - str. 159
1.2 Tvorba a použití opravných položek - str. 160
1.3 Opravné položky k různým typům majetku - str. 160
Kapitola 2 Zákonné opravné položky - str. 166
DÍL 12 Časové rozlišení
Kapitola 1 Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů - str. 171
Kapitola 2 Náklady příštích období - str. 174
Kapitola 3 Komplexní náklady příštích období  - str. 178
Kapitola 4 Výdaje příštích období  - str.  180
Kapitola 5 Výnosy příštích období - str. 182
Kapitola 6 Příjmy příštích období - str. 184
Kapitola 7 Dohadné položky aktivní   - str.  185
Kapitola 8 Dohadné položky pasivní - str. 188
8.1 Dohadné položky v cizí měně - str. 190
Kapitola 9 Následné opravy chybného účtování nákladů a výnosů - str. 191
Kapitola 10 Interpretace NÚR I-29 – oprava účetních chyb a změna účetních odhadů - str. 194
Kapitola 11 Časové rozlišení a cizí měna - str. 196
DÍL 13 Cenné papíry, podíly a deriváty
Kapitola 1  Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů - str. 199
Kapitola 2  Akcie a podíly - str. 201
Kapitola 3  Dluhopisy - str. 206
Kapitola 4  Směnky - str. 210
Kapitola 5  Deriváty - str.  213
5.1 Pevné termínované operace - str. 214
5.2 Opční kontrakty - str. 217
5.3 Zajišťovací účetnictví - str. 218
DÍL 14 Zúčtování se zaměstnanci
Kapitola 1 Mzdy - str. 223
1.1 Mzda z pohledu zdanitelného příjmu zaměstnance - str. 224
1.2 Odvody z mezd - str. 226
1.3 Výpočet a účtování mzdy - str.  232
1.4 Mzdová dokumentace zaměstnavatele - str. 236
1.5 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě - str. 237
1.6 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu či nemoci z povolání („úrazové“ pojištění) - str. 237
Kapitola 2 Pracovní cesty - str.  238
2.1 Úkony před vysláním zaměstnance na pracovní cestu - str. 239
2.2 Povinnosti zaměstnance při průběhu pracovní cesty - str. 245
2.3 Vyúčtování nároku na cestovní náhradu po návratu - str. 246
DÍL 15 Daně a dotace
Kapitola 1 Daně - str. 251
1.1 Obecné principy daní - str. 251
1.2 Daň z příjmů - str. 252
1.3 Daň z nemovitých věcí - str. 261
1.4 Daň silniční - str. 264
1.5 Daň z nabytí nemovitých věcí  - str.  266
1.6  Daň z hazardních her  - str. 269
1.7 Daň z přidané hodnoty - str. 270
1.8 Spotřební daně - str. 288
1.9 Energetické daně - str. 290
Kapitola 2 Dotace - str. 292
DÍL 16 Leasing
Kapitola 1 Obecné principy leasingu - str. 295
Kapitola 2 Druhy leasingu a jejich srovnání - str. 295
2.1 Operativní leasing - str. 295
2.2 Finanční leasing - str. 296
2.3 Zpětný leasing - str. 298
2.4 Výhody a nevýhody finančního leasingu  - str.  298
Kapitola 3 Leasingová smlouva - str. 300
3.1 Leasingová smlouva a její náležitosti - str. 300
3.2 Předčasné ukončení leasingové smlouvy - str. 302
Kapitola 4 Daňová problematika leasingu - str. 304
4.1 Leasing a daň z příjmů - str. 304
4.2 Leasing a DPH - str. 309
Kapitola 5  Účetní problematika leasingu - str. 312
DÍL 17 Základní kapitál, fondy
Kapitola 1 Obecné principy základního kapitálu a fondů - str. 321
Kapitola 2 Právní formy podnikání - str. 322
2.1 Akciová společnost - str.  323
2.2 Společnost s ručením omezeným - str. 323
2.3 Veřejná obchodní společnost - str. 324
2.4 Komanditní společnost - str. 325
2.5 Družstvo - str. 325
2.6 Další formy obchodních společností v souvislosti se členstvím v EU - str. 326
Kapitola 3 Základní kapitál a jeho změny - str. 326
3.1 Úpis a splácení kapitálu  - str. 327
3.2 Zvýšení kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 328
3.3 Snížení základního kapitálu v různých formách účetní jednotky - str. 333
Kapitola 4 Kapitálové fondy - str. 336
4.1 Ážio - str.  336
4.2 Ostatní kapitálové fondy - str.  338
4.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků - str. 338
4.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací - str. 340
4.5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací - str. 340
4.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací - str. 341
Kapitola 5 Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření - str. 341
5.1 Fondy ze zisku - str. 342
5.2 Výsledky hospodaření minulých  - str. 342
Kapitola 6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení  - str. 344
Kapitola 7 Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech  - str. 346
DÍL 18 Rezervy
Kapitola 1 Obecné principy rezerv - str. 349
Kapitola 2 Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech - str. 351
Kapitola 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů (zákonné rezervy) - str. 352
3.1 Rezerva na opravy hmotného majetku - str. 354
3.2 Bankovní rezervy - str. 358
3.3 Rezervy v pojišťovnictví - str.  358
3.4  Rezerva na pěstební činnost - str. 358
3.5  Ostatní rezervy tvořené na základě ZoR - str. 359
3.6 Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 - str.  360
Kapitola 4 Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) - str. 361
4.1 Rezerva na rizika a ztráty - str. 361
4.2 Rezerva na daň z příjmů - str. 362
4.3 Rezerva na důchody a podobné závazky - str. 363
4.4 Rezerva na restrukturalizaci - str. 364
4.5 Ostatní rezervy neuvedené v zákoně o účetnictví - str. 365
Kapitola 5 Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv - str. 365
DÍL 19 Odložená daňová povinnost
Kapitola 1 Obecné principy odložené daňové povinnosti - str. 367
Kapitola 2 Výpočet odložené daně - str. 367
Kapitola 3 Interpretace Národní účetní rady českých účetních předpisů - str. 376
DÍL 20 Účetní odpisy
Kapitola 1 Účetní odpisy majetku - str.  381
1.1 Obecná ustanovení účetních odpisů - str. 381
1.2 Účetní jednotky a odpisované předměty - str. 381
1.3 Průběh odpisování - str. 389
1.4 Účtování odpisů - str. 396
Kapitola 2 Odpisy pohledávek - str. 397
DÍL 21 Tržby
Kapitola 1 Obecné principy tržeb - str. 401
Kapitola 2 Tržby za vlastní výrobky - str. 403
Kapitola 3 Tržby z prodeje služeb - str. 404
Kapitola 4 Tržby za zboží - str. 406
4.1 Prodej zboží s přijatou zálohou - str. 406
4.2 Prodej zboží do jiného členského státu EU - str.  408
4.3 Reklamace zboží - str.  409
4.4 Skonta a bonusy  - str.  412
4.5 Ostatní druhy tržeb - str. 416
DÍL 22 Náklady
Kapitola 1 Obecné principy nákladů - str. 421
Kapitola 2 Náklady v účetnictví - str. 422
2.1 Zachycení nákladů ve výkazech - str.  422
2.2 Vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh - str. 423
2.3 Základní postupy při účtování nákladů - str. 424
Kapitola 3 Základní účetní zásady týkající se nákladů - str. 425
Kapitola 4 Náklady v provozní oblasti  - str. 430
4.1 Účtové skupiny provozních nákladů - str. 430
4.2 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 433
4.3 Manka a škody - str.  435
4.4 Další příklady účtování nákladů  - str. 437
Kapitola 5 Náklady ve finanční oblasti - str. 441
KAPITOLA 6 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů  - str. 444
6.1 Daňové a nedaňové náklady - str.  444
6.2 Náklady na daň z příjmů – splatná a odložená daň - str. 444
Kapitola 7 Časté chyby při účtování nákladů - str. 446
DÍL 23 Výnosy
Kapitola 1 Obecné principy výnosů - str. 451
Kapitola 2 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 456
Kapitola 3 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 458
Kapitola 4 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str.  468
Kapitola 5 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 477
DÍL 24 Účetní závěrka
Kapitola 1 Obecná ustanovení účetní závěrky - str. 479
Kapitola 2 Účetní závěrka - str. 480
2.1 Řádná účetní závěrka - str.  480
2.2 Mimořádná účetní závěrka - str. 480
2.3 Mezitímní účetní závěrka - str. 481
2.4 Povinný obsah účetní závěrky - str. 481
Kapitola 3 Inventarizace - str. 482
3.1 Druhy inventur  - str. 482
3.2 Provádění inventarizace jednotlivých položek rozvahy a práce na účetní závěrce - str. 483
Kapitola 4 Uzavření účetních knih - str. 488
Kapitola 5 Výkazy, příloha a přehledy - str.  489
5.1 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty - str. 489
5.2 Příloha v účetní závěrce - str. 489
5.3 Přehled o peněžních tocích (cash-flow)  - str. 490
5.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 492
5.5 Výroční zpráva - str. 493
Kapitola 6 Účetní závěrka a mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví (IFRS) - str. 503
6.1 Rozdíly v oceňování dle českých předpisů a dle IFRS - str. 503
Kapitola 7 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 506
7.1 Obecné principy ověření účetní závěrky auditorem - str. 506
7.2 Testování rozvahových a výsledkových položek  - str. 507
7.3 Zpráva auditora - str. 510
Kapitola 8 Rozbor hospodaření účetní jednotky - str. 513
8.1 Horizontální a vertikální analýza - str.  514
8.2 Poměrové ukazatele - str.  515
3 Ekonomická přidaná hodnota - str.  519
Příloha – Typový účtový rozvrh - str. 523
Věcný rejstřík - str. 531

Další nabídka k tématu

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, ...

Cena: 635 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.