Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Lichva: trestný čin a společenský jev

Lichva: trestný čin a společenský jev

Lichva je v současné společnosti velmi aktuálním problémem. Předkládaná monografie je jedinečným pojednáním o tomto trestném činu a společenském jevu – spojuje pohled veřejnoprávní a soukromoprávní, opírá se o důkladnou teoretickou průpravu a zároveň v ní autor uplatňuje svůj praktický pohled soudce.
Důraz je v knize položen na současnou právní úpravu lichvy podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a trestního zákoníku č. 40/2009 Sb. a na nejnovější rozhodnutí českých soudů. Prostor je věnován také rozhodčímu řízení jako často zneužívanému prostředku pro realizaci lichvy. Kniha tak bude zásadní pomůckou pro práci policistů, státních zástupců, soudců i advokátů.
Autor přináší komparativní pohled na zahraniční a českou právní úpravu i soudní praxi hluboko do minulosti a všímá si také proměn postojů k lichvě v dílech různých filozofů. Lichvu tedy v knize představuje nejen jako trestný čin, ale také jako závažný společenský jev a na základě této hluboké analýzy dospívá k inspirativním úvahám de lege ferenda.
autor: JUDr. Ladislav Koudelka, Ph.D. vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 4. 2014, 276 stran
ISBN: 978-80-7478-435-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

1. Vymezení problému - historický a filozofický pohled na lichvu - str. 1

1.1 Výklad pojmu "lichva" - str. 1

1.2 Starověk - nejstarší civilizace - str. 2

1.3 Starověké Řecko - str. 4

1.4 Římská říše - str. 6

1.5 Středověk - vznik a podstata usurární doktríny - str. 11

1.6 Výjimky z usurární doktríny během středověku a její postupný rozklad - str. 17

1.7 Státní zákonodárství založené na stanovení pevné úrokové sazby v 16. a 17. století a filozofická východiska ospravedlňující půjčování na úrok - str. 25

1.8 Liberalismus: nový pohled na lichvu - 18. století - str. 31

1.9 Vývoj některých evropských právních úprav ve vztahu k lichvě v 18. až 19. století - str. 35

2. Historie a současný stav právní úpravy lichvy v některých evropských a amerických zemích - str. 39

2.1 Německo -s tr. 39

2.2 Itálie - str. 42

2.3 Španělsko - str. 45

2.4 Portugalsko - str. 52

2.5 Brazílie - str. 56

2.6 Argentina - str. 62

2.7 Venezuela - str. 64

2.8 Kolumbie - str. 66

2.9 Mexiko - str. 67

2.10 Uruguay - str. 69

2.11 USA - str. 71

3. Problematika lichvy v občanskoprávní oblasti v českém právním řádu - str. 74

3.1 Historický vývoj české občanskoprávní úpravy od počátku 20. století - str. 74

3.2 Výklad pojmu "dobré mravy" - str. 89

3.3 Půjčování peněz na úrok - nejtypičtější podklad pro lichevní smlouvu - str. 91

3.4 Smluvní pokuta - zajišťovací institut často zneužívaný v lichevních smlouvách - str. 99

3.5 Zástavní právo, tzv. propadné zástavy - str. 116

3.6 Zajišťovací převod práva - str. 123

3.7 Zneužití právní úpravy postavení rozhodců a exekutorů v rozhodčím a vykonávacím řízení pro realizaci lichvy - str. 130

4. Trestněprávní úprava lichvy v českém právním řádu - str. 151

4.1 Zákonná úprava problematiky lichvy v posledních letech trvání rakousko-uherského mocnářství a v období první republiky - str. 151

4.2 Trestná lichva v judikatuře prvorepublikových soudů - str. 157

4.3 Sociální lichva v době první republiky - str. 164

4.4 Trestný čin lichvy v období socialistického Československa - str. 166

4.5 Trestní zákon č. 140/1961 Sb. - norma, která přetrvala konec socialistického systému - str. 170

4.6 Rozhodovací praxe soudů z období účinnosti zákona č. 86/1950 Sb. a původního znění zákona č. 140/1961 Sb. - str. 172

4.7 Skutková podstata lichvy obsažená v zákoně o přečinech - str. 178

4.8 Skutková podstata trestného činu lichvy v moderním období - str. 180

4.9 Rozhodovací praxe soudů ohledně trestného činu lichvy v moderním období - str. 185

4.10 Trestní zákoník - současný stav - str. 198

5. Závěrečné shrnutí úvah k problému lichvy jako společenského jevu a trestného činu a úvahy de lege ferenda - str. 201

5.1 Krátká rekapitulace obecného a historického pohledu - str. 201

5.2 Základní poznatky o právní regulaci lichvy - str. 203

5.3 Lichva jako společenský jev a právní problém v České republice - str. 211

5.4 Nedostatky současného stavu ohledně lichvy v občanskoprávní oblasti - str. 218

5.5 Úvahy de lege ferenda týkající se občanskoprávní oblasti - str. 222

5.6 Úvahy de lege ferenda v trestněprávní oblasti - str. 228

5.7 Poznámky a podněty k výkladu základních pojmů týkajících se trestného činu lichvy v soudní praxi - str. 234

 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastaly také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Trestní právo daňové

Trestní právo daňové

Ondřej Lichnovský , Jan Vučka, Křístek Lukáš - C. H. Beck

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti. Všechny tyto znalosti autoři v této publikaci zúročují. ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Trestní právo Evropské unie, 2. vydání

Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al. - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Ve druhém vydání autoři reagují na rozvoj práva Evropské unie a na nové instituty, které právní úprava přináší nebo konkretizuje (např. projekt ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Petra Masopust Šachová - C. H. Beck

Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši ...

Cena: 429 KčKOUPIT

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

ÚZ č. 1305 - Autorské právo, Průmyslová práva

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně ...

Cena: 119 KčKOUPIT

Postavení úřední osoby v trestním právu

Postavení úřední osoby v trestním právu

doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., Mgr. Jan Provazník, Mgr. David Čep - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie se věnuje problematice trestní odpovědnosti a trestněprávní ochrany tzv. úředních osob, která v současné době patří k velmi diskutovaným tématům. Páchání trestných činů v této oblasti jak úředními osobami, tak proti úředním osobám má velmi negativní dopady na ...

Cena: 455 KčKOUPIT

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

Kompendium judikatury - Trestní odpovědnost ve zdravotnictví

JUDr. Blanka Havlíčková - Wolters Kluwer, a. s.

Druhý díl rozsáhlého otevřeného souboru zdravotnické judikatury zachycuje především soudní produkci posledních let a klade si za cíl představit myšlenkovou argumentaci a závěry, k nimž vrcholné české soudy dospěly při výkladu vybraných otázek zdravotnického práva, zaměřené tentokrát ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Právní aspekty sebeobrany

Právní aspekty sebeobrany

JUDr. Eva Janečková - Wolters Kluwer, a. s.

V případech stanovených zákonem má občan právo bránit zákonným způsobem svá práva, a to i za použití přiměřeného donucení a násilí. Řešení konfliktních situací spojených s fyzickým útokem často vyžaduje narušení práv jiných osob a může nést riziko zranění nebo smrti účastníků na obou ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

Zákon o výkonu zabezpečovací detence, komentář

doc. JUDr. Věra Kalvadová, Dr., doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc., JUDr. Petr Škvain - Wolters Kluwer, a. s.

Výkon zabezpečovací detence představuje zvláštní druh ochranného opatření. Vzhledem ke specifikům tohoto opatření i jeho náročnosti na odborný personál zajišťující výkon zabezpečovací detence přináší velmi cenný a praktický výklad jak pro soudnictví a advokacii, tak i pro orgány, kde ...

Cena: 430 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.