Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Jednací řád Poslanecké sněmovny - Komentář

Jednací řád Poslanecké sněmovny - Komentář

Kolektiv autorů poskytuje ucelený komentář paragrafového znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, včetně jeho příloh - Jednacího řádu vyšetřovací komise a Volebního řádu. Ve výkladu shromažďuje dosavadní zkušenosti s výkladem procesních pravidel, které dokládá citacemi stenoprotokolů a sněmovních tisků. Každá z částí Jednacího řádu je uvedena politologickým úvodem, který poskytuje mezinárodně komparativní a politický kontext.

Předkládaná publikace je dlouho očekávanou aktualizací komentáře k Jednacímu řádu Poslanecké sněmovny, který naposledy vyšel v roce 1935.

Publikace je určena nejen státním zaměstnancům a členům Poslanecké směnovny, ale také dalším zájemcům o hlubší vhled do fungování sněmovny.

autoři: Jindřiška Syllová, Martin Kavěna, Eva Tetourová, Jan Němec a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 1. 2022, 892 stran
ISBN: 978-80-7676-202-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Dedikace profesoru Zdeňku Peškovi - str. XI
Seznam použitých zkratek - str. XIII
Předmluva: Historie, politologie a jednací řád - str. XVII
Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory - str. XIX
Část první Úvodní ustanovení - str. 1
§ 1 Předmět zákona - str. 5
Část druhá Poslanci - str. 32
§ 2 Vznik mandátu poslance - str.36
§ 3 Vzdání se mandátu - str. 40
§ 4 Slib poslance - str. 45
§ 5 Průkaz poslance - str. 48
§ 6 Způsoby zániku mandátu - str. 50
§ 7 Neslučitelnost - str. 56
§ 8 Pochybnosti - str. 59
§ 9 Omluvy - str. 60
§ 10 Zveřejnění projevů - str. 67
§ 11 Oprávnění poslance požadovat informace a vysvětlení - str. 77
§ 12 Vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance - str. 81
§ 13 Zahájení disciplinárního řízení - str. 90
§ 14 Šetření mandátového a imunitního výboru - str. 103
§ 15 Sankce - str. 107
§ 16 Odvolání v disciplinárním řízení - str. 110
§ 17 Následky nesplnění disciplinárního opatření - str. 112
§ 18 Výnos z pokut - str. 113
§ 19 Pořádková opatření vůči poslancům - str. 114
§ 20 Další pořádkové pravomoci - str. 118
Část třetí Zasedání sněmovny - str. 120
§ 21 Zasedání Sněmovny - str.121
Část čtvrtá Ustavující schůze sněmovny - str. 127
§ 22 Ustavující schůze - str. 128
§ 23 Složení slibu - str. 131
§ 24 Ustavení volební komise - str. 133
§ 25 Volba předsedy Sněmovny - str. 137
§ 26 Volba místopředsedů Sněmovny - str. 141
§ 27 Ověřovatelé - str. 146
§ 28 Zřízení výborů - str. 148
Část pátá Funkcionáři sněmovny - str. 152
§ 29 Předseda Sněmovny - str. 155
§ 30 Místopředsedové Sněmovny - str.166
§ 31 Odvolání předsedy a místopředsedů - str.168
Část šestá Orgány sněmovny - str. 170
§ 32 Zřízení výborů - str. 174
§ 33 Členství ve výborech - str. 179
§ 34 Předmět jednání výborů - str. 181
§ 35 Ustavující schůze výborů - str. 185
§ 36 Svolání schůze výborů - str. 191
§ 37 Veřejnost schůzí výborů - str. 196
§ 38 Usnášení schopnost a většiny - str. 199
§ 39 Účast na schůzích výborů - str. 202
§ 40 Zpravodaj - str. 208
§ 41 Usnesení - str. 211
§ 42 Společné schůze výborů - str. 218
§ 43 Zápis- str. 222
§ 44 Podvýbory - str. 228
§ 45 Mandátový a imunitní výbor - str. 233
§ 46 Organizační výbor - str. 239
§ 46a Volební výbor - str. 247
§ 47 Komise Sněmovny - str. 252
§ 48 Zřízení vyšetřovací komise - str. 256
§ 49 Náhrada nákladů - str. 265
Část sedmá Předmět jednání a schůze sněmovny - str. 267
§ 50 Působnost Sněmovny - str. 269
§ 51 Svolávání schůzí Sněmovny - str. 280
§ 52 Jednací sál - str. 288
§ 53 Denní jednání - str. 293
§ 54 Pořad schůze - str. 296
§ 55 Účast člena vlády - str. 307
§ 56 Veřejnost schůzí - str. 309
§ 57 Podklady – sněmovní tisky - str. 314
§ 58 Rozprava - str. 325
§ 59 Pravidla rozpravy - str. 331
§ 60 Faktické poznámky a procedurální návrhy - str. 342
§ 61 Přerušení projevu - str. 347
§ 62 Opuštění předsednického stolu - str. 349
§ 63 Dílčí návrhy - str. 351
§ 64 Zpětvzetí návrhu - str. 362
§ 65 Jazyk - str. 365
§ 66 Ukončení rozpravy - str. 371
§ 67 Přednostní právo k udělení slova - str. 378
§ 68 Zápisy o schůzích Sněmovny - str. 382
Část osmá Hlasování ve sněmovně a jejích orgánech- str. 390
§ 69 Definice „přítomnosti“ - str. 394
§ 70 Kvorum a hlasovací většiny - str. 399
§ 71 Vnitřní poměry - str.403
§ 72 Pořadí hlasování o dílčích návrzích - str. 404
§ 73 Způsoby hlasování - str. 412
§ 74 Veřejné hlasování - str. 417
§ 75 Tajné hlasování - str. 423
§ 76 Výsledky hlasování - str. 425
Část devátá Poslanecké kluby - str. 434
§ 77 Ustavení poslaneckého klubu - str. 440
§ 78 Prostředky na činnost poslaneckých klubů - str. 445
Část desátá Společná schůze sněmovny a senátu - str. 449
§ 79 Pravidla jednání společné schůze - str. 451
§ 80 § 81
Slib prezidenta republiky - str. 454
Část jedenáctá Jednání o důvěře vládě - str. 457
§ 82 Zařazení žádosti o vyslovení důvěry - str. 460
§ 83 Žádost o vyslovení důvěry - str. 466
§ 84 Návrh na vyslovení nedůvěry vládě - str. 470
§ 85 Žádost o vyslovení důvěry a návrh na vyslovení nedůvěry vládě - str. 471
Část dvanáctá Jednání o návrzích zákonů - str. 473
§ 86 Náležitosti návrhu - str. 475
§ 87 Postup návrhu zákona - str. 486
§ 88 Postup po vyjádření vlády - str. 489
§ 89 Doručení stanoviska vlády - str. 492
§ 90 Jednání výboru - str. 494
§ 91 Projednání návrhu ve výboru - str. 502
§ 92 Usnesení výboru - str. 506
§ 93 Zahájení druhého čtení - str. 513
§ 94 Podrobná rozprava - str. 515
§ 94a Jednání garančního výboru - str. 519
§ 95 Třetí čtení návrhu zákona - str. 524
§ 95a Doby určené pro třetí čtení - str. 530
§ 96 Postup při žádosti podle § 83 - str. 532
§ 97 Postoupení návrhu zákona - str. 534
§ 98 Postoupení zákona prezidentu republiky - str. 544
§ 99 Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze - str. 548
§ 100 Zákonodárný proces k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti - str. 556
§ 100a Zákonodárný proces za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu - str. 558
Část třináctá Projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu - str. 562
§ 101 Předložení návrhu zákona o státním rozpočtu - str. 564
§ 105 Druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu - str. 589
§ 106 Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu - str. 591
Část čtrnáctá Vyhlašování zákonů - str. 595
§ 107 Podpisy činitelů - str. 595
Část patnáctá Jednání o mezinárodních smlouvách - str. 602
§ 108 Rozdíly v projednávání mezinárodních smluv - str. 604
§ 109 Vyhlášení mezinárodní smlouvy - str. 626
Část patnáctá A Projednávání záležitostí Evropské unie - str. 632
§ 109a Předkládání návrhů aktů EU- str. 636
§ 109b Povinnosti vlády - str. 650
§ 109c Personální návrhy - str. 653
§ 109d Usnesení o podání žaloby - str. 656
§ 109e Pověřený zástupce - str. 659
§ 109f Postoupení usnesení Sněmovny - str. 661
§ 109g Součinnost - str. 662
§ 109h Postavení Sněmovny - str. 663
§ 109i Akty vyžadující předchozí souhlas - str. 664
§ 109j Předložení návrhu na předchozí souhlas - str. 672
§ 109k Dílčí návrhy - str. 677
§ 109l Souhlas ohledně části 3. SFEU - str. 681
Část patnáctá B Zkrácené jednání ve věcech bezpečnosti republiky - str. 685
§ 109m Návrhy - str. 685
Část šestnáctá Interpelace - str. 689
§ 110 Právo na interpelace - str. 691
§ 111 Ústní interpelace - str. 694
§ 112 Písemné interpelace - str. 699
Část sedmnáctá Petice a jiná podání občanů - str. 704
§ 113 Petice - str. 704
§ 114 Jiná podání občanů - str. 713
Část osmnáctá Projednávání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů - str. 718
§ 114a - str. 718
§ 114b - str. 718
Část osmnáctá Způsoby voleb a nominací - str. 719
§ 115 Volby a nominace - str. 719
§ 116 Návrhy na kandidáty - str. 722
Část devatenáctá Kancelář sněmovny - str. 726
§ 117 Úkoly Kanceláře sněmovny - str. 728
§ 118 Některá pracovněprávní ustanovení - str. 737
Část dvacátá
§ 119 Zřízení stráže - str. 741
Část dvacátá první Všeobecná, přechodná a závěrečná ustanovení - str. 745
§ 120 Sněmovní publikace - str. 745
§ 120a Doručení sněmovních tisků - str. 748
§ 120b Doručení návrhů předsedovi - str. 752
§ 120c Požadavky na stejnopisy - str. 755
§ 120d Mimořádný stav doručování - str. 759
§ 120e Podklady pro neveřejné jednání - str. 762
§ 121 Diskontinuita - str. 764
§ 122 Přechodné ustanovení - str. 767
§ 123 Přechodné ustanovení - str. 767
§ 124 Přechodné ustanovení k Parlamentní stráži - str. 767
§ 125 Kouření - str. 768
§ 126 Přechodné ustanovení pro jednací řád Senátu - str. 769
§ 127 Přechodné ustanovení - str. 771
§ 128 Zrušovací ustanovení - str. 771
§ 129 Účinnost - str. 771
Příloha 1 Jednací řád vyšetřovací komise - str. 772
Příloha 2 Volební řád pro volby konané Poslaneckou sněmovnou a pro nominace vyžadující souhlas Poslanecké sněmovny - str. 820
Seznam literatury - str. 849
Rejstřík - str. 861 
Slovo o autorech - str. 865

Další nabídka k tématu

Volby a volební systémy

Volby a volební systémy

Marek Antoš, Jan Wintr (eds.) - Nakladatelství Leges, s. r. o.

O volebním víkendu 7.–10. října 2021 se v Peci pod Sněžkou konal už dvacátý devátý ústavněprávní výjezdní seminář Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Z něho vzešel tento sborník, který obsahuje třináct studentských příspěvků. Příspěvky jsou věnovány především otázkám volebního ... pokračování

Cena: 300 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.