Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Meritum - Daň z příjmů 2019

Meritum - Daň z příjmů 2019

meritum Daň z příjmů 2019 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:
•daň z příjmů fyzických osob,
•daň z příjmů právnických osob,
•daňové výdaje,
•majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 4. 2019.

Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2019 vybíráme:
•snížení limitu příjmů pro uplatnění výdajů v procentní výši z dosažených příjmů,
•zvýšení limitu příjmů ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně (sjednocení s částkou rozhodnou pro účast zaměstnance na nemocenské pojištění),
•změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019,
•změny v návaznosti na zrušení tzv. karenční doby od 1. 7. 2019,
•zvýšení limitu pro uplatnění solidárního zvýšení daně,
•změna ve výpočtu tzv. superhrubého příjmu u zahraničních zaměstnanců, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU, EHS nebo ve Švýcarsku,
•rozšíření náležitostí mzdového listu o povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd,
•změny v pravidlech pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj,
•nová povinnost pro plátce daně podávat oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí,
•nová definice základního investičního fondu.

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 7. 5. 2019, 576 stran
ISBN: 978-80-7598-325-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. XV
Zkratky a užité právní předpisy - str. XVI
ČÁST I  Daň z příjmů fyzických osob
DÍL I Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

KAPITOLA 1 Předmět daně z příjmů fyzických osob, základní pojmy - str. 1
1.1 Co je předmětem daně z příjmů fyzických osob - str. 1
1.2 Co není předmětem daně z příjmů fyzických  - str. 2
1.3 Osvobození od daně z příjmů fyzických osob (obecné principy) - str. 4
1.4 Poplatník a plátce daně z příjmů fyzických osob - str. 5
1.5 Některé další pojmy - str. 6
KAPITOLA 2 Příjmy osvobozené od daně z příjmů fyzických osob - str. 8
2.1 Osvobození úplatných příjmů - str. 8
2.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 18
KAPITOLA 3 Povinnosti vůči správci daně  - str. 20
3.1 Místní příslušnost fyzických osob - str. 20
3.2 Registrace k dani z příjmů fyzických osob - str. 20
3.3 Kdy a co podat - str. 22
3.4 Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - str. 23
3.5 Daňové přiznání v insolvenčním řízení - str. 25
3.6 Daňové přiznání za zůstavitele - str. 26
3.7 Dodatečné daňové přiznání - str. 26
3.8 Placení daně z příjmů fyzických osob - str. 27
3.9 Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob - str. 29
KAPITOLA 4 Jak se daň vypočítá - str. 30
4.1 Obecné schéma zdanění fyzické osoby - str. 30
4.2 Daňové sazby  - str. 34
4.3 Zvláštní sazba daně - str. 35
KAPITOLA 5 Kontrola ze strany správce daně - str. 36
5.1 Kontrola, lhůty pro doměření - str. 36
5.2 Vybrané sankce ze strany správce daně - str. 39
DÍL 2 Daň z příjmů OSVČ
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 41
1.1 Rozdělení příjmů OSVČ - str. 41
1.2 Princip stanovení základu daně z příjmů OSVČ - str. 42
KAPITOLA 2 Vedení účetnictví - str. 43
2.1 Koho se vedení účetnictví týká - str. 43
2.2 Odkazy na zákonné normy, které je nutno dodržet - str. 46
KAPITOLA 3 Daňová evidence - str. 47
3.1 Koho se daňová evidence týká - str. 47
3.2 Základní principy - str. 47
3.3 Problematika přechodu z vedení účetnictví na daňovou evidenci - str. 50
KAPITOLA 4 Daň stanovená paušální částkou - str. 51
4.1 Koho se daň stanovená paušální částkou týká - str. 51
4.2 Procesní postup - str. 52
4.3 Výhody a nevýhody stanovení daně paušální částkou - str. 54
KAPITOLA 5 Daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 55
5.1 Koho se týkají daňové výdaje stanovené procentem z příjmů - str. 55
5.2 Způsob stanovení procentních výdajů - str. 57
KAPITOLA 6 Společnost (bez právní osobnosti) - str. 58
6.1 Smluvní vztah - str. 58
6.2 Vklady (vnosy) do společnosti, majetek získaný činností - str. 59
6.3 Co a jak lze rozdělit - str. 60
KAPITOLA 7 Spolupracující osoby - str. 61
7.1 Osoby, na které lze rozdělit příjmy a výdaje - str.  61
7.2 Co lze rozdělit, limit rozdělení - str. 62
7.3 Daňová registrace a související oznamovací povinnosti spolupracujících osob - str. 63
7.4 Ostatní aspekty spolupráce (placení a rozdělení pojistného, zálohy) - str. 63
KAPITOLA 8 Další speciální ustanovení o zdanění příjmů OSVČ - str. 64
8.1 Postup u společníka veřejné obchodní společnosti - str. 64
8.2 Postup u komplementáře komanditní společnosti - str. 65
8.3 Speciální ustanovení pro příjmy autorů - str. 65
KAPITOLA 9 Ukončení samostatné činnosti - str. 66
DÍL 3 Daň z příjmů zaměstnanců
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů zaměstnanců - str. 68
1.1 Vymezení příjmů ze závislé činnosti - str. 68
1.2 Nepeněžní příjmy - str. 69
1.3 Princip zdanění  - str.  70
1.4 Pojistné z mezd - str. 73
KAPITOLA 2 Kdo daň platí - str. 75
2.1 Zaměstnanec, zaměstnavatel - str. 75
2.2 Zahraniční zaměstnavatel - str. 75
KAPITOLA 3 Co není předmětem daně, paušální náhrady - str. 76
3.1 Obecně k tomu, co není předmětem daně - str. 76
3.2 Náhrady cestovních výdajů - str. 76
3.3 Ochranné pracovní prostředky, pracovní oblečení - str. 78
3.4 Zálohy poskytnuté zaměstnanci, náhrada výdajů  - str. 79
3.5 Náhrady za vlastní nářadí - str. 80
3.6 Vytváření pracovních podmínek zaměstnavatelem - str. 80
3.7 Paušalizace náhrad - str. 80
KAPITOLA 4 Osvobození od daně - str. 81
4.1 Obecně k osvobozeným příjmům zaměstnance - str. 81
4.2 Vzdělávání zaměstnanců - str. 81
4.3 Stravování zaměstnanců, poskytování nápojů - str. 82
4.4 Plnění z fondů, ze zisku nebo jako nedaňový náklad - str. 83
4.5 Zápůjčky zaměstnancům - str. 85
4.6 Příspěvek na spoření na penzi a soukromé životní pojištění - str. 85
4.7 Přechodné ubytování - str. 87
4.8 Ostatní osvobozená plnění - str. 87
KAPITOLA 5  Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně (tzv. srážková daň) - str.  88
5.1 Koho se srážková daň týká - str. 88
5.2 Princip stanovení srážkové daně - str. 89
5.3 Výhody a nevýhody, roční zúčtování - str. 90
KAPITOLA 6 Vybírání daně srážením záloh - str. 91
6.1 Výpočet měsíčních záloh - str. 91
6.2 Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani - str. 93
6.3 Povinnost odvodu záloh - str. 94
KAPITOLA 7 Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění - str. 95
7.1 Koho se týká - str. 95
7.2 Co podepsat a doložit - str. 95
7.3 Způsob provedení ročního zúčtování - str. 96
KAPITOLA 8 Povinnosti zaměstnavatele - str. 97
8.1 Základní povinnosti zaměstnavatele - str. 97
8.2 Roční vyúčtování - str. 97
8.3 Další povinnosti plátce - str.  98
KAPITOLA 9 Kontrola - str. 100
9.1 Způsob prokazování nezdanitelných částek, slev a zvýhodnění  - str. 100
9.2 Prokázání nezdanitelných částí základu daně - str.  100
9.3 Prokázání slev na dani - str.  102
9.4 Prokázání daňového zvýhodnění - str. 103
9.5 Možnosti při chybně sražené dani nebo chybně vyplaceném daňovém bonusu - str. 104
KAPITOLA 10 Postup ve vybraných případech  - str. 105
10.1 Zdaňování příjmů při zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - str. 105
10.2   Zdaňování příjmů při zaměstnávání cizinců - str. 106
DÍL 4 Daň z příjmů z kapitálového majetku
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z kapitálového majetku - str. 108
1.1 Vymezení příjmů z kapitálového majetku - str. 108
1.2 Příjem ze spoření na penzi - str. 109
1.3 Plnění a jiný příjem ze soukromého životního pojištění - str. 109
KAPITOLA 2 Zdanění příjmů z kapitálového majetku - str. 110
2.1 Princip zdanění - str. 110
2.2 Zdanění v dílčím základu daně - str. 111
2.3 Zdanění zvláštní sazbou daně - str. 111
2.4 Zdanění v případě manželů - str.  111
DÍL 5 Daň z příjmů z nájmu
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z příjmů z nájmu - str. 112
1.1 Vymezení příjmů z nájmu - str. 112
1.2 Příjmy z nájmu v případě spoluvlastnictví - str. 113
1.3 Nepeněžní příjmy v případě nájmu - str. 114
1.4 Příjem z pachtu obchodního závodu - str. 116
KAPITOLA 2 Zdanění příjmů z nájmu - str. 117
2.1 Základ daně u příjmů z nájmu - str. 117
2.2 Vykazování příjmů a výdajů - str. 117
DÍL 6 Daň z ostatních příjmů
KAPITOLA 1 Obecné principy stanovení základu daně z ostatních příjmů - str. 121
1.1 Příležitostné příjmy - str.  121
1.2 Převod věcí - str. 122
1.3 Převod účasti na obchodní korporaci - str. 123
1.4 Zděděná práva - str. 123
1.5 Výživné, důchody, renta, výsluhy - str. 124
1.6 Podíl na likvidačním zůstatku a vypořádací podíl - str.  125
1.7 Příjem z rozpuštění rezervního fondu - str. 126
1.8 Výhry a ceny - str. 126
1.9 Ukončení účasti na osobní společnosti - str. 128
1.10 Převod jmění nebo vypořádání - str. 128
1.11 Jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění - str. 128
1.12 Ostatní příjmy – bezúplatné - str. 129
1.13 Porušení podmínek pro nezdanitelné části základu daně  - str. 129
KAPITOLA 2 Zdanění ostatních příjmů - str. 131
2.1 Základ daně u ostatních příjmů - str. 131
2.2 Zdanění ostatních příjmů u manželů  - str. 132
2.3 Zdanění zvláštní sazbou - str. 132
2.4 Osvobození ostatních příjmů od daně - str. 133
ČÁST II Daň z příjmů právnických osob
KAPITOLA 1 Vymezení právnických osob - str. 135
1.1 Právnické osoby podle občanského zákoníku  - str. 135
1.2 Obchodní korporace  - str. 137
KAPITOLA 2 Poplatníci daně z příjmů právnických osob  - str. 138
2.1 Vymezení poplatníků daně z příjmů právnických osob  - str. 138
2.2 Veřejně prospěšný poplatník  - str.  140
2.3 Základní investiční fond - str. 141
2.4 Registrační povinnost poplatníků daně z příjmů právnických osob - str. 142
2.5 Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob - str. 143
KAPITOLA 3 Předmět daně z příjmů právnických osob - str. 144
3.1 Co je a co není předmětem daně - str. 144
3.2 Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků  - str. 147
3.3 Zvláštní ustanovení o předmětu daně osobních obchodních společností a jejich společníků - str. 148
KAPITOLA 4 Osvobození od daně z příjmů právnických osob  - str.  149
4.1 Osvobození od daně - str. 149
4.2 Osvobození bezúplatných příjmů - str. 156
KAPITOLA 5 Zdaňovací období - str. 158
5.1 Vymezení zdaňovacího období - str. 158
KAPITOLA 6 Výpočet daně z příjmů právnických osob  - str. 160
6.1 Základ daně z příjmů právnických osob - str. 160
6.2 Položky snižující základ daně z příjmů právnických osob - str. 162
6.3 Samostatný základ daně - str. 164
6.4 Sazba a výpočet daně z příjmů právnických osob  - str. 164
KAPITOLA 7 S polečný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení - str. 165
7.1 Převod obchodního závodu na obchodní korporaci - str. 165
7.2 Výměna podílů  - str.  166
7.3 Fúze a rozdělení obchodních korporací - str. 167
KAPITOLA 8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 171
8.1 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období  - str. 171
8.2 Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, za které se podává daňové přiznání - str.  172
8.3 Výjimky z povinnosti podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob  - str.  173
8.4 Výjimka z oznamovací povinnosti  - str. 173
8.5 Podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob - str. 173
KAPITOLA 9 Placení daně z příjmů právnických osob  - str. 174
9.1 Splatnost daně z příjmů právnických osob - str. 174
9.2 Způsob placení daně z příjmů právnických osob - str. 175
9.3 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 175
ČÁST III Daňové a nedaňové výdaje, úpravy daňového základu
DÍL 1 Daňové výdaje (náklady)

KAPITOLA 1 Pojistné, odvody, ostatní platby ze zákona, daně, poplatky - str. 177
1.1 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění z mezd  - str.  177
1.2 Pojistné na sociální a zdravotní pojištění u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 178
1.3 Pojistné ostatní - str. 181
1.4 Odvod při nezaměstnání povinného podílu občanů se zdravotním postižením - str. 182
1.5 Daně a poplatky, povinnosti ze zákona - str. 184
1.6 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti či karanténě - str.  187
KAPITOLA 2 Rezervy a opravné položky - str.  188
2.1 Obecné vymezení, zásady tvorby  - str. 188
2.2 Rezervy - str. 190
2.3 Opravné položky k pohledávkám  - str. 194
KAPITOLA 3 Výdaje ve spojitosti s pohledávkami - str. 198
3.1 Obecné principy stanovení výdajů ve spojitosti s pohledávkami  - str. 198
3.2 Odpis pohledávky - str. 198
3.3 Postoupení pohledávky - str. 200
3.4 Smluvní pokuty a penále - str. 201
KAPITOLA 4 Výdaje na pracovní cesty - str. 203
4.1 Náhrady cestovních výdajů zaměstnanců - str. 203
4.2 Cestovní náhrady v ostatních případech - str. 215
4.3 Paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem - str. 217
KAPITOLA 5 Pracovní a sociální podmínky zaměstnanců - str. 221
5.1 Závodní stravování - str. 221
5.2 Další výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky - str. 226
KAPITOLA 6 Ostatní případy konkrétních daňových výdajů (nákladů) - str. 229
6.1 Příspěvky právnickým osobám - str. 229
6.2 Odstupné za uvolnění bytu nebo bytové jednotky - str. 231
6.3 Smluvní sankce, pokuty a úroky - str.  231
6.4 Výdaje na slevové karty - str. 232
6.5 Výdaje (náklady) vynaložené ve společenském zájmu - str. 232
6.6 Povinné výdaje (náklady) podle zvláštních předpisů - str. 232
6.7 Škody a manka - str. 233
6.8 Likvidace nepotřebných zásob  - str. 234
6.9 Další nerozlišené konkrétní výdaje (náklady) - str. 234
KAPITOLA 7 Daňové výdaje (náklady) vymezené zákonem obecně - str. 236
7.1 Obecné principy posuzování daňových výdajů (nákladů) . . . 236
7.2 Příklady obecně vymezených výdajů - str. 237
DÍL 2 Nedaňové výdaje (náklady)
KAPITOLA 1 Shrnutí problematiky nedaňových výdajů (nákladů) - str. 240
1.1 Obecné principy vymezení nedaňových výdajů (nákladů) - str. 240
1.2 Výdaje při uplatňování výdajů procentem z příjmů - str. 241
1.3 Limitované výdaje (náklady) - str. 241
1.4 Nedaňové výdaje (náklady) v souvislosti s pořizováním majetku - str. 242
KAPITOLA 2 Úroky a jiné finanční náklady - str. 244
2.1 Finanční náklady při nízké kapitalizaci - str. 244
2.2 Úroky z posečkané částky - str. 246
2.3 Ostatní případy - str. 246
KAPITOLA 3 Vlastní kapitál a daně - str. 247
3.1 Nedaňové náklady spojené s vlastním kapitálem - str. 247
3.2 Daně zaplacené za jiného poplatníka - str. 248
KAPITOLA 4 Sankce a tresty podle právních předpisů  - str. 248
KAPITOLA 5 Další vybrané nedaňové výdaje (náklady)  - str.  249
5.1 Reprezentace a dary - str. 249
5.2 Pohledávky, opravné položky a odpisy pohledávek - str. 250
5.3 Oceňovací rozdíl a goodwill  - str. 251
5.4 Dílčí platba příspěvku na likvidaci solárních panelů - str. 252
DÍL 3 Položky upravující základ daně
KAPITOLA 1 Úprava základu daně - str. 253
1.1 Obecné zásady stanovení základu daně - str. 253
1.2 Položky, o které se základ daně sníží - str. 255
1.3 Položky, o které lze základ daně snížit - str. 256
1.4 Položky, které se do základu daně nezahrnou  - str. 258
1.5 Položky, o které se základ daně zvýší  - str. 260
1.6 Úpravy základu daně u spojených osob - str. 264
1.7 Úpravy základu daně v ostatních speciálních případech - str. 266
KAPITOLA 2 Snížení základu daně u fyzických osob (mimo dary)  - str. 268
2.1 Obecně ke snížení základu daně - str. 268
2.2 Úroky ze stavebního spoření, hypotečních úvěrů a jim podobných produktů  - str. 268
2.3 Spoření na penzi - str.  270
2.4 Soukromé životní pojištění  - str.  271
2.5 Příspěvek odborové organizaci  - str.  272
2.6 Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - str. 272
KAPITOLA 3 Odčitatelné položky - str. 272
3.1 Obecné možnosti odpočtu  - str. 272
3.2 Odpočet na podporu výzkumu a vývoje - str. 273
3.3 Odpočet na podporu odborného vzdělávání - str. 276
KAPITOLA 4 Bezúplatná plnění (dary) - str. 277
4.1 Obecné předpoklady pro odpočet hodnoty bezúplatných plnění (darů)  - str. 277
4.2 Okruh příjemců a účel poskytnutí bezúplatného plnění  - str. 278
4.3 Poskytnutí bezúplatných plnění u veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti  - str. 279
KAPITOLA 5 Odpočet ztráty z předchozích období - str. 280
5.1 Dokdy lze ztrátu uplatnit   - str. 280
5.2 Daňová ztráta - str. 280
5.3 Uplatnění daňové ztráty u fyzické osoby - str. 282
5.4 Uplatnění daňové ztráty u právnické osoby - str. 282
KAPITOLA 6 Aplikace snížení základu daně - str.  284
DÍL 4 Položky snižující daň, zápočet záloh a daní zaplacených v zahraničí
KAPITOLA 1 Slevy na dani - str. 285
1.1 Přehled slev na dani z příjmů  - str. 285
1.2 Slevy na zaměstnance se zdravotním postižením - str. 285
KAPITOLA 2 Investiční pobídky - str. 289
2.1 Podmínky pro získání slevy - str. 289
2.2 Výše slevy pro nového investora - str. 290
2.3 Výše slevy pro existující podnikatelský subjekt - str. 291
2.4 Předčasné ukončení čerpání slevy - str. 292
2.5 Nedodržení podmínek pro slevy - str. 293
KAPITOLA 3  Osobní slevy na dani u poplatníků daně z příjmů fyzických osob - str. 294
3.1 Sleva na dani na poplatníka - str. 294
3.2 Sleva na dani na invaliditu a na studenta - str. 294
3.3 Sleva na dani na manžela (manželku) a jeho (její) invaliditu - str.  295
3.4 Sleva za umístění dítěte - str. 296
3.5 Sleva na evidenci tržeb - str. 298
KAPITOLA 4 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) - str. 299
4.1 Obecné podmínky pro poskytnutí daňového zvýhodnění  - str. 299
4.2 Způsob aplikace - str. 300
4.3 Daňové zvýhodnění (daňový bonus) u zaměstnance  - str. 301
KAPITOLA 5 Daň zaplacená v zahraničí - str. 303
5.1 Obecné principy zohlednění daně zaplacené v zahraničí - str. 303
5.2 Principy vyloučení dvojího zdanění - str. 304 
KAPITOLA 6 Daň (záloha na daň) zaplacená v tuzemsku - str.  306
ČÁST IV Majetek a zásoby
DÍL 1 Hmotný majetek

KAPITOLA 1 Obsahové vymezení hmotného majetku - str. 309
1.1 Samostatné hmotné movité věci  - str.  310
1.2 Soubory hmotných movitých věcí  - str. 313
1.3 Stavby, budovy, domy a jednotky - str. 314
1.4 Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 316
1.5 Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 318
1.6 Jiný majetek - str. 319
KAPITOLA 2 Odpisování hmotného majetku - str. 322
2.1 Základní principy odpisování hmotného majetku  - str.  322
2.2 Pokračování v odpisování započatém původním odpisovatelem - str. 327
2.3 Vstupní cena hmotného majetku  - str.  329
2.4 Zatřídění hmotného majetku do odpisových skupin - str. 335
KAPITOLA 3 Způsoby odpisování hmotného majetku - str. 338
3.1 Základní postupy při odpisování hmotného majetku  - str.  338
3.2 Rovnoměrný způsob odpisování hmotného majetku  - str.  341
3.3 Zrychlený způsob odpisování hmotného majetku  - str.  345
3.4 Ostatní způsoby odpisování hmotného majetku  - str. 348
KAPITOLA 4 Technické zhodnocení u hmotného majetku odpisovaného - str. 350
4.1 Obecné principy technického zhodnocení - str. 350
4.2 Odpisování technického zhodnocení vlastníkem  - str. 355
4.3 Odpisování technického zhodnocení nájemcem nebo uživatelem - str. 358
4.4 Specifické případy technického zhodnocení  - str. 362
KAPITOLA 5 Odpisování hmotného majetku ve speciálních případech - str. 364
KAPITOLA 6 Vyřazení hmotného majetku odpisovaného - str. 366
6.1 Prodej hmotného majetku - str. 367
6.2 Likvidace hmotného majetku - str. 369
6.3 Vyřazení hmotného majetku z důvodu škodyv371
6.4 Ostatní případy vyřazení hmotného majetku - str. 372
KAPITOLA 7 Hmotný majetek neodpisovaný  - str. 376
KAPITOLA 8 Technické zhodnocení hmotného majetku neodpisovaného - str. 382
KAPITOLA 9 Vyřazení hmotného majetku neodpisovaného - str.  382
KAPITOLA 10 Opravy a údržba hmotného majetku  - str. 385
10.1 Obecné principy oprav a údržby - str. 385
10.2 Opravy hmotného majetku prováděné nájemcem  - str. 387
10.3 Ostatní případy oprav hmotného majetku - str. 389
DÍL 2 Nehmotný majetek
KAPITOLA 1 Obsahové vymezení nehmotného majetku - str. 390
KAPITOLA 2 Odpisování nehmotného majetku - str. 394
2.1 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného do 31. 12. 2000  - str. 395
2.2 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2003  - str. 395
2.3 Odpisování nehmotného majetku zaevidovaného od 1. 1. 2004 - str.  396
KAPITOLA 3 Technické zhodnocení nehmotného majetku - str.  398
KAPITOLA 4 Vyřazení nehmotného majetku  - str. 401
DÍL 3 Finanční majetek
KAPITOLA 1 Vymezení finančního majetku  - str.  403
KAPITOLA 2 Akcie - str. 405
2.1 Obecné principy - str. 405
2.2 Nabytí akcií, ocenění  - str. 405
2.3 Zvýšení, snížení reálné hodnoty akcie - str. 407
2.4 Pozbytí akcií (prodej, převod, ztráta) a související daňový režim - str. 408
KAPITOLA 3  Ostatní účasti (podíly) na obchodních společnostech a družstvech - str.  409
3.1 Obecné principy ostatních účastí (podílů)  - str.  409
3.2 Nabytí podílu a jeho ocenění - str.  410
3.3 Zvýšení, snížení hodnoty podílu - str. 412
3.4 Pozbytí podílu - str. 412
KAPITOLA 4 Deriváty - str. 413
KAPITOLA 5 Směnky  - str. 418
5.1 Obecné principy směnek  - str. 418
5.2 Nabytí směnky  - str.  418
5.3 Pozbytí směnky - str.  420
KAPITOLA 6 Obchodní závod  - str.  420
6.1 Obecné principy   - str. 420
6.2 Prodej obchodního závodu z pohledu prodávajícího - str.  421
6.3 Prodej obchodního závodu z pohledu kupujícího - str. . 424
DÍL 4 Drobný majetek, zásoby
KAPITOLA 1 Drobný hmotný majetek - str. 427
KAPITOLA 2 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - str. 429
KAPITOLA 3 Zásoby - str. 431
3.1 Obecné principy zásob - str. 431
3.2 Materiál - str. 434
3.3 Zboží  - str. 436
3.4 Nedokončená výroba  - str. 438
DÍL 5 Užívání majetku jiného vlastníka
KAPITOLA 1 Nájem a pacht majetku - str. 440
KAPITOLA 2 Finanční leasing  - str. 444
KAPITOLA 3 Bezplatné užívání cizího majetku - str.  450
PŘÍLOHA 1 Formuláře týkající se daně z příjmů - str. 453
1.1 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 453
1.2  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň - str. 459
1.3  Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - str. 463
1.4  Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  - str. 466
1.5  Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob - str. 483
1.6 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob  - str. 490
1.7  Přiznání k dani z příjmů fyzických osob u zaměstnance - str. 502
1.8 Přiznání k dani z příjmů právnických osob   - str.  506
1.9  Přiznání k dani z příjmů právnických osob – veřejně prospěšný poplatník  - str. 523
1.10  Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění - str. 533
1.11  Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zdaněných srážkovou daní  - str. 535
PŘÍLOHA 2 S azby stravného při pracovní cestě v České republice, sazby základních náhrad jízdních výdajů a průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2019 - str. 537
PŘÍLOHA 3 Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2019 - str. 538
Věcný rejstřík - str. 545

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Daň z příjmů právnických osob v kontextu aktuální judikatury, 2. vydání

Tomáš Jaroš - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace na základě aktuální judikatury NSS představuje srozumitelným způsobem základní koncepční pilíře zákona o daních z příjmů, a přináší tak ucelený a logický výklad základních a nejčastěji uplatňovaných ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Daně z příjmů s komentářem 2020

Daně z příjmů s komentářem 2020

PhDr. Vladimír Pelc, Mgr. Petr Pelech - Anag, spol. s r. o.

Populárně-odborná praktická publikace vychází v 18. aktualizovaném vydání pro zdaňovací období roku 2020; po novelizaci zákonem č. 299/2020 Sb. z hlediska daňové ztráty i pro období let 2018 a 2019. Zohledňuje nejaktuálnější stav legislativy v oblasti daně z příjmů Text zahrnuje ...

Cena: 979 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kolektiv autorů - Anag, spol. s r. o.

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020. Legislativní změny pro rok 2020 Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních ...

Cena: 298 KčKOUPIT

Daňová evidence podnikatelů 2020

Daňová evidence podnikatelů 2020

Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček - GRADA Publishing, a. s.

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2019 i 2020. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí nový zvláštní papírový ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnosti v roce 2020

Mgr. Petr Pelech, Ing. Iva Rindová - Anag, spol. s r. o.

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2020 při navýšení minimální ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Daňové a nedaňové náklady 2020

Daňové a nedaňové náklady 2020

Miloslav Hnátek - GRADA Publishing, a. s.

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.