Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David Reiterman.

Kniha je členěna na deset tematických částí (např. jednočlenná společnost, práva a povinnosti člena orgánu, jednání za s. r. o., jednatel, podíl apod.). V rámci těchto částí lze nalézt konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři nabízejí jasné odpovědi podložené konkrétními soudními rozhodnutími. Díky přehlednému členění se čtenář může buď spokojit se stručnou odpovědí ano/ne, anebo začít hlouběji studovat argumentaci soudů i autorů samotných.

Autoři vždy vybírají jen nejdůležitější pasáže rozsudků, komentují je, dávají do souvislostí, vysvětlují vývoj judikatury v závislosti na novelách předpisů a uvádějí i vlastní názor a doporučení, zejména u nejasných výkladů, kde se ve svých rozhodnutích soudní praxe neshoduje.

Výběr judikatury je k 1. 1. 2022.

Kniha je malou „ochutnávkou“ průběžně aktualizovaného a doplňovaného Praktického manuálu ZOK, který najdete v ASPI knihovně.


autoři: Ivan Chalupa, David Reiterman; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2022, 536 stran
ISBN: 978-80-7676-404-0

Cena: 1 110 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
I. Jednočlenná společnost - str. 13
1. Je jediný společník povinen notáři sepisujícímu notářský zápis o rozhodnutí jediného společníka osvědčit, že zapsaný údaj 
v obchodním rejstříku o osobě jediného společníka neodpovídá skutečnosti? - str. 13
2. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, zda byla smlouva v rámci § 13 z. o. k. „uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých“? - str. 19
3. Dopadá § 13 z. o. k. na případy, kdy za obchodní společnost jedná zmocněnec odlišný od jejího jediného společníka, ale její jediný společník je členem jejího statutárního orgánu? - str. 35
4. Dopadá § 13 z. o. k. na vícestranné právní jednání, je-li jeho stranou jediný společník a současně obchodní korporace, kterou jediný společník zastupuje? - str. 46
II. Práva a povinnosti člena orgánu - str. 51
5. Je třeba obchodní korporaci účastnící se řízení o vyloučení jejího člena statutárního orgánu z funkce ve smyslu § 63 z. o. k. ustanovit procesního opatrovníka? - str. 51
6. Je pracovní smlouva uzavřená na činnosti spadající do výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace z tohoto důvodu neplatná? - str. 55
7. Obnovuje se funkce člena voleného orgánu zaniklá v důsledku ztráty způsobilosti k jejímu výkonu v důsledku opětovného nabytí této způsobilosti? - str. 66
8. Je právo na odměnu člena voleného orgánu za výkon funkce pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou jí postavenou na roveň? - str. 70
9. Zakládá § 210 IZ členovi voleného orgánu v poměrech insolvenčního řízení nárok na zaplacení odměny za poskytnutí součinnosti při zjišťování majetkové podstaty insolvenčního dlužníka? - str. 78
10. Začíná objektivní jednoletá prekluzivní lhůta podle § 5 odst. 2 z. o. k. běžet (nejdříve) okamžikem, kdy povinný v důsledku porušení zákazu konkurenčního jednání získá prospěch nebo nabude právo? - str. 86
11. Začíná subjektivní tříměsíční prekluzivní lhůta podle § 5 odst. 2 z. o. k. běžet (nejdříve) okamžikem, kdy obchodní korporace zjistí skutkové okolnosti, z nichž lze dovodit získání prospěchu (nabytí práva) a orientačně i jeho rozsah? - str. 96
12. Má nejvyšší orgán působnost rozhodnout o tom, že uzavření smlouvy uvedené v § 55 odst. 1 a v § 56 odst. 1 z. o. k. nezakazuje? - str. 106
13. Je poslední věta § 45 odst. 1 z. o. k. za středníkem znějící „to neplatí pro rozhodnutí, které se příčí dobrým mravům“ protiústavní? - str. 107
14. Je porušením péče řádného hospodáře bezmyšlenkovité plnění pokynů třetí osoby, byť by šlo o společníka (akcionáře)? - str. 111
15. Znamená neúčinnost omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám to, že se tohoto omezení nemohou dovolat ani třetí osoby vůči obchodní korporaci (anebo se jej nemůže dovolat pouze obchodní korporace vůči 
třetím osobám)? - str. 120
16. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, zda v rámci § 57 z. o. k. šlo o „smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku“? - str. 124
17. Je osobou oprávněnou dovolat se neplatnosti právního jednání podle § 48 z. o. k. věřitel dotčené obchodní korporace? - str. 131
18. Může nejvyšší orgán schválit odměnu členovi voleného orgánu i za období předcházející jeho jednání? - str. 135
19. Může nejvyšší orgán schválit způsob odměňování před jeho začleněním do smlouvy o výkonu funkce nebo i po něm? - str. 140
20. Může nejvyšší orgán podle § 59 odst. 2 z. o. k. schválit již uzavřenou smlouvu, návrh smlouvy nebo vzorové znění smlouvy? - str. 145
III. Podnikatelská seskupení - str. 150
21. Schvaluje nejvyšší orgán zprávu o vztazích? - str. 150
22. Je přípustné dodatečně upravit zprávu o vztazích, a to i když již byla uložena do sbírky listin? - str. 159
23. Začne lhůta 1 roku běžet znovu, pokud je zpráva o vztazích dodatečně upravena? - str. 169
24. Začne lhůta 1 roku „ode dne, kdy se společník o obsahu zprávy o vztazích […] mohl dozvědět způsobem podle § 84 odst. 1“ běžet již ode dne, kdy byla zpráva o vztazích zveřejněna jejím uložením do sbírky listin, pokud tento okamžik předchází doručení pozvánky na valnou hromadu společníkovi s. r. o.? - str. 178
25. Podle jaké právní úpravy rationae temporis se bude po 1. 1. 2021 posuzovat řízení o jmenování znalce pro určení hodnoty závodu společnosti za účelem stanovení přiměřené ceny podle § 91 z. o. k.? - str. 188
26. Jak se postupuje po uplatnění práva na odkup podle § 89 z. o. k.? - str. 197
27. Je znalec navržený osobou uvedenou v § 85 odst. 1 z. o. k. automaticky podjatý pro poměr k účastníkovi? - str. 207
28. Může být náležitost zprávy o vztazích spočívající v posouzení újmy ovládané osoby vyjádřena souhrnně? - str. 219
IV. Jednání za s. r. o. (zastoupení) - str. 233
29. Je právní jednání, pro které je vyžadována písemná forma s úředně ověřeným podpisem, v případě uznání podpisu za vlastní platně učiněné až okamžikem tohoto uznání? - str. 233
30. Je advokát, který je současně statutárním orgánem, oprávněn jednat za obchodní korporaci v občanském soudním řízení jako její zástupce na základě plné moci? - str. 240
31. Vztahují se na zastupování obchodní korporace při sepisu notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. z. o. k.? - str. 247
V. Práva a povinnosti společníka - str. 252
32. Představují nevyplacené podíly společníka s. r. o. na jejím zisku za více let samostatné pohledávky (anebo jednu pohledávku)? - str. 252
33. Podle jakých pravidel se postupuje ohledně soudního poplatku v případě společnické žaloby? - str. 265
34. Lze žalovat na určení účasti v s. r. o., která je ohrožena vyloučením z s. r. o.? - str. 274
VI. Valná hromada - str. 282
35. Lze se domáhat neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů s. r. o. než valné hromady (jediného společníka) vyjma případů podle 
§ 193 odst. 1 z. o. k.? - str. 282
36. Může být převodem závodu převod podílu, který je jediným majetkem s. r. o.? - str. 290
37. Je „rozporem s právními předpisy“ ve smyslu § 191 odst. 1 z. o. k. také obcházení zákona? - str. 296
38. Rozhoduje valná hromada s. r. o. projednávající podle pozvánky rozdělení zisku za poslední účetní období vždy automaticky také o otázce rozdělení nerozděleného zisku minulých let nebo fondů vytvořených ze zisku? - str. 300
39. Je společník povinen při podání protestu užít podstatné jméno „protest“ nebo sloveso „protestuji“? - str. 310
40. Je soud při posuzování platnosti usnesení valné hromady s. r. o. vázán důvody neplatnosti uvedenými v návrhu? - str. 318
41. Může být člen orgánu obchodní korporace zvolen do funkce implicitně (např. schválením smlouvy o výkonu funkce)? - str. 326
42. Je § 192 odst. 2 z. o. k. protiústavní? - str. 331
43. Je důvodem pro použití § 260 odst. 1 obč. zák. vždy skutečnost, že bylo usnesení přijato 100 % hlasů? - str. 335
44. Je s. r. o. při přijímání nového úplného znění společenské smlouvy povinna poskytnout svým společníkům informace o tom, jaká ujednání společenské smlouvy doznávají věcných změn? - str. 353
45. Je s. r. o. povinna učinit vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, aby zajistila informovanost společníka ohledně záležitostí projednávaných na valné hromadě? - str. 371
46. Má společník právo uplatnit protinávrh ohledně záležitosti zařazené na pořad jednání valné hromady? - str. 378
47. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, zda šlo o „záležitost neuvedenou v pozvánce“? - str. 395
48. Má na aktivní legitimaci osoby navrhující neplanost usnesení valné hromady vliv rozpor zájmů takové osoby se zájmy s. r. o.? . . . . . . . . . . . . 413
49. Má na rozsah soudního přezkumu usnesení valné hromady vliv to, že byl zápis z jednání valné hromady osvědčen notářským 
zápisem? - str. 425
50. Hledí se na usnesení valné hromady, jejímž konáním došlo k porušení kogentní normy chránící veřejný pořádek, jako na rozhodnutí, které nebylo přijato? - str. 437
VII. Jednatel - str. 450
51. V jakých případech zavazuje s. r. o. právní jednání jednatele, jehož funkce již zanikla? - str. 450
52. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, ve kterých oblastech je valná hromada oprávněna schvalovat „zásady a pokyny“ ve smyslu § 195 odst. 2 z. o. k.? - str. 459
53. Může být člen statutárního orgánu přímo odpovědný vůči třetí osobě za škodu, kterou jí způsobil při jednání za obchodní korporaci? - str. 467
54. Může být s. r. o. platně doručeno prostřednictvím datové schránky i v případě, že nemá žádného jednatele? - str. 475
VIII. Podíl – převod, nabytí, zastavení - str. 480
55. Je společník povinen převodem podílu neúměrně a neodůvodněně neohrozit další činnost a existenci s. r. o. a neobcházet své povinnosti plynoucí mu z případné likvidace či prohlášení konkursu na majetek 
s. r. o.? - str. 480
56. Dopadá na převod podílu ve společném jmění manželů možný požadavek souhlasu manžela podle § 714 obč. zák.? - str. 487
57. Je smlouva o převodu podílu neplatná pro počáteční nemožnost plnění, pokud převodce není vlastníkem podílu? - str. 492
58. Zaniká smluvní povinnost převést podíl pozbytím vlastnického práva k němu převodcem? - str. 498
IX. Účast společníka - str. 505
59. Může společenská smlouva s. r. o. určit, že bude vypořádací podíl nulový? - str. 505
X. Přechodná ustanovení (přechod z obchodního zákoníku na zákon o obchodních korporacích) - str. 523
60. Jsou „dosavadními ustanoveními obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků“ ve smyslu § 777 odst. 4 z. o. k. ustanovení o promlčení? - str. 523
61. Promlčuje se podle „dosavadních právních předpisů“ právo společníka vzniklé po 1. 1. 2014 na základě ustanovení obchodního zákoníku vtaženého do společenské smlouvy podle § 777 odst. 4 z. o. k.? - str. 528
Přehled uveřejněných judikátů podle ustanovení z. o. k. - str. 533
O autorech - str. 535

Další nabídka k tématu

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Akciové společnosti

Akciové společnosti

Ivana Štenglová, Jan Dědič, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Daniel Lála, Lucie Josková - C. H. Beck

Před účinností zákona o obchodních korporacích vyšlo celkem sedm vydání monografie Akciové společnosti z pera „zakládajících členů“ autorského kolektivu a dalších autorů. Předkládaná publikace je vlastně, byť tak není označena, vydáním osmým, i když z původního textu mnoho nezbylo a ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady

Jan Lasák -

Monografie Kontrola řízení a správy akciové společnosti a postavení dozorčí rady je uceleným pojednáním o postavení dozorčí rady v akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřního řízení. Funkce dozorčí ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Právní postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti

Silvie Štaňko - C. H. Beck

Publikace se zabývá problematikou právního postavení člena statutárního orgánu řízené akciové společnosti v situaci, kdy do jeho působnosti zasahuje vliv řídící osoby koncernu. Pozornost je věnována zejména ...

Cena: 390 KčKOUPIT

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty), 2. vydání

Jan Ondřej a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Jedná se již o druhé vydání s aktualizovanými informacemi a novou kapitolou a je tedy ...

Cena: 710 KčKOUPIT

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Vzory zakládacích dokumentů, právních jednání ve vztahu k obchodním korporacím. 2. vydání

Jaroslav Svejkovský, Eva Kabelková a kolektiv - C. H. Beck

Praktická příručka zpracovaná kolektivem renomovaných autorů nabízí vzory smluv, listin a žalobních návrhů. Obsahuje více než 200 vzorů k novému korporátnímu právu, včetně úvodních komentářů, které usnadní ...

Cena: 1 290 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.