Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z příjmů 2019

Meritum - Daň z příjmů 2019

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:
•daň z příjmů fyzických osob,
•daň z příjmů právnických osob,
•daňové výdaje,
•majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 4. 2019.

Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2019 vybíráme:
•snížení limitu příjmů pro uplatnění výdajů v procentní výši z dosažených příjmů,
•zvýšení limitu příjmů ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně (sjednocení s částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenské pojištění),
•změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019,
•změny v návaznosti na zrušení tzv. karenční doby od 1. 7. 2019,
•zvýšení limitu pro uplatnění solidárního zvýšení daně,
•změna ve výpočtu tzv. superhrubého příjmu u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku,
•rozšíření náležitostí mzdového listu o povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd,
•změny v pravidlech pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj,
•nová povinnost pro plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,
•nová definice základního investičního fondu.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 5. 2019, 576 stran
ISBN: 978-80-7598-325-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. XV
Zkratky a užité právní předpisy - str. XVI
ČÁST I  Daň z příjmů fyzických osob
DÍL I Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

KAPITOLA 1 Předmět daně z příjmů fyzických osob, základní pojmy - str. 1
1.1 Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob - str. 1
1.2 Co není předmětem daně z příjmů fyzických  - str. 2
1.3 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob (obecné principy) - str. 4
1.4 Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob - str. 5
1.5 Některé další pojmy - str. 6
KAPITOLA 2 Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob - str. 8
2.1 Osvobození úplatných příjmů - str. 8
2.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 18
KAPITOLA 3 Povinnosti vůči správci daně  - str. 20
3.1 Místní příslušnost fyzických osob - str. 20
3.2 Registrace k dani z příjmů fyzických osob - str. 20
3.3 Kdy a co podat - str. 22
3.4 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 23
3.5 Daňové přiznání v insolvenčním řízení - str. 25
3.6 Daňové přiznání za zůstavitele - str. 26
3.7 Dodatečné daňové přiznání - str. 26
3.8 Placení daně z příjmů fyzických osob - str. 27
3.9 Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob - str. 29
KAPITOLA 4 Jak se daň vypočítá - str. 30
4.1 Obecné schéma zdanění fyzické osoby - str. 30
4.2 Daňové sazby  - str. 34
4.3 Zvláštní sazba daně - str. 35
KAPITOLA 5 Kontrola ze strany správce daně - str. 36
5.1 Kontrola, lhůty pro doměření - str. 36
5.2 Vybrané sankce ze strany správce daně - str. 39
DÍL 2 Daň z příjmů OSVČ
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 41
1.1 Rozdělení příjmů OSVČ - str. 41
1.2 Princip stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 42
KAPITOLA 2 Vedení účetnictví - str. 43
2.1 Koho se vedení účetnictví týká - str. 43
2.2 Odkazy na zákonné normy, které je nutno dodržet - str. 46
KAPITOLA 3 Daňová evidence - str. 47
3.1 Koho se daňová evidence týká - str. 47
3.2 Základní principy - str. 47
3.3 Problematika přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci - str. 50
KAPITOLA 4 Daň stanovená paušální částkou - str. 51
4.1 Koho se daň stanovená paušální částkou týká - str. 51
4.2 Procesní postup - str. 52
4.3 Výhody a nevýhody stanovení daně paušální částkou - str. 54
KAPITOLA 5 Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 55
5.1 Koho se týkají daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 55
5.2 Způsob stanovení procentních výdajů - str. 57
KAPITOLA 6 Společnost (bez právní osobnosti) - str. 58
6.1 Smluvní vztah - str. 58
6.2 Vklady (vnosy) do společnosti, majetek získaný činností - str. 59
6.3 Co a jak lze rozdělit - str. 60
KAPITOLA 7 Spolupracující osoby - str. 61
7.1 Osoby, na které lze rozdělit příjmy a výdaje - str.  61
7.2 Co lze rozdělit, limit rozdělení - str. 62
7.3 Daňová registrace a související oznamovací povinnosti spolupracujících osob - str. 63
7.4 Ostatní aspekty spolupráce (placení a rozdělení pojistného, zálohy) - str. 63
KAPITOLA 8 Další speciální ustanovení o zdanění příjmů OSVČ - str. 64
8.1 Postup u společníka veřejné obchodní společnosti - str. 64
8.2 Postup u komplementáře komanditní společnosti - str. 65
8.3 Speciální ustanovení pro příjmy autorů - str. 65
KAPITOLA 9 Ukončení samostatné činnosti - str. 66
DÍL 3 Daň z příjmů zaměstnanců
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů zaměstnanců - str. 68
1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 68
1.2 Nepeněžní příjmy - str. 69
1.3 Princip zdanění  - str.  70
1.4 Pojistné z mezd - str. 73
KAPITOLA 2 Kdo daň platí - str. 75
2.1 Zaměstnanec, zaměstnavatel - str. 75
2.2 Zahraniční zaměstnavatel - str. 75
KAPITOLA 3 Co není předmětem daně, paušální náhrady - str. 76
3.1 Obecně k tomu, co není předmětem daně - str. 76
3.2 Náhrady cestovních výdajů - str. 76
3.3 Ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení - str. 78
3.4 Zálohy poskytnuté zaměstnanci, náhrada výdajů  - str. 79
3.5 Náhrady za vlastní nářadí - str. 80
3.6 Vytváření pracovních podmínek zaměstnavatelem - str. 80
3.7 Paušalizace náhrad - str. 80
KAPITOLA 4 Osvobození od daně - str. 81
4.1 Obecně k osvobozeným příjmům zaměstnance - str. 81
4.2 Vzdělávání zaměstnanců - str. 81
4.3 Stravování zaměstnanců, poskytování nápojů - str. 82
4.4 Plnění z fondů, ze zisku nebo jako nedaňový náklad - str. 83
4.5 Zápůjčky zaměstnancům - str. 85
4.6 Příspěvek na spoření na penzi a soukromé životní pojištění - str. 85
4.7 Přechodné ubytování - str. 87
4.8 Ostatní osvobozená plnění - str. 87
KAPITOLA 5  Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň) - str.  88
5.1 Koho se srážková daň týká - str. 88
5.2 Princip stanovení srážkové daně - str. 89
5.3 Výhody a nevýhody, roční zúčtování - str. 90
KAPITOLA 6 Vybírání daně srážením záloh - str. 91
6.1 Výpočet měsíčních záloh - str. 91
6.2 Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani - str. 93
6.3 Povinnost odvodu záloh - str. 94
KAPITOLA 7 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str. 95
7.1 Koho se týká - str. 95
7.2 Co podepsat a doložit - str. 95
7.3 Způsob provedení ročního zúčtování - str. 96
KAPITOLA 8 Povinnosti zaměstnavatele - str. 97
8.1 Základní povinnosti zaměstnavatele - str. 97
8.2 Roční vyúčtování - str. 97
8.3 Další povinnosti plátce - str.  98
KAPITOLA 9 Kontrola - str. 100
9.1 Způsob prokazování nezdanitelných částek, slev a zvýhodnění  - str. 100
9.2 Prokázání nezdanitelných částí základu daně - str.  100
9.3 Prokázání slev na dani - str.  102
9.4 Prokázání daňového zvýhodnění - str. 103
9.5 Možnosti při chybně sražené dani nebo chybně vyplaceném daňovém bonusu - str. 104
KAPITOLA 10 Postup ve vybraných případech  - str. 105
10.1 Zdaňování příjmů při zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 105
10.2   Zdaňování příjmů při zaměstnávání cizinců - str. 106
DÍL 4 Daň z příjmů z kapitálového majetku
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z kapitálového majetku - str. 108
1.1 Vymezení příjmů z kapitálového majetku - str. 108
1.2 Příjem ze spoření na penzi - str. 109
1.3 Plnění a jiný příjem ze soukromého životního pojištění - str. 109
KAPITOLA 2 Zdanění příjmů z kapitálového majetku - str. 110
2.1 Princip zdanění - str. 110
2.2 Zdanění v dílčím základu daně - str. 111
2.3 Zdanění zvláštní sazbou daně - str. 111
2.4 Zdanění v případě manželů - str.  111
DÍL 5 Daň z příjmů z nájmu
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z nájmu - str. 112
1.1 Vymezení příjmů z nájmu - str. 112
1.2 Příjmy z nájmu v případě spoluvlastnictví - str. 113
1.3 Nepeněžní příjmy v případě nájmu - str. 114
1.4 Příjem z pachtu obchodního závodu - str. 116
KAPITOLA 2 Zdanění příjmů z nájmu - str. 117
2.1 Základ daně u příjmů z nájmu - str. 117
2.2 Vykazování příjmů a výdajů - str. 117
DÍL 6 Daň z ostatních příjmů
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z ostatních příjmů - str. 121
1.1 Příležitostné příjmy - str.  121
1.2 Převod věcí - str. 122
1.3 Převod účasti na obchodní korporaci - str. 123
1.4 Zděděná práva - str. 123
1.5 Výživné, důchody, renta, výsluhy - str. 124
1.6 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl - str.  125
1.7 Příjem z rozpuštění rezervního fondu - str. 126
1.8 Výhry a ceny - str. 126
1.9 Ukončení účasti na osobní společnosti - str. 128
1.10 Převod jmění nebo vypořádání - str. 128
1.11 Jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění - str. 128
1.12 Ostatní příjmy – bezúplatné - str. 129
1.13 Porušení podmínek pro nezdanitelné části základu daně  - str. 129
KAPITOLA 2 Zdanění ostatních příjmů - str. 131
2.1 Základ daně u ostatních příjmů - str. 131
2.2 Zdanění ostatních příjmů u manželů  - str. 132
2.3 Zdanění zvláštní sazbou - str. 132
2.4 Osvobození ostatních příjmů od daně - str. 133
ČÁST II Daň z příjmů právnických osob
KAPITOLA 1 Vymezení právnických osob - str. 135
1.1 Právnické osoby podle občanského zákoníku  - str. 135
1.2 Obchodní korporace  - str. 137
KAPITOLA 2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob  - str. 138
2.1 Vymezení poplatníků daně z příjmů právnických osob  - str. 138
2.2 Veřejně prospěšný poplatník  - str.  140
2.3 Základní investiční fond - str. 141
2.4 Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 142
2.5 Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob - str. 143
KAPITOLA 3 Předmět daně z příjmů právnických osob - str. 144
3.1 Co je a co není předmětem daně - str. 144
3.2 Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků  - str. 147
3.3 Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků - str. 148
KAPITOLA 4 Osvobození od daně z příjmů právnických osob  - str.  149
4.1 Osvobození od daně - str. 149
4.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 156
KAPITOLA 5 Zdaňovací období - str. 158
5.1 Vymezení zdaňovacího období - str. 158
KAPITOLA 6 Výpočet daně z příjmů právnických osob  - str. 160
6.1 Základ daně z příjmů právnických osob - str. 160
6.2 Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob - str. 162
6.3 Samostatný základ daně - str. 164
6.4 Sazba a výpočet daně z příjmů právnických osob  - str. 164
KAPITOLA 7 S polečný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení - str. 165
7.1 Převod obchodního závodu na obchodní korporaci - str. 165
7.2 Výměna podílů  - str.  166
7.3 Fúze a rozdělení obchodních korporací - str. 167
KAPITOLA 8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 171
8.1 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období  - str. 171
8.2 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání - str.  172
8.3 Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob  - str.  173
8.4 Výjimka z oznamovací povinnosti  - str. 173
8.5 Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 173
KAPITOLA 9 Placení daně z příjmů právnických osob  - str. 174
9.1 Splatnost daně z příjmů právnických osob - str. 174
9.2 Způsob placení daně z příjmů právnických osob - str. 175
9.3 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 175
ČÁST III Daňové a nedaňové výdaje, úpravy daňového základu
DÍL 1 Daňové výdaje (náklady)

KAPITOLA 1 Pojistné, odvody, ostatní platby ze zákona, daně, poplatky - str. 177
1.1 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění z mezd  - str.  177
1.2 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 178
1.3 Pojistné ostatní - str. 181
1.4 Odvod při nezaměstnání povinného podílu občanů se zdravotním postižením - str. 182
1.5 Daně a poplatky, povinnosti ze zákona - str. 184
1.6 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě - str.  187
KAPITOLA 2 Rezervy a opravné položky - str.  188
2.1 Obecné vymezení, zásady tvorby  - str. 188
2.2 Rezervy - str. 190
2.3 Opravné položky k pohledávkám  - str. 194
KAPITOLA 3 Výdaje ve spojitosti s pohledávkami - str. 198
3.1 Obecné principy stanovení výdajů ve spojitosti s pohledávkami  - str. 198
3.2 Odpis pohledávky - str. 198
3.3 Postoupení pohledávky - str. 200
3.4 Smluvní pokuty a penále - str. 201
KAPITOLA 4 Výdaje na pracovní cesty - str. 203
4.1 Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců - str. 203
4.2 Cestovní náhrady v ostatních případech - str. 215
4.3 Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem - str. 217
KAPITOLA 5 Pracovní a sociální podmínky zaměstnanců - str. 221
5.1 Závodní stravování - str. 221
5.2 Další výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky - str. 226
KAPITOLA 6 Ostatní případy konkrétních daňových výdajů (nákladů) - str. 229
6.1 Příspěvky právnickým osobám - str. 229
6.2 Odstupné za uvolnění bytu nebo bytové jednotky - str. 231
6.3 Smluvní sankce, pokuty a úroky - str.  231
6.4 Výdaje na slevové karty - str. 232
6.5 Výdaje (náklady) vynaložené ve společenském zájmu - str. 232
6.6 Povinné výdaje (náklady) podle zvláštních předpisů - str. 232
6.7 Škody a manka - str. 233
6.8 Likvidace nepotřebných zásob  - str. 234
6.9 Další nerozlišené konkrétní výdaje (náklady) - str. 234
KAPITOLA 7 Daňové výdaje (náklady) vymezené zákonem obecně - str. 236
7.1 Obecné principy posuzování daňových výdajů (nákladů) . . . 236
7.2 Příklady obecně vymezených výdajů - str. 237
DÍL 2 Nedaňové výdaje (náklady)
KAPITOLA 1 Shrnutí problematiky nedaňových výdajů (nákladů) - str. 240
1.1 Obecné principy vymezení nedaňových výdajů (nákladů) - str. 240
1.2 Výdaje při uplatňování výdajů procentem z příjmů - str. 241
1.3 Limitované výdaje (náklady) - str. 241
1.4 Nedaňové výdaje (náklady) v souvislosti s pořizováním majetku - str. 242
KAPITOLA 2 Úroky a jiné finanční náklady - str. 244
2.1 Finanční náklady při nízké kapitalizaci - str. 244
2.2 Úroky z posečkané částky - str. 246
2.3 Ostatní případy - str. 246
KAPITOLA 3 Vlastní kapitál a daně - str. 247
3.1 Nedaňové náklady spojené s vlastním kapitálem - str. 247
3.2 Daně zaplacené za jiného poplatníka - str. 248
KAPITOLA 4 Sankce a tresty podle právních předpisů  - str. 248
KAPITOLA 5 Další vybrané nedaňové výdaje (náklady)  - str.  249
5.1 Reprezentace a dary - str. 249
5.2 Pohledávky, opravné položky a odpisy pohledávek - str. 250
5.3 Oceňovací rozdíl a goodwill  - str. 251
5.4 Dílčí platba příspěvku na likvidaci solárních panelů - str. 252
DÍL 3 Položky upravující základ daně
KAPITOLA 1 Úprava základu daně - str. 253
1.1 Obecné zásady stanovení základu daně - str. 253
1.2 Položky, o které se základ daně sníží - str. 255
1.3 Položky, o které lze základ daně snížit - str. 256
1.4 Položky, které se do základu daně nezahrnou  - str. 258
1.5 Položky, o které se základ daně zvýší  - str. 260
1.6 Úpravy základu daně u spojených osob - str. 264
1.7 Úpravy základu daně v ostatních speciálních případech - str. 266
KAPITOLA 2 Snížení základu daně u fyzických osob (mimo dary)  - str. 268
2.1 Obecně ke snížení základu daně - str. 268
2.2 Úroky ze stavebního spoření, hypotečních úvěrů a jim podobných produktů  - str. 268
2.3 Spoření na penzi - str.  270
2.4 Soukromé životní pojištění  - str.  271
2.5 Příspěvek odborové organizaci  - str.  272
2.6 Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 272
KAPITOLA 3 Odčitatelné položky - str. 272
3.1 Obecné možnosti odpočtu  - str. 272
3.2 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 273
3.3 Odpočet na podporu odborného vzdělávání - str. 276
KAPITOLA 4 Bezúplatná plnění (dary) - str. 277
4.1 Obecné předpoklady pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů)  - str. 277
4.2 Okruh příjemců a účel poskytnutí bezúplatného plnění  - str. 278
4.3 Poskytnutí bezúplatných plnění u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti  - str. 279
KAPITOLA 5 Odpočet ztráty z předchozích období - str. 280
5.1 Dokdy lze ztrátu uplatnit   - str. 280
5.2 Daňová ztráta - str. 280
5.3 Uplatnění daňové ztráty u fyzické osoby - str. 282
5.4 Uplatnění daňové ztráty u právnické osoby - str. 282
KAPITOLA 6 Aplikace snížení základu daně - str.  284
DÍL 4 Položky snižující daň, zápočet záloh a daní zaplacených v zahraničí
KAPITOLA 1 Slevy na dani - str. 285
1.1 Přehled slev na dani z příjmů  - str. 285
1.2 Slevy na zaměstnance se zdravotním postižením - str. 285
KAPITOLA 2 Investiční pobídky - str. 289
2.1 Podmínky pro získání slevy - str. 289
2.2 Výše slevy pro nového investora - str. 290
2.3 Výše slevy pro existující podnikatelský subjekt - str. 291
2.4 Předčasné ukončení čerpání slevy - str. 292
2.5 Nedodržení podmínek pro slevy - str. 293
KAPITOLA 3  Osobní slevy na dani u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 294
3.1 Sleva na dani na poplatníka - str. 294
3.2 Sleva na dani na invaliditu a na studenta - str. 294
3.3 Sleva na dani na manžela (manželku) a jeho (její) invaliditu - str.  295
3.4 Sleva za umístění dítěte - str. 296
3.5 Sleva na evidenci tržeb - str. 298
KAPITOLA 4 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) - str. 299
4.1 Obecné podmínky pro poskytnutí daňového zvýhodnění  - str. 299
4.2 Způsob aplikace - str. 300
4.3 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) u zaměstnance  - str. 301
KAPITOLA 5 Daň zaplacená v zahraničí - str. 303
5.1 Obecné principy zohlednění daně zaplacené v zahraničí - str. 303
5.2 Principy vyloučení dvojího zdanění - str. 304 
KAPITOLA 6 Daň (záloha na daň) zaplacená v tuzemsku - str.  306
ČÁST IV Majetek a zásoby
DÍL 1 Hmotný majetek

KAPITOLA 1 Obsahové vymezení hmotného majetku - str. 309
1.1 Samostatné hmotné movité věci  - str.  310
1.2 Soubory hmotných movitých věcí  - str. 313
1.3 Stavby, budovy, domy a jednotky - str. 314
1.4 Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 316
1.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 318
1.6 Jiný majetek - str. 319
KAPITOLA 2 Odpisování hmotného majetku - str. 322
2.1 Základní principy odpisování hmotného majetku  - str.  322
2.2 Pokračování v odpisování započatém původním odpisovatelem - str. 327
2.3 Vstupní cena hmotného majetku  - str.  329
2.4 Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin - str. 335
KAPITOLA 3 Způsoby odpisování hmotného majetku - str. 338
3.1 Základní postupy při odpisování hmotného majetku  - str.  338
3.2 Rovnoměrný způsob odpisování hmotného majetku  - str.  341
3.3 Zrychlený způsob odpisování hmotného majetku  - str.  345
3.4 Ostatní způsoby odpisování hmotného majetku  - str. 348
KAPITOLA 4 Technické zhodnocení u hmotného majetku odpisovaného - str. 350
4.1 Obecné principy technického zhodnocení - str. 350
4.2 Odpisování technického zhodnocení vlastníkem  - str. 355
4.3 Odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo uživatelem - str. 358
4.4 Specifické případy technického zhodnocení  - str. 362
KAPITOLA 5 Odpisování hmotného majetku ve speciálních případech - str. 364
KAPITOLA 6 Vyřazení hmotného majetku odpisovaného - str. 366
6.1 Prodej hmotného majetku - str. 367
6.2 Likvidace hmotného majetku - str. 369
6.3 Vyřazení hmotného majetku z důvodu škodyv371
6.4 Ostatní případy vyřazení hmotného majetku - str. 372
KAPITOLA 7 Hmotný majetek neodpisovaný  - str. 376
KAPITOLA 8 Technické zhodnocení hmotného majetku neodpisovaného - str. 382
KAPITOLA 9 Vyřazení hmotného majetku neodpisovaného - str.  382
KAPITOLA 10 Opravy a údržba hmotného majetku  - str. 385
10.1 Obecné principy oprav a údržby - str. 385
10.2 Opravy hmotného majetku prováděné nájemcem  - str. 387
10.3 Ostatní případy oprav hmotného majetku - str. 389
DÍL 2 Nehmotný majetek
KAPITOLA 1 Obsahové vymezení nehmotného majetku - str. 390
KAPITOLA 2 Odpisování nehmotného majetku - str. 394
2.1 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného do 31. 12. 2000  - str. 395
2.2 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003  - str. 395
2.3 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2004 - str.  396
KAPITOLA 3 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str.  398
KAPITOLA 4 Vyřazení nehmotného majetku  - str. 401
DÍL 3 Finanční majetek
KAPITOLA 1 Vymezení finančního majetku  - str.  403
KAPITOLA 2 Akcie - str. 405
2.1 Obecné principy - str. 405
2.2 Nabytí akcií, ocenění  - str. 405
2.3 Zvýšení, snížení reálné hodnoty akcie - str. 407
2.4 Pozbytí akcií (prodej, převod, ztráta) a související daňový režim - str. 408
KAPITOLA 3  Ostatní účasti (podíly) na obchodních společnostech a družstvech - str.  409
3.1 Obecné principy ostatních účastí (podílů)  - str.  409
3.2 Nabytí podílu a jeho ocenění - str.  410
3.3 Zvýšení, snížení hodnoty podílu - str. 412
3.4 Pozbytí podílu - str. 412
KAPITOLA 4 Deriváty - str. 413
KAPITOLA 5 Směnky  - str. 418
5.1 Obecné principy směnek  - str. 418
5.2 Nabytí směnky  - str.  418
5.3 Pozbytí směnky - str.  420
KAPITOLA 6 Obchodní závod  - str.  420
6.1 Obecné principy   - str. 420
6.2 Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího - str.  421
6.3 Prodej obchodního závodu z pohledu kupujícího - str. . 424
DÍL 4 Drobný majetek, zásoby
KAPITOLA 1 Drobný hmotný majetek - str. 427
KAPITOLA 2 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - str. 429
KAPITOLA 3 Zásoby - str. 431
3.1 Obecné principy zásob - str. 431
3.2 Materiál - str. 434
3.3 Zboží  - str. 436
3.4 Nedokončená výroba  - str. 438
DÍL 5 Užívání majetku jiného vlastníka
KAPITOLA 1 Nájem a pacht majetku - str. 440
KAPITOLA 2 Finanční leasing  - str. 444
KAPITOLA 3 Bezplatné užívání cizího majetku - str.  450
PŘÍLOHA 1 Formuláře týkající se daně z příjmů - str. 453
1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 453
1.2  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň - str. 459
1.3  Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 463
1.4  Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  - str. 466
1.5  Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob - str. 483
1.6 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 490
1.7  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u zaměstnance - str. 502
1.8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob   - str.  506
1.9  Přiznání k dani z příjmů právnických osob – veřejně prospěšný poplatník  - str. 523
1.10  Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění - str. 533
1.11  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní  - str. 535
PŘÍLOHA 2 S azby stravného při pracovní cestě v České republice, sazby základních náhrad jízdních výdajů a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2019 - str. 537
PŘÍLOHA 3 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2019 - str. 538
Věcný rejstřík - str. 545

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2023

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková -

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2023. Stejně podrobně se ...

Cena: 519 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2023

Daňová evidence podnikatelů 2023

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2022 i 2023. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí možnost uplatnění ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2023

Daňové a nedaňové náklady 2023

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Nové vydání je upraveno na podmínky roku 2023 a je také rozšířeno o další odborné informace a stanoviska. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Nemovité věci v daních

Nemovité věci v daních

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

Nemovité věci jsou jedním z obvyklých forem dobrého uložení peněžních prostředků s cílem zamezit znehodnocení a zamířit na jejich dlouhodobé zhodnocení. Nemovité věci vždy odrážejí vyšší řády finančních prostředků a tak je jim věnována určitá pozornost, vyskytují se v podnikatelském ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Zcela legální daňové triky 2023

Zcela legální daňové triky 2023

Miloslav Hnátek -

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková - Anag, spol. s r. o.

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Daně v podnikání

Daně v podnikání

Alena Vančurová, Hana Zídková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace vychází již podruhé, v aktualizovaném znění, poprvé pod hlavičkou společnosti Wolters Kluwer ČR, a. s. Poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění ...

Cena: 759 KčKOUPIT

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Bytové domy - zdroj příjmů i povinností

Simona Kropáčková, Magdalena Čudová, Tomislav Šimeček, Tomáš Podškubka, Martin Laipold, - Wolters Kluwer, a. s.

Správa nemovitostí v daňových a právních souvislostech. Chcete investovat do nemovitostí? Vlastníte nebo máte ve správě bytový dům nebo byt? Potřebujete znát všechna práva a povinnosti, které jako pronajímatel nebo výbor SVJ máte? Záleží vám na tom, aby nájemníci nebo vlastníci ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.