Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Kritika právní odpovědnosti

Kritika právní odpovědnosti

Co je to odpovědnost? Na této „velké“ otázce si v posledních 60 letech vylámal zuby nejeden český právní teoretik. Dominujícím přístupem k odpovědnosti je u nás v současnosti tzv. teorie sankce, podle které je odpovědnost sekundární sankční povinností, která nastupuje jako sankce za nedodržení povinnosti primární. Zároveň bývá ale paradoxně odpovědnost koncipována jako tzv. aktivní odpovědnost, tedy odpovědnost za dodržení povinnosti. Tím vzniká specificky „český“ problém odpovědnosti: člověk odpovídá, protože je sankcionován, a zároveň je sankcionován, protože je odpovědný. Odpovědnost se takto tváří jako vnitřně rozporný a nesmyslný koncept, neboť obě koncepce mají ambici popisovat odpovědnost v témže rozsahu (jsou koextenzivní). Nejnovějším trendem české teorie práva je proto skeptický přístup, který se snaží problematickému pojmu odpovědnosti úplně vyhnout. Na druhé straně, podíváme-li se do zahraniční literatury, smysluplná debata o odpovědnosti dnes stojí v základu analytických i normativních přístupů k právu a ovlivňuje další rozvoj právního myšlení a právní regulace v Evropě. Běžně se tu přitom, na rozdíl od české literatury, rozlišuje mezi odpovědností (Verantwortung/responsibility) a zavázaností (Haftung/liability).

Ale proč? Odkud se „český“ problém odpovědnosti vzal? Kde začal? Odkud se vůbec v našem právu vzala odpovědnost? Byla odpovědnost vždy takto paradoxní? Proč nerozlišujeme mezi odpovědností (Verantwortung/responsibility) a zavázaností (Haftung/liability) a jaké to má dopady na naše myšlení? Jaké jsou důvody „českého“ problému odpovědnosti? Je možné této problém vyřešit? A jakou roli v tomto řešení hraje nový občanský zákoník a jeho myšlenkové zakotvení? Může mít vůbec odpovědnost v současné právní teorii nějaký dobrý smysl? A pokud ano, jak tedy vypadá onen smysluplný teoretický koncept odpovědnosti? Cílem této publikace je postupně zodpovědět všechny nastíněné otázky. Předkládaná kniha tak analyzuje současný stav debaty o odpovědnosti a nabízí teorii, která umožní o tomto klíčovém institutu uvažovat v kontextu nového občanského zákoníku a která českou právní teorii přibližuje debatě o odpovědnosti probíhající v současné právní vědě v západní Evropě. Autor tu zejména pomocí právněfilozofických argumentů a metodou historické, jazykové a komparativní analýzy dospívá k novému teoretickému výměru soukromoprávní odpovědnosti, který řeší současnou paralýzu české teorie a který nám umožňuje smysluplně klást otázky po důvodech, funkci a legitimitě odpovědnosti v soukromém právu. Jasně se přitom ukazuje, že namísto otázky „Co je to odpovědnost?“ je namístě položit si otázku úplně jinou.

autor: Václav Janeček vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 2. 2018, 278 stran
ISBN: 978-80-7552-812-4

Cena: 490 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Přehled obsahu - str. V
O autorovi - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Poděkování - str. XV
Předmluva - str. XVII
I. Problém soukromoprávní odpovědnosti - str. 1
§ 1. Kontext a tři hlavní motivy - str. 1
§ 2. Zběžný přehled argumentů - str. 9
§ 3. Současný stav poznání - str. 12
a) Teorie práva - str. 13
b) Legislativa a judikatura - str. 14
c) Civilistika - str. 15
i. Odpovědnost jako hrozba sankcí (prospektivní) - str. 17
ii. Odpovědnost jako sankce (retrospektivní) - str. 18
iii. Skeptický přístup - str. 18
iv. Současná literatura - str. 19
d) Facit – Jak je u nás dnes odpovědnost teoreticky koncipována? - str.  21
§ 4. Nové vymezení problému - str. 22
a) Potřeba nového zkoumání - str. 22
b) Typický způsob kladení otázek - str. 24
c) Výběr otázek, jejich pořadí a zdůvodnění - str. 26
§ 5. Metodologie práce - str. 29
§ 6. Struktura práce - str. 30
II. Historické kořeny pojmu odpovědnosti - str. 33
§ 1. Rekonstrukce původního smyslu odpovědnosti v právu - str. 33
§ 2. Právní a běžný jazyk - str. 35
§ 3. Jazyková historie – kvantitativní část - str. 36
§ 4. Jazyková historie – kvalitativní část - str. 39
§ 5. Latina a řečtina - str. 46
§ 6. Facit – Odkud se vzala odpovědnost a jaký byl její původní smysl - str. 48
III. Počátky „českého“ problému odpovědnosti - str. 51
§ 1. Postupné přibližování odpovědnosti a ručení - str.  51
§ 2. Podstata ručení a jeho raný vývoj - str. 54
§ 3. Ručení jako samostatný závazek - str. 59
a) Dluh, závazek a obligace - str. 60
b) Závazek ručení a odpovídání - str. 64
c) Ručení v ABGB - str. 66
§ 4. Ručení jako integrální součást závazku  - str.  70
a) Schuld und Haftung (1874) - str. 71
b) Recepce doktríny Schuld und Haftung u nás - str. 73
§ 5. Ručení jako odpovědnost - str. 74
a) Kruhovost odpovědnosti (ručení) a povinnosti  - str. 76
b) Řešení kruhovosti v opuštění pojmu ručení - str. 78
c) První ztráta smyslu odpovědnosti  - str. 79
§ 6. Facit – Co jsme do soukromoprávní odpovědnosti vložili  - str. 80
IV. Důvody „českého“ problému  - str. 85
§ 1. Od železnice k raketoplánu  - str. 85
§ 2. Proměny právního myšlení v historicko-politickém kontextu - str. 87
a) Prvá a druhá osa - str. 89
b) Naturalismus - str.  91
c) Pozitivismus - str.  92
i. Inkluzivní pozitivismus - str. 93
ii. Exkluzivní pozitivismus (formalismus) - str. 94
d) Materialismus - str. 96
§ 3. Materialistické pojetí práva - str. 96
a) Vznik a pozadí materialistické doktríny – odumírání práva  - str. 99
i. Kritika formálního pozitivismu - str. 99
ii. Odumírání práva  - str. 101
iii. Návrat formy: Od člověka k občanovi a k lidu  - str. 102
iv. Právo jako vůle lidu - str. 103
v. Jednodimenzionalita - str. 104
b) Právní normy jako vůle lidu (kognitivní faktualismus)  - str. 105
§ 4. Nová konstrukce právních norem  - str. 107
a) Naturalistické pojetí právní normy  - str. 108
b) Pozitivistické pojetí právní normy - str. 108
c) Materialistické pojetí právní normy  - str. 109
i. Vznik nauky o trojčlenné struktuře právní normy - str. 111
ii. Převzetí Strogovičovy nauky do české právní teorie - str. 116
§ 5. Vliv konstrukce právních norem na teorii odpovědnosti  - str. 118
a) Třetí osa - str. 118
b) Materiální non-pozitivismus  - str. 119
c) Materiální pozitivismus - str. 122
d) Formální pozitivismus  - str. 124
e) Formální non-pozitivismus a materialistické pojetí odpovědnosti - str. 126
§ 6. Facit – Jakým způsobem jsme o odpovědnosti v právu dosud
uvažovali  - str. 128
V. Řešení „českého“ problému odpovědnosti  - str. 131
§ 1. Tři aspekty problému  - str. 131
a) Terminologická krize - str. 133
b) Krize pojetí právní normy  - str. 134
c) Paradigmatická krize - str. 136
§ 2. Od revoluce pojmů k revoluci paradigmatu  - str. 137
a) Kritické rozlišení odpovědnosti a zavázanosti - str.  138
i. Responsibility a liability  - str. 140
ii. Výhody rozlišení odpovědnosti a zavázanosti  - str. 146
b) Kritika trojčlenné struktury právní normy - str. 151
c) Příklon k ne-materialistickému paradigmatu - str. 160
§ 3. Pozitivní výměr nového paradigmatu - str. 160
a) Antická tradice - str. 160
i. Filozofické kořeny odpovědnosti  - str. 163
ii. Korektivní spravedlnost  - str. 167
iii. Relační charakter odpovědnosti a korektivní spravedlnost
jako vnitřní důvod přijatelnosti odpovědi  - str. 168
iv. Distributivní spravedlnost jako vnější důvod přijatelnosti
odpovědi - str. 172
v. Dílčí závěr - str. 174
vi. Metodické využití antické tradice pro ospravedlnění
sekundární odpovědnosti  - str. 174
vii. Odpovědnost a zavázanost ve světle antické tradice - str. 178
b) Křesťanská tradice - str. 179
i. Idea restituce - str. 180
ii. Specifická křesťanská morálka - str. 182
iii. Křesťanská tradice jako vnitřní důvod smyslu odpovědnosti  - str. 184
c) Západoevropská tradice  - str. 184
§ 4. Čím se lze v západní Evropě inspirovat – základní přehled  - str. 187
a) Doktrinální, filozofický nebo historický přístup? - str. 187
b) Teorie korektivní spravedlnosti - str. 190
c) Teorie chráněných práv (rights-based)  - str. 194
i. Protiprávnost ve světle teorie chráněných práv - str. 197
d) Ekonomická analýza - str. 199
e) Historizující přístup - str. 202
f) Rekurzivní teorie (civil recourse) - str. 203
§ 5. Facit – Jak vyřešit „český“ problém odpovědnosti - str. 205
VI. Teoretická koncepce odpovědnosti  - str. 213
§ 1. Problém odpovědnosti a tři motivy (část I.) - str. 214
§ 2. Klíčové otázky a odpovědi - str. 215
a) Historické kořeny pojmu odpovědnosti (část II.)  - str. 215
b) Počátky „českého“ problému odpovědnosti (část III.) - str. 216
c) Důvody „českého“ problému odpovědnosti (část IV.) - str. 217
d) Řešení „českého“ problému odpovědnosti (část V.) - str. 218
§ 3. Hlavní závěry práce - str. 221
a) Uspokojení prvních dvou motivů  - str. 221
b) Třináct tezí o odpovědnosti - str. 221
§ 4. Obnova smyslu odpovědnosti a hranice soukromého práva  - str. 224
a) Jak o soukromoprávní odpovědnosti uvažujeme - str. 226
i. Pozitivněprávní pojetí odpovědnosti (§ 24. obč. zák.) - str. 226
ii. Sankční a aktivní koncepce odpovědnosti  - str. 228
iii. Subjektivní a objektivní odpovědnost - str.  229
iv. Hranice soukromého práva - str. 231
§ 5. Teoretická koncepce odpovědnosti jako způsob tázání po smyslu
právních norem: uspokojení třetího motivu - str. 233
§ 6. Implikace a využití - str. 237
a) Jak můžeme o soukromoprávní odpovědnosti uvažovat
(hermeneutické implikace) - str. 237
b) Jak bychom měli o soukromoprávní odpovědnosti uvažovat
(revoluční implikace) - str. 239
Shrnutí - str. 243
Summary (English) - str. 246
Seznam použitých pramenů - str. 250
Rejstřík - str. 273

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1437 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k dalším změnám trestního zákoníku a trestního řádu; změny nastaly také u zákona o obětech trestných činů, zákonů o výkonu vazby a výkonu trestu, a tří vyhlášek. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní ...

Cena: 219 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.