Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David Reiterman.

Kniha je členěna na deset tematických částí (např. jednání za a. s., akcie a jiné cenné papíry, práva a povinnosti akcionáře, valná hromada, statutární orgán apod.). V rámci těchto částí lze nalézt konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři nabízejí jasné odpovědi podložené konkrétními soudními rozhodnutími. Díky přehlednému členění se čtenář může buď spokojit se stručnou odpovědí ano/ne, anebo začít hlouběji studovat argumentaci soudů i autorů samotných.

Autoři vždy vybírají jen nejdůležitější pasáže rozsudků, komentují je, dávají do souvislostí, vysvětlují vývoj judikatury v závislosti na novelách předpisů a uvádějí i vlastní názor a doporučení, zejména u nejasných výkladů, kde se ve svých rozhodnutích soudní praxe neshoduje.

Výběr judikatury je k 1. 1. 2022.

Kniha je malou „ochutnávkou“ průběžně aktualizovaného a doplňovaného Praktického manuálu ZOK, který najdete v ASPI knihovně.
autoři: Ivan Chalupa, David Reiterman; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 1. 6. 2022, 600 stran
ISBN: 978-80-7676-407-1

Cena: 1 220 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
I. Jednočlenná společnost - str. 13
1. Je jediný akcionář povinen notáři sepisujícímu notářský zápis o rozhodnutí jediného akcionáře osvědčit, že zapsaný údaj 
v obchodním rejstříku o osobě jediného akcionáře neodpovídá skutečnosti? - str. 13
2. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, zda byla smlouva v rámci § 13 z. o. k. „uzavřena v rámci běžného obchodního styku a za podmínek v něm obvyklých“? - str. 19
3. Dopadá § 13 z. o. k. na případy, kdy za obchodní společnost jedná zmocněnec odlišný od jejího jediného společníka, ale její jediný společník je členem jejího statutárního orgánu? - str. 35
4. Dopadá § 13 z. o. k. na vícestranné právní jednání, je-li jeho stranou jediný společník a současně obchodní korporace, kterou jediný společník zastupuje? - str. 46
II. Práva a povinnosti člena orgánu - str. 51
5. Je třeba obchodní korporaci účastnící se řízení o vyloučení jejího člena statutárního orgánu z funkce ve smyslu § 63 z. o. k. ustanovit procesního opatrovníka? - str. 51
6. Je pracovní smlouva uzavřená na činnosti spadající do výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace z tohoto důvodu neplatná?  - str. 55
7. Obnovuje se funkce člena voleného orgánu zaniklá v důsledku ztráty způsobilosti k jejímu výkonu v důsledku opětovného nabytí této způsobilosti? - str. 66
8. Je právo na odměnu člena voleného orgánu za výkon funkce pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou jí postavenou na roveň? - str. 71
9. Zakládá § 210 IZ členovi voleného orgánu v poměrech insolvenčního řízení nárok na zaplacení odměny za poskytnutí součinnosti při zjišťování majetkové podstaty insolvenčního dlužníka? - str. 79
10. Začíná objektivní jednoletá prekluzivní lhůta podle § 5 odst. 2 z. o. k. běžet (nejdříve) okamžikem, kdy povinný v důsledku porušení zákazu konkurenčního jednání získá prospěch nebo nabude právo? - str. 87
11. Začíná subjektivní tříměsíční prekluzivní lhůta podle § 5 odst. 2 z. o. k. běžet (nejdříve) okamžikem, kdy obchodní korporace zjistí skutkové okolnosti, z nichž lze dovodit získání prospěchu (nabytí práva) a orientačně i jeho rozsah? - str. 96
12. Má nejvyšší orgán působnost rozhodnout o tom, že uzavření smlouvy uvedené v § 55 odst. 1 a v § 56 odst. 1 z. o. k. nezakazuje? - str. 106
13. Je poslední věta § 45 odst. 1 z. o. k. za středníkem znějící „to neplatí pro rozhodnutí, které se příčí dobrým mravům“ protiústavní?  - str. 108
14. Je porušením péče řádného hospodáře bezmyšlenkovité plnění pokynů třetí osoby, byť by šlo o společníka (akcionáře)? - str. 112
15. Znamená neúčinnost omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám to, že se tohoto omezení nemohou dovolat ani třetí osoby vůči obchodní korporaci (anebo se jej nemůže dovolat pouze obchodní korporace vůči třetím osobám)? - str. 120
16. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, zda v rámci § 57 z. o. k. šlo o „smlouvu uzavíranou v rámci běžného obchodního styku“? - str. 124
17. Je osobou oprávněnou dovolat se neplatnosti právního jednání podle § 48 z. o. k. věřitel dotčené obchodní korporace? - str. 132
18. Může nejvyšší orgán schválit odměnu členovi voleného orgánu i za období předcházející jeho jednání? - str. 136
19. Může nejvyšší orgán schválit způsob odměňování před jeho začleněním do smlouvy o výkonu funkce nebo i po něm? - str. 141
20. Může nejvyšší orgán podle § 59 odst. 2 z. o. k. schválit již uzavřenou smlouvu, návrh smlouvy nebo vzorové znění smlouvy? - str. 145
III. Podnikatelská seskupení - str. 151
 21. Schvaluje nejvyšší orgán zprávu o vztazích? - str. 151
 22. Začne lhůta 1 roku „ode dne, kdy se společník o obsahu zprávy o vztazích […] mohl dozvědět způsobem podle § 84 odst. 1“ běžet již ode dne, kdy byla zpráva o vztazích zveřejněna jejím uložením do sbírky listin, pokud tento okamžik předchází uveřejnění nebo doručení pozvánky na valnou hromadu akcionáři? - str. 160
 23. Je přípustné dodatečně upravit zprávu o vztazích, a to i když již byla uložena do sbírky listin? - str. 170
 24. Začne lhůta 1 roku běžet znovu, pokud je zpráva o vztazích dodatečně upravena? - str. 180
 25. Podle jaké právní úpravy rationae temporis se bude po 1. 1. 2021 
posuzovat řízení o jmenování znalce pro určení hodnoty závodu společnosti za účelem stanovení přiměřené ceny podle § 91 z. o. k.? - str. 190
26. Jak se postupuje po uplatnění práva na odkup podle § 89 z. o. k.? - str. 198
27. Je znalec navržený osobou uvedenou v § 85 odst. 1 z. o. k. automaticky podjatý pro poměr k účastníkovi? - str. 208
28. Může být náležitost zprávy o vztazích spočívající v posouzení újmy ovládané osoby vyjádřena souhrnně? - str. 220
IV. Jednání za a. s. (zastoupení) - str. 234
29. Je právní jednání, pro které je vyžadována písemná forma s úředně ověřeným podpisem, v případě uznání podpisu za vlastní platně učiněné až okamžikem tohoto uznání? - str. 234
30. Je advokát, který je současně statutárním orgánem, oprávněn jednat za obchodní korporaci v občanském soudním řízení jako její zástupce na základě plné moci? - str. 241
31. Vztahují se na zastupování obchodní korporace při sepisu notářského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti pravidla o střetu zájmů obsažená v § 54 a násl. z. o. k.? - str. 248
V. Akcie a jiné cenné papíry vydávané a. s. – převod, nabytí, 
zastavení
- str. 253
32. Je omezení převoditelnosti akcií nezapsané do obchodního rejstříku účinné vůči nabyvateli akcií, pokud si byl neúčinného ujednání stanov vědom? - str. 253
33. Dopadá na převod akcie ve společném jmění manželů možný požadavek souhlasu manžela podle § 714 obč. zák.? - str. 258
34. Je právo podílet se na řízení a. s. samostatně převoditelné? - str. 263
35. Může být usnesení valné hromady o nabytí vlastních akcií přijato dodatečně? - str. 269
36. Má být usnesení valné hromady o nabytí vlastních akcií přijato před započetím právně závazné fáze procesu, který má k nabytí vlastních akcií vést (anebo až před okamžikem nabytí vlastnického práva k akciím)? - str. 283
37. Je smlouva o převodu akcie neplatná pro počáteční nemožnost plnění, pokud převodce není vlastníkem akcie? - str. 294
38. Zaniká smluvní povinnost převést akcii pozbytím vlastnického práva k ní převodcem? - str. 300
VI. Práva a povinnosti akcionáře  - str. 307
39. Může být usnesení o nuceném přechodu účastnických cenných papírů neplatné proto, že hlavní akcionář nabyl část akcií na základě smlouvy o zápůjčce? - str. 307
40. Představují nevyplacené podíly akcionáře a. s. na jejím zisku za více let samostatné pohledávky (anebo jednu pohledávku)? - str. 312
41. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, zda a. s. zacházela „za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně“? - str. 326
42. Má akcionář, který požádal o vysvětlení písemně před konáním valné hromady, právo obdržet vysvětlení jen tehdy, zúčastní-li se zasedání valné hromady? - str. 332
43. Je vysvětlení ve smyslu § 358 odst. 1 z. o. k. „složité“, pokud bylo možno předpokládat, že bude požadováno? - str. 340
44. Je představenstvo (správní rada) povinno (povinna) poskytnout vysvětlení ostatním přítomným akcionářům, pokud se valné hromady nezúčastní akcionář toto vysvětlení požadující? - str. 347
45. Je akcionář oprávněn žádat informace o odměňování členů představenstva, pokud je nevolí valná hromada, nýbrž dozorčí rada? - str. 354
46. Podle jakých pravidel se postupuje ohledně soudního poplatku v případě akcionářské žaloby? - str. 361
47. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, zda bylo vysvětlení „potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní“? - str. 370
VII. Valná hromada - str. 375
48. Lze se domáhat neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů a. s. než valné hromady (jediného akcionáře) vyjma případů podle § 430 odst. 1 z. o. k.? - str. 375
49. Může být převodem závodu převod podílu, který je jediným majetkem a. s.? - str. 383
50. Je „rozporem s právními předpisy“ ve smyslu § 428 odst. 1 z. o. k. také obcházení zákona? - str. 389
51. Rozhoduje valná hromada a. s. projednávající podle pozvánky rozdělení zisku za poslední účetní období vždy automaticky také o otázce rozdělení nerozděleného zisku minulých let nebo fondů vytvořených ze zisku? - str. 393
52. Je akcionář povinen při podání protestu užít podstatné jméno „protest“ nebo sloveso „protestuji“? - str. 402
53. Je soud při posuzování platnosti usnesení valné hromady a. s. vázán důvody neplatnosti uvedenými v návrhu? - str. 410
54. Může být člen orgánu obchodní korporace zvolen do funkce implicitně (např. schválením smlouvy o výkonu funkce)? - str. 418
55. Je § 428 odst. 2 z. o. k. protiústavní? - str. 424
56. Je důvodem pro použití § 260 odst. 1 obč. zák. vždy skutečnost, že bylo usnesení přijato 100 % hlasů? - str. 428
57. Je a. s. při přijímání nového úplného znění stanov povinna poskytnout svým akcionářům informace o tom, jaká ujednání stanov doznávají 
věcných změn? - str. 446
58. Je a. s. povinna učinit vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, aby zajistila informovanost akcionáře ohledně záležitostí projednávaných na valné hromadě? - str. 464
59. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, zda šlo o „záležitost, která nebyla zařazena na pořad jednání valné hromady“? - str. 477
60. Má na aktivní legitimaci osoby navrhující neplanost usnesení valné hromady vliv rozpor zájmů takové osoby se zájmy a. s.? - str. 495
61. Má na rozsah soudního přezkumu usnesení valné hromady vliv to, že byl zápis z jednání valné hromady osvědčen notářským zápisem? - str. 507
62. Hledí se na usnesení valné hromady, jejímž konáním došlo k porušení kogentní normy chránící veřejný pořádek, jako na rozhodnutí, které nebylo přijato? - str. 519
VIII. Statutární orgán (představenstvo, správní rada) - str. 531
63. V jakých případech zavazuje a. s. právní jednání člena představenstva (člena správní rady), jehož funkce již zanikla? - str. 531
64. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, ve kterých oblastech je valná hromada oprávněna schvalovat „zásady a pokyny“ ve smyslu § 435 odst. 3 z. o. k.? - str. 540
65. Může být člen statutárního orgánu přímo odpovědný vůči třetí osobě za škodu, kterou jí způsobil při jednání za obchodní korporaci? - str. 549
66. Může být a. s. platně doručeno prostřednictvím datové schránky i v případě, že nemá žádného člena představenstva (člena správní rady)? - str. 557
IX. Základní kapitál - str. 561
67. Je třeba při posuzování oprávněnosti vyloučení přednostního práva ve smyslu § 488 z. o. k. použít princip proporcionality? - str. 561
68. V jakých konkrétních případech bylo soudy posuzováno, zda byly splněny podmínky pro vyloučení přednostního práva? - str. 568
X. Přechodná ustanovení (přechod z obchodního zákoníku na zákon o obchodních korporacích) - str. 584
69. Jsou „dosavadními ustanoveními obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků“ ve smyslu § 777 odst. 4 
z. o. k. ustanovení o promlčení? - str. 584
70. Promlčuje se podle „dosavadních právních předpisů“ právo společníka vzniklé po 1. 1. 2014 na základě ustanovení obchodního zákoníku vtaženého do společenské smlouvy podle § 777 odst. 4 z. o. k.? - str. 589
Přehled uveřejněných judikátů podle ustanovení z. o. k. - str. 595
O autorech - str. 595

Další nabídka k tématu

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 110 KčKOUPIT

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Likvidace obchodních společností. 2. vydání

Lucie Josková, Markéta Pravdová, Lenka Zachardová - C. H. Beck

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako subjekt práva. V průběhu likvidace přitom dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. ...

Cena: 550 KčKOUPIT

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Nájemní a družstevní bydlení, 3. vydání

Pavlína Brzobohatá, Stanislav Křeček - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktická příručka poskytuje komplexní pohled na problematiku bydlení v nájmu a v bytovém družstvu. První část publikace rozebírá práva a povinnosti nájemců a pronajímatelů a jednotlivé aspekty související s nájemními vztahy – nájemní smlouvu, odevzdání bytu, nájemné, rozúčtování ...

Cena: 430 KčKOUPIT

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1460 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vláda a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon o vyvlastnění, zákon o ...

Cena: 89 KčKOUPIT

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Deliktní odpovědnost člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím osobám

Jan Flídr - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie pojednává o odpovědnosti člena statutárního orgánu obchodní korporace vůči třetím – vně korporace stojícím – osobám podle obecných ustanovení o závazcích z deliktů. Obchodní korporace odpovídá ...

Cena: 735 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Smluvní režim výkonu funkce

Smluvní režim výkonu funkce

Lucia Žitňanská, Bohumil Havel, Kristián Csach a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Kolektivní monografie Smluvní režim výkonu funkce přináší monografické zpracování otázek smlouvy o výkonu funkce v obchodních korporacích. Jednotliví autoři se ve svých příspěvcích věnují detailně jednotlivým aspektům smluvního režimu výkonu funkce člena orgánu, možnostem smluvní ...

Cena: 485 KčKOUPIT

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 195 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.