Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů

Řešení přeshraničních sporů stále více zaměstnává právníky z různých právních odvětví, a to již ve fázi vzniku právních poměrů, kdy se subjekty snaží dohodnout co možná nejefektivnější způsob řešení jejich případných sporů, které by mohly v budoucnu vzniknout. Standardně se tedy ve smlouvách objevují vedle doložky rozhodčí i doložky mediační a prorogační. Ačkoliv však ustanovení ve smlouvě zpravidla vypadají nenápadně a obsahují nanejvýš pár odstavců, po vzniku sporu se stávají úhelným kamenem pro jeho rozhodnutí, příp. úspěšné vyřešení.

Publikace se snaží nejen analyzovat současné otázky spojené s doložkami o řešení přeshraničních sporů, se kterými se v českém právním prostředí můžeme setkat, ale porovnává i přijatá řešení českých soudů a odborné veřejnosti se zahraniční právní praxí. Vzhledem k tomu, že právní úprava doložek o řešení přeshraničních sporů se nachází jak v normách vnitrostátního a unijního, tak mezinárodního původu představuje publikace kompilát různých přístupů a teorií, které tuto bouřlivě se vyvíjející právní oblast ovlivňují.

autor: Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 17. 10. 2019, 216 stran
ISBN: 978-80-7502-376-6

Cena: 350 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

1. Úvod  - str. 9
1.1. Vymezení definice doložek o řešení sporů - str. 9
1.2. Povaha doložek o řešení sporů  - str. 11
1.2.1. Teorie povahy rozhodčí doložky  - str. 12
1.2.2. Prorogační a rozhodčí smlouva jako smlouvy procesní  - str. 17
1.2.3. Rozdíly mezi rozhodčí a prorogační doložkou - str. 20
1.2.4. Povaha doložky mediační  - str. 21
1.2.4.1. Mediace jako „součást“ civilního procesu  - str. 21
1.2.4.2. Mediace jako institut práva soukromého či veřejného  - str. 24
2. Mediační doložky  - str. 29
2.1. Prameny úpravy mediačních doložek  - str. 29
2.2. Mediační doložky – právně-teoretický pohled  - str. 30
2.2.1. Mediační doložka z pohledu hmotného práva  - str. 30
2.2.1.1. Působnost nařízení Řím I ve vztahu k mediačním doložkám - str. 31
2.2.1.2. Rozhodné právo pro mediační doložku dle nařízení Řím I  - str. 35
2.2.2. Mediační doložka pohledu procesního práva  - str. 39
2.2.3. Mediační doložka z pohledu její hybridní povahy  - str. 39
2.3. Mediační doložka a teorie separace  - str. 40
2.4. Vynutitelnost mediační doložky  - str. 42
2.4.1. Vícestupňové doložky  - str. 42
2.4.2. Přístup k vícestupňovým doložkám dle anglického práva  - str. 47
2.4.3. Určitost vícestupňových doložek  - str. 49
2.5. Následky nesplnění povinnosti pokusit se řešit spor prostřednictvím mediace  - str. 54
2.5.1. Hmotněprávní následky nedodržení mediační doložky  - str. 54
2.5.2. Procesní následky nedodržení mediační doložky  - str. 56
2.6. Vliv mediační doložky na rozhodčí řízení  - str. 59
2.6.1. Odmítnutí pravomoci rozhodců  - str. 60
2.6.2. Nepřípustnost žaloby  - str. 62
2.6.3. Přerušení rozhodčího řízení  - str. 63
3. Prorogační doložky  - str. 66
3.1. Prameny úpravy prorogace  - str. 66
3.1.1. Unijní úprava prorogace  - str. 66
3.1.2. Mezinárodní úprava prorogace  - str. 71
3.1.3. Vnitrostátní úprava prorogace  - str. 73
3.1.4. Kolize pramenů  - str. 74
3.2. Pravomoc k posuzování platnosti prorogační doložky  - str. 76
3.3. Teorie separace prorogační doložky  - str. 81
3.4. Výlučná/nevýlučná povaha prorogační doložky  - str. 83
3.5. Formální platnost prorogační doložky  - str. 86
3.5.1. Forma prorogační doložky - str. 88
3.5.1.1. Prorogační doložka uzavřená písemně  - str. 91
3.5.1.2. Prorogační doložka uzavřená ústně s písemným potvrzením - str. 95
3.5.1.3. Prorogační doložka jako zvyklost zavedená mezi stranami  - str. 97
3.5.1.4. Prorogační doložka uzavřená v mezinárodním obchodě ve formě, která odpovídá obchodním zvyklostem  - str. 98
3.5.2. Určitost a srozumitelnost prorogační doložky  - str. 100
3.6. Materiální platnost prorogační doložky – konsensus  - str. 106
3.7. Právo rozhodné pro prorogační doložku  - str. 109
3.7.1. Právo rozhodné pro prorogační doložku dle nařízení Brusel Ibis  - str. 111
3.7.2. Právo rozhodné pro prorogační doložku dle Haagské úmluvy o dohodách o volbě soudu  - str. 112
4. Rozhodčí doložky  - str. 114
4.1. Prameny upravující rozhodčí doložky v mezinárodním rozhodčím řízení  - str. 114
4.2. Pravomoc k posouzení platnosti rozhodčí doložky  - str. 119
4.2.1. Teorie compétence-compétence dle mezinárodní úpravy  - str. 122
 4.2.2. Teorie compétence-compétence dle Vzorového zákona UNCITRALu  - str. 123
4.2.3. Teorie compétence-compétence z hlediska českého práva  - str. 126
4.2.3.1. Přezkum platnosti rozhodčí doložky v nalézacím řízení  - str. 127
4.2.3.2. Přezkum platnosti rozhodčí doložky v dalších řízeních  - str. 127
4.2.3.3. Přezkoumání platnosti rozhodčí doložky v řízení o zrušení rozhodčího nálezu  - str. 129
4.2.3.4. Přezkum platnosti rozhodčí doložky v rozhodčím řízení  - str. 132
4.3. Formální platnost rozhodčí doložky  - str. 134
4.3.1. Podmínka písemné formy rozhodčí doložky  - str. 136
4.3.2. Písemnost rozhodčí doložky - str. 140
4.3.2.1. Rozhodčí doložka jako stranami (vlastnoručně) podepsaná listina  - str. 141
4.3.2.2. Rozhodčí doložka obsažená v dopisech a elektronické komunikaci  - str. 143
4.3.2.3. Rozhodčí doložka uzavřená prostřednictvím odkazu  - str. 150
4.3.3. Neplatnost rozhodčí doložky jako důsledek nedodržení písemné formy  - str. 154
4.3.4. Zhojení nedostatku stanovené písemné formy  - str. 156
4.3.5. Jiná než písemná forma rozhodčí doložky  - str. 160
4.4. Materiální platnost rozhodčí doložky  - str. 164
4.4.1. Estoppel  - str. 167
4.4.1.1. Ekvitní překážka (Equitable estoppel)  - str. 169
4.4.1.2. Překážka propojenosti nároků (Intertwined estoppel)  - str. 170
4.4.2. Zdvižení korporátního závoje  - str. 173
4.4.3. Doktrína „Group of companies“  - str. 178
4.4.3.1. Rozhodnutí ve věci Dow Chemicals - str. 179
4.4.3.2. Rozvoj doktríny v dalších jurisdikcích  - str. 182
4.5. Právo rozhodné pro rozhodčí doložku  - str. 186
4.5.1. Autonomie vůle stran  - str. 186
4.5.2. Rozsah a meze působnosti statutu rozhodčí doložky  - str. 187
 4.5.2. Zjištění statutu rozhodčí doložky v kontextu ověření její platnosti - str. 187
4.5.3. Nakládání s rozhodčí doložkou v kontextu základních postupů při kolizním uvážení  - str. 190
4.5.4. Kolizní otázka a rozhodčí ujednání, nakládání s rozhodčí smlouvou v kontextu základních postupů při kolizním uvážení - str. 191
5. Závěr  - str. 201
Seznam použitých zdrojů  - str. 204

Další nabídka k tématu

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Luboš Dörfl - C. H. Beck

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Vymahatelnost práva pomocí online řešení sporů

Pavel Loutocký - Wolters Kluwer, a. s.

Unikátní monografie JUDr. Pavla Loutockého, Ph.D., BA (Hons) je zaměřena na vymahatelnost práva pomocí online mimosoudního řešení sporů. Monografie čtivě a systematicky vymezuje pojem online mimosoudního řešení sporů a nástroje, které využívá; porovnává český právní řád především s ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Civilní proces. Obecná část a sporné řízení

Renáta Šínová, Klára Hamul´áková a kolektiv -

Publikace přináší komplexní výklad o základních institutech civilněprocesního práva a o civilním soudním řízení sporné povahy. Představuje první díl učebnicové řady věnované civilnímu právu procesnímu a jako taková slouží jak studentům magisterských programů v oblasti práva, tak ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Procesněprávní vztah

Procesněprávní vztah

Petr Coufalík - C. H. Beck

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1366 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání došlo k menší změně občanského soudního řádu a některých dalších předpisů – advokátní tarif, soudní poplatky, nařízení vlády ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Opravné prostředky. Civilní proces z pohledu účastníka

Karel Svoboda -

Chcete-li si přečíst podrobnější, a přece srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení, držíte v ruce správnou knihu. Dočtete se v ní, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Pavlína Uhlířová - Wolters Kluwer, a. s.

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě ...

Cena: 220 KčKOUPIT

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Petr Coufalík - C. H. Beck

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha V., 3. vydání

Jaromír Jirsa, Jaroslav Mádr, Vladimír Beran, Karel Havlíček a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání. V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, ...

Cena: 1 070 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.