Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Lex COVID - Komentář

Lex COVID - Komentář

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020:
•zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí),
•zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů),
•zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor).

Pandemie způsobená novým typem viru SARS CoV-2 významně zasáhla do probíhajících civilních, trestních i správních řízení a v nich běžících lhůt, mnoho fyzických a právnických osob postavila před hrozbu insolvence či exekuce a znemožnila jim plnit jejich závazky včetně placení nájemného.

Zákonodárce na tento stav reagoval přijetím zmíněných zákonů, které měly co nejrychleji zmírnit dopady mimořádných opatření na fungování fyzických i právnických osob. Komentované zákony zakládají právní účinky i do budoucna po skončení nouzového stavu, mj. tím, že přímo novelizovaly insolvenční zákon nebo občanský soudní řád.

První komentář k těmto zákonům
•přehledně uvádí, která nařízení vlády se dotknou prominutí lhůt podle zákona č. 191/2020 Sb. jako lex specialis k občanskému soudnímu řádu, trestnímu řádu, soudnímu řádu správnímu, exekučnímu řádu, insolvenčnímu zákonu a dalším, a která nikoli;
•reaguje na usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20 a na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A 41/2020;
•názorně vysvětluje, jak mají být počítány lhůty v jednotlivých typech soudních řízení a ve výkonu rozhodnutí;
•vyjasňuje pravidla fungování právnických osob v době, kdy nemohou zasedat jejich orgány ani být voleni noví členové, a počítání ochranných lhůt po skončení nouzového stavu;
•vykládá podmínky pro zmírnění sankcí za prodlení s plněním závazků;
•komentuje výjimky v postupu soudních exekutorů;
•vysvětluje pravidla mimořádného moratoria pro podnikatele, kteří se v důsledku epidemie octli na pokraji insolvence;
•přehledně vykládá ochranné doby pro placení nájemného za byty i nebytové prostory, pokud potíže s jeho placením vznikly v důsledku mimořádných opatření, či ochranné doby, po kterou jsou nájemci či pachtýři chráněni před výpovědí z nájmu.


autor: Kolektiv autorů; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 9. 2020, 228 stran
ISBN: 978-80-7598-845-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. VII
Seznam zkratek použitých v komentáři zákona č. 191/2020 Sb. - str. VIII
Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
§ 1–31 Část první Zmírnění dopadů epidemie koronaviru - str. 1
Hlava I Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Vymezení pojmů - str. 1
Hlava II Zvláštní ustanovení o možnosti prominutí zmeškání lhůt - str. 11
§ 2 Prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení - str. 11
§ 3 Prominutí zmeškání lhůty ve správním soudnictví - str. 20
§ 4 Prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení- str. 28
§ 5 Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení - str. 38
§ 6 Prominutí zmeškání lhůty v řízení podle zákona o Ústavním soudu - str. 48
§ 7 Navrácení lhůty v trestním řízení - str. 49
§ 8 Prominutí zmeškání lhůty v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení - str. 53
§ 9 Prominutí zmeškání lhůty v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech - str. 55
§ 10 Společné ustanovení o odůvodnění rozhodnutí - str. 60
Hlava III Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu - str. 61
§ 11 Zvláštní opatření ve vztahu ke zvláštnímu způsobu doručení v insolvenčním řízení - str. 61
§ 12 Zvláštní opatření ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh - str. 64
§ 13 Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčním návrhům podávaným věřiteli - str. 65
§ 14 Zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře - str. 70
§ 15 Zvláštní opatření ve vztahu k podmínkám osvobození dlužníka od placení pohledávek - str. 74
§ 16 Zvláštní opatření ve vztahu k plnění reorganizačního plánu - str. 77
§ 17 Zvláštní opatření ve vztahu k běhu dob rozhodných pro účely neúčinnosti právních úkonů - str. 80
Hlava IV Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám - str. 84
§ 18 Časové omezení práv a povinností - str. 86
§ 19 Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob - str. 88
§ 20 Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob - str. 100
§ 21 Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace - str. 109
§ 22 Přechodná ustanovení - str. 114
Hlava V Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí a exekucím - str. 118
§ 23 Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí - str. 118
§ 24 Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí - str. 123
§ 25 Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí - str. 126
§ 26 Přechodná ustanovení - str. 130
Hlava VI Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 133
§ 27 Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 133
§ 28 Přechodná ustanovení - str. 135
Hlava VII Zvláštní opatření ve vztahu k prodlení - str. 137
§ 29 Zvláštní ustanovení o prodlení - str. 137
§ 30 Kogentní povaha ustanovení - str. 143
§ 31 Přechodné ustanovení - str. 143
§ 32–33 Část druhá Změna insolvenčního zákona - str. 147
§ 32 [Mimořádné moratorium a dluhy z podnikání fyzických osob] - str. 147
§ 33 Přechodné ustanovení - str. 158
§ 34–35 Část třetí Změna občanského soudního řádu - str. 161
§ 34 Odstupné, daňový bonus, zvýšení hranice při prodeji nemovité věci - str. 161
§ 35 Přechodná ustanovení - str. 166
§ 36 Část čtvrtá Účinnost - str. 169
§ 36 Účinnost - str. 169
Seznam zkratek použitých v komentáři zákona č. 209/2020 Sb. - str. 170
Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
§ 1 Vymezení pojmů - str. 171
§ 2 Působnost zákona - str. 181
§ 3 Ochranná opatření ve prospěch nájemce - str. 184
§ 4 Zrušení nájmu - str. 194
§ 5 Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení - str. 196
§ 6 Vymezení pojmů podle zákona o službách - str. 199
§ 7 Odložení lhůty pro vyúčtování služeb - str. 200
§ 8 Účinnost - str. 201
Seznam zkratek použitých v komentáři zákona č. 210/2020 Sb. - str. 202
Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
§ 1 Vymezení pojmů - str. 203
§ 2 Působnost zákona - str. 212
§ 3 Omezení důvodů pro ukončení nájmu ze strany pronajímatele v ochranné době - str. 213
§ 4 Navrácení do běžného režimu - str. 217
§ 5 Účinnost - str. 218

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1504 - Insolvence

ÚZ č. 1504 - Insolvence

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor insolvenčních předpisů: insolvenční zákon po několika menších novelách, dále aktuální znění zákona o insolvenčních správcích a 9 příslušných nařízení vlády a vyhlášek (jednací řád pro insolvenční řízení, odměny insolvenčního správce a další). ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

ÚZ č. 1431 - Koronavirus - speciální vydání

Sagit, a. s.

Od března 2020 byla přijata řada předpisů ke zmírnění dopadů vládních koronavirových opatření. Soubor těchto předpisů jsme vydali v červnu 2020 s tím, že se jedná o jednorázovou publikaci ÚZ; bohužel epidemie trvá a nové předpisy přibývají; dochází také k novelizaci stávajících ...

Cena: 145 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.