Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich případných sporů, které by mohly v budoucnu vzniknout. Standardně se tedy ve smlouvách objevují vedle doložky rozhodčí i doložky mediační a prorogační. Ačkoliv však ustanovení ve smlouvě zpravidla vypadají nenápadně a obsahují nanejvýš pár odstavců, po vzniku sporu se stávají úhelným kamenem pro jeho rozhodnutí, příp. úspěšné vyřešení.

Publikace se snaží nejen analyzovat současné otázky spojené s doložkami o řešení přeshraničních sporů, se kterými se v českém právním prostředí můžeme setkat, ale porovnává i přijatá řešení českých soudů a odborné veřejnosti se zahraniční právní praxí. Vzhledem k tomu, že právní úprava doložek o řešení přeshraničních sporů se nachází jak v normách vnitrostátního a unijního, tak mezinárodního původu představuje publikace kompilát různých přístupů a teorií, které tuto bouřlivě se vyvíjející právní oblast ovlivňují.

autor: Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 10. 2019, 216 stran
ISBN: 978-80-7502-376-6

Cena: 350 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod  - str. 9
1.1. Vymezení definice doložek o řešení sporů - str. 9
1.2. Povaha doložek o řešení sporů  - str. 11
1.2.1. Teorie povahy rozhodčí doložky  - str. 12
1.2.2. Prorogační a rozhodčí smlouva jako smlouvy procesní  - str. 17
1.2.3. Rozdíly mezi rozhodčí a prorogační doložkou - str. 20
1.2.4. Povaha doložky mediační  - str. 21
1.2.4.1. Mediace jako „součást“ civilního procesu  - str. 21
1.2.4.2. Mediace jako institut práva soukromého či veřejného  - str. 24
2. Mediační doložky  - str. 29
2.1. Prameny úpravy mediačních doložek  - str. 29
2.2. Mediační doložky – právně-teoretický pohled  - str. 30
2.2.1. Mediační doložka z pohledu hmotného práva  - str. 30
2.2.1.1. Působnost nařízení Řím I ve vztahu k mediačním doložkám - str. 31
2.2.1.2. Rozhodné právo pro mediační doložku dle nařízení Řím I  - str. 35
2.2.2. Mediační doložka pohledu procesního práva  - str. 39
2.2.3. Mediační doložka z pohledu její hybridní povahy  - str. 39
2.3. Mediační doložka a teorie separace  - str. 40
2.4. Vynutitelnost mediační doložky  - str. 42
2.4.1. Vícestupňové doložky  - str. 42
2.4.2. Přístup k vícestupňovým doložkám dle anglického práva  - str. 47
2.4.3. Určitost vícestupňových doložek  - str. 49
2.5. Následky nesplnění povinnosti pokusit se řešit spor prostřednictvím mediace  - str. 54
2.5.1. Hmotněprávní následky nedodržení mediační doložky  - str. 54
2.5.2. Procesní následky nedodržení mediační doložky  - str. 56
2.6. Vliv mediační doložky na rozhodčí řízení  - str. 59
2.6.1. Odmítnutí pravomoci rozhodců  - str. 60
2.6.2. Nepřípustnost žaloby  - str. 62
2.6.3. Přerušení rozhodčího řízení  - str. 63
3. Prorogační doložky  - str. 66
3.1. Prameny úpravy prorogace  - str. 66
3.1.1. Unijní úprava prorogace  - str. 66
3.1.2. Mezinárodní úprava prorogace  - str. 71
3.1.3. Vnitrostátní úprava prorogace  - str. 73
3.1.4. Kolize pramenů  - str. 74
3.2. Pravomoc k posuzování platnosti prorogační doložky  - str. 76
3.3. Teorie separace prorogační doložky  - str. 81
3.4. Výlučná/nevýlučná povaha prorogační doložky  - str. 83
3.5. Formální platnost prorogační doložky  - str. 86
3.5.1. Forma prorogační doložky - str. 88
3.5.1.1. Prorogační doložka uzavřená písemně  - str. 91
3.5.1.2. Prorogační doložka uzavřená ústně s písemným potvrzením - str. 95
3.5.1.3. Prorogační doložka jako zvyklost zavedená mezi stranami  - str. 97
3.5.1.4. Prorogační doložka uzavřená v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá obchodním zvyklostem  - str. 98
3.5.2. Určitost a srozumitelnost prorogační doložky  - str. 100
3.6. Materiální platnost prorogační doložky – konsensus  - str. 106
3.7. Právo rozhodné pro prorogační doložku  - str. 109
3.7.1. Právo rozhodné pro prorogační doložku dle nařízení Brusel Ibis  - str. 111
3.7.2. Právo rozhodné pro prorogační doložku dle Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu  - str. 112
4. Rozhodčí doložky  - str. 114
4.1. Prameny upravující rozhodčí doložky v mezinárodním rozhodčím řízení  - str. 114
4.2. Pravomoc k posouzení platnosti rozhodčí doložky  - str. 119
4.2.1. Teorie compétence-compétence dle mezinárodní úpravy  - str. 122
 4.2.2. Teorie compétence-compétence dle Vzorového zákona UNCITRALu  - str. 123
4.2.3. Teorie compétence-compétence z hlediska českého práva  - str. 126
4.2.3.1. Přezkum platnosti rozhodčí doložky v nalézacím řízení  - str. 127
4.2.3.2. Přezkum platnosti rozhodčí doložky v dalších řízeních  - str. 127
4.2.3.3. Přezkoumání platnosti rozhodčí doložky v řízení o zrušení rozhodčího nálezu  - str. 129
4.2.3.4. Přezkum platnosti rozhodčí doložky v rozhodčím řízení  - str. 132
4.3. Formální platnost rozhodčí doložky  - str. 134
4.3.1. Podmínka písemné formy rozhodčí doložky  - str. 136
4.3.2. Písemnost rozhodčí doložky - str. 140
4.3.2.1. Rozhodčí doložka jako stranami (vlastnoručně) podepsaná listina  - str. 141
4.3.2.2. Rozhodčí doložka obsažená v dopisech a elektronické komunikaci  - str. 143
4.3.2.3. Rozhodčí doložka uzavřená prostřednictvím odkazu  - str. 150
4.3.3. Neplatnost rozhodčí doložky jako důsledek nedodržení písemné formy  - str. 154
4.3.4. Zhojení nedostatku stanovené písemné formy  - str. 156
4.3.5. Jiná než písemná forma rozhodčí doložky  - str. 160
4.4. Materiální platnost rozhodčí doložky  - str. 164
4.4.1. Estoppel  - str. 167
4.4.1.1. Ekvitní překážka (Equitable estoppel)  - str. 169
4.4.1.2. Překážka propojenosti nároků (Intertwined estoppel)  - str. 170
4.4.2. Zdvižení korporátního závoje  - str. 173
4.4.3. Doktrína „Group of companies“  - str. 178
4.4.3.1. Rozhodnutí ve věci Dow Chemicals - str. 179
4.4.3.2. Rozvoj doktríny v dalších jurisdikcích  - str. 182
4.5. Právo rozhodné pro rozhodčí doložku  - str. 186
4.5.1. Autonomie vůle stran  - str. 186
4.5.2. Rozsah a meze působnosti statutu rozhodčí doložky  - str. 187
 4.5.2. Zjištění statutu rozhodčí doložky v kontextu ověření její platnosti - str. 187
4.5.3. Nakládání s rozhodčí doložkou v kontextu základních postupů při kolizním uvážení  - str. 190
4.5.4. Kolizní otázka a rozhodčí ujednání, nakládání s rozhodčí smlouvou v kontextu základních postupů při kolizním uvážení - str. 191
5. Závěr  - str. 201
Seznam použitých zdrojů  - str. 204

Další nabídka k tématu

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Odůvodnění civilního rozsudku, 3. vydání

Pavel Vrcha - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany ústavnosti – Ústavního soudu České republiky. Jde hlavně o složitost ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Občanský soudní řád. Komentář, 3. vydání

Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Jiří Doležílek a kolektiv - C. H. Beck

Třetí vydání praktického komentáře reaguje na aktuální judikaturu a zapracovává novely procesních předpisů, k nimž došlo od předchozího vydání v roce 2017. Poslední zapracovanou novelizací je sněmovní tisk č. 984, který s účinností k 1. 7. 2021 ukotvil zvláštní režim procesní ochrany ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1436 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

S účinností od 1. 7. 2021 nabývají účinnosti 3 novely o.s.ř., které obsahují celkem 20 změn (náhradní výživné, dětské dluhy, chráněný účet, přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, pohledávky ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Dokazování, úvahy o teorii a praxi

Jaromír Jirsa, Karel Havlíček - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Dokazování (úvahy o teorii a praxi) je pokusem o nový úhel pohledů na „krásnou hru“ s rozhodujícím významem pro jakýkoliv právní – v tomto případě ovšem především civilní soudní – proces. Jak říkají autoři – ústavní soudce a právní filozof – dokazování obsahuje drama ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů, 5. vydání

Michal Králík a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Páté vydání oblíbených „soudních vzorů“ navazuje na předchozí vydání z roku 2014 (autorský kolektiv vedla Marta Škárová). Text vzorů byl aktualizován především po obsahové stránce, vzhledem k legislativním změnám, k nimž došlo od roku 2014, ale také po formální stránce – vzory ...

Cena: 1 790 KčKOUPIT

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Vít Kučera - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.