Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Meritum - Správní řád, 2. vydání

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle správního řádu v obecné rovině, a to v návaznosti na rozhodování soudů, zvláště pak na sjednocující judikaturu Nejvyššího správního soudu. Jsou také vysvětleny obecné principy činnosti správních orgánů a správního řízení, subjekty správního řízení, jejich úkony, správní řízení, rozhodování, přezkoumávání správních rozhodnutí, exekuce i veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy. Dále jsou v knize popsána řízení zvláštní. Konkrétně se jedná o zvláštní správní řízení dle stavebního zákona, dle vodního zákona, živnostenského, přestupkového zákona a zákona o vyvlastnění. Publikace si neklade za cíl popsat a vysvětlit veškeré typy zvláštních správních řízení, ale pouze ta, která lze považovat za jedna z velmi specifických zvláštních správních řízení s výraznějšími procesními odchylkami od obecného správního řádu.
autor: Kliková, Havlan, Chadima, Jurníková, Kadečka, Průcha, Sedláček, Skulová, Venclíček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 2. 2017, 676 stran
ISBN: 978-80-7478-943-4

Cena: 995 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

Část I Správní řád
Hlava I Kodex činnosti veřejné správy
Díl I Přijetí, obsah a struktura správního řádu - str. 3
Díl II Účinnost, přechodná a závěrečná ustanovení správního řádu - str. 12
Hlava II Působnost správního řádu, zásady činnosti a nečinnost
Díl I Rozsah působnosti správního řádu - str. 15
Díl II Základní zásady činnosti správních orgánů - str. 22
Díl III K jednotlivým základním zásadám činnosti správních orgánů a jejich vztahům - str. 36
Díl IV Ochrana před nečinností - str. 66
Část II Správní řízení
Hlava I Správní řízení a zásady správního řízení
Díl I Správní řízení - str. 81
Díl II Zásady správního řízení - str. 87
Hlava II Subjekty správního řízení
Díl I Správní orgány - str. 99
Díl II Účastníci řízení - str. 116
Díl III Dotčené orgány - str. 128
Hlava III Úkony subjektů správního řízení
Díl I Vedení řízení a úkony správních orgánů - str. 133
Díl II Úkony účastníků, jejich práva a povinnosti - str. 152
Díl III Lhůty a počítání času - str. 165
Díl IV Stížnosti - str. 175
Hlava IV Postup před zahájením řízení
Hlava V Správní řízení v prvním stupni
Díl I Zahájení správního řízení - str. 189
Díl II Ústní jednání - str. 196
Díl III Podklady pro rozhodnutí a dokazování - str. 199
Díl IV Zajištění účelu a průběhu řízení - str. 209
Díl V Přerušení a zastavení řízení - str. 217
Díl VI Náklady řízení - str. 221
Díl VII Zvláštní ustanovení o některých řízeních - str. 224
Hlava VI Správní rozhodnutí
Díl I Pojem správního rozhodnutí - str. 235
Díl II Základní formy správního rozhodnutí - str. 246
Díl III Některé další způsoby rozhodnutí ve věci - str. 267
Díl IV Náležitosti správního rozhodnutí - str. 272
Díl V Vady správního rozhodnutí - str. 288
Díl VI Lhůty pro vydání a oznámení správního rozhodnutí - str. 294
Díl VII Vlastnosti správního rozhodnutí - str. 302
Hlava VII Přezkoumání správních rozhodnutí
Díl I Přezkoumání rozhodnutí správními orgány - str. 309
Díl II Soudní přezkoumání aktů veřejné správy - str. 334
Hlava VIII Správní exekuce
Díl I Obecně o správní exekuci a jejích východiscích - str. 355
Díl II Správní exekuce na peněžitá plnění - str. 365
Díl III Správní exekuce na nepeněžitá plnění - str. 372
Část III Vyjádření, osvědčení a sdělení
Díl I Poje, procedura a přezkum vyjádření, osvědčení a sdělení - str. 387
Část IV Veřejnoprávní smlouvy
Díl I Pojem a druhy veřejnoprávních smluv - str. 401
Díl II Uzavírání, přezkoumávání, změny a zánik veřejnoprávních smluv - str. 417
Část V Opatření obecné povahy
Díl I Pojem a přezkoumání opatření obecné povahy - str. 431
Část VI Správní řízení v režimu zvláštních zákonů
Hlava I Správní řízení v režimu přestupkového zákona
Díl I Řízení o přestupcích - str. 449
Hlava II Řízení dle stavebního zákona
Díl I Postupy a instituty dle stavebního zákona - str. 469
Díl II Územní řízení - str. 486
Díl III Povolování realizace staveb - str. 501
Díl IV Odstraňování staveb - str. 508
Díl V Užívání staveb - str. 516
Hlava III Vyvlastňování řízení
Hlava IV Vodoprávní řízení
Díl I Obecně o vodoprávním řízení - str. 535
Díl II Subjekty vodoprávního řízení - str. 541
Díl III Zahájení vodoprávního řízení - str. 547
Díl IV Lhůty a doručování dle vodního zákona - str. 549
Díl V Řízení o povolení staveb vodních děl - str. 551
Díl VI Řízení o povolení k nakládání s vodami - str. 554
Díl VII Další činnosti vodoprávního úřadu - str. 556
Hlava V Správní řízení v režimu živnostenského zákona - str. 561
Přílohy - str. 588

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

ÚZ č. 1394 - Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění správního řádu, soudní řád správní a vyhlášku o rozsahu hotových výdajů a ušlém výdělku; od posledního vydání byl dvakrát změněn správní řád (mj. se stanovuje 30denní lhůta pro vydání závazného stanoviska). Ve druhé kapitole najdete aktuální ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Správní řád - Praktický komentář

Správní řád - Praktický komentář

Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Martin Škurek, Eva Horzinková, - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický komentář správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) je dílem autorského kolektivu, který se skládá jak ze zástupců akademické sféry, advokátní praxe, tak i zástupců samotné aplikační praxe (myšleno správních orgánů). Příslušná ustanovení správního řádu se autoři pokusili ...

Cena: 1 650 KčKOUPIT

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

Správní řízení od A do Z, 3 vydání

JUDr. Eva Šormová - Anag, spol. s r. o.

Jedná se o třetí vydání této publikace, které je aktualizované a doplněné podle zkušeností a poznatků nabytých za dobu platnosti správního řádu. Příručka je praktická a může sloužit jak ke každodennímu používání, tak pro nárazovou potřebu novým úředníkům, starostům, účastníkům a ...

Cena: 579 KčKOUPIT

Správní právo procesní, 6. vydání

Správní právo procesní, 6. vydání

Eva Horzinková, Vladimír Novotný - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního ...

Cena: 520 KčKOUPIT

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Správní právo hmotné. Obecná část, 3. vydání

Eva Horzinková, Zdeněk Fiala - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání učebnice reaguje na změny, které přinesla nová právní úprava správního trestání (zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích) a vývoj soudní judikatury. Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Správní řád -  Komentář, 6. vydání

Správní řád - Komentář, 6. vydání

Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo - C. H. Beck

6. vydání komentáře SpŘ reaguje na změny v právní úpravě nastalé od jeho 5. vydání . Konkrétně jde o novou úpravou správního trestání v podobě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ať již jde o změny terminologické, či změny v konkrétních procesních ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Petr Průcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory. Jednotlivá ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Správní právo. Obecná část

Správní právo. Obecná část

Martin Kopecký - C. H. Beck

Nová učebnice Správní právo. Obecná část v sobě zúročuje bohaté a mnohaleté autorské a pedagogické zkušenosti autora. Na více než pěti stech stranách čtenáře detailně seznamuje s celou obecnou částí správního práva. Autor vedle výkladů o základních institutech a pojmech oboru přináší ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Vojtěch Příkopa - C. H. Beck

Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu. Vysvětlena je mimo jiné ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Správní trestání

Správní trestání

Kateřina Frumarová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se nejen odpovědností za správní delikty ve smyslu práva správního, ale širokou pozornost věnuje i odpovědnosti za platební delikty z pohledu práva finančního. Stručněji pak přibližuje deliktní odpovědnost ...

Cena: 490 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.