Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Katastr nemovitostí, 2. vydání

Katastr nemovitostí, 2. vydání

Přinášíme vám druhé, doplněné a upravené vydání úspěšné publikace, která čtenáři přibližuje přehlednou a srozumitelnou formou problematiku katastru nemovitostí a umožňuje snadnou orientaci v oblasti právních vztahů k nemovitostem po rekodifikaci soukromého práva.

Publikace:
•přináší srozumitelný a čtivý návod na použití katastru,
•uvádí poznatky z katastrální praxe a judikatury,
•obsahuje ukázky katastrálních zápisů na listech vlastnictví,
•představuje aplikace, které jsou dostupné uživatelům internetu,
•věnuje se popisným informacím katastru i jeho mapové části.

Kniha je určena všem čtenářům, kteří:
•vytvářejí dokumenty určené katastrálním úřadům,
•se zabývají právními vztahy k nemovitostem,
•působí v realitní činnosti,
•se zajímají o problematiku právních vztahů k nemovitostem.

Publikace Katastr nemovitostí je praktickým průvodcem jak pro právníky, tak pro každého, kdo se s katastrem nemovitostí setkává.

autor: Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 9. 2017, 388 stran
ISBN: 978-80-7552-774-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
O autorech - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Úvod - str. XVII
ČÁST PRVNÍ ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY  - str. 1
ČÁST DRUHÁ KATASTR NEMOVITOSTÍ   - str. 3
ČÁST TŘETÍ VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ - str. 5
I.  Část A – Vlastník, jiný oprávněný - str. 9
II.  Část B – Nemovitosti  - str. 9
III.  Část B1 – Jiná práva  - str. 11
IV.  Část C – Omezení vlastnického práva - str. 12
V.  Část D – Jiné zápisy - str. 14
VI.  Část E – Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - str. 15
VII.  Část F – Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám  - str. 15
VIII.  Historické ohlédnutí - str. 16
ČÁST ČTVRTÁ KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY - str. 19
ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ - str. 23
I.  Údaje evidované o pozemcích - str. 24
II.  Parcelní číslo a zásady číslování parcel  - str. 25
 III.  Rozdělení pozemku, změna hranice pozemku  - str. 28
IV.  Překážky při slučování pozemků nebo jejich částí - str. 30
V.  Slučování pozemků - str. 32
VI.  Zpřesnění geometrického a polohového určení - str. 32
VII.  Určení hranice soudem  - str. 34
VIII.  Výměra parcely a způsob jejího určení - str. 34
IX.  Druh a způsob využití pozemku a jejich změny - str. 37
X.  Zjednodušená evidence pozemků a její odstranění  - str. 39
ČÁST ŠESTÁ STAVBY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ - str. 41
I.  Evidence staveb v katastru nemovitostí  - str. 41
II.  Než půjdete na katastr (stručně k užívání staveb) - str. 45
1.  Zápis stavebního objektu do RÚIAN - str. 46
2.  Využívání údajů RÚIAN katastrálním úřadem - str. 47
III.  Zápis nových staveb do katastru nemovitostí - str. 49
1.  Je, či není součástí pozemku nebo práva stavby? - str. 49
2.  Zápis nové stavby jako součásti pozemku nebo práva stavby - str. 50
3.  Vklad vlastnického práva k nové stavbě, která není součástí pozemku nebo práva stavby - str. 56
3.1  Návrh na vklad - str. 56
3.2  Přílohy návrhu na vklad  - str. 57
IV.  Změny údajů o stavbě  - str. 59
ČÁST SEDMÁ ZÁPISY PRÁV DO KATASTRU  - str. 61
I.  Vklad - str. 71
1.  Účastníci řízení  - str. 71
2.  Návrh na vklad  - str. 72
3.  Přílohy návrhu na vklad  - str. 76
4.  Práva zapisovaná vkladem  - str. 82
4.1  Vlastnické právo - str. 83
4.2  Právo stavby  - str. 97
4.3  Věcná břemena - str. 104
4.4  Zástavní právo  - str. 121
4.5  Budoucí zástavní právo - str. 128
4.6  Podzástavní právo  - str. 130
4.7  Předkupní právo - str. 131
4.8  Budoucí výměnek - str. 134
4.9  Přídatné spoluvlastnictví - str. 135
4.10  Správa svěřenského fondu - str. 140
4.11  Výhrada vlastnického práva - str. 144
4.12  Výhrada práva zpětné koupě - str. 147
4.13  Výhrada práva zpětného prodeje - str. 148
4.14  Výhrada práva lepšího kupce - str. 150
4.15  Zákaz zcizení nebo zatížení  - str. 151
4.16  Ujednání o koupi na zkoušku - str. 152
4.17  Nájem a pacht - str. 154
4.18  Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku - str. 157
4.19  Bytové spoluvlastnictví - str. 158
5.  Postup katastrálního úřadu v řízení o návrhu na vklad - str. 172
6.  Rozhodnutí - str. 175
II.  Záznam - str. 178
III.  Poznámka - str. 184
1.  Poznámka k osobě - str. 186
2.  Poznámka k nemovitosti - str. 189
3.  Poznámka spornosti  - str. 205
3.1  Poznámka spornosti podle § 985 obč. zák. (poznámka rozepře)  - str. 206
3.2  Poznámka spornosti podle § 986 obč. zák. (poznámka spornosti zápisu)  - str. 208
ČÁST OSMÁ  ZMĚNY ÚDAJŮ O VLASTNÍCÍCH A JINÝCH OPRÁVNĚNÝCH  - str. 211
I.  Změny údajů o fyzických osobách - str. 212
II.  Změny údajů o právnických osobách - str. 213
III.  Adresy a adresní místa v základních registrech - str. 214
ČÁST DEVÁTÁ GEOMETRICKÝ PLÁN - str. 217
I.  Důvody a účel vyhotovení geometrického plánu - str. 217
II.  Podnikání v zeměměřictví, odborná způsobilost k výkonu zeměměřických činností a oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností - str. 220
III.  Poptávka a zadání zakázky - str. 223
IV.  Získání podkladů pro vyhotovení geometrického plánu  - str. 224
V.  Součinnost vyhotovitele s vlastníky a měření v terénu - str. 226
VI.  Kancelářské práce a vyhotovení geometrického plánu - str. 227
VII.  Forma geometrického plánu a záznamu podrobného měření změn - str. 228
VIII.  Ověření geometrického plánu - str. 229
IX.  Potvrzení geometrického plánu katastrálním úřadem - str. 230 X
.  Předání geometrického plánu zákazníkovi - str. 232
XI.  Geometrický plán jako neoddělitelná součást listiny - str. 233
XII.  Obsah a náležitosti geometrického plánu - str. 234
ČÁST DESÁTÁ KATASTRÁLNÍ MAPA  - str. 239
I.  Polohopis katastrální mapy - str. 239
II.  Popis katastrální mapy - str. 240
III.  Pozemky v katastrální mapě - str. 241
IV.  Stavby v katastrální mapě  - str. 243
V.  Věcná břemena v katastrální mapě  - str. 244
VI.  Forma katastrální mapy - str. 245
VII.  Geometrické a polohové určení a jeho přesnost - str. 247
ČÁST JEDENÁCTÁ REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU - str. 251
ČÁST DVANÁCTÁ  OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A ŘÍZENÍ O NÁMITKÁCH PROTI OBSAHU OBNOVENÉHO KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU - str. 255
I.  Obnova katastrálního operátu novým mapováním  - str. 256
II.  Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací - str. 257
III.  Obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav - str. 258
IV.  Postup katastrálního úřadu při obnově - str. 258
1.  Průběh obnovy na podkladě výsledku pozemkových úprav - str. 259
2.  Průběh obnovy novým mapováním a přepracováním  - str. 260
V.  Řízení o námitce proti obsahu obnoveného katastrálního operátu - str. 261
VI.  Možnosti soudního přezkumu ve věci námitky proti obnovenému katastrálnímu operátu - str. 265
ČÁST TŘINÁCTÁ OPRAVA CHYBY V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU  - str. 271
I.  Evidenční povaha katastru - str. 271
II.  Chyba v katastrálním operátu - str. 272
III.  Procesní postup při opravě chyby v údajích katastru - str. 279
1.  Fáze před zahájením správního řízení - str. 279
2.  Fáze po zahájení správního řízení  - str. 281
IV.  Opravné prostředky proti rozhodnutí katastrálního úřadu v řízení o opravě chyby - str. 284
1.  Odvolání  - str. 284
2.  Přezkumné řízení - str. 287
3.  Obnova řízení - str. 288
V.  Soudní přezkum ve věci řízení o opravě chyby  - str. 289
ČÁST ČTRNÁCTÁ PROTOKOLY VEDENÉ V ŘÍZENÍCH - str. 301
I.  Obecně k protokolům - str. 301
1.  Protokol o vkladech (řízení V) - str. 303
2.  Protokol o záznamech (řízení Z) - str. 303
3.  Protokol o ostatních rozhodnutích (řízení OR) - str. 303
4.  Protokol o záznamech pro další řízení (řízení ZDŘ) - str. 305
5.  Protokol o potvrzení geometrického plánu (řízení PGP) - str. 305
6.  Další protokoly - str. 305
II.  Poskytování informací o průběhu řízení - str. 306
ČÁST PATNÁCTÁ POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ - str. 309
I.  Osobní nahlížení do katastru a poskytování ústních informací  - str. 311
II.  Výpis z katastru nemovitostí, snímek z katastrální mapy - str. 312
III.  Identifi kace parcel - str. 312
IV.  Poskytování údajů ze sbírky listin katastru - str. 313
V.  Reprografi cké kopie - str. 315
VI.  Tiskové výstupy  - str. 315
VII.  Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí  - str. 319
VIII.  Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru - str. 320
IX.  Údaje katastru v elektronické podobě - str. 321
X.  Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru - str. 321
XI.  Vydávání ověřených výstupů z katastru prostřednictvím míst Czech POINT  - str. 322
ČÁST ŠESTNÁCTÁ  WEBOVÉ APLIKACE A SLUŽBY ČÚZK PRO POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ  - str. 323
I.  Nahlížení do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu - str. 324
1.  Vyhledání parcely - str. 325
2.  Vyhledání stavby - str. 330
3.  Vyhledání jednotky - str. 332
4.  Vyhledání práva stavby - str. 333
5.  Vyhledání listu vlastnictví - str. 334
6.  Vyhledání řízení - str. 334
7.  Informace z katastrálního území - str. 337
8.  Nákup elektronických listin  - str. 338
9.  Zobrazení mapy a grafi cké prostředí - str. 339
II.  Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí  - str. 341
1.  Typy zákaznických účtů  - str. 342
2.  Žádost o dálkový přístup a založení zákaznického účtu  - str. 342
3.  Práce s webovou aplikací dálkového přístupu  - str. 343
4.  Výstupy z dálkového přístupu - str. 345
5.  Moje sestavy – dokončení objednávky - str. 349
6.  Účtování výstupů - str. 350
7.  Zrušení účtu a zablokování účtu - str. 351
8.  Použití výstupů v elektronické podobě a autorizovaná konverze - str. 352
III.  Služba sledování změn - str. 352
1.  Podání žádosti o poskytování služby sledování změn - str. 353
2.  Úplata za službu  - str. 354
3.  Zprávy sledování změn - str. 355
4.  Změny služby a obsah webové aplikace - str. 357
5.  Zrušení služby - str. 357
Seznam literatury - str. 358
Věcný rejstřík  - str. 359

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1365 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1365 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Změny nastaly zejména v zákoně o zeměměřictví, ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Katastrální zákon -Komentář, 2. vydání

Katastrální zákon -Komentář, 2. vydání

Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček - Wolters Kluwer, a. s.

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů. Z nejdůležitějších změn lze např. uvést: •S ...

Cena: 1 100 KčKOUPIT

Věcná práva

Věcná práva

Spáčil a kolektiv - C. H. Beck

Učebnice navazuje na úspěšnou učebnici rodinného práva z Nakladatelství C. H. Beck. Poskytuje celkový pohled a orientaci v problematice věcných práv a zabývá se i řešením nejasných právních otázek, které před teorii a praxi postavil nový občanský zákoník. Je rozdělena do tří částí. V ...

Cena: 590 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.