Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností 2019

Katalog prací ve veřejných službách a správě, Katalog správních činností 2019

Poskytování veřejných služeb a výkon státní správy a samosprávy se neustále vyvíjí. Podle nových a měnících se působností, organizačních podmínek, pokroku v informačních a komunikačních technologiích a také podle rozvoje technických podmínek a vývoje v dalších oblastech se mění a rozvíjí náročnost, obsah a způsob výkonu prací a činností, které jsou pro správné fungování této sféry nezbytné.

Přehledné zvýraznění změn

Nové práce a činnosti, nové podmínky pro jejich výkon i jiné změny bezprostředně ovlivňují jejich složitost, odpovědnost a namáhavost, a tím i jejich zařazení do platových tříd. V publikaci se proto kromě původního znění odráží také změny, ke kterým došlo podle novel nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády o katalogu správních činností ve výkonu prací a správních činností od předchozího vydání publikace.

Aktuální znění katalogu prací pro rok 2019

Po dosti dlouhé době se tak v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. lednu 2019, se zařazením všech prací a správních činností vykonávaných zaměstnanci a státními zaměstnanci do platových tříd, a poskytující další praktickou pomoc a orientaci formou komentářů k problematickým postupům při zařazování zaměstnanců nebo služebních míst do platových tříd.

autor: Ing. Ivan Tomší; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 3. 2019, 680 stran
ISBN: 978-80-7554-200-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod  - str. 21
Část první - Zařazování zaměstnanců do platových tříd
ODDÍL A
Zařazování zaměstnanců do platových tříd – obecná východiska a právní předpisy

1. Diferenciace platu podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce  - str. 28
2. Platové třídy  - str. 32
3. Katalog prací ve veřejných službách a správě  - str. 33
4. Zařazování do platových tříd podle zákoníku práce  - str. 34
4.1 Plat v zákoníku práce  - str. 34
4.2 Další ustanovení zákoníku práce o platu, odměně z dohody a odměně za pracovní pohotovost  - str. 46
4.3 Plat v některých souvisejících ustanoveních zákoníku práce  - str. 53
5. Zařazování do platových tříd v prováděcích právních předpisech  - str. 61
6. Zařazování prací do platových tříd  - str. 78
7. Zařazování zaměstnanců do platových tříd zaměstnavatelem  - str. 80
ODDÍL B
Katalog prací
1. ČÁST  - str. 88
Díl 1.01 Práce ve správě organizace  - str. 88
Díl 1.02 Personalistické, ekonomické a obchodní práce  - str. 116
Díl 1.03 Informační a komunikační technologie  - str. 127
Díl 1.04 Provozně-technické práce  - str. 135
Díl 1.05 Společné specializované práce  - str. 152
Díl 1.06 Společné provozní, výrobní a řemeslné práce - str. 158
2. ČÁST  - str. 166
Díl 2.01 Doprava  - str. 166
Díl 2.02 Justice  - str. 177
Díl 2.03 Knihovnictví, archivnictví  - str. 181
Díl 2.04 Kultura  - str. 187
Díl 2.05 Obchodní provoz  - str. 209
Díl 2.06 Polygrafie  - str. 215
Díl 2.07 Publicistika  - str. 220
Díl 2.08 Sociální služby  - str. 223
Díl 2.09 Sport  - str. 229
Díl 2.10 Státní správa a samospráva  - str. 231
Díl 2.11 Stavebnictví  - str. 302
Díl 2.12 Strojírenství  - str. 309
Díl 2.13 Telekomunikace–spoje  - str. 330
Díl 2.14 Umění a umělecká realizace  - str. 334
Díl 2.15 Výzkum a vývoj  - str. 346
Díl 2.16 Výchova a vzdělávání  - str. 348
Díl 2.17 Zeměměřictví  - str. 365
Díl 2.18 Zemědělství  - str. 368
Díl 2.19 Zdravotnictví  - str. 378
Díl 2.20 Životní prostředí  - str. 412
Díl 2.21 Ostatní práce  - str. 418
ODDÍL C
Zařazování do platových tříd ve vybraných zařízeních veřejných služeb a správy

Základní škola – varianta A  - str. 443
Základní škola – varianta B  - str. 444
Střední odborné učiliště  - str. 446
Střední odborná škola  - str. 447
Domov mládeže  - str. 448
Mateřská škola  - str. 449
Zařízení sociálních služeb  - str. 450
Obec (část obce) bez výkonu působnosti pověřeného obecního úřadu  - str. 454
Obec (část obce) bez pověřeného obecního úřadu, s matričním a stavebním úřadem  - str. 455
Obec (část obce) s pověřeným obecním úřadem  - str. 456
Obec s rozšířenou působností  - str. 459
Technické služby  - str. 462
Zdravotnické zařízení  - str. 464
Část druhá- Zařazování služebních míst státních zaměstnanců do platových tříd
ODDÍL A
Zařazování služebních míst státních zaměstnanců do platových tříd – obecná východiska a právní předpisy

1. Plat státního zaměstnance  - str. 474
2. Platové třídy  - str. 477
3. Katalog správních činností  - str. 478
4. Předpisy k odměňování podle zákona o státní službě  - str. 479
4.1 Plat v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů  - str. 479
4.2 Ustanovení zákoníku práce o platu, která se uplatní u státních zaměstnanců  - str. 486
4.3 Další ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytování platu  - str. 497
4.4 Platové a další prováděcí právní předpisy k zákonu č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, související s určováním platu  - str. 504
ODDÍL B
Katalog správních činností
1. ČÁST – Zařazení společných správních činností do platových tříd  - str. 544
2. ČÁST – Zařazení správních činností členěných podle odborného zaměření do platových tříd  - str. 550
Díl 1. Finance  - str. 550
Díl 2. Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění  - str. 557
Díl 3. Audit  - str. 558
Díl 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace  - str. 561
Díl 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím  - str. 562
Díl 6. Loterie a jiné podobné hry  - str. 563
Díl 7. Finanční trh  - str. 563
Díl 8. Ekonomická ochrana státu  - str. 564
Díl 9. Průmyslové vlastnictví  - str. 565
Díl 10. Zahraniční vztahy  - str. 566
Díl 11. Školství, výchova a vzdělávání  - str. 573
Díl 12. Mládež, tělovýchova a sport  - str. 576
Díl 13. Správa vědy, výzkumu a vývoje  - str. 577
Díl 14. Umění  - str. 578
Díl 15. Ochrana kulturního dědictví, památková péče a péče o sbírky muzejní povahy  - str. 578
Díl 16. Kulturně výchovná činnost, správa ve věcech veřejných knihovnických a informačních služeb  - str. 579
Díl 17. Správa ve věcech církví a náboženských společností  - str. 580
Díl 18. Ochrana práv duševního vlastnictví  - str. 580
Díl 19. Správa ve věcech médií a audiovize, výkon regulační činnosti v oblasti provozování rozhlasového a televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání  - str. 581
Díl 20. Sociální věci  - str. 582
Díl 21. Zaměstnanost  - str. 588
Díl 22. Pracovní vztahy  - str. 590
Díl 23. Zdravotní služby (včetně veřejného zdravotního pojištění)  - str. 592
Díl 24. Ochrana a podpora veřejného zdraví  - str. 595
Díl 25. Léčivé zdroje, léčiva, zdravotnické prostředky, návykové látky a prekursory drog  - str. 599
Díl 26. Správa justice  - str. 603
Díl 27. Lidská práva  - str. 603
Díl 28. Bezpečnost státu a veřejný pořádek  - str. 604
Díl 29. Krizové řízení, požární ochrana, civilní nouzové plánování, ochrana obyvatelstva a integrovaný záchranný systém  - str. 607
Díl 30. Všeobecná správa vnitřních věcí státu  - str. 609
Díl 31. Systém veřejné správy a kontrolní řád  - str. 611
Díl 32. Správa archivnictví a spisové služby  - str. 614
Díl 33. Správa průmyslu a obchodu  - str. 616
Díl 34. Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek  - str. 619
Díl 35. Regionální politika a podpora regionálního rozvoje  - str. 620
Díl 36. Bydlení  - str. 620
Díl 37. Územní plánování a stavební řád  - str. 621
Díl 38. Cestovní ruch  - str. 622
Díl 39. Tvorba a realizace společných evropských politik podpory a pomoci, evropské strukturální a investiční fondy  - str. 623
Díl 40. Veřejné dražby a realitní trh  - str. 626
Díl 41. Zemědělství (včetně zemědělských komodit)  - str. 627
Díl 42. Lesní hospodářství  - str. 630
Díl 43. Vodní hospodářství  - str. 631
Díl 44. Potravinářská výroba a bezpečnost potravin  - str. 631
Díl 45. Veterinární péče  - str. 632
Díl 46. Rostlinolékařská péče  - str. 635
Díl 47. Pozemková správa a krajinotvorba  - str. 637
Díl 48. Obranná politika státu  - str. 638
Díl 49. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv  - str. 641
Díl 50. Dopravní soustava státu  - str. 642
Díl 51. Dráhy a drážní doprava - str. 644
Díl 52. Silniční a městská doprava  - str. 645
Díl 53. Civilní letectví  - str. 646
Díl 54. Plavba a vodní cesty  - str. 649
Díl 55. Pozemní komunikace  - str. 650
Díl 56. Elektronické komunikace  - str. 651
Díl 57. Informační systémy veřejné správy  - str. 653
Díl 58. Poštovní služby  - str. 658
Díl 59. Ochrana přírody a krajiny  - str. 659
Díl 60. Technická ochrana životního prostředí  - str. 661
Díl 61. Státní statistická služba  - str. 662
Díl 62. Zeměměřictví a katastr nemovitostí  - str. 665
Díl 63. Ochrana a využívání nerostného bohatství, výbušniny  - str. 667
Díl 64. Hospodářská soutěž, významná tržní síla, dohled nad poskytováním veřejné podpory a dozor nad zadáváním veřejných zakázek  - str. 668
Díl 65. Jaderná bezpečnost a radiační ochrana - str. 669
Díl 66. Ochrana utajovaných informací  - str. 670
Díl 67. Odborné zabezpečení činnosti vlády  - str. 672
Díl 68. Organizační věci služby a správa služebních vztahů  - str. 672
Díl 69. Ochrana osobních údajů  - str. 675
Díl 70. Financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky  - str. 676

Další nabídka k tématu

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Katalog prací ve veřejných službách a správě, katalog správních činností 2023

Ing. Ivan Tomší - Anag, spol. s r. o.

Po dosti dlouhé době se v rukou zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě a služebních úřadů ocitá publikace s ustanoveními upravujícími poskytování platu podle stavu platného k 1. 1. 2023, se zařazením ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.