Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Lex COVID - Komentář

Lex COVID - Komentář

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020:
•zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí),
•zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů),
•zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor).

Pandemie způsobená novým typem viru SARS CoV-2 významně zasáhla do probíhajících civilních, trestních i správních řízení a v nich běžících lhůt, mnoho fyzických a právnických osob postavila před hrozbu insolvence či exekuce a znemožnila jim plnit jejich závazky včetně placení nájemného.

Zákonodárce na tento stav reagoval přijetím zmíněných zákonů, které měly co nejrychleji zmírnit dopady mimořádných opatření na fungování fyzických i právnických osob. Komentované zákony zakládají právní účinky i do budoucna po skončení nouzového stavu, mj. tím, že přímo novelizovaly insolvenční zákon nebo občanský soudní řád.

První komentář k těmto zákonům
•přehledně uvádí, která nařízení vlády se dotknou prominutí lhůt podle zákona č. 191/2020 Sb. jako lex specialis k občanskému soudnímu řádu, trestnímu řádu, soudnímu řádu správnímu, exekučnímu řádu, insolvenčnímu zákonu a dalším, a která nikoli;
•reaguje na usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20 a na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A 41/2020;
•názorně vysvětluje, jak mají být počítány lhůty v jednotlivých typech soudních řízení a ve výkonu rozhodnutí;
•vyjasňuje pravidla fungování právnických osob v době, kdy nemohou zasedat jejich orgány ani být voleni noví členové, a počítání ochranných lhůt po skončení nouzového stavu;
•vykládá podmínky pro zmírnění sankcí za prodlení s plněním závazků;
•komentuje výjimky v postupu soudních exekutorů;
•vysvětluje pravidla mimořádného moratoria pro podnikatele, kteří se v důsledku epidemie octli na pokraji insolvence;
•přehledně vykládá ochranné doby pro placení nájemného za byty i nebytové prostory, pokud potíže s jeho placením vznikly v důsledku mimořádných opatření, či ochranné doby, po kterou jsou nájemci či pachtýři chráněni před výpovědí z nájmu.

autor: Kolektiv autorů vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 9. 2020, 228 stran
ISBN: 978-80-7598-845-4

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. VII
Seznam zkratek použitých v komentáři zákona č. 191/2020 Sb. - str. VIII
Zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
§ 1–31 Část první Zmírnění dopadů epidemie koronaviru - str. 1
Hlava I Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Vymezení pojmů - str. 1
Hlava II Zvláštní ustanovení o možnosti prominutí zmeškání lhůt - str. 11
§ 2 Prominutí zmeškání lhůty v občanském soudním řízení - str. 11
§ 3 Prominutí zmeškání lhůty ve správním soudnictví - str. 20
§ 4 Prominutí zmeškání lhůty v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení- str. 28
§ 5 Prominutí zmeškání lhůty v insolvenčním řízení - str. 38
§ 6 Prominutí zmeškání lhůty v řízení podle zákona o Ústavním soudu - str. 48
§ 7 Navrácení lhůty v trestním řízení - str. 49
§ 8 Prominutí zmeškání lhůty v řízení o uspokojení majetkového nároku podle zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení - str. 53
§ 9 Prominutí zmeškání lhůty v řízení o žádosti o peněžitou pomoc podle zákona o obětech - str. 55
§ 10 Společné ustanovení o odůvodnění rozhodnutí - str. 60
Hlava III Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčnímu právu - str. 61
§ 11 Zvláštní opatření ve vztahu ke zvláštnímu způsobu doručení v insolvenčním řízení - str. 61
§ 12 Zvláštní opatření ve vztahu k povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh - str. 64
§ 13 Zvláštní opatření ve vztahu k insolvenčním návrhům podávaným věřiteli - str. 65
§ 14 Zvláštní opatření ve vztahu k plnění splátkového kalendáře - str. 70
§ 15 Zvláštní opatření ve vztahu k podmínkám osvobození dlužníka od placení pohledávek - str. 74
§ 16 Zvláštní opatření ve vztahu k plnění reorganizačního plánu - str. 77
§ 17 Zvláštní opatření ve vztahu k běhu dob rozhodných pro účely neúčinnosti právních úkonů - str. 80
Hlava IV Zvláštní opatření ve vztahu k právnickým osobám - str. 84
§ 18 Časové omezení práv a povinností - str. 86
§ 19 Zvláštní opatření ve vztahu k rozhodování orgánů právnických osob - str. 88
§ 20 Zvláštní opatření ve vztahu ke členům voleného orgánu právnických osob - str. 100
§ 21 Zvláštní opatření ve vztahu k projednání řádné účetní závěrky obchodní korporace - str. 109
§ 22 Přechodná ustanovení - str. 114
Hlava V Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí a exekucím - str. 118
§ 23 Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí - str. 118
§ 24 Výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí - str. 123
§ 25 Exekuce prodejem movitých věcí a nemovitých věcí - str. 126
§ 26 Přechodná ustanovení - str. 130
Hlava VI Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 133
§ 27 Zvláštní opatření ve vztahu k výkonu rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu - str. 133
§ 28 Přechodná ustanovení - str. 135
Hlava VII Zvláštní opatření ve vztahu k prodlení - str. 137
§ 29 Zvláštní ustanovení o prodlení - str. 137
§ 30 Kogentní povaha ustanovení - str. 143
§ 31 Přechodné ustanovení - str. 143
§ 32–33 Část druhá Změna insolvenčního zákona - str. 147
§ 32 [Mimořádné moratorium a dluhy z podnikání fyzických osob] - str. 147
§ 33 Přechodné ustanovení - str. 158
§ 34–35 Část třetí Změna občanského soudního řádu - str. 161
§ 34 Odstupné, daňový bonus, zvýšení hranice při prodeji nemovité věci - str. 161
§ 35 Přechodná ustanovení - str. 166
§ 36 Část čtvrtá Účinnost - str. 169
§ 36 Účinnost - str. 169
Seznam zkratek použitých v komentáři zákona č. 209/2020 Sb. - str. 170
Zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
§ 1 Vymezení pojmů - str. 171
§ 2 Působnost zákona - str. 181
§ 3 Ochranná opatření ve prospěch nájemce - str. 184
§ 4 Zrušení nájmu - str. 194
§ 5 Opatření ke zmírnění dopadů epidemie na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení - str. 196
§ 6 Vymezení pojmů podle zákona o službách - str. 199
§ 7 Odložení lhůty pro vyúčtování služeb - str. 200
§ 8 Účinnost - str. 201
Seznam zkratek použitých v komentáři zákona č. 210/2020 Sb. - str. 202
Zákon č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
§ 1 Vymezení pojmů - str. 203
§ 2 Působnost zákona - str. 212
§ 3 Omezení důvodů pro ukončení nájmu ze strany pronajímatele v ochranné době - str. 213
§ 4 Navrácení do běžného režimu - str. 217
§ 5 Účinnost - str. 218

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

ÚZ č. 1379 - Koronavirus

Sagit, a. s.

Nové téma edice ÚZ je reakcí na velké množství nových právních předpisů, které byly přijaty ke zmírnění dopadů koronavirových opatření. Legislativní situace se postupem času znepřehledňuje nejen proto, že předpisů je již hodně, ale i proto, že se nedávno vydané předpisy novelizují – ...

Cena: 77 KčKOUPIT

ÚZ č. 1378 - Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1378 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Tématika exekučního řádu a veřejných dražeb byla v edici ÚZ dosud ve společné publikaci s insolvenčními předpisy, se kterými však nemá těsnou vazbu, na což odborná veřejnost poukazovala. Nová publikace obsahuje exekuční řád, tři jeho prováděcí vyhlášky a tzv. lex covid justice, který ...

Cena: 88 KčKOUPIT

ÚZ č. 1377 - Insolvence

ÚZ č. 1377 - Insolvence

Sagit, a. s.

Tématika insolvenčního řízení dosud byla v edici ÚZ ve společné publikaci s exekučním řádem a zákonem o veřejných dražbách, se kterými však nemá těsnou vazbu, na což odborná veřejnost poukazovala. Nová publikace obsahuje insolvenční zákon, zákon o insolvenčních správcích a 9 ...

Cena: 119 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.