Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z příjmů 2020

Meritum - Daň z příjmů 2020

meritum Daň z příjmů 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:
•daň z příjmů fyzických osob,
•daň z příjmů právnických osob,
•daňové výdaje (náklady),
•majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 16. 6. 2020.

Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2020 vybíráme:
•stanovení limitu pro daňové osvobození výher z hazardních her a cen z účtenkové loterie,
•uplatnění osvobození od daně u ošetřovného pro OSVČ a u kompenzačních bonusů pro OSVČ a společníky s. r. o.,
•změny v úpravách základu daně v návaznosti na novou právní úpravu rezerv v pojišťovnictví,
•změny týkající se náhrad cestovních výdajů,
•změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020,
•zvýšení limitu pro uplatnění solidárního zvýšení daně,
•rozšíření definice mateřské společnosti pro účely zákona o daních z příjmů,
•zavedení nového institutu zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback),
•nová možnost vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty,
•nový pokyn MF-17 k jednotnému postupu při uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje,
•hromadné prominutí sankcí za pozdní přiznání a zaplacení daně z příjmů za zdaňovací období roku 2019 a
•hromadné prominutí zálohy na daň z příjmů splatné k 15. 6. 2020.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 28. 8. 2020, 576 stran
ISBN: 978-80-7598-774-7

Cena: 760 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. XV
Zkratky a užité právní předpisy - str. XVI
Část I Daň z příjmů fyzických osob
Díl I Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Kapitola 1 Předmět daně z příjmů fyzických osob, základní pojmy - str. 1
1.1 Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob  - str. 1
1.2 Co není předmětem daně z příjmů fyzických osob - str. 2
1.3 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob (obecné principy) - str. 4
1.4 Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob - str. 5
1.5 Některé další pojmy - str. 7
Kapitola 2 Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob - str. 8
2.1 Osvobození úplatných příjmů  - str. 8
2.1.1 Osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí  - str. 8
2.1.2 Osvobození příjmů z prodeje movitých věcí - str. 11
2.1.3 Osvobození příjmů z úplatného převodu cenných papírů a podílů - str. 11
2.1.4 Vybrané ostatní osvobozené úplatné příjmy - str. 14
2.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 19
2.2.1 Osvobození bezúplatných příjmů z dědění - str. 19
2.2.2 Osvobození bezúplatných příjmů z darování - str. 19
2.2.3 Osvobození bezúplatných příjmů v podobě majetkového prospěchu  - str.  20
Kapitola 3 Povinnosti vůči správci daně - str. 21
3.1 Místní příslušnost fyzických osob - str. 21
3.2 Registrace k dani z příjmů fyzických osob  - str. 22
3.3 Kdy a co podat - str. 23
3.4 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 24
3.5 Daňové přiznání v insolvenčním řízení - str. 26
3.6 Daňové přiznání za zůstavitele - str. 26
3.7 Dodatečné daňové přiznání  - str.  27
3.8 Placení daně z příjmů fyzických osob - str. 28
3.9 Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob - str. 31
Kapitola 4 Jak se daň vypočítá - str. 32
4.1 Obecné schéma zdanění fyzické osoby - str. 32
4.2 Daňové sazby  - str. 34
4.3 Zvláštní sazba daně - str. 36
Kapitola 5 Kontrola ze strany správce daně  - str. 38
5.1 Kontrola, lhůty pro doměření - str. 38
5.2 Vybrané sankce ze strany správce daně - str. 40
Díl 2 Daň z příjmů OSVČ
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 43
1.1 Rozdělení příjmů OSVČ - str. 43
1.2 Princip stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 44
Kapitola 2 Vedení účetnictví - str. 45
2.1 Koho se vedení účetnictví týká  - str. 45
2.2 Odkazy na zákonné normy, které je nutno dodržet - str. 48
Kapitola 3 Daňová evidence  - str. 49
3.1 Koho se daňová evidence týká - str. 49
3.2 Základní principy - str. 49
3.3 Problematika přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci - str. 52
Kapitola 4 Daň stanovená paušální částkou - str. 53
4.1 Koho se daň stanovená paušální částkou týká - str. 53
4.2 Procesní postup - str. 54
4.3 Výhody a nevýhody stanovení daně paušální částkou - str. 56
Kapitola 5 Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 57
5.1 Koho se týkají daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 57
5.2 Způsob stanovení procentních výdajů  - str. 58
Kapitola 6 Společnost (bez právní osobnosti) - str. 59
6.1 Smluvní vztah - str. 59
6.2 Vklady (vnosy) do společnosti, majetek získaný činností - str. 60
6.3 Co a jak lze rozdělit - str. 61
Kapitola 7 Spolupracující osoby  - str. 62
7.1 Osoby, na které lze rozdělit příjmy a výdaje - str.  62
7.2 Co lze rozdělit, limit rozdělení - str. 63
7.3 Daňová registrace a související oznamovací povinnosti spolupracujících osob  - str. 64
7.4 Ostatní aspekty spolupráce (placení a rozdělení pojistného, zálohy) - str. 64
Kapitola 8 Další speciální ustanovení o zdanění příjmů OSVČ - str. 65
8.1 Postup u společníka veřejné obchodní společnosti - str. 65
8.2 Postup u komplementáře komanditní společnosti  - str. 66
8.3 Speciální ustanovení pro příjmy autorů  - str. 66
Kapitola 9 Ukončení samostatné činnosti - str. 67
Díl 3 Daň z příjmů zaměstnanců
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů zaměstnanců - str. 69
1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti  - str.  69
1.2 Nepeněžní příjmy - str. 70
1.3 Princip zdanění - str. 71
1.4 Pojistné z mezd - str.  75
Kapitola 2 Kdo daň platí - str. 76
2.1 Zaměstnanec, zaměstnavatel - str. 76
2.2 Zahraniční zaměstnavatel - str. 77
Kapitola 3 Co není předmětem daně, paušální náhrady - str. 78
3.1 Obecně k tomu, co není předmětem daně - str. 78
3.2 Náhrady cestovních výdajů - str. 78
3.3 Ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení - str. 80
3.4 Zálohy poskytnuté zaměstnanci, náhrada výdajů  - str. 81
3.5 Náhrady za vlastní nářadí - str. 81
3.6 Vytváření pracovních podmínek zaměstnavatelem - str. 82
3.7 Paušalizace náhrad - str. 82
Kapitola 4 Osvobození od daně  - str. 83
4.1 Obecně k osvobozeným příjmům zaměstnance - str. 83
4.2 Vzdělávání zaměstnanců - str. 83
4.3 Stravování zaměstnanců, poskytování nápojů - str. 84
4.4 Plnění z fondů, ze zisku nebo jako nedaňový náklad  - str. 85
4.5 Zápůjčky zaměstnancům - str. 87
4.6 Příspěvek na spoření na penzi a soukromé životní pojištění - str. 87
4.7 Přechodné ubytování  - str. 89
4.8 Ostatní osvobozená plnění - str. 89
Kapitola 5 Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň) - str. 90
5.1 Koho se srážková daň týká - str. 90
5.2 Princip stanovení srážkové daně - str. 91
5.3 Výhody a nevýhody, roční zúčtování  - str. 93
Kapitola 6 Vybírání daně srážením záloh - str. 94
6.1 Výpočet měsíčních záloh  - str. 94
6.2 Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani - str. 96
6.3 Povinnost odvodu záloh - str. 97
Kapitola 7 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str. 98
7.1 Koho se týká  - str. 98
7.2 Co podepsat a doložit  - str. 99
7.3 Způsob provedení ročního zúčtování - str. 99
Kapitola 8 Povinnosti zaměstnavatele - str. 100
8.1 Základní povinnosti zaměstnavatele  - str. 100
8.2 Roční vyúčtování  - str. 100
8.3 Další povinnosti plátce - str. 102
Kapitola 9 Kontrola - str. 103
9.1 Způsob prokazování nezdanitelných částek, slev a zvýhodnění - str. 103
9.2 Prokázání nezdanitelných částí základu daně - str. 104
9.3 Prokázání slev na dani - str. 105
9.4 Prokázání daňového zvýhodnění - str. 106
9.5 Možnosti při chybně sražené dani nebo chybně vyplaceném daňovém bonusu - str. 107
Kapitola 10 Postup ve vybraných případech - str. 109
10.1 Zdaňování příjmů při zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 109
10.2 Zdaňování příjmů při zaměstnávání cizinců - str. 110
Díl 4 Daň z příjmů z kapitálového majetku
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z kapitálového majetku - str. 111
1.1 Vymezení příjmů z kapitálového majetku - str. 111
1.2 Příjem ze spoření na penzi  - str. 112
1.3 Plnění a jiný příjem ze soukromého životního pojištění - str. 112
Kapitola 2 Zdanění příjmů z kapitálového majetku - str. 113
2.1 Princip zdanění - str. 113
2.2 Zdanění v dílčím základu daně - str. 114
2.3 Zdanění zvláštní sazbou daně  - str. 114
2.4 Zdanění v případě manželů - str. 114
Díl 5 Daň z příjmů z nájmu
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z nájmu - str. 115
1.1 Vymezení příjmů z nájmu - str. 115
1.2 Příjmy z nájmu v případě spoluvlastnictví  - str. 116
1.3 Nepeněžní příjmy v případě nájmu - str. 117
1.4 Příjem z pachtu obchodního závodu  - str. 119
Kapitola 2 Zdanění příjmů z nájmu - str. 120
2.1 Základ daně u příjmů z nájmu - str. 120
2.2 Vykazování příjmů a výdajů - str. 120
2.2.1 Uplatňování skutečných výdajů bez vedení účetnictví - str. 121
2.2.2 Vedení účetnictví - str. 121
2.2.3 Výdaje procentem z příjmů - str. 122
Díl 6 Daň z ostatních příjmů
Kapitola 1 Obecné principy stanovení základu daně z ostatních příjmů  - str. 123
1.1 Příležitostné příjmy  - str.  123
1.2 Převod věcí  - str. 124
1.3 Převod účasti na obchodní korporaci - str. 125
1.4 Zděděná práva - str. 125
1.5 Výživné, důchody, renta, výsluhy - str.  126
1.6 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl - str. 126
1.7 Příjem z rozpuštění rezervního fondu - str. 128
1.8 Výhry a ceny - str. 128
1.9 Ukončení účasti na osobní společnosti - str. 130
1.10 Převod jmění nebo vypořádání - str. 130
1.11 Jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění - str. 130
1.12 Ostatní příjmy – bezúplatné - str. 131
1.13 Porušení podmínek pro nezdanitelné části základu daně - str. 131
Kapitola 2 Zdanění ostatních příjmů - str. 132
2.1 Základ daně u ostatních příjmů - str. 132
2.2 Zdanění ostatních příjmů u manželů  - str. 134
2.3 Zdanění zvláštní sazbou - str. 134
2.4 Osvobození ostatních příjmů od daně  - str. 135
Část II Daň z příjmů právnických osob
Kapitola 1 Vymezení právnických osob - str. 137
1.1 Právnické osoby podle občanského zákoníku - str. 137
1.2 Obchodní korporace - str. 139
Kapitola 2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob  - str. 140
2.1 Vymezení poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 140
2.2 Veřejně prospěšný poplatník - str. 141
2.3 Základní investiční fond - str. 143
2.4 Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 144
2.5 Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob  - str. 145
Kapitola 3 Předmět daně z příjmů právnických osob - str. 146
3.1 Co je a co není předmětem daně - str. 146
3.2 Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků - str. 149
3.3 Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků  - str. 150
Kapitola 4 Osvobození od daně z příjmů právnických osob - str. 151
4.1 Osvobození od daně  - str. 151
4.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 158
Kapitola 5 Zdaňovací období  - str. 159
5.1 Vymezení zdaňovacího období  - str. 159
Kapitola 6 Výpočet daně z příjmů právnických osob  - str. 162
6.1 Základ daně z příjmů právnických osob  - str. 162
6.2 Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob - str. 163
6.3 Samostatný základ daně - str. 165
6.4 Sazba a výpočet daně z příjmů právnických osob - str. 166
Kapitola 7 Společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení a opatření proti vyhýbání se daňové povinnosti  - str. 167
7.1 Převod obchodního závodu na obchodní korporaci - str. 167
7.2 Výměna podílů - str. 168
7.3 Fúze a rozdělení obchodních korporací - str. 169
7.4 Opatření ZDP proti vyhýbání se daňové povinnosti  - str. 172
Kapitola 8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob 8.1 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob
za zdaňovací období - str. 175
8.2 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání - str. 176
8.3 Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob  - str. 177
8.4 Výjimka z oznamovací povinnosti - str. 177
8.5 Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 178
Kapitola 9 Placení daně z příjmů právnických osob - str. 178
9.1 Splatnost daně z příjmů právnických osob - str. 178
9.2 Způsob placení daně z příjmů právnických osob - str. 179
9.3 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 179
Část III Daňové a nedaňové výdaje, úpravy daňového základu
Díl I Daňové výdaje (náklady)
Kapitola 1 Pojistné, odvody, ostatní platby ze zákona, daně, poplatky  - str. 183
1.1 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění z mezd - str. 183
1.2 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění u poplatníků daně z příjmů fyzických osob  - str. 184
1.3 Pojistné ostatní - str. 188
1.4 Odvod při nezaměstnání povinného podílu občanů se zdravotním postižením  - str. 189
1.5 Daně a poplatky, povinnosti ze zákona - str. 190
1.6 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě  - str. 194
Kapitola 2 Rezervy a opravné položky - str. 195
2.1 Obecné vymezení, zásady tvorby - str. 195
2.2 Rezervy  - str. 196
2.3 Opravné položky k pohledávkám - str. 200
Kapitola 3 Výdaje ve spojitosti s pohledávkami - str. 204
3.1 Obecné principy stanovení výdajů ve spojitosti s pohledávkami  - str. 204
3.2 Odpis pohledávky - str. 204
3.3 Postoupení pohledávky - str. 206
3.4 Smluvní pokuty a penále - str. 207
Kapitola 4 Výdaje na pracovní cesty - str. 209
4.1 Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců - str.  209
4.1.1 Obecné vymezení náhrad cestovních výdajů - str. 209
4.1.2 Stravné v tuzemsku - str. 210
4.1.3 Stravné v zahraničí - str.  212
4.1.4 Jízdní náhrady - str. 216
4.1.5 Ostatní náhrady cestovních výdajů - str. 218
4.1.6 Speciální případy náhrad cestovních výdajů  - str. 220
4.2 Cestovní náhrady v ostatních případech - str. 221
4.3 Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem - str. 222
Kapitola 5 Pracovní a sociální podmínky zaměstnanců - str. 226
5.1 Závodní stravování  - str.  226
5.1.1 Obecné principy pro poskytování závodního stravování  - str. 226
5.1.2 Neorganizované stravování - str. 228
5.1.3 Vlastní stravovací zařízení - str. 228
5.1.4 Stravování zajišťované prostřednictvím jiného subjektu - str. 229
5.2 Další výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky - str. 231
Kapitola 6 Ostatní případy konkrétních daňových výdajů (nákladů) - str. 234
6.1 Příspěvky právnickým osobám - str. 234
6.2 Odstupné za uvolnění bytu nebo bytové jednotky  - str. 236
6.3 Smluvní sankce, pokuty a úroky  - str. 236
6.4 Výdaje na slevové karty - str. 237
6.5 Výdaje (náklady) vynaložené ve společenském zájmu - str. 237
6.6 Povinné výdaje (náklady) podle zvláštních předpisů  - str. 238
6.7 Škody a manka - str. 238
6.8 Likvidace nepotřebných zásob - str. 239
6.9 Další nerozlišené konkrétní výdaje (náklady)  - str.  240
Kapitola 7 Daňové výdaje (náklady) vymezené zákonem obecně - str. 241
7.1 Obecné principy posuzování daňových výdajů (nákladů) - str. 241
7.2 Příklady obecně vymezených výdajů - str. 242
Díl 2 Nedaňové výdaje (náklady)
Kapitola 1 Shrnutí problematiky nedaňových výdajů (nákladů) - str. 245
1.1 Obecné principy vymezení nedaňových výdajů (nákladů - str. 245
1.2 Výdaje při uplatňování výdajů procentem z příjmů  - str. 246
1.3 Limitované výdaje (náklady)  - str. 246
1.4 Nedaňové výdaje (náklady) v souvislosti s pořizováním majetku  - str. 247
Kapitola 2 Úroky a jiné finanční náklady - str. 249
2.1 Finanční náklady při nízké kapitalizaci - str. 249
2.2 Úroky z posečkané částky - str. 252
2.3 Ostatní případy - str. 252
Kapitola 3 Vlastní kapitál a daně - str. 253
3.1 Nedaňové náklady spojené s vlastním kapitálem - str.  253
3.2 Daně zaplacené za jiného poplatníka - str. 253
Kapitola 4 Sankce a tresty podle právních předpisů - str.  254
Kapitola 5 Další vybrané nedaňové výdaje (náklady) - str. 255
5.1 Reprezentace a dary - str. 255
5.2 Pohledávky, opravné položky a odpisy pohledávek - str. 256
5.3 Oceňovací rozdíl a goodwill - str. 256
5.4 Dílčí platba příspěvku na likvidaci solárních panelů - str. 257
Díl 3 Položky upravující základ daně
Kapitola 1 Úprava základu daně - str. 259
1.1 Obecné zásady stanovení základu daně - str. 259
1.2 Položky, o které se základ daně sníží - str. 261
1.3 Položky, o které lze základ daně snížit - str. 262
1.4 Položky, které se do základu daně nezahrnou - str. 264
1.5 Položky, o které se základ daně zvýší  - str. 266
1.6 Úpravy základu daně u spojených osob - str. 270
1.7 Úpravy základu daně v ostatních speciálních případech - str. 272
Kapitola 2 Snížení základu daně u fyzických osob (mimo dary) - str. 274
2.1 Obecně ke snížení základu daně - str. 274
2.2 Úroky ze stavebního spoření, hypotečních úvěrů a jim podobných produktů - str. 274
2.3 Spoření na penzi - str. 276
2.4 Soukromé životní pojištění - str. 277
2.5 Příspěvek odborové organizaci - str. 278
2.6 Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 278
Kapitola 3 Odčitatelné položky - str. 278
3.1 Obecné možnosti odpočtu  - str. 278
3.2 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 279
3.3 Odpočet na podporu odborného vzdělávání  - str. 282
Kapitola 4 Bezúplatná plnění (dary)  - str. 284
4.1 Obecné předpoklady pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů)  - str. 284
4.2 Okruh příjemců a účel poskytnutí bezúplatného plnění - str. 285
4.3 Poskytnutí bezúplatných plnění u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti  - str. 286
Kapitola 5 Odpočet ztráty z předchozích období - str. 287
5.1 Dokdy lze ztrátu uplatnit  - str. 287
5.2 Daňová ztráta  - str. 287
5.3 Uplatnění daňové ztráty u fyzické osoby - str. 289
5.4 Uplatnění daňové ztráty u právnické osoby  - str. 290
Kapitola 6 Aplikace snížení základu daně - str. 291
Díl 4 Položky snižující daň, zápočet záloh a daní zaplacených v zahraničí
Kapitola 1 Slevy na dani - str. 292
1.1 Přehled slev na dani z příjmů  - str. 292
1.2 Slevy na zaměstnance se zdravotním postižením - str. 292
1.2.1 Možnosti slevy na zaměstnance se zdravotním postižením  - str. 292
1.2.2 Případy, kdy období spadá do jednoho kalendářního roku - str. 293
1.2.3 Případy, kdy období spadá do více kalendářních roků - str. 295
1.2.4 Výpočet ve speciálních případech, výjimky - str. 295
Kapitola 2 Investiční pobídky - str. 296
2.1 Podmínky pro získání slevy - str. 296
2.2 Výše slevy pro nového investora - str. 297
2.3 Výše slevy pro existující podnikatelský subjekt  - str. 298
2.4 Předčasné ukončení čerpání slevy - str. 299
2.5 Nedodržení podmínek pro slevy - str. 300
Kapitola 3 Osobní slevy na dani u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 301
3.1 Sleva na dani na poplatníka - str. 301
3.2 Sleva na dani na invaliditu a na studenta - str. 301
3.3 Sleva na dani na manžela (manželku) a jeho (její) invaliditu - str. 302
3.4 Sleva za umístění dítěte  - str. 303
3.5 Sleva na evidenci tržeb  - str. 304
Kapitola 4 Daňové zvýhodnění (daňový bonus)  - str. 305
4.1 Obecné podmínky pro poskytnutí daňového zvýhodnění - str. 305
4.2 Způsob aplikace - str. 307
4.3 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) u zaměstnance - str. 308
Kapitola 5 Daň zaplacená v zahraničí - str. 309
5.1 Obecné principy zohlednění daně zaplacené v zahraničí - str. 309
5.2 Principy vyloučení dvojího zdanění - str. 311
5.2.1 Metody zápočtu - str. 311
5.2.2 Metody vynětí - str. 311
5.2.3 Speciální případy - str. 312
Kapitola 6 Daň (záloha na daň) zaplacená v tuzemsku - str. 313
Část IV Majetek a zásoby
Díl I Hmotný majetek

Kapitola 1 Obsahové vymezení hmotného majetku  - str. 315
1.1 Samostatné hmotné movité věci - str. 316
1.2 Soubory hmotných movitých věcí - str. 319
1.3 Stavby, budovy, domy a jednotky - str. 320
1.4 Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 322
1.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 324
1.6 Jiný majetek  - str. 325
Kapitola 2 Odpisování hmotného majetku  - str. 328
2.1 Základní principy odpisování hmotného majetku - str. 328
2.2 Pokračování v odpisování započatém původním odpisovatelem - str. 332
2.3 Vstupní cena hmotného majetku - str. 335
2.4 Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin - str. 341
Kapitola 3 Způsoby odpisování hmotného majetku - str. 343
3.1 Základní postupy při odpisování hmotného majetku - str. 343
3.2 Rovnoměrný způsob odpisování hmotného majetku  - str. 346
3.3 Zrychlený způsob odpisování hmotného majetku - str. 350
3.4 Ostatní způsoby odpisování hmotného majetku - str. 353
Kapitola 4 Technické zhodnocení u hmotného majetku odpisovaného - str. 355
4.1 Obecné principy technického zhodnocení - str. 355
4.2 Odpisování technického zhodnocení vlastníkem  - str. 359
4.3 Odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo uživatelem - str. 363
4.4 Specifické případy technického zhodnocení - str. 366
Kapitola 5 Odpisování hmotného majetku ve speciálních případech - str. 369
Kapitola 6 Vyřazení hmotného majetku odpisovaného  - str. 370
6.1 Prodej hmotného majetku - str. 371
6.2 Likvidace hmotného majetku - str. 373
6.3 Vyřazení hmotného majetku z důvodu škody - str. 375
6.4 Ostatní případy vyřazení hmotného majetku - str. 376
Kapitola 7 Hmotný majetek neodpisovaný - str. 380
Kapitola 8 Technické zhodnocení hmotného majetku neodpisovaného - str.  386
Kapitola 9 Vyřazení hmotného majetku neodpisovaného - str. 386
Kapitola 10 Opravy a údržba hmotného majetku - str. 389
10.1 Obecné principy oprav a údržby  - str. 389
10.2 Opravy hmotného majetku prováděné nájemcem - str. 392
10.3 Ostatní případy oprav hmotného majetku - str. 393
Díl 2 Nehmotný majetek
Kapitola 1 Obsahové vymezení nehmotného majetku - str. 395
Kapitola 2 Odpisování nehmotného majetku - str. 399
2.1 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného do 31. 12. 2000 - str. 400
2.2 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003 - str. 400
2.3 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2004 - str. 401
Kapitola 3 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str. 403
Kapitola 4 Vyřazení nehmotného majetku - str. 406
Díl 3 Finanční majetek
Kapitola 1 Vymezení finančního majetku - str. 408
Kapitola 2 Akcie - str. 409
2.1 Obecné principy - str. 409
2.2 Nabytí akcií, ocenění - str. 410
2.3 Zvýšení, snížení reálné hodnoty akcie - str. 411
2.4 Pozbytí akcií (prodej, převod, ztráta) a související daňový režim - str. 413
Kapitola 3 Ostatní účasti (podíly) na obchodních společnostech a družstvech - str. 414
3.1 Obecné principy ostatních účastí (podílů) - str. 414
3.2 Nabytí podílu a jeho ocenění - str. 415
3.3 Zvýšení, snížení hodnoty podílu - str. 417
3.4 Pozbytí podílu  - str. 417
Kapitola 4 Deriváty - str. 418
Kapitola 5 Směnky - str.  423
5.1 Obecné principy směnek  - str. 423
5.2 Nabytí směnky  - str. 423
5.3 Pozbytí směnky - str. 425
Kapitola 6 Obchodní závod - str.  425
6.1 Obecné principy  - str. 425
6.2 Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího  - str. 426
6.3 Prodej obchodního závodu z pohledu kupujícího . . . . . . . . . . 429
Díl 4 Drobný majetek, zásoby
Kapitola 1 Drobný hmotný majetek - str.  432
Kapitola 2 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - str. 434
Kapitola 3 Zásoby - str. 436
3.1 Obecné principy zásob - str. 436
3.2 Materiál  - str. 439
3.3 Zboží  - str. 441
3.4 Nedokončená výroba - str. 442
Díl 5 Užívání majetku jiného vlastníka
Kapitola 1 Nájem a pacht majetku  - str. 444
Kapitola 2 Finanční leasing - str. 447
Kapitola 3 Bezplatné užívání cizího majetku  - str. 454
Příloha 1 Formuláře týkající se daně z příjmů  - str. 457
1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a žádost o roční zúčtování záloh
a daňového zvýhodnění  - str. 457
1.2 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň  - str. 463
1.3 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str.  466
1.4 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  - str. 469
1.5 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob - str. 486
1.6 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 493
1.7 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u zaměstnance - str. 505
1.8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 509
1.9 Přiznání k dani z příjmů právnických osob – veřejně prospěšný poplatník - str.  526
1.10 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění - str. 536
1.11 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní  - str. 538
Příloha 2 Sazby stravného při pracovní cestě v České republice, sazby základních náhrad jízdních výdajů a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2020 - str. 540
Příloha 3 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2020 - str. 541
Rejstřík - str. 547

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1388 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

V průběhu prázdnin nabyly účinnosti další novely některých zákonů. Především se již počtvrté změnil zákon o kompenzačním bonusu, který má už celkem 26 novelizačních bodů – poslední změny se týkají společníků s. r. o. a dále osob pracujících na dohodu. Ke změnám došlo také u zákona o ...

Cena: 155 KčKOUPIT

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2020

Daňové a nedaňové náklady 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.