Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Investiční služby a nástroje po rekodifikaci

Publikace komplexně zpracovává materii investičních služeb a investičních nástrojů ve světle nového civilního práva a směrnice MiFID, zohledňuje též hlavní změny plynoucí z připravované transpozice směrnice MiFID 2.
Záměrem publikace je podat ucelený přehled východisek právní úpravy investičních služeb včetně hodnocení veřejnoprávních a soukromoprávních aspektů právní úpravy v kontextu práva Evropské unie a tuzemského právního řádu. Podrobně se věnuje vymezení a obsahu jednotlivých investičních služeb a investičních nástrojů včetně diskuse o některých problematických otázkách a jejich praktické řešení. Dále obsahuje výklad k osobám oprávněným poskytovat investiční služby a podmínkám jejich činnosti jak z hlediska obezřetnostních požadavků, tak z hlediska pravidel jednání a související problematiky smluv o investičních službách a vztahu k pravidlům na ochranu spotřebitele. Publikace se také podrobně zabývá jak otázkami soukromoprávní odpovědnosti při poskytování investičních služeb včetně povinnosti k náhradě škody způsobené informací či radou sdělenou v rámci poskytování investičních služeb, tak odpovědnostními aspekty veřejnoprávními.

autoři: Husták, Smutný; vydal: C. H. Beck, podle stavu k 11. 3. 2016, 312 stran

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Obsah:

Předmluva - str. V
Seznam použitých zkratek - str. VII
Úvod - str. 1
Kapitola 1. Východiska právní úpravy investičních služeb - str. 5
1. K ekonomickému vymezení kapitálového trhu a poskytovatelů investičních služeb - str. 5
a) Vymezení kapitálového trhu - str. 5
b) K vymezení činnosti poskytovatelů investičních služeb - str. 9
2. Východiska právní úpravy poskytování investičních služeb - str. 10
a) K základním konceptům regulace finančního trhu - str. 11
b) Východiska právní úpravy investičních služeb - str. 15
3. Veřejnoprávní a soukromoprávní aspekty právní úpravy investičních služeb - str. 16
a) Exkurz k veřejnoprávním a soukromoprávním aspektům v unijním právu - str. 17
b) Veřejný zájem v právní úpravě investičních služeb - str. 19
c) Rovnost stran a autonomie vůle vs. ochrana zákazníků  při poskytování investičních služeb - str. 23
4. Historický vývoj právní úpravy poskytovatelů investičních služeb - str. 27
a) Shrnutí globálního vývoje - str. 27
b) Vývoj v Evropské unii - str. 31
c) Vývoj v České republice - str. 41
Kapitola 2. Přehled právní úpravy investičních služeb - str. 51
1. Systém pramenů práva pro investiční služby - str. 51
2. Unijní předpisy pro investiční služby - str. 52
a) Přehled unijních právních předpisů upravujících  investiční služby - str. 52
b) Legislativní proces pro finanční trh v Evropské unii - str. 56
3. Tuzemské právní předpisy - str. 59
4. Standardy a doporučení (soft law) - str. 60
a) Vymezení a funkce soft law - str. 60
b) Standardy a doporučení mezinárodních institucí - str. 63
c) Standardy a doporučení institucí Evropské unie - str. 64
d) Standardy a doporučení ČNB - str. 66
e) Standardy a doporučení profesních organizací - str. 67
5. Judikatura a správní rozhodnutí v oblasti investičních služeb - str. 71
a) Soudní judikatura - str. 71
b) Rozhodnutí orgánů dohledu - str. 73
Kapitola 3. Vymezení investičních služeb - str. 77
1. K investičním službám obecně - str. 77
2. Hlavní investiční služby - str. 80
a) Přijímání a předávání pokynů - str. 80
b) Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů  na účet zákazníka - str. 82
c) Obchodování s investičními nástroji na vlastní účet - str. 83
d) Obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci
 smluvního ujednání - str. 84
e) Investiční poradenství týkající se investičních nástrojů - str. 85
f) Provozování mnohostranného obchodního systému - str. 87
g) Upisování nebo umisťování investičních nástrojů  se závazkem jejich upsání - str. 87
h) Umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání - str. 88
3. Doplňkové investiční služby - str. 89
a) Úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb - str. 89
b) Poskytování úvěru nebo zápůjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se  poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílí - str. 91
c) Poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož
i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn  společností nebo převodů obchodních závodů - str. 93
d) Poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících  se obchodování s investičními nástroji - str. 94
e) Provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb - str. 96
f) Služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů - str. 97
g) Služba obdobná investiční službě, která se týká majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) ZPKT a která souvisí s poskytováním investičních služeb - str. 97
Kapitola 4. Poskytovatelé investičních služeb - str. 99
1. Výjimky z požadavku na povolení ČNB - str. 99
2. Obchodník s cennými papíry - str. 101
3. Investiční zprostředkovatel - str. 102
4. Vázaný zástupce - str. 103
5. Poskytování investičních služeb na základě svobody usazování a volného pohybu služeb - str. 104
6. Další poskytovatelé investičních služeb - str. 105
a) Investiční společnost - str. 105
b) Pobočka obchodníka s cennými papíry ze země mimo EU - str. 105
Kapitola 5. Investiční nástroje - str. 107
1. Investiční nástroje - str. 107
a) Obecně k investičním nástrojům - str. 107
2. Investiční cenné papíry - str. 117
a) K cenným papírům obecně - str. 117
b) Rozlišení „prostých“ a investičních cenných papírů - str. 128
c) Druhy investičních cenných papírů - str. 131
d) „Ne-investiční“ cenné papíry - str. 132
e) ISIN - str. 134
f) Účastnické cenné papíry - str. 135
g) Dluhové cenné papíry - str. 137
h) Depozitní poukázky - str. 143
i) Warranty - str. 144
j) Hybridní nástroje - str. 146
k) Ostatní investiční cenné papíry - str. 147
3. Cenné papíry kolektivního investování - str. 150
a) Výkladové nejasnosti - str. 150
b) Definice a příklady - str. 152
c) Některé další aspekty - str. 153
4. Nástroje peněžního trhu - str. 153
a) Základní znaky nástrojů peněžního trhu - str. 153
b) Příklady nástrojů peněžního trhu - str. 157
c) Repo operace, FRA, swapy - str. 158
5. Deriváty - str. 159
a) Obecná definice derivátu - str. 159
b) Forwardy - str. 162
c) Futures - str. 163
d) Swapy - str. 163
e) Opce - str. 164
f) Specifické vlastnosti derivátů a rizika - str. 165 
g) Deriváty jako investiční nástroje - str. 171
h) Deriváty pro jiné než obchodní účely - str. 172
Kapitola 6. Pravidla obezřetného poskytování investičních služeb - str. 173
1. Obezřetné poskytování investičních služeb - str. 173
2. Řídící a kontrolní systém - str. 174
a) Organizační předpoklady a předpoklady řádné správy a řízení - str. 175
b) Systém řízení rizik - str. 177
c) Systém vnitřní kontroly - str. 177
d) Opatření k zajištění důvěryhodnosti a odbornosti členů  orgánů - str. 179
e) Outsourcing - str. 179
3. Postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů - str. 180
4. Opatření k předcházení zneužití trhu - str. 182
a) Opatření k ochraně vnitřních informací - str. 182
b) Opatření k předcházení manipulaci s trhem- str. 182
5. Požadavky na kapitál a angažovanost - str. 183
a) Počáteční kapitál - str. 183
b) Kapitálové požadavky - str. 183
c) Angažovanost (velké expozice) - str. 185
6. Požadavky na vlastnickou strukturu - str. 185
Kapitola 7. Pravidla jednání - str. 187
1. Zařazení zákazníků - str. 187
2. Odborná péče - str. 189
3. Pravidla komunikace se zákazníky a propagace investičních služeb - str. 191
a) Základní zásady komunikace se zákazníky - str. 192
b) Ke klamavým informacím v rámci komunikace a propagace - str. 193
c) Další požadavky na komunikaci a propagaci investičních služeb - str. 197
d) Komunikační kanály - str. 200
e) Adresáti komunikace a propagace investičních služeb - str. 201
f) K časovému okamžiku poskytnutí informací - str. 204
4. Informace poskytované zákazníkům - str. 205
 a) Základní informace - str. 206
 b) Předsmluvní a další informace - str. 207
 c) Informace o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry - str. 211
5. Hodnocení vhodnosti a přiměřenosti - str. 212
a) Hodnocení vhodnosti - str. 214
b) Hodnocení přiměřenosti - str. 216
6. Provádění pokynů za nejlepších podmínek a zpracování pokynů - str. 217
a) Provádění pokynů za nejlepších podmínek - str. 217
b) Zpracování pokynů - str. 221
7. Pravidla pro investiční poradenství a obhospodařování majetku zákazníka - str. 222
8. Investiční služby a pravidla pro správu cizího majetku - str. 225
Kapitola 8. Smluvní rámec pro poskytování investičních služeb - str. 229
1. Forma smlouvy o investičních službách - str. 229
2. K časovému rozměru uzavírání smluv o investičních službách - str. 231
3. K uzavírání smluv o investičních službách - str. 231
4. Poznámky ke smlouvám o investičních službách - str. 232
a) Obecné otázky - str. 232
b) Kupní smlouva - str. 234
c) Smlouvy o zápůjčce a úvěru - str. 235
d) Smlouva o úschově cenných papírů - str. 236
e) Komise - str. 238 
f) Smlouva o obhospodařování cenných papírů (investičních nástrojů) - str. 245
g) Smlouva o investičním poradenství - str. 247
Kapitola 9. Otázky odpovědnosti při poskytování investičních služeb - str. 249
1. Základní charakteristiky odpovědnostních vztahů při poskytování investičních služeb - str. 249
2. K civilní odpovědnosti v oblasti investičních služeb - str. 253
a) Obecná východiska - str. 253
b) Vznik povinnosti k náhradě škody - str. 255
c) Povinnost k náhradě škody způsobené informací nebo radou - str. 258
d) Další příklady vzniku povinnosti k náhradě škody při poskytování investičních služeb - str. 260
e) Další civilní sankce v oblasti investičních služeb - str. 262
3. Soukromoprávní nástroje vynucování práva v oblasti investičních služeb - str. 263
a) Soudní ochrana zákazníka v oblasti investičních služeb - str. 263
b) Nástroje mimosoudní ochrany v oblasti investičních služeb - str. 264
4. Dohled a veřejnoprávní nástroje vynucování práva v oblasti investičních služeb - str. 266
a) Kontext dohledu nad poskytováním investičních služeb v EU - str. 266
b) Dohled ČNB nad poskytováním investičních služeb - str. 268
c) Správní delikty, přestupky a sankce v oblasti investičních služeb - str. 269
d) Opatření k nápravě při poskytování investičních služeb - str. 272
e) K trestněprávním aspektům poskytování investičních služeb - str. 273
5. Samoregulace a vynucování práva v oblasti investičních služeb - str. 276
Kapitola 10. Závěrem - str. 279
1. Zhodnocení stávající úpravy investičních služeb - str. 280
2. Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty právní úpravy investičních služeb - str. 282
3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - str. 283
4. Právní úprava investičních služeb de lege ferenda – transpozice MiFID 2 - str. 284

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

ÚZ č. 1580 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 dochází ke změnám zákona o dluhopisech a zákona o podnikání na kapitálovém trhu; mění se také některé vyhlášky. Publikace obsahuje předpisy rozdělené do šesti kapitol: cenné papíry, dohled nad ... pokračování

Cena: 395 KčKOUPIT

Finanční trh a jeho stabilita

Finanční trh a jeho stabilita

Michal Janovec - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Kniha Finanční trh a jeho stabilita se zaměřuje jak na samotný finanční trh a jeho vymezení, tak na jeho stabilizační prvky s důrazem na regulaci a dohled. Jsou zde sumarizovány oblasti, které pomáhají zajišťovat stabilitu finančního trhu, což ve výsledku vede ke komplexní publikaci, ... pokračování

Cena: 440 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.