Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Komentovaná judikatura k s. r. o.

Kniha nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí.

Kniha je členěná na základní tematické oblasti (např. založení s. r. o., obchodní rejstřík, práva a povinnosti společníka, postavení valné hromady a jednatele, nabytí, převod a zastavení podílu apod.) a v rámci nich dále na konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři nabízejí jasné odpovědi podložené konkrétními soudními rozhodnutími. Díky přehlednému členění se čtenář může buď spokojit se stručným ano/ne, anebo začít hlouběji studovat argumentaci soudů i autorů samotných.

Autoři vždy vybírají jen nejdůležitější pasáže rozsudků, komentují je, dávají do souvislostí, vysvětlují vývoj judikatury v závislosti na novelách předpisů a uvádějí i vlastní názor a doporučení, zejména u nejasných výkladů, kde se ve svých rozhodnutích soudní praxe neshoduje.

Kniha je malou „ochutnávkou“ průběžně aktualizovaného Praktického manuálu ZOK, který najdete v ASPI knihovně.

David Reiterman je advokát s mnohaletými zkušenostmi z předních mezinárodních i českých advokátních kanceláří a investičních bank specializující se na oblast práva finančních služeb, transakce na kapitálovém trhu a související otázky práva obchodních korporací. Společně s Ivanem je hlavním spoluautorem knižní série Základů soukromého práva. Kromě psaní knížek a vývoje Praktického manuálu se věnuje také lektorské a přednáškové činnosti. Více viz ww.linkedin.com/in/davidreiterman/. 

Ivan Chalupa je advokát trvale spolupracující s pražskou kanceláří globální advokátní firmy Squire Patton Boggs specializující se vedle korporátního práva též na oblast regulatoriky a soudních sporů. Společně s Davidem je hlavním spoluautorem knižní série Základů soukromého práva. Kromě psaní knížek a vývoje Praktického manuálu se věnuje také lektorské a přednáškové činnosti. Více viz www.linkedin.com/in/ivanchalupa/.

autoři: Ivan Chalupa, David Reiterman; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 8. 2018, 448 stran
ISBN: 978-80-7598-074-8

Cena: 550 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
I. Založení s. r. o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. Postačí pro plnou moc k založení s. r. o. písemná forma s úředně ověřeným podpisem, anebo je třeba udělit ji ve formě notářského zápisu? - str. 13
2. Je ustanovení společenské smlouvy s. r. o., které je v rozporu se zákonem, neplatné absolutně (anebo relativně)?  - str. 19
3. Musí být předmět podnikání spadající pod volnou živnost zapsán v obchodním rejstříku právě jen jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“?  - str. 22
II. Obchodní rejstřík  - str. 38
4. Jak prokázat rejstříkovému soudu, že došlo k obnovení účasti společníka podle § 206 odst. 3 z. o. k. v případě zániku účinků exekučního příkazu, který zánik účasti způsobil? - str. 38
5. Je zástavní věřitel aktivně věcně legitimován k podání návrhu na zápis zástavního práva k podílu do obchodního rejstříku podle § 11 odst. 1 zák. o veř. rejstřících? - str. 44
6. Lze platnost usnesení valné hromady s. r. o. přezkoumávat v rejstříkovém řízení? - str. 47
7. Může být do obchodního rejstříku zapsán údaj o druhu podílu v případě, že společenská smlouva nepřipouští vznik různých druhů podílů?  - str. 53
8. Musí být do obchodního rejstříku zapsán údaj, že s. r. o. nevydala kmenový list, pokud společenská smlouva neurčuje, že podíl může být představován kmenovým listem? - str. 56
9. Může být navrhovaná obchodní firma zaměnitelná a klamavá, když odpovídá ochranné známce, jejímž majitelem je navrhovatel zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku?  - str.  59
10. Musí být obchodní firma nezaměnitelná nejen z hlediska psané podoby, nýbrž i z hlediska zvukové podoby? - str. 66
11. Může pro nezaměnitelnost obchodní firmy postačovat odlišení toliko jedním písmenem? - str. 70
III. Jednání za s. r. o. (zastoupení) - str. 75
12. Může obchodní korporaci zastoupit při právním jednání člen jejího statutárního orgánu, pokud jsou jeho zájmy při takovém právním jednání se zájmy této obchodní korporace v rozporu? - str. 75
13. Je přípustné zakotvení společného zastupování s. r. o. prokuristou a jednatelem? - str. 81
14. Lze ve společenské smlouvě určit, že více jednatelů, kteří netvoří kolektivní orgán, musí s. r. o. zastupovat společně? - str. 84
15. Může být zakladatelským právním jednáním některý z více jednatelů s. r. o. ze zastupování s. r. o. vyloučen? - str. 90
16. Je přípustný souběh členství v dozorčí radě s. r. o. a prokury?  - str. 96
17. Je přípustný souběh funkce jednatele a prokury? - str. 99
18. Může soud s. r. o. v případě podle § 198 odst. 3 z. o. k., pokud není podán návrh na jmenování chybějícího jednatele nebo mu není vyhověno, jmenovat s. r. o. opatrovníka podle § 165 odst. 1 obč. zák.
(anebo musí s. r. o. zrušit a nařídit její likvidaci)?  - str. 103
IV. Podíl – převod, nabytí, zastavení - str. 110
19. Je vlastnické právo k podílu převedeno již účinností převodní smlouvy (a nikoli až zápisem do obchodního rejstříku)? - str. 110
20. Musí být smlouva o převodu podílu nevtěleného do kmenového listu uzavřena ve formě s úředně ověřeným podpisem?  - str. 118
21. Může společník s. r. o. nabýt další podíl v případě, že se uplatní obecné zákonné pravidlo, že společník může mít v s. r. o. pouze jeden podíl? - str. 120
22. Lze jako způsob vzniku zástavního práva k podílu, který není představován cenným papírem či zaknihovaným cenným papírem, sjednat zápis do Rejstříku zástav? - str. 123
23. Musí být smlouva o zastavení podílu v s. r. o. nevtěleného do kmenového listu uzavřena ve formě s úředně ověřenými podpisy? - str. 126
24. Lze se od § 207 z. o. k. odchýlit ve společenské smlouvě i jinak, než je předpokládáno v § 207 odst. 2 z. o. k. (např. stanovením, že je podíl na jiného společníka nepřevoditelný)? - str. 128
25. Je „převoditelným“ podílem i podíl, který je převoditelný pouze omezeně (nebo pouze podíl, který je převoditelný neomezeně)? - str. 137
V. Práva a povinnosti společníka  - str. 146
26. Mohou společníci s. r. o., která se dosud nepodřídila z. o. k. jako celku, rozhodovat mimo valnou hromadu podle § 175 a násl. z. o. k.? - str. 146
27. Mohou společníci s. r. o. rozhodnutím mimo valnou hromadu podle § 175 a násl. z. o. k. ve formě s úředně ověřenými podpisy měnit společenskou smlouvu? - str. 157
28. Co prakticky znamená, že se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo? - str. 168
29. Vztahuje se zákaz výkonu hlasovacího práva i na společníka, který je osobou jednající ve shodě se společníkem, o jehož odvolání z funkce jednatele pro porušení povinností při jejím výkonu rozhoduje
valná hromada? - str. 172
VI. Valná hromada  - str. 177
30. Musí být souhlas valné hromady k rozdělení podílu v s. r. o. osvědčen notářským zápisem? - str.  177
31. Musí být souhlas valné hromady k rozdělení podílu v s. r. o. schválen alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků? - str. 180
32. Musí být souhlas valné hromady k rozdělení podílu v s. r. o. schválen alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků a osvědčen notářským zápisem? - str. 182
33. Kdo je účastníkem řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s. r. o.? - str. 185
34. Je důsledkem nedostatku usnášeníschopnosti valné hromady s. r. o. neplatnost usnesení? - str. 192
35. Musí být usnesení valné hromady podle § 208 odst. 1 z. o. k.
odsouhlaseno alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků? - str. 198
36. Je v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s. r. o. přípustné vedlejší účastenství? - str. 200
37. Musí být usnesení valné hromady podle § 208 odst. 1 z. o. k. osvědčeno notářským zápisem? - str. 205
38. Musí být usnesení valné hromady podle § 208 odst. 1 z. o. k. odsouhlaseno alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků a osvědčeno notářským zápisem? - str. 208
39. Musí být usnesení valné hromady podle § 207 odst. 2 z. o. k. odsouhlaseno alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků? - str. 211
40. Musí být usnesení valné hromady podle § 207 odst. 2 z. o. k. osvědčeno notářským zápisem? - str. 213
41. Je řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s. r. o. řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) z. ř. s.? - str. 216
42. Lze po uplynutí stanovené lhůty rozšířit okruh usnesení valné hromady s. r. o., ohledně kterých se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti? - str. 227
43. Lze návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady s. r. o. napadnout i jen část usnesení valné hromady s. r. o.? - str. 234
44. Je důsledkem nedostatečného počtu odevzdaných hlasů neplatnost usnesení valné hromady s. r. o.? - str. 241
45. Je podání návrhu na vyslovení toho, že se na usnesení valné hromady s. r. o. hledí, jako by nebylo přijato, omezeno nějakou lhůtou? - str. 246
46. Musí být usnesení valné hromady podle § 207 odst. 2 z. o. k. odsouhlaseno alespoň dvoutřetinovou většinou všech společníků a osvědčeno notářským zápisem? - str. 253
47. Může být neplatnost usnesení valné hromady s. r. o. posuzována v jiném řízení (než v řízení podle § 191 z. o. k.) jako předběžná otázka? - str.  256
VII. Jediný společník - str. 269
48. Může jediný společník měnit zakladatelskou listinu i rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady (anebo pouze právním jednáním spočívajícím ve změně zakladatelské listiny)? - str. 269
49. Přijímá-li jediný společník v působnosti valné hromady rozhodnutí, u kterého se vyžaduje osvědčení veřejnou listinou, činí tak ve formě notářského zápisu o právním jednání (a nikoli ve formě notářského
zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby)? - str. 275
50. Musí jediný společník vyhotovovat samostatné rozhodnutí jediného společníka podle § 208 odst. 1 z. o. k.? - str. 278
51. Musí jediný společník s. r. o. vyhotovovat samostatné rozhodnutí jediného společníka podle § 32 odst. 3 z. o. k. ve spojení s § 208 odst. 1 z. o. k.? - str. 281
52. Musí jediný společník s. r. o. vyhotovovat samostatné rozhodnutí jediného společníka podle § 208 odst. 1 z. o. k. (při převodu podílu) a podle § 32 odst. 3 z. o. k. (při zastavení podílu)? - str. 283
VIII. Jednatel - str. 287
53. Lze počet jednatelů určit rozmezím (např. 2 až 5)? - str. 287
54. Je řízení o vyloučení z výkonu funkce podle § 65 z. o. k. řízením o některých otázkách týkajících se právnických osob podle § 85 z. ř. s.? - str. 292
55. Kdo jsou účastníci řízení o vyloučení z výkonu funkce podle § 65 z. o. k.? - str. 296
56. Jak má být formulován výrok rozhodnutí o vyloučení určité osoby z výkonu funkce? - str. 300
57. Může soud jmenovat chybějícího jednatele s. r. o. podle § 198 odst. 3 z. o. k., pokud jsou zbývající jednatelé schopni plnit své funkce?  - str. 304
58. Je společník s. r. o. osobou mající právní zájem na jmenování chybějícího jednatele soudem? - str. 310
59. Vylučují práva podle § 5 odst. 1 z. o. k. právo obchodní korporace na náhradu škody vzniklé z porušení zákazu konkurence v tom smyslu, že by se po uplynutí prekluzivní lhůty podle § 5 odst. 2 z. o. k. nemohla
obchodní korporace práva na náhradu takové škody domáhat? - str. 316
60. Je řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce podle § 63 a § 64 z. o. k. vedeno v rámci insolvenčního řízení? - str. 329
IX. Práva a povinnosti člena orgánu - str. 337
61. Je odstoupení člena orgánu z funkce v nevhodné době stiženo relativní neplatností? - str. 337
X. Účast společníka  - str.  342
62. Může společník s. r. o. žádat zrušení své účasti soudem pro neposkytování informací ze strany s. r. o., pokud nepodal žalobu podle § 156 odst. 2 z. o. k.?  - str. 342
63. V jaký okamžik se v případě zániku účasti společníka v důsledku vydání exekučního příkazu k postižení podílu obnoví účast společníka podle § 206 odst. 3 z. o. k.? - str. 350
64. Je řízení o zrušení účasti společníka s. r. o. soudem řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) z. ř. s.?  - str. 356
XI. Základní kapitál - str. 360
65. Může být peněžitý vklad při zvyšování základního kapitálu s. r. o. splacen složením hotovosti do pokladny s. r. o. (anebo jen připsáním na bankovní účet s. r. o.)?  - str.  360
XII. Zrušení s. r. o.  - str. 364
66. Dopadá § 93 písm. b) z. o. k. na obchodní korporace, které ještě nezačaly podnikat, tj. i na tzv. ready made společnosti? - str. 364
67. Je řízení ve věci zrušení a likvidace obchodní korporace řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) z. ř. s.? - str. 371
68. Lze vůči obchodní korporaci zahájit řízení o jejím zrušení s likvidací i bez návrhu podle § 172 odst. 1 obč. zák., pokud důvod zahájení takového řízení představuje některý z důvodů uvedených v § 93 z. o. k.? - str. 373
69. Musí mít právní jednání jediného společníka s. r. o., kterým se ruší s. r. o., formu notářského zápisu (anebo postačí písemná forma s úředně ověřeným podpisem)? - str. 377
XIII. Přechodná ustanovení (přechod z obch. zák. na z. o. k.) - str. 392
70. Co znamená prakticky tzv. opt-in podle § 777 odst. 5 z. o. k.? - str. 392
71. Může společenská smlouva s. r. o. vzniklé před 1. 1. 2014, která se nepodřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, připustit vznik různých druhů podílů? - str. 394
72. Může se jednočlenná s. r. o. podřídit zákonu o obchodních korporacích
jako celku podle § 777 odst. 5 z. o. k. (když nemá „společenskou smlouvu“, ale „zakladatelskou listinu“)? - str. 397
73. Lze společenskou smlouvu s. r. o. přizpůsobit ohledně náležitosti počtu jednatelů podle § 146 odst. 1 písm. g) z. o. k. bez formální změny společenské smlouvy? - str. 403
74. Vyžaduje se ke změně společenské smlouvy podřizující s. r. o. zákonu o obchodních korporacích jako celku souhlas všech společníků podle § 171 odst. 2 z. o. k. [anebo postačí dvoutřetinová většina všech
společníků podle § 171 odst. 1 písm. a) z. o. k.]?  - str. 408
75. Může společenská smlouva s. r. o. vzniklé před 1. 1. 2014, která se nepodřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, určit, že podíl bude představován kmenovým listem? - str. 414
76. Může společenská smlouva s. r. o. vzniklé před 1. 1. 2014, která se nepodřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku, určit, že společník může vlastnit více podílů?  - str. 417
77. Stala se součástí společenských smluv podle § 777 odst. 4 z. o. k. pouze dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, anebo i ustanovení kogentní? - str. 419
78. Lze se ve společenské smlouvě obchodní korporace vzniklé před 1. 1. 2014 po tomto datu odchýlit i od kogentních ustanovení obchodního zákoníku vtělených do společenských smluv podle § 777 odst. 4 z. o. k.? - str. 422
79. Kdy přesně nabývá tzv. opt-in podle § 777 odst. 5 z. o. k. účinnosti? - str. 425
80. Může se obchodní korporace podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku i po uplynutí lhůty dvou let? - str. 427
81. Je „notářským zápisem“ podle § 776 odst. 2 z. o. k. vždy jen notářský zápis sepsaný českým notářem? - str. 430
Přehled uveřejněných judikátů podle ustanovení z. o. k. - str. 445
O autorech - str. 447

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 660 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.