Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich případných sporů, které by mohly v budoucnu vzniknout. Standardně se tedy ve smlouvách objevují vedle doložky rozhodčí i doložky mediační a prorogační. Ačkoliv však ustanovení ve smlouvě zpravidla vypadají nenápadně a obsahují nanejvýš pár odstavců, po vzniku sporu se stávají úhelným kamenem pro jeho rozhodnutí, příp. úspěšné vyřešení.

Publikace se snaží nejen analyzovat současné otázky spojené s doložkami o řešení přeshraničních sporů, se kterými se v českém právním prostředí můžeme setkat, ale porovnává i přijatá řešení českých soudů a odborné veřejnosti se zahraniční právní praxí. Vzhledem k tomu, že právní úprava doložek o řešení přeshraničních sporů se nachází jak v normách vnitrostátního a unijního, tak mezinárodního původu představuje publikace kompilát různých přístupů a teorií, které tuto bouřlivě se vyvíjející právní oblast ovlivňují.


autoři: Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 10. 2019, 216 stran
ISBN: 978-80-7502-376-6

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

1. Úvod  - str. 9
1.1. Vymezení definice doložek o řešení sporů - str. 9
1.2. Povaha doložek o řešení sporů  - str. 11
1.2.1. Teorie povahy rozhodčí doložky  - str. 12
1.2.2. Prorogační a rozhodčí smlouva jako smlouvy procesní  - str. 17
1.2.3. Rozdíly mezi rozhodčí a prorogační doložkou - str. 20
1.2.4. Povaha doložky mediační  - str. 21
1.2.4.1. Mediace jako „součást“ civilního procesu  - str. 21
1.2.4.2. Mediace jako institut práva soukromého či veřejného  - str. 24
2. Mediační doložky  - str. 29
2.1. Prameny úpravy mediačních doložek  - str. 29
2.2. Mediační doložky – právně-teoretický pohled  - str. 30
2.2.1. Mediační doložka z pohledu hmotného práva  - str. 30
2.2.1.1. Působnost nařízení Řím I ve vztahu k mediačním doložkám - str. 31
2.2.1.2. Rozhodné právo pro mediační doložku dle nařízení Řím I  - str. 35
2.2.2. Mediační doložka pohledu procesního práva  - str. 39
2.2.3. Mediační doložka z pohledu její hybridní povahy  - str. 39
2.3. Mediační doložka a teorie separace  - str. 40
2.4. Vynutitelnost mediační doložky  - str. 42
2.4.1. Vícestupňové doložky  - str. 42
2.4.2. Přístup k vícestupňovým doložkám dle anglického práva  - str. 47
2.4.3. Určitost vícestupňových doložek  - str. 49
2.5. Následky nesplnění povinnosti pokusit se řešit spor prostřednictvím mediace  - str. 54
2.5.1. Hmotněprávní následky nedodržení mediační doložky  - str. 54
2.5.2. Procesní následky nedodržení mediační doložky  - str. 56
2.6. Vliv mediační doložky na rozhodčí řízení  - str. 59
2.6.1. Odmítnutí pravomoci rozhodců  - str. 60
2.6.2. Nepřípustnost žaloby  - str. 62
2.6.3. Přerušení rozhodčího řízení  - str. 63
3. Prorogační doložky  - str. 66
3.1. Prameny úpravy prorogace  - str. 66
3.1.1. Unijní úprava prorogace  - str. 66
3.1.2. Mezinárodní úprava prorogace  - str. 71
3.1.3. Vnitrostátní úprava prorogace  - str. 73
3.1.4. Kolize pramenů  - str. 74
3.2. Pravomoc k posuzování platnosti prorogační doložky  - str. 76
3.3. Teorie separace prorogační doložky  - str. 81
3.4. Výlučná/nevýlučná povaha prorogační doložky  - str. 83
3.5. Formální platnost prorogační doložky  - str. 86
3.5.1. Forma prorogační doložky - str. 88
3.5.1.1. Prorogační doložka uzavřená písemně  - str. 91
3.5.1.2. Prorogační doložka uzavřená ústně s písemným potvrzením - str. 95
3.5.1.3. Prorogační doložka jako zvyklost zavedená mezi stranami  - str. 97
3.5.1.4. Prorogační doložka uzavřená v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá obchodním zvyklostem  - str. 98
3.5.2. Určitost a srozumitelnost prorogační doložky  - str. 100
3.6. Materiální platnost prorogační doložky – konsensus  - str. 106
3.7. Právo rozhodné pro prorogační doložku  - str. 109
3.7.1. Právo rozhodné pro prorogační doložku dle nařízení Brusel Ibis  - str. 111
3.7.2. Právo rozhodné pro prorogační doložku dle Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu  - str. 112
4. Rozhodčí doložky  - str. 114
4.1. Prameny upravující rozhodčí doložky v mezinárodním rozhodčím řízení  - str. 114
4.2. Pravomoc k posouzení platnosti rozhodčí doložky  - str. 119
4.2.1. Teorie compétence-compétence dle mezinárodní úpravy  - str. 122
 4.2.2. Teorie compétence-compétence dle Vzorového zákona UNCITRALu  - str. 123
4.2.3. Teorie compétence-compétence z hlediska českého práva  - str. 126
4.2.3.1. Přezkum platnosti rozhodčí doložky v nalézacím řízení  - str. 127
4.2.3.2. Přezkum platnosti rozhodčí doložky v dalších řízeních  - str. 127
4.2.3.3. Přezkoumání platnosti rozhodčí doložky v řízení o zrušení rozhodčího nálezu  - str. 129
4.2.3.4. Přezkum platnosti rozhodčí doložky v rozhodčím řízení  - str. 132
4.3. Formální platnost rozhodčí doložky  - str. 134
4.3.1. Podmínka písemné formy rozhodčí doložky  - str. 136
4.3.2. Písemnost rozhodčí doložky - str. 140
4.3.2.1. Rozhodčí doložka jako stranami (vlastnoručně) podepsaná listina  - str. 141
4.3.2.2. Rozhodčí doložka obsažená v dopisech a elektronické komunikaci  - str. 143
4.3.2.3. Rozhodčí doložka uzavřená prostřednictvím odkazu  - str. 150
4.3.3. Neplatnost rozhodčí doložky jako důsledek nedodržení písemné formy  - str. 154
4.3.4. Zhojení nedostatku stanovené písemné formy  - str. 156
4.3.5. Jiná než písemná forma rozhodčí doložky  - str. 160
4.4. Materiální platnost rozhodčí doložky  - str. 164
4.4.1. Estoppel  - str. 167
4.4.1.1. Ekvitní překážka (Equitable estoppel)  - str. 169
4.4.1.2. Překážka propojenosti nároků (Intertwined estoppel)  - str. 170
4.4.2. Zdvižení korporátního závoje  - str. 173
4.4.3. Doktrína „Group of companies“  - str. 178
4.4.3.1. Rozhodnutí ve věci Dow Chemicals - str. 179
4.4.3.2. Rozvoj doktríny v dalších jurisdikcích  - str. 182
4.5. Právo rozhodné pro rozhodčí doložku  - str. 186
4.5.1. Autonomie vůle stran  - str. 186
4.5.2. Rozsah a meze působnosti statutu rozhodčí doložky  - str. 187
 4.5.2. Zjištění statutu rozhodčí doložky v kontextu ověření její platnosti - str. 187
4.5.3. Nakládání s rozhodčí doložkou v kontextu základních postupů při kolizním uvážení  - str. 190
4.5.4. Kolizní otázka a rozhodčí ujednání, nakládání s rozhodčí smlouvou v kontextu základních postupů při kolizním uvážení - str. 191
5. Závěr  - str. 201
Seznam použitých zdrojů  - str. 204

Další nabídka k tématu

Korporační spory

Korporační spory

Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje ...

Cena: 780 KčKOUPIT

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Praktikum civilního procesu, 2. část, 2. vydání

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šímová, Iveta Vankátová a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum civilního procesu je určeno k procvičování aplikace norem civilněprocesního práva na případy z praxe. Praktikum je řazeno podle jednotlivých témat, která v druhé části zahrnují tradiční instituty civilního procesu: od nápravy vadných rozhodnutí přes nesporná řízení, ...

Cena: 460 KčKOUPIT

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1549 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Od posledního vydání této publikace došlo k několika menším novelizacím občanského soudního řádu; dále v publikaci najdete aktuální texty zákonů o zvláštních řízeních soudních, o rozhodčím řízení a výkonu ...

Cena: 189 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III, 4. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha III obsahuje výklad § 251 až 376 o. s. ř., tedy ...

Cena: 1 345 KčKOUPIT

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Občanské soudní řízení, Soudcovský komentář, Kniha I., 4. vydání

Jaromír Jirsa, Marek Doležal, Petr Vojtek, Bohuslav Petr, Kael Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 4., aktualizovaném a doplněném vydání. V novém vydání jsme snížili počet svazků. Kniha I obsahuje výklad § 1 až 250l o. s. ř., tedy ...

Cena: 3 645 KčKOUPIT

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Mezitímní a částečné rozhodnutí ve světle judikatury a evropské komparace

Dita Frintová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mezitímní a částečná rozhodnutí jsou druhy rozsudků, které se tradičně vyskytují jak v české právní úpravě, tak i právních řádech okolních zemí. Nelze však přehlížet, že pod shodnými názvy se mnohdy jedná svým ...

Cena: 750 KčKOUPIT

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Praktický úvod do civilního řízení sporného

Jiří Remeš - C. H. Beck

V českém prostředí unikátní publikace zabývající se výlučně praktickou stránkou civilního sporného řízení je určena především juniorním absolventům právnických fakult začínajícím v justici či advokacii, kterým publikace pomůže jednak pochopit, jednak v souladu s konkrétně citovanou ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Civilní právo procesní. Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční, 3. vydání

Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Třetí vydání vysokoškolské učebnice obsahuje aktualizovaný výklad řízení vykonávacího, exekučního a insolvenčního podle právního stavu platného k 1. lednu 2022. Vymáhání civilních práv je pojednáno nejprve ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Pohledávky z trestných činů

Pohledávky z trestných činů

Jan Zůbek - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace obsahuje 3 stěžejní kapitoly zabývající se uplatněním pohledávek v adhezním, civilním a insolvenčním řízení. Jsou zde k dispozici nejen informace, jak v tom kterém řízení s právem nakládat, ale je zde vysvětleno, proč je výhodné či nezbytné se s nárokem obrátit právě do ...

Cena: 750 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.