Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z příjmů 2020

Meritum - Daň z příjmů 2020

meritum Daň z příjmů 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:
•daň z příjmů fyzických osob,
•daň z příjmů právnických osob,
•daňové výdaje (náklady),
•majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 16. 6. 2020.

Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2020 vybíráme:
•stanovení limitu pro daňové osvobození výher z hazardních her a cen z účtenkové loterie,
•uplatnění osvobození od daně u ošetřovného pro OSVČ a u kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky s. r. o.,
•změny v úpravách základu daně v návaznosti na novou právní úpravu rezerv v pojišťovnictví,
•změny týkající se náhrad cestovních výdajů,
•změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020,
•zvýšení limitu pro uplatnění solidárního zvýšení daně,
•rozšíření definice mateřské společnosti pro účely zákona o daních z příjmů,
•zavedení nového institutu zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback),
•nová možnost vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty,
•nový pokyn MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje,
•hromadné prominutí sankcí za pozdní přiznání a zaplacení daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a
•hromadné prominutí zálohy na daň z příjmů splatné k 15. 6. 2020.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 8. 2020, 576 stran
ISBN: 978-80-7598-774-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. XV
Zkratky a užité právní předpisy - str. XVI
Část I Daň z příjmů fyzických osob
Díl I Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Kapitola 1 Předmět daně z příjmů fyzických osob, základní pojmy - str. 1
1.1 Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob  - str. 1
1.2 Co není předmětem daně z příjmů fyzických osob - str. 2
1.3 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob (obecné principy) - str. 4
1.4 Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob - str. 5
1.5 Některé další pojmy - str. 7
Kapitola 2 Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob - str. 8
2.1 Osvobození úplatných příjmů  - str. 8
2.1.1 Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí  - str. 8
2.1.2 Osvobození příjmů z prodeje movitých věcí - str. 11
2.1.3 Osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů a podílů - str. 11
2.1.4 Vybrané ostatní osvobozené úplatné příjmy - str. 14
2.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 19
2.2.1 Osvobození bezúplatných příjmů z dědění - str. 19
2.2.2 Osvobození bezúplatných příjmů z darování - str. 19
2.2.3 Osvobození bezúplatných příjmů v podobě majetkového prospěchu  - str.  20
Kapitola 3 Povinnosti vůči správci daně - str. 21
3.1 Místní příslušnost fyzických osob - str. 21
3.2 Registrace k dani z příjmů fyzických osob  - str. 22
3.3 Kdy a co podat - str. 23
3.4 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 24
3.5 Daňové přiznání v insolvenčním řízení - str. 26
3.6 Daňové přiznání za zůstavitele - str. 26
3.7 Dodatečné daňové přiznání  - str.  27
3.8 Placení daně z příjmů fyzických osob - str. 28
3.9 Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob - str. 31
Kapitola 4 Jak se daň vypočítá - str. 32
4.1 Obecné schéma zdanění fyzické osoby - str. 32
4.2 Daňové sazby  - str. 34
4.3 Zvláštní sazba daně - str. 36
Kapitola 5 Kontrola ze strany správce daně  - str. 38
5.1 Kontrola, lhůty pro doměření - str. 38
5.2 Vybrané sankce ze strany správce daně - str. 40
Díl 2 Daň z příjmů OSVČ
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 43
1.1 Rozdělení příjmů OSVČ - str. 43
1.2 Princip stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 44
Kapitola 2 Vedení účetnictví - str. 45
2.1 Koho se vedení účetnictví týká  - str. 45
2.2 Odkazy na zákonné normy, které je nutno dodržet - str. 48
Kapitola 3 Daňová evidence  - str. 49
3.1 Koho se daňová evidence týká - str. 49
3.2 Základní principy - str. 49
3.3 Problematika přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci - str. 52
Kapitola 4 Daň stanovená paušální částkou - str. 53
4.1 Koho se daň stanovená paušální částkou týká - str. 53
4.2 Procesní postup - str. 54
4.3 Výhody a nevýhody stanovení daně paušální částkou - str. 56
Kapitola 5 Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 57
5.1 Koho se týkají daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 57
5.2 Způsob stanovení procentních výdajů  - str. 58
Kapitola 6 Společnost (bez právní osobnosti) - str. 59
6.1 Smluvní vztah - str. 59
6.2 Vklady (vnosy) do společnosti, majetek získaný činností - str. 60
6.3 Co a jak lze rozdělit - str. 61
Kapitola 7 Spolupracující osoby  - str. 62
7.1 Osoby, na které lze rozdělit příjmy a výdaje - str.  62
7.2 Co lze rozdělit, limit rozdělení - str. 63
7.3 Daňová registrace a související oznamovací povinnosti spolupracujících osob  - str. 64
7.4 Ostatní aspekty spolupráce (placení a rozdělení pojistného, zálohy) - str. 64
Kapitola 8 Další speciální ustanovení o zdanění příjmů OSVČ - str. 65
8.1 Postup u společníka veřejné obchodní společnosti - str. 65
8.2 Postup u komplementáře komanditní společnosti  - str. 66
8.3 Speciální ustanovení pro příjmy autorů  - str. 66
Kapitola 9 Ukončení samostatné činnosti - str. 67
Díl 3 Daň z příjmů zaměstnanců
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů zaměstnanců - str. 69
1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti  - str.  69
1.2 Nepeněžní příjmy - str. 70
1.3 Princip zdanění - str. 71
1.4 Pojistné z mezd - str.  75
Kapitola 2 Kdo daň platí - str. 76
2.1 Zaměstnanec, zaměstnavatel - str. 76
2.2 Zahraniční zaměstnavatel - str. 77
Kapitola 3 Co není předmětem daně, paušální náhrady - str. 78
3.1 Obecně k tomu, co není předmětem daně - str. 78
3.2 Náhrady cestovních výdajů - str. 78
3.3 Ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení - str. 80
3.4 Zálohy poskytnuté zaměstnanci, náhrada výdajů  - str. 81
3.5 Náhrady za vlastní nářadí - str. 81
3.6 Vytváření pracovních podmínek zaměstnavatelem - str. 82
3.7 Paušalizace náhrad - str. 82
Kapitola 4 Osvobození od daně  - str. 83
4.1 Obecně k osvobozeným příjmům zaměstnance - str. 83
4.2 Vzdělávání zaměstnanců - str. 83
4.3 Stravování zaměstnanců, poskytování nápojů - str. 84
4.4 Plnění z fondů, ze zisku nebo jako nedaňový náklad  - str. 85
4.5 Zápůjčky zaměstnancům - str. 87
4.6 Příspěvek na spoření na penzi a soukromé životní pojištění - str. 87
4.7 Přechodné ubytování  - str. 89
4.8 Ostatní osvobozená plnění - str. 89
Kapitola 5 Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň) - str. 90
5.1 Koho se srážková daň týká - str. 90
5.2 Princip stanovení srážkové daně - str. 91
5.3 Výhody a nevýhody, roční zúčtování  - str. 93
Kapitola 6 Vybírání daně srážením záloh - str. 94
6.1 Výpočet měsíčních záloh  - str. 94
6.2 Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani - str. 96
6.3 Povinnost odvodu záloh - str. 97
Kapitola 7 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str. 98
7.1 Koho se týká  - str. 98
7.2 Co podepsat a doložit  - str. 99
7.3 Způsob provedení ročního zúčtování - str. 99
Kapitola 8 Povinnosti zaměstnavatele - str. 100
8.1 Základní povinnosti zaměstnavatele  - str. 100
8.2 Roční vyúčtování  - str. 100
8.3 Další povinnosti plátce - str. 102
Kapitola 9 Kontrola - str. 103
9.1 Způsob prokazování nezdanitelných částek, slev a zvýhodnění - str. 103
9.2 Prokázání nezdanitelných částí základu daně - str. 104
9.3 Prokázání slev na dani - str. 105
9.4 Prokázání daňového zvýhodnění - str. 106
9.5 Možnosti při chybně sražené dani nebo chybně vyplaceném daňovém bonusu - str. 107
Kapitola 10 Postup ve vybraných případech - str. 109
10.1 Zdaňování příjmů při zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 109
10.2 Zdaňování příjmů při zaměstnávání cizinců - str. 110
Díl 4 Daň z příjmů z kapitálového majetku
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z kapitálového majetku - str. 111
1.1 Vymezení příjmů z kapitálového majetku - str. 111
1.2 Příjem ze spoření na penzi  - str. 112
1.3 Plnění a jiný příjem ze soukromého životního pojištění - str. 112
Kapitola 2 Zdanění příjmů z kapitálového majetku - str. 113
2.1 Princip zdanění - str. 113
2.2 Zdanění v dílčím základu daně - str. 114
2.3 Zdanění zvláštní sazbou daně  - str. 114
2.4 Zdanění v případě manželů - str. 114
Díl 5 Daň z příjmů z nájmu
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z nájmu - str. 115
1.1 Vymezení příjmů z nájmu - str. 115
1.2 Příjmy z nájmu v případě spoluvlastnictví  - str. 116
1.3 Nepeněžní příjmy v případě nájmu - str. 117
1.4 Příjem z pachtu obchodního závodu  - str. 119
Kapitola 2 Zdanění příjmů z nájmu - str. 120
2.1 Základ daně u příjmů z nájmu - str. 120
2.2 Vykazování příjmů a výdajů - str. 120
2.2.1 Uplatňování skutečných výdajů bez vedení účetnictví - str. 121
2.2.2 Vedení účetnictví - str. 121
2.2.3 Výdaje procentem z příjmů - str. 122
Díl 6 Daň z ostatních příjmů
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z ostatních příjmů  - str. 123
1.1 Příležitostné příjmy  - str.  123
1.2 Převod věcí  - str. 124
1.3 Převod účasti na obchodní korporaci - str. 125
1.4 Zděděná práva - str. 125
1.5 Výživné, důchody, renta, výsluhy - str.  126
1.6 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl - str. 126
1.7 Příjem z rozpuštění rezervního fondu - str. 128
1.8 Výhry a ceny - str. 128
1.9 Ukončení účasti na osobní společnosti - str. 130
1.10 Převod jmění nebo vypořádání - str. 130
1.11 Jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění - str. 130
1.12 Ostatní příjmy – bezúplatné - str. 131
1.13 Porušení podmínek pro nezdanitelné části základu daně - str. 131
Kapitola 2 Zdanění ostatních příjmů - str. 132
2.1 Základ daně u ostatních příjmů - str. 132
2.2 Zdanění ostatních příjmů u manželů  - str. 134
2.3 Zdanění zvláštní sazbou - str. 134
2.4 Osvobození ostatních příjmů od daně  - str. 135
Část II Daň z příjmů právnických osob
Kapitola 1 Vymezení právnických osob - str. 137
1.1 Právnické osoby podle občanského zákoníku - str. 137
1.2 Obchodní korporace - str. 139
Kapitola 2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob  - str. 140
2.1 Vymezení poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 140
2.2 Veřejně prospěšný poplatník - str. 141
2.3 Základní investiční fond - str. 143
2.4 Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 144
2.5 Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob  - str. 145
Kapitola 3 Předmět daně z příjmů právnických osob - str. 146
3.1 Co je a co není předmětem daně - str. 146
3.2 Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků - str. 149
3.3 Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků  - str. 150
Kapitola 4 Osvobození od daně z příjmů právnických osob - str. 151
4.1 Osvobození od daně  - str. 151
4.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 158
Kapitola 5 Zdaňovací období  - str. 159
5.1 Vymezení zdaňovacího období  - str. 159
Kapitola 6 Výpočet daně z příjmů právnických osob  - str. 162
6.1 Základ daně z příjmů právnických osob  - str. 162
6.2 Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob - str. 163
6.3 Samostatný základ daně - str. 165
6.4 Sazba a výpočet daně z příjmů právnických osob - str. 166
Kapitola 7 Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení a opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti  - str. 167
7.1 Převod obchodního závodu na obchodní korporaci - str. 167
7.2 Výměna podílů - str. 168
7.3 Fúze a rozdělení obchodních korporací - str. 169
7.4 Opatření ZDP proti vyhýbání se daňové povinnosti  - str. 172
Kapitola 8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 8.1 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
za zdaňovací období - str. 175
8.2 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání - str. 176
8.3 Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob  - str. 177
8.4 Výjimka z oznamovací povinnosti - str. 177
8.5 Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 178
Kapitola 9 Placení daně z příjmů právnických osob - str. 178
9.1 Splatnost daně z příjmů právnických osob - str. 178
9.2 Způsob placení daně z příjmů právnických osob - str. 179
9.3 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 179
Část III Daňové a nedaňové výdaje, úpravy daňového základu
Díl I Daňové výdaje (náklady)
Kapitola 1 Pojistné, odvody, ostatní platby ze zákona, daně, poplatky  - str. 183
1.1 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění z mezd - str. 183
1.2 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění u poplatníků daně z příjmů fyzických osob  - str. 184
1.3 Pojistné ostatní - str. 188
1.4 Odvod při nezaměstnání povinného podílu občanů se zdravotním postižením  - str. 189
1.5 Daně a poplatky, povinnosti ze zákona - str. 190
1.6 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě  - str. 194
Kapitola 2 Rezervy a opravné položky - str. 195
2.1 Obecné vymezení, zásady tvorby - str. 195
2.2 Rezervy  - str. 196
2.3 Opravné položky k pohledávkám - str. 200
Kapitola 3 Výdaje ve spojitosti s pohledávkami - str. 204
3.1 Obecné principy stanovení výdajů ve spojitosti s pohledávkami  - str. 204
3.2 Odpis pohledávky - str. 204
3.3 Postoupení pohledávky - str. 206
3.4 Smluvní pokuty a penále - str. 207
Kapitola 4 Výdaje na pracovní cesty - str. 209
4.1 Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců - str.  209
4.1.1 Obecné vymezení náhrad cestovních výdajů - str. 209
4.1.2 Stravné v tuzemsku - str. 210
4.1.3 Stravné v zahraničí - str.  212
4.1.4 Jízdní náhrady - str. 216
4.1.5 Ostatní náhrady cestovních výdajů - str. 218
4.1.6 Speciální případy náhrad cestovních výdajů  - str. 220
4.2 Cestovní náhrady v ostatních případech - str. 221
4.3 Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem - str. 222
Kapitola 5 Pracovní a sociální podmínky zaměstnanců - str. 226
5.1 Závodní stravování  - str.  226
5.1.1 Obecné principy pro poskytování závodního stravování  - str. 226
5.1.2 Neorganizované stravování - str. 228
5.1.3 Vlastní stravovací zařízení - str. 228
5.1.4 Stravování zajišťované prostřednictvím jiného subjektu - str. 229
5.2 Další výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky - str. 231
Kapitola 6 Ostatní případy konkrétních daňových výdajů (nákladů) - str. 234
6.1 Příspěvky právnickým osobám - str. 234
6.2 Odstupné za uvolnění bytu nebo bytové jednotky  - str. 236
6.3 Smluvní sankce, pokuty a úroky  - str. 236
6.4 Výdaje na slevové karty - str. 237
6.5 Výdaje (náklady) vynaložené ve společenském zájmu - str. 237
6.6 Povinné výdaje (náklady) podle zvláštních předpisů  - str. 238
6.7 Škody a manka - str. 238
6.8 Likvidace nepotřebných zásob - str. 239
6.9 Další nerozlišené konkrétní výdaje (náklady)  - str.  240
Kapitola 7 Daňové výdaje (náklady) vymezené zákonem obecně - str. 241
7.1 Obecné principy posuzování daňových výdajů (nákladů) - str. 241
7.2 Příklady obecně vymezených výdajů - str. 242
Díl 2 Nedaňové výdaje (náklady)
Kapitola 1 Shrnutí problematiky nedaňových výdajů (nákladů) - str. 245
1.1 Obecné principy vymezení nedaňových výdajů (nákladů - str. 245
1.2 Výdaje při uplatňování výdajů procentem z příjmů  - str. 246
1.3 Limitované výdaje (náklady)  - str. 246
1.4 Nedaňové výdaje (náklady) v souvislosti s pořizováním majetku  - str. 247
Kapitola 2 Úroky a jiné finanční náklady - str. 249
2.1 Finanční náklady při nízké kapitalizaci - str. 249
2.2 Úroky z posečkané částky - str. 252
2.3 Ostatní případy - str. 252
Kapitola 3 Vlastní kapitál a daně - str. 253
3.1 Nedaňové náklady spojené s vlastním kapitálem - str.  253
3.2 Daně zaplacené za jiného poplatníka - str. 253
Kapitola 4 Sankce a tresty podle právních předpisů - str.  254
Kapitola 5 Další vybrané nedaňové výdaje (náklady) - str. 255
5.1 Reprezentace a dary - str. 255
5.2 Pohledávky, opravné položky a odpisy pohledávek - str. 256
5.3 Oceňovací rozdíl a goodwill - str. 256
5.4 Dílčí platba příspěvku na likvidaci solárních panelů - str. 257
Díl 3 Položky upravující základ daně
Kapitola 1 Úprava základu daně - str. 259
1.1 Obecné zásady stanovení základu daně - str. 259
1.2 Položky, o které se základ daně sníží - str. 261
1.3 Položky, o které lze základ daně snížit - str. 262
1.4 Položky, které se do základu daně nezahrnou - str. 264
1.5 Položky, o které se základ daně zvýší  - str. 266
1.6 Úpravy základu daně u spojených osob - str. 270
1.7 Úpravy základu daně v ostatních speciálních případech - str. 272
Kapitola 2 Snížení základu daně u fyzických osob (mimo dary) - str. 274
2.1 Obecně ke snížení základu daně - str. 274
2.2 Úroky ze stavebního spoření, hypotečních úvěrů a jim podobných produktů - str. 274
2.3 Spoření na penzi - str. 276
2.4 Soukromé životní pojištění - str. 277
2.5 Příspěvek odborové organizaci - str. 278
2.6 Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 278
Kapitola 3 Odčitatelné položky - str. 278
3.1 Obecné možnosti odpočtu  - str. 278
3.2 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 279
3.3 Odpočet na podporu odborného vzdělávání  - str. 282
Kapitola 4 Bezúplatná plnění (dary)  - str. 284
4.1 Obecné předpoklady pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů)  - str. 284
4.2 Okruh příjemců a účel poskytnutí bezúplatného plnění - str. 285
4.3 Poskytnutí bezúplatných plnění u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti  - str. 286
Kapitola 5 Odpočet ztráty z předchozích období - str. 287
5.1 Dokdy lze ztrátu uplatnit  - str. 287
5.2 Daňová ztráta  - str. 287
5.3 Uplatnění daňové ztráty u fyzické osoby - str. 289
5.4 Uplatnění daňové ztráty u právnické osoby  - str. 290
Kapitola 6 Aplikace snížení základu daně - str. 291
Díl 4 Položky snižující daň, zápočet záloh a daní zaplacených v zahraničí
Kapitola 1 Slevy na dani - str. 292
1.1 Přehled slev na dani z příjmů  - str. 292
1.2 Slevy na zaměstnance se zdravotním postižením - str. 292
1.2.1 Možnosti slevy na zaměstnance se zdravotním postižením  - str. 292
1.2.2 Případy, kdy období spadá do jednoho kalendářního roku - str. 293
1.2.3 Případy, kdy období spadá do více kalendářních roků - str. 295
1.2.4 Výpočet ve speciálních případech, výjimky - str. 295
Kapitola 2 Investiční pobídky - str. 296
2.1 Podmínky pro získání slevy - str. 296
2.2 Výše slevy pro nového investora - str. 297
2.3 Výše slevy pro existující podnikatelský subjekt  - str. 298
2.4 Předčasné ukončení čerpání slevy - str. 299
2.5 Nedodržení podmínek pro slevy - str. 300
Kapitola 3 Osobní slevy na dani u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 301
3.1 Sleva na dani na poplatníka - str. 301
3.2 Sleva na dani na invaliditu a na studenta - str. 301
3.3 Sleva na dani na manžela (manželku) a jeho (její) invaliditu - str. 302
3.4 Sleva za umístění dítěte  - str. 303
3.5 Sleva na evidenci tržeb  - str. 304
Kapitola 4 Daňové zvýhodnění (daňový bonus)  - str. 305
4.1 Obecné podmínky pro poskytnutí daňového zvýhodnění - str. 305
4.2 Způsob aplikace - str. 307
4.3 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) u zaměstnance - str. 308
Kapitola 5 Daň zaplacená v zahraničí - str. 309
5.1 Obecné principy zohlednění daně zaplacené v zahraničí - str. 309
5.2 Principy vyloučení dvojího zdanění - str. 311
5.2.1 Metody zápočtu - str. 311
5.2.2 Metody vynětí - str. 311
5.2.3 Speciální případy - str. 312
Kapitola 6 Daň (záloha na daň) zaplacená v tuzemsku - str. 313
Část IV Majetek a zásoby
Díl I Hmotný majetek

Kapitola 1 Obsahové vymezení hmotného majetku  - str. 315
1.1 Samostatné hmotné movité věci - str. 316
1.2 Soubory hmotných movitých věcí - str. 319
1.3 Stavby, budovy, domy a jednotky - str. 320
1.4 Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 322
1.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 324
1.6 Jiný majetek  - str. 325
Kapitola 2 Odpisování hmotného majetku  - str. 328
2.1 Základní principy odpisování hmotného majetku - str. 328
2.2 Pokračování v odpisování započatém původním odpisovatelem - str. 332
2.3 Vstupní cena hmotného majetku - str. 335
2.4 Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin - str. 341
Kapitola 3 Způsoby odpisování hmotného majetku - str. 343
3.1 Základní postupy při odpisování hmotného majetku - str. 343
3.2 Rovnoměrný způsob odpisování hmotného majetku  - str. 346
3.3 Zrychlený způsob odpisování hmotného majetku - str. 350
3.4 Ostatní způsoby odpisování hmotného majetku - str. 353
Kapitola 4 Technické zhodnocení u hmotného majetku odpisovaného - str. 355
4.1 Obecné principy technického zhodnocení - str. 355
4.2 Odpisování technického zhodnocení vlastníkem  - str. 359
4.3 Odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo uživatelem - str. 363
4.4 Specifické případy technického zhodnocení - str. 366
Kapitola 5 Odpisování hmotného majetku ve speciálních případech - str. 369
Kapitola 6 Vyřazení hmotného majetku odpisovaného  - str. 370
6.1 Prodej hmotného majetku - str. 371
6.2 Likvidace hmotného majetku - str. 373
6.3 Vyřazení hmotného majetku z důvodu škody - str. 375
6.4 Ostatní případy vyřazení hmotného majetku - str. 376
Kapitola 7 Hmotný majetek neodpisovaný - str. 380
Kapitola 8 Technické zhodnocení hmotného majetku neodpisovaného - str.  386
Kapitola 9 Vyřazení hmotného majetku neodpisovaného - str. 386
Kapitola 10 Opravy a údržba hmotného majetku - str. 389
10.1 Obecné principy oprav a údržby  - str. 389
10.2 Opravy hmotného majetku prováděné nájemcem - str. 392
10.3 Ostatní případy oprav hmotného majetku - str. 393
Díl 2 Nehmotný majetek
Kapitola 1 Obsahové vymezení nehmotného majetku - str. 395
Kapitola 2 Odpisování nehmotného majetku - str. 399
2.1 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného do 31. 12. 2000 - str. 400
2.2 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 - str. 400
2.3 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2004 - str. 401
Kapitola 3 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 403
Kapitola 4 Vyřazení nehmotného majetku - str. 406
Díl 3 Finanční majetek
Kapitola 1 Vymezení finančního majetku - str. 408
Kapitola 2 Akcie - str. 409
2.1 Obecné principy - str. 409
2.2 Nabytí akcií, ocenění - str. 410
2.3 Zvýšení, snížení reálné hodnoty akcie - str. 411
2.4 Pozbytí akcií (prodej, převod, ztráta) a související daňový režim - str. 413
Kapitola 3 Ostatní účasti (podíly) na obchodních společnostech a družstvech - str. 414
3.1 Obecné principy ostatních účastí (podílů) - str. 414
3.2 Nabytí podílu a jeho ocenění - str. 415
3.3 Zvýšení, snížení hodnoty podílu - str. 417
3.4 Pozbytí podílu  - str. 417
Kapitola 4 Deriváty - str. 418
Kapitola 5 Směnky - str.  423
5.1 Obecné principy směnek  - str. 423
5.2 Nabytí směnky  - str. 423
5.3 Pozbytí směnky - str. 425
Kapitola 6 Obchodní závod - str.  425
6.1 Obecné principy  - str. 425
6.2 Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího  - str. 426
6.3 Prodej obchodního závodu z pohledu kupujícího . . . . . . . . . . 429
Díl 4 Drobný majetek, zásoby
Kapitola 1 Drobný hmotný majetek - str.  432
Kapitola 2 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - str. 434
Kapitola 3 Zásoby - str. 436
3.1 Obecné principy zásob - str. 436
3.2 Materiál  - str. 439
3.3 Zboží  - str. 441
3.4 Nedokončená výroba - str. 442
Díl 5 Užívání majetku jiného vlastníka
Kapitola 1 Nájem a pacht majetku  - str. 444
Kapitola 2 Finanční leasing - str. 447
Kapitola 3 Bezplatné užívání cizího majetku  - str. 454
Příloha 1 Formuláře týkající se daně z příjmů  - str. 457
1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a žádost o roční zúčtování záloh
a daňového zvýhodnění  - str. 457
1.2 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň  - str. 463
1.3 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str.  466
1.4 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  - str. 469
1.5 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob - str. 486
1.6 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 493
1.7 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u zaměstnance - str. 505
1.8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 509
1.9 Přiznání k dani z příjmů právnických osob – veřejně prospěšný poplatník - str.  526
1.10 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění - str. 536
1.11 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní  - str. 538
Příloha 2 Sazby stravného při pracovní cestě v České republice, sazby základních náhrad jízdních výdajů a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2020 - str. 540
Příloha 3 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2020 - str. 541
Rejstřík - str. 547

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2021

Daňové zákony 2021

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2021. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny přinesl tzv. daňový balíček do zákona o daních z příjmů. V této publikaci jsou obsaženy pouze ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

ÚZ č. 1405 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 dochází k jedné z největších změn zákona o daních z příjmů – zavádí se tzv. daňový balíček; umožňuje se zdaňování paušální daní; provádějí se úpravy v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitostí. Změnil se také zákon o rezervách, dále byl vydán souhrnný zákon o ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

Průvodce zákonem o daních z příjmů pro OSVČ

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se snaží o ucelený pohled na problematiku daně z příjmů u OSVČ, přesněji u osob zdaňujících svůj příjem podle § 7 ZDP. Novinky, které přinesl daňový balíček pro rok 2021 Velký důraz je věnován novinkám, které přinesl daňový balíček pro rok 2021, např. nové koncepci ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková - Wolters Kluwer, a. s.

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2021

Daňová evidence podnikatelů 2021

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2020 i 2021. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2021

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2021. Stejně podrobně se ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2021

Daňové a nedaňové náklady 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2021

Zcela legální daňové triky 2021

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020. Zapracovány všechny aktuální změny Reaguje na všechny změny, k nimž ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.