Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Lichva: trestný čin a společenský jev

Lichva: trestný čin a společenský jev

Lichva je v současné společnosti velmi aktuálním problémem. Předkládaná monografie je jedinečným pojednáním o tomto trestném činu a společenském jevu – spojuje pohled veřejnoprávní a soukromoprávní, opírá se o důkladnou teoretickou průpravu a zároveň v ní autor uplatňuje svůj praktický pohled soudce.
Důraz je v knize položen na současnou právní úpravu lichvy podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a na nejnovější rozhodnutí českých soudů. Prostor je věnován také rozhodčímu řízení jako často zneužívanému prostředku pro realizaci lichvy. Kniha tak bude zásadní pomůckou pro práci policistů, státních zástupců, soudců i advokátů.
Autor přináší komparativní pohled na zahraniční a českou právní úpravu i soudní praxi hluboko do minulosti a všímá si také proměn postojů k lichvě v dílech různých filozofů. Lichvu tedy v knize představuje nejen jako trestný čin, ale také jako závažný společenský jev a na základě této hluboké analýzy dospívá k inspirativním úvahám de lege ferenda.
autor: JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2014, 276 stran
ISBN: 978-80-7478-435-4

Cena: 497 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Obsah:

1. Vymezení problému - historický a filozofický pohled na lichvu - str. 1

1.1 Výklad pojmu "lichva" - str. 1

1.2 Starověk - nejstarší civilizace - str. 2

1.3 Starověké Řecko - str. 4

1.4 Římská říše - str. 6

1.5 Středověk - vznik a podstata usurární doktríny - str. 11

1.6 Výjimky z usurární doktríny během středověku a její postupný rozklad - str. 17

1.7 Státní zákonodárství založené na stanovení pevné úrokové sazby v 16. a 17. století a filozofická východiska ospravedlňující půjčování na úrok - str. 25

1.8 Liberalismus: nový pohled na lichvu - 18. století - str. 31

1.9 Vývoj některých evropských právních úprav ve vztahu k lichvě v 18. až 19. století - str. 35

2. Historie a současný stav právní úpravy lichvy v některých evropských a amerických zemích - str. 39

2.1 Německo -s tr. 39

2.2 Itálie - str. 42

2.3 Španělsko - str. 45

2.4 Portugalsko - str. 52

2.5 Brazílie - str. 56

2.6 Argentina - str. 62

2.7 Venezuela - str. 64

2.8 Kolumbie - str. 66

2.9 Mexiko - str. 67

2.10 Uruguay - str. 69

2.11 USA - str. 71

3. Problematika lichvy v občanskoprávní oblasti v českém právním řádu - str. 74

3.1 Historický vývoj české občanskoprávní úpravy od počátku 20. století - str. 74

3.2 Výklad pojmu "dobré mravy" - str. 89

3.3 Půjčování peněz na úrok - nejtypičtější podklad pro lichevní smlouvu - str. 91

3.4 Smluvní pokuta - zajišťovací institut často zneužívaný v lichevních smlouvách - str. 99

3.5 Zástavní právo, tzv. propadné zástavy - str. 116

3.6 Zajišťovací převod práva - str. 123

3.7 Zneužití právní úpravy postavení rozhodců a exekutorů v rozhodčím a vykonávacím řízení pro realizaci lichvy - str. 130

4. Trestněprávní úprava lichvy v českém právním řádu - str. 151

4.1 Zákonná úprava problematiky lichvy v posledních letech trvání rakousko-uherského mocnářství a v období první republiky - str. 151

4.2 Trestná lichva v judikatuře prvorepublikových soudů - str. 157

4.3 Sociální lichva v době první republiky - str. 164

4.4 Trestný čin lichvy v období socialistického Československa - str. 166

4.5 Trestní zákon č. 140/1961 Sb. - norma, která přetrvala konec socialistického systému - str. 170

4.6 Rozhodovací praxe soudů z období účinnosti zákona č. 86/1950 Sb. a původního znění zákona č. 140/1961 Sb. - str. 172

4.7 Skutková podstata lichvy obsažená v zákoně o přečinech - str. 178

4.8 Skutková podstata trestného činu lichvy v moderním období - str. 180

4.9 Rozhodovací praxe soudů ohledně trestného činu lichvy v moderním období - str. 185

4.10 Trestní zákoník - současný stav - str. 198

5. Závěrečné shrnutí úvah k problému lichvy jako společenského jevu a trestného činu a úvahy de lege ferenda - str. 201

5.1 Krátká rekapitulace obecného a historického pohledu - str. 201

5.2 Základní poznatky o právní regulaci lichvy - str. 203

5.3 Lichva jako společenský jev a právní problém v České republice - str. 211

5.4 Nedostatky současného stavu ohledně lichvy v občanskoprávní oblasti - str. 218

5.5 Úvahy de lege ferenda týkající se občanskoprávní oblasti - str. 222

5.6 Úvahy de lege ferenda v trestněprávní oblasti - str. 228

5.7 Poznámky a podněty k výkladu základních pojmů týkajících se trestného činu lichvy v soudní praxi - str. 234

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 7. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Souborná vysokoškolská učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního zákoníku, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Spojením výkladu obecné a zvláštní části trestního práva dostává čtenář do rukou ucelené pojednání o ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

Praktikum z trestního práva. Klauzurní práce s řešením, 6. vydání

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Příručka přináší aktualizovaný výběr klauzurních prací z trestního práva hmotného a trestního práva procesního zpracovaných na Právnické fakultě UK v Praze a Právnické fakultě UP v Olomouci, které byly v ...

Cena: 380 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Trest odnětí svobody a jeho výkon

Věra Kalvodová - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Trest odnětí svobody a jeho výkon analyzuje postavení trestu odnětí svobody v sankčním systému trestního práva, identifikuje problémy s tímto trestem a jeho výkonem spojené a nabízí i možnosti jejich řešení, a to v historickém kontextu, v mezinárodních i evropských ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.