Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Majetek státu v teorii a praxi

Majetek státu v teorii a praxi

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její institucionální zajištění. Propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky majetkoprávní problematiky státu s jeho majetkoprávní realitou.

Zabývá se zásadními otázkami výkonu, resp. vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv státu, pojmem majetek státu, nabýváním majetku státem, hospodařením, tzv. prozatímním hospodařením a nakládáním s majetkem státu, odpovědností za škodu a za dodržování povinností při hospodaření s daným majetkem, jakož i kontrolou tohoto hospodaření.

Publikace vymezuje základní cíle a úkoly v majetkoprávní oblasti státu. Je určena pracovníkům organizačních složek státu a státních organizací, dalším odborníkům zaměřeným na majetkoprávní problematiku státu, jakož i akademické obci, tj. zejména učitelům a studentům právnických, ekonomických a správních fakult.


autoři: Petr Havlan, Dagmar Sochorová; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, 352 stran
ISBN: 978-80-7502-455-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Slovo úvodem - str. 11
Seznam klíčových právních předpisů - str. 13
Zkratky a vysvětlivky - str. 13
1. Vlastnictví, jiná majetková práva státu a jejich výkon - str. 15
1.1 Stručně k historii - str. 15
1.2 Vlastnictví a stát jako jeho subjekt - str. 21
1.2.1 Vlastnictví obecně a vlastnictví státu - str. 21
1.2.2 Stát jako subjekt vlastnického práva - str. 24
1.3 Jiná majetková práva státu než právo vlastnické - str. 28
1.4 Výkon vlastnického práva a jiných majetkových práv státu - str. 29
2. Vykonavatelé vlastnického práva a jiných majetkových práv státu - str.  33
2.1 Organizační složky státu - str. 33
2.1.1 Vymezení a typy - str. 33
2.1.2 Postavení a rysy - str. 34
2.1.3 Zřízení a zrušení - str. 35
2.1.4 Jednání za stát - str. 39
2.1.5 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - str. 42
2.1.5.1 Povaha, struktura a působnost Úřadu - str. 42
2.1.5.2 Procesní jednání Úřadu - str. 45
2.1.5.3 Právní stanoviska Úřadu - str. 51
2.1.5.4 Hospodaření Úřadu s majetkem státu - str. 52
2.1.5.5 Zastupování obcí Úřadem - str. 53
2.2 Státní organizace - str. 55
2.2.1 Vymezení - str. 55
2.2.2 Postavení a rysy - str. 57
2.2.3 Zřízení (založení), změny a zrušení - str. 62
2.2.4 Jednání svým jménem - str. 64
2.2.5 Přehled a stručná majetkoprávní charakteristika druhů státních organizací - str. 68
2.2.5.1 Státní příspěvkové organizace - str. 68
2.2.5.2 Státní podniky - str. 69
2.2.5.3 Jiné státní organizace - str. 71
2.3 Přeměna organizací v působnosti obcí hospodařících s majetkem státu - str. 73
3. Vymezení majetku státu - str. 75
3.1 Současné pojetí majetku státu - str. 75
3.2 Hmotný a nehmotný majetek - str. 78
3.2.1 Nemovité a movité věci - str. 79
3.3 Jiná třídění majetku - str. 81
3.4 Závazky (dluhy) - str. 82
3.4.1 Závazky (dluhy) státu - str. 82
3.4.2 Závazky (dluhy) státních organizací - str. 84
4. Nabývání majetku státem - str. 87
4.1 Smluvní nabývání - str. 88
4.1.1 Bezúplatné smluvní nabývání - str. 88
4.1.2 Úplatné smluvní nabývání - str. 91
4.1.2.1 Zadávání veřejných zakázek - str. 93
4.1.2.2 Exkurz ke koncesím - str. 116
4.2 Nabývání jinými způsoby - str. 117
4.2.1 Nabývání zákonem - str. 117
4.2.2 Nabývání na základě zákona - str. 118
4.2.3 Nabývání děděním či odkazem - str. 125
4.2.4 Nabývání rozhodnutím příslušného orgánu - str. 126
5. Hospodaření s majetkem státu - str. 130
5.1 Vymezení a podstata - str. 130
5.2 Příslušnost k hospodaření - str. 131
5.2.1 Tzv. spory o příslušnost - str. 137
5.3 Základní povinnosti při hospodaření - str. 140
5.3.1 Povinnost využívat majetek účelně a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností - str. 140
5.3.2 Povinnost vést majetek v účetnictví a provádět jeho inventarizaci - str. 147
5.3.3 Povinnost nechat evidovat nemovitý majetek v katastru nemovitostí - str. 165
5.3.4 Povinnost pečovat o zachování majetku a jeho údržbu, popř. i o jeho zlepšení nebo rozmnožení - str. 169
5.3.5 Povinnost důsledně využívat všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka a při ochraně majetku před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení - str. 177
5.3.6 Povinnost průběžně sledovat, zda dlužníci vůči státu včas a řádně plní své závazky, a včasným uplatněním a vymáháním práv státu zajišťovat, aby nedošlo k promlčení nebo zániku těchto práv - str. 185
5.3.7 Povinnost rozhodnout o nepotřebnosti majetku a naložit s ním způsoby a za podmínek podle zákona o majetku státu - str. 190
5.4 Finanční hospodaření - str. 193
5.4.1 Finanční hospodaření organizačních složek státu - str. 193
5.4.2 Finanční hospodaření státních příspěvkových organizací - str. 197
5.4.3 Finanční hospodaření státních podniků - str. 198
5.5 Veřejná podpora (exkurz) - str. 199
6. Tzv. prozatímní hospodaření s majetkem státu - str.  206
6.1 Vymezení a podstata - str. 206
6.2 Příslušnost k „prozatímnímu hospodaření“ - str. 207
6.3 Speciální povinnosti při „prozatímním hospodaření“ - str. 212
6.3.1 Identifikační a evidenční povinnost - str. 213
6.3.2 Realizační povinnost - str. 218
6.3.3 Odkazovací povinnost - str. 219
6.3.4 Odkládací povinnost - str. 219
6.4 Specifické povinnosti při správě majetku podle zákona č. 279/2003 Sb. - str. 220
7. Nakládání s majetkem státu - str. 223
7.1 Obecné vymezení a podstata - str. 223
7.2 Nakládání s majetkem státu mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi - str. 225
7.2.1 Vymezení a základní pravidla nakládání - str. 225
7.2.2 Peněžitá plnění a náhrady - str. 233
7.2.3 Schvalovací režim - str. 234
7.2.4 Nakládání jednostranným opatřením - str. 235
7.2.5 Pravidla pro nakládání s majetkem zvláštní povahy v „prozatímním hospodaření“ - str. 237
7.3 Převody vlastnictví - str. 239
7.3.1 Vymezení a základní pravidla převodů - str. 239
7.3.2 Smluvní převod jako „výjimečný“ způsob nakládání s majetkem - str. 240
7.3.3 Úplatnost a bezúplatnost - str. 241
7.3.4 Schvalovací režim - str. 245
7.3.5 Exkurz ke smluvním typům používaným k převodům - str. 251
7.3.6 Zvláštní právní úpravy převodů - str. 252
7.3.6.1 Převody zemědělských a lesních pozemků - str. 252
7.3.6.2 Převody bytů a nebytových prostor - str. 256
7.4 Přechody vlastnictví - str. 258
7.4.1 Přechody zákonem - str. 258
7.4.2 Přechody rozhodnutím příslušného orgánu - str. 259
7.5 Přenechání majetku státu do užívání jiným osobám - str. 261
7.5.1 Vymezení a základní pravidla přenechání do užívání - str. 261
7.5.2 Úplatnost a bezúplatnost - str. 265
7.5.3 Schvalovací režim - str. 268
7.5.4 Exkurz ke smluvním typům používaným k přenechání do užívání - str. 268
7.5.5 Přenechání užívání jiné organizační složce státu nebo státní organizaci - str. 272
7.5.6 Transformace některých užívacích vztahů - str. 274
7.5.6.1 Trvalé užívání podle § 70 hospodářského zákoníku - str.  274
7.5.6.2 Trvalé užívání podle čl. II zákona č. 131/1982 Sb. - str. 280
7.5.6.3 Dočasné užívání podle § 397 a 398 občanského zákoníku ve znění před 1. lednem 1992 - str. 280
7.5.6.4 Výpůjčka vzniklá před 1. lednem 2001 - str. 281
7.5.6.5 Nájem nebytových prostor vzniklý před 1. lednem 2001 - str. 282
7.6 Nakládání s pohledávkami, jinými majetkovými právy a majetkovými hodnotami státu - str. 283
7.6.1 Plnění ve splátkách - str. 284
7.6.2 Postoupení pohledávky - str. 286
7.6.3 Poměrné uspokojení pohledávky - str. 287
7.6.4 Prominutí dluhu - str. 287
7.6.5 Jednostranné upuštění od vymáhání pohledávky- str. 290
7.6.6 Schvalovací režim - str. 292
7.6.7 K „plněním“ mezi organizačními složkami státu a státními organizacemi - str. 293
7.7 Jiné způsoby nakládání s majetkem státu - str. 294
7.7.1 „Smluvní“ a jiná omezení nakládání s majetkem státu - str. 294
7.7.2 Nakládání s majetkem státu, o který neprojevily zájem organizační složky státu, státní organizace ani jiné osoby - str. 297
7.8 Účast státu a státních organizací v právnických osobách a sdruženích od nich odlišných - str. 298
7.8.1 Akciová společnost a jiné obchodní společnosti - str. 299
7.8.2 Další právnické osoby - str. 300
7.8.3 Sdružení bez právní subjektivity (osobnosti) - str. 301
7.8.4 Transformace účasti státu, resp. státních organizací v právnických osobách a sdruženích vzniklých
před 1. lednem 2001 - str. 301
7.9 Exkurz k charakteru povolování výjimek a poskytování schválení a předchozích souhlasů podle zákona o majetku státu - str. 302
7.10 Poskytování dotací státem (exkurz) - str. 305
8. Odpovědnost při hospodaření s majetkem státu - str. 313
8.1 Odpovědnost za porušení povinností při hospodaření s majetkem státu - str. 313
8.1.1 Odpovědnost fyzických osob - str. 313
8.1.2 Odpovědnost organizačních složek státu a státních organizací - str. 315
8.2 Odpovědnost za škodu - str. 317
8.2.1 Odpovědnost za škodu vzniklou státu - str. 317
8.2.1.1 Odpovědnost za škodu podle zákoníku práce - str. 318
8.2.1.2 Odpovědnost za škodu podle občanského zákoníku - str. 322
8.2.2 Odpovědnost státu za škodu vzniklou zaměstnancům a třetím osobám - str. 333
9. Kontrola dodržování povinností při hospodaření s majetkem státu - str. 337
Abstract - str. 341
Citovaná literatura - str. 343
Věcný rejstřík - str. 345

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

ÚZ č. 1483 - Kontrola veřejných financí, Majetek státu

Sagit, a. s.

První kapitola obsahuje aktuální znění zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky, dále zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolní řád a zákon o NKÚ. Druhá kapitola obsahuje zákon o majetku ČR, vyhlášku o hospodaření ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.