Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019

Komentovaná judikatura k a. s. 2019 navazuje na Komentovanou judikaturu k s. r. o. stejné autorské dvojice, která čtenářům opětovně nabízí řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí, tentokráte ve vztahu k akciové společnosti.

Kniha je členěna na základní tematické oblasti (např. založení a. s., obchodní rejstřík, jednání za a. s., akcie a jiné cenné papíry vydávané a. s., práva a povinnosti akcionáře, valná hromada, monistický systém, zrušení a. s. apod.). V rámci těchto oblastí lze nalézt konkrétní otázky, které praxe nejčastěji přináší. Na tyto otázky autoři nabízejí jasné odpovědi podložené konkrétními soudními rozhodnutími. Díky přehlednému členění se čtenář může buď spokojit se stručným ano/ne, anebo začít hlouběji studovat argumentaci soudů i autorů samotných.

Autoři vždy vybírají jen nejdůležitější pasáže rozsudků, komentují je, dávají do souvislostí, vysvětlují vývoj judikatury v závislosti na novelách předpisů a uvádějí i vlastní názor a doporučení, zejména u nejasných výkladů, kde se ve svých rozhodnutích soudní praxe neshoduje.

Výběr judikatury je k 1. 1. 2019.

autor: Ivan Chalupa, David Reiterman vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 5. 2019, 628 stran
ISBN: 978-80-7598-423-4

Cena: 699 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 13
I. Založení a. s. a obchodní firma - str. 15
1. Postačí pro plnou moc k založení a. s. písemná forma s úředně ověřeným podpisem (anebo je třeba udělit ji ve formě notářského zápisu)? - str. 15
2. Je ustanovení stanov a. s. ohledně zastupování a. s. navenek, které je v rozporu se zákonem, neplatné absolutně (anebo relativně)? - str. 21
3. Musí být předmět podnikání spadající pod volnou živnost zapsán v obchodním rejstříku právě jen jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“? - str. 24
4. Je Městský soud v Praze věcně a místně příslušný k projednání sporů o nárocích vycházejících z práv k obchodní firmě? - str. 39
5. Je právo k obchodní firmě samo o sobě důvodem pro odepření práv z ochranné známky? - str. 49
6. Musí být obchodní firma nezaměnitelná nejen z hlediska psané podoby, nýbrž i z hlediska zvukové podoby? - str. 59
7. Může pro nezaměnitelnost obchodní firmy postačovat odlišení toliko jedním písmenem? - str. 63
8. Může být navrhovaná obchodní firma zaměnitelná a klamavá, když odpovídá ochranné známce, jejímž majitelem je navrhovatel zápisu obchodní firmy do obchodního rejstříku? - str. 64
II. Obchodní rejstřík - str. 72
9. Musí být do obchodního rejstříku zapsán údaj o druhu akcií v případě, že stanovy nepřipouštějí vznik různých druhů akcií? - str. 72
10. Lze spojení návrhu na zápis usnesení valné hromady a návrhu na zápis nové výše základního kapitálu podle § 519 odst. 2 z. o. k. použít ve všech případech snížení základního kapitálu? - str. 76
11. Lze platnost usnesení valné hromady a. s. přezkoumávat v rejstříkovém řízení? - str. 83
III. Jednání za a. s. (zastoupení) - str. 94
12. Může obchodní korporaci zastoupit při právním jednání člen jejího statutárního orgánu, pokud jsou jeho zájmy při takovém právním jednání se zájmy této obchodní korporace v rozporu? - str. 94
13. Je přípustné zakotvení společného zastupování a. s. prokuristou a členem představenstva? - str. 100
14. Může být zakladatelským právním jednáním některý z více členů představenstva a. s. ze zastupování a. s. vyloučen? - str. 103
15. Je přípustný souběh členství v dozorčí radě a. s. a prokury? - str. 109
16. Je přípustný souběh funkce člena představenstva a prokury? - str. 112
IV. Akcie a jiné cenné papíry vydávané a. s. – převod, nabytí, zastavení - str. 117
17. Musí se do seznamu akcionářů zapisovat i údaj o číselném označení akcií jednotlivých akcionářů? - str. 117
18. Je předpokladem vydání opisu seznamu akcionářů úhrada nákladů a. s. s tím spojených ze strany akcionáře? - str. 122
19. Jak se počítá lhůta stanovená v § 324 odst. 1 z. o. k.?  - str. 127
20. Jak se počítá lhůta stanovená v § 325 odst. 1 z. o. k.?  - str. 136
21. Jsou k řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k podílu v obchodní korporaci v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy (anebo okresní soudy)? - str. 138
22. Jsou k řízení o sporu ze smlouvy, kterou se převádí podíl v obchodní korporaci, v prvním stupni věcně příslušné krajské soudy (anebo okresní soudy)? - str. 142
23. Přechází na nabyvatele akcie právo na vyplacení dosud nevyplaceného podílu na zisku, o jehož rozdělení bylo rozhodnuto před převodem akcie? - str. 151
24. Vstupuje nabyvatel akcie ohledně práva podat návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady do právního postavení převodce akcie? - str. 159
V. Práva a povinnosti akcionáře - str. 168
25. Je řízení o dorovnání sporným řízením (anebo jde o řízení o některých otázkách týkajících se právnických osob podle § 85 z. ř. s.)? - str. 168
26. Kdo jsou účastníci řízení o dorovnání? - str. 171
27. Může soud zmocnit kvalifikovaného akcionáře ke svolání valné hromady pouze za účelem projednání záležitostí, ohledně nichž nebyl kvalifikovaný akcionář úspěšný se svým požadavkem na svolání vůči
představenstvu, resp. vůči příslušnému orgánu a. s. (anebo jej může zmocnit za účelem projednání i jiných záležitostí náležejících do působnosti valné hromady)? - str.  172
28. Je soud v řízení podle § 368 z. o. k. povinen zkoumat, zda záležitost, pro kterou kvalifikovaný akcionář požaduje zmocnit soudem ke svolání valné hromady, náleží do působnosti valné hromady?  - str. 178
29. Je řízení o zmocnění kvalifikovaného akcionáře soudem ke svolání valné hromady řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) z. ř. s.?  - str. 183
30. Je k řízení o právu na dorovnání uplatněném akcionářem v souvislosti s jeho účastí v a. s., která má sídlo v České republice, výlučně mezinárodně příslušným český soud podle článku 24 odst. 2 nařízení Brusel I bis?  - str. 188
31. Jak se počítá lhůta stanovená v § 362 odst. 1 z. o. k.?  - str. 195
32. Jak se počítá lhůta stanovená v § 363 z. o. k.? - str. 197
33. Jak se počítají lhůty 15 dnů a 21 dnů stanovené v § 367 odst. 1 z. o. k.? - str. 199
34. Jak se počítá lhůta stanovená v § 369 odst. 2 z. o. k.?  - str. 201
35. Mohou se vlastníci účastnických cenných papírů podle § 390 z. o. k. domáhat určení výše protiplnění na jednu akcii (anebo se mohou domáhat jen zaplacení dorovnání)? - str. 203
VI. Valná hromada - str. 209
36. Co prakticky znamená, že se nepřihlíží k akciím nebo vydaným zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle tohoto zákona nebo stanov vykonávat? . . . . . 209
37. Jsou důvody protestu pro posouzení platnosti usnesení valné hromady a. s. závazné (anebo lze důvody protestu rozšířit v návrhu na zahájení řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady)?  - str. 213
38. Kdo je účastníkem řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a. s.? - str. 223
39. Je důsledkem nedostatku usnášeníschopnosti valné hromady a. s. neplatnost usnesení? - str. 230
40. Je protest dostatečně určitý, pokud pouze odkazuje na rozpor usnesení valné hromady s právními předpisy, stanovami či dobrými mravy? - str. 236
41. Je v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a. s. přípustné vedlejší účastenství? - str. 245
42. Vysloví soud neplatnost usnesení valné hromady a. s. pro nedodržení pravidel jejího svolávání, pokud se jí zúčastní všichni akcionáři? - str. 250
43. Je nepřítomnost člena představenstva nebo člena dozorčí rady na valné hromadě a. s. vždy důvodem pro vyslovení neplatnosti jejího usnesení? - str. 259
44. Pokud byl navrhovatel přítomen na valné hromadě a. s., na které však nebylo vyhlášeno přijetí usnesení, běží lhůta pro dovolání se neplatnosti takového usnesení ode dne konání této valné hromady? - str. 268
45. Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud některý akcionář nevykonává hlasovací právo ve smyslu § 426 z. o. k.? - str. 275
46. Je řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a. s. řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) z. ř. s.? - str. 276
47. Lze po uplynutí stanovené lhůty rozšířit okruh usnesení valné hromady a. s., ohledně kterých se navrhovatel domáhá vyslovení neplatnosti? - str. 281
48. Lze návrhem na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a. s. napadnout i jen část usnesení valné hromady a. s.? - str. 288
49. Je důsledkem nedostatečného počtu odevzdaných hlasů neplatnost usnesení valné hromady a. s.? - str. 289
50. Je podání návrhu na vyslovení toho, že se na usnesení valné hromady a. s. hledí, jako by nebylo přijato, omezeno nějakou lhůtou? - str. 290
51. Může být neplatnost usnesení valné hromady a. s. posuzována v jiném řízení (než v řízení podle § 428 z. o. k.) jako předběžná otázka? - str. 297
52. Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud a. s. nabyla své akcie, a tedy nevykonává s nimi spojená hlasovací práva ve smyslu § 309 odst. 1 z. o. k.? - str. 317
53. Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud ovládaná osoba nabyla akcie ovládající a. s. v případech podle § 319 odst. 1 z. o. k., a tedy nelze vykonávat hlasovací práva s nimi spojená ve smyslu § 319 odst. 2 z. o. k.? - str. 318
54. Jak se postupuje z hlediska posuzování usnášeníschopnosti valné hromady, pokud některý akcionář nevykonává hlasovací právo ve smyslu § 426 písm. b), c) nebo d) z. o. k. a toto omezení výkonu hlasovacího práva se vztahuje i na jiného akcionáře, který s ním jedná ve shodě ve smyslu § 427 odst. 1 z. o. k.? - str. 320
55. Jak se počítá lhůta stanovená v § 406 odst. 1 z. o. k.? - str. 321
56. Jak se počítá lhůta stanovená v § 414 odst. 1 z. o. k.?  - str. 323
57. Musí být protest na valné hromadě podán až po přijetí usnesení valné hromady (anebo jej lze podat již před jeho přijetím)? - str. 325
58. Vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady podle § 421 odst. 2 písm. m) z. o. k. souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů všech přítomných akcionářů a osvědčení notářským zápisem? - str. 334
59. Je „částí závodu“ podle § 421 odst. 2 písm. m) z. o. k. jen část závodu tvořící samostatnou organizační složku (anebo má být tento pojem vykládán materiálně)? - str. 343
60. Lze se domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, které má deklaratorní povahu (např. usnesení, že valná hromada bere na vědomí výroční zprávu a. s.)? - str. 353
61. Lze se domáhat vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud
bylo hlasováno, ale navržené usnesení nebylo přijato? - str. 362
62. V jakých případech byl shledán „rozpor usnesení s dobrými mravy“? - str. 367
63. Může se akcionář domáhat neplatnosti usnesení valné hromady i na základě protestu podaného jinou osobou? - str. 375
VII. Jediný akcionář - str. 383
64. Může jediný akcionář měnit stanovy i rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady (anebo pouze právním jednáním spočívajícím ve změně stanov)? - str. 383
65. Přijímá-li jediný společník v působnosti valné hromady rozhodnutí, u kterého se vyžaduje osvědčení veřejnou listinou, činí tak ve formě notářského zápisu o právním jednání (a nikoli ve formě notářského
zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby)? - str. 389
VIII. Představenstvo - str. 393
66. Je možno při nezpůsobilosti představenstva plnit své funkce jmenovat a. s. opatrovníka (anebo je možno postupovat jen podle § 443 z. o. k.)? - str. 393
67. Jak má být vyřešen konflikt souběžně vedeného řízení o jmenování chybějících členů představenstva a řízení o jmenování opatrovníka a. s. podle § 165 obč. zák.? - str. 399
68. Stane se osoba, která porušila zákaz uložený jí rozhodnutím o vyloučení, členem statutárního orgánu, pokud byla do této funkce povolána? - str. 405
69. Je řízení o vyloučení z výkonu funkce podle § 65 z. o. k. řízením o některých otázkách týkajících se právnických osob podle § 85 z. ř. s.? - str. 411
70. Kdo jsou účastníci řízení o vyloučení z výkonu funkce podle § 65 z. o. k.?  - str. 415
71. Jak má být formulován výrok rozhodnutí o vyloučení určité osoby z výkonu funkce? - str. 421
72. Které osoby mají „důležitý zájem“ na vydání rozhodnutí o vyloučení z výkonu funkce podle § 63 odst. 1 z. o. k.? - str. 426
73. Vylučují práva podle § 5 odst. 1 z. o. k. právo obchodní korporace na náhradu škody vzniklé z porušení zákazu konkurence v tom smyslu, že by se po uplynutí prekluzivní lhůty podle § 5 odst. 2 z. o. k. nemohla
obchodní korporace práva na náhradu takové škody domáhat? - str. 433
74. Je řízení o vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce podle § 63 a § 64 z. o. k. vedeno v rámci insolvenčního řízení? - str. 445
75. Jak se počítají lhůty 30 dnů přede dnem konání valné hromady stanovené v § 436 odst. 1 z. o. k.? - str. 453
IX. Práva a povinnosti člena orgánu - str. 455
76. Je odstoupení člena orgánu z funkce v nevhodné době stiženo relativní neplatností? - str. 455
77. Může být funkce člena orgánu obchodní korporace vykonávána v pracovněprávním vztahu?  - str. 462
78. Lze právní vztah mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu smluvně podřídit zákoníku práce (a pokud ano, jaké to má právní následky)? - str. 472
79. Zůstává členovi orgánu, jemuž byl pozastaven výkon funkce, určitá „zbytková působnost“, jejíž součástí by byla povinnost účastnit se valné hromady a podávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se obchodní
společnosti?  - str. 482
80. Je pro člena statutárního orgánu kapitálové společnosti závazný pokyn týkající se obchodního vedení udělený podle § 51 odst. 2 z. o. k.?  - str. 483
81. Jak se posuzuje odpovědnost člena statutárního orgánu kapitálové společnosti v případě, že mu byl udělen pokyn týkající se obchodního vedení podle § 51 odst. 2 z. o. k.? - str. 490
82. Které právní normy týkající se výkonu funkce člena orgánu jsou kogentní (a tedy se od nich nelze ve smlouvě o výkonu funkce odchýlit)? . .497
83. Je odstoupení z funkce oznámeno orgánu, který odstupujícího do funkce zvolil, i pokud je oznámení o odstoupení doručeno obchodní korporaci? - str. 507
84. Lze považovat za „bezúhonnou ve smyslu živnostenského zákona“ osobu, která sice byla odsouzena za úmyslný trestný čin související s podnikáním, avšak která v předmětu podnikání, jehož se trestný čin týkal, již nepodniká? - str. 510
85. Lze považovat za „bezúhonnou ve smyslu živnostenského zákona“ osobu, jež byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný v souvislosti s podnikáním jiné osoby?  - str. 516
X. Monistický systém - str. 522
86. Mohou stanovy určit, že je správní rada jednočlenným orgánem? - str. 522
87. Může být statutárním ředitelem i člen správní rady, který není předsedou správní rady? - str. 525
88. Je přípustné zakotvení společného zastupování a. s. prokuristou a statutárním ředitelem? - str. 528
89. Je přípustný souběh členství ve správní radě a. s. a prokury? - str. 529
90. Je přípustný souběh funkce statutárního ředitele a prokury? - str. 530
91. Volí statutárního ředitele podle subsidiární zákonné úpravy valná hromada (anebo správní rada)? - str. 531
XI. Základní kapitál  - str. 535
92. Použije se § 350 odst. 1 z. o. k. při snižování základního kapitálu? - str. 535
93. Použije se § 40 odst. 1 z. o. k. při snižování základního kapitálu a. s.? - str. 544
94. Postačí, pokud usnesení valné hromady ve smyslu § 516 písm. a) z. o. k. obsahuje pouze „účel“ snížení základního kapitálu (a nikoli též „důvody“)?  - str. 553
95. Přísluší soudu v řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu posuzovat, zda byl účel snížení základního kapitálu pro a. s. výhodný? - str. 563
96. Jak se počítají lhůty stanovené v § 539 odst. 2 z. o. k.? - str. 572
XII. Zrušení a. s.  - str. 575
97. Dopadá § 93 písm. b) z. o. k. na obchodní korporace, které ještě nezačaly podnikat, tj. i na tzv. ready made společnosti? - str. 575
98. Je řízení ve věci zrušení a likvidace obchodní korporace řízením ve statusových věcech právnických osob podle § 85 písm. a) z. ř. s.? - str. 582
99. Lze vůči obchodní korporaci zahájit řízení o jejím zrušení s likvidací i bez návrhu podle § 172 odst. 1 obč. zák., pokud důvod zahájení takového řízení představuje některý z důvodů uvedených v § 93
z. o. k.? - str. 584
100. Je neschopností vykonávat činnost ve smyslu § 93 písm. b) z. o. k. vždy situace, kdy obchodní korporace činnost fakticky nevykonává? - str. 588
101. Je neschopností vykonávat činnost ve smyslu § 93 písm. b) z. o. k. situace, kdy obchodní korporace nevykonává svou činnost řádně? - str. 594
102. Je neschopností vykonávat činnost ve smyslu § 93 písm. b) z. o. k. situace, kdy obchodní korporace nezakládá listiny do sbírky listin obchodního rejstříku? - str. 595
XIII. Přechodná ustanovení (přechod z obch. zák. na z. o. k.)  - str. 600
103. Co znamená prakticky tzv. opt-in podle § 777 odst. 5 z. o. k.? - str. 600
104. Stala se součástí společenských smluv podle § 777 odst. 4 z. o. k. pouze dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti společníků, anebo i ustanovení kogentní? - str. 602
105. Lze se ve společenské smlouvě obchodní korporace vzniklé před 1. 1. 2014 po tomto datu odchýlit i od kogentních ustanovení obchodního zákoníku vtělených do společenských smluv podle § 777
odst. 4 z. o. k.? - str. 605
106. Kdy přesně nabývá tzv. opt-in podle § 777 odst. 5 z. o. k. účinnosti? - str. 606
107. Může se obchodní korporace podřídit zákonu o obchodních korporacích jako celku i po uplynutí lhůty dvou let? - str.  607
108. Je „notářským zápisem“ podle § 776 odst. 2 z. o. k. vždy jen notářský zápis sepsaný českým notářem? - str. 609
Přehled uveřejněných judikátů podle ustanovení z. o. k. - str. 627
O autorech - str. 627

Další nabídka k tématu

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Právo obchodních korporací, 2. vydání

Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládané druhé, doplněné a aktualizované vydání učebnice Právo obchodních korporací reaguje na významné změny úpravy korporačního práva, které přinesl s účinností od 1. 1. 2021 zákon č. 33/2020 Sb., jímž se mění nejen zákon o obchodních korporacích, ale i další související zákony. ...

Cena: 1 089 KčKOUPIT

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Obchodní společnosti pohledem Corporate Governance /Grada/

Tomáš Moravec, Lucie Andreisová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností. Důraz klade na compliance a vzájemně tyto oblasti propojuje. Pojednává jednak o právní úpravě jednotlivých typů obchodních společností a o principech dobré ...

Cena: 349 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Nová společnost s ručením omezeným, 4. vydání

Markéta Pravdová, Lucie Josková, Eva Dvořáková - GRADA Publishing, a. s.

Od 1. 1. 2021 je účinná rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích (zákon č. 33/2020 Sb.). Tím se úprava společnosti s ručením omezeným dočkala zcela zásadních změn. Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným po této „velké novele“, a to z pohledu právního, ...

Cena: 339 KčKOUPIT

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

ÚZ č. 1400 - Obchodní korporace 2021

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 se mění téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) až po družstva, která se změnila již v ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Zaměstnanecké participativní modely

Zaměstnanecké participativní modely

Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.) - Wolters Kluwer, a. s.

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí ...

Cena: 249 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.