Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb.

Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím svých praktických zkušeností získaných aplikací titulního předpisu. Výklad je doplněn výběrem z judikatury.

Kniha obsahuje též nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 a prováděcí předpisy k titulnímu zákonu.

Publikace je určena nejen odborné právnické veřejnosti, ale rovněž veřejnosti laické, která je okolnostmi donucena realizovat v insolvenčním řízení svá práva či povinnosti na straně dlužníka či věřitele.


autor: Jolana Maršíková a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 1240 stran
ISBN: 978-80-7502-257-8

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str.  XXV
Autoři jednotlivých částí - str. XXVI
Autorský kolektiv - str.  XXVII
Seznam použitých zkratek - str.  XXIX
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.  - str. 1
ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST - str. 1
HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení některých základních pojmů - str. 3
§ 3 Úpadek - str. 6
§ 4 Způsob řešení úpadku - str. 11
§ 5 Zásady insolvenčního řízení - str. 13
§ 6 Výjimky z působnosti zákona - str. 14
§ 7 Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních - str. 16
§ 7a Věcná příslušnost - str. 17
§ 7b Místní příslušnost  - str. 18
§ 7c Účast státního zastupitelství - str. 20
§ 8 (Použití části první a třetí tohoto zákona) - str. 20
HLAVA II PROCESNÍ SUBJEKTY - str. 20
DÍL 1 PROCESNÍ SUBJEKTY - str. 20
§ 9 (Druhy procesních subjektů) - str. 20
§ 10 Insolvenční soud - str. 21
§ 11 (Dohlédací činnost insolvenčního soudu) - str. 22
§ 12 (Rozhodování soudu v prvním stupni) - str. 24
§ 13 Asistent soudce insolvenčního soudu - str. 27
DÍL 2 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ - str. 28
§ 14 (Účastníci řízení) - str. 28
§ 15 (Jiné osoby jako účastníci řízení) - str. 29
§ 16 (Účastníci řízení v incidenčních sporech)  - str. 29
§ 17 (Vstup do řízení a záměna účastníka) - str. 30
§ 18 (Nabyvatel pohledávky jako účastník řízení) - str. 31
§ 19 (Rozhodnutí o vstupu nabyvatele pohledávky do řízení) - str. 34
§ 20 (Zastoupení účastníků řízení) - str. 35
DÍL 3 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE A DALŠÍ SPRÁVCI  - str. 36
§ 21 (Seznam insolvenčních správců) - str. 36
§ 22 (Ustanovení fyzické osoby správcem) - str. 37
§ 23 (Pojištění odpovědnosti za škodu) - str. 38
§ 24 (Vyloučení správce z insolvenčního řízení) - str. 39
§ 25 (Určení osoby správce) - str. 42
§ 26 (Odvolání proti ustanovení správcem) - str. 45
§ 27 (Předběžný správce) - str. 46
§ 28 (Změna v osobě insolvenčního správce) - str. 49
§ 29 (Usnesení o odvolání a ustanovení insolvenčního správce)  - str. 50
§ 30 (Ustanovení nového insolvenčního správce) - str. 54
§ 31 Odvolání insolvenčního správce - str. 55
§ 32 Zproštění insolvenčního správce - str. 59
§ 33 Zástupce insolvenčního správce - str. 62
§ 34 Oddělený insolvenční správce - str. 64
§ 35 Zvláštní insolvenční správce - str. 66
§ 36 (Výkon funkce insolvenčního správce) - str. 68
§ 37 (Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu) - str. 69
§ 38 (Odměna a náhrada hotových výdajů) - str. 72
§ 39 (Úhrada nákladů insolvenčního správce) - str. 80
§ 40 (Jednání insolvenčního správce) - str. 82
§ 40a Úvěrové financování - str. 85
§ 41 (Smlouvy o úvěrovém financování) - str. 85
§ 42 (Použití prostředků z úvěru) - str. 86
§ 43 (Součinnost orgánů veřejné správy) - str. 88
§ 44 (Formy součinnosti) - str. 90
§ 45 (Povinnost mlčenlivosti) - str. 92
DÍL 4 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY - str. 93
§ 46 Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů  - str. 93
§ 47 Schůze věřitelů  - str. 96
§ 48 (Svolání schůze věřitelů) - str. 98
Hlasovací právo  - str. 100
§ 49 (Usnesení schůze věřitelů) - str. 100
§ 50 (Hlasovací lístek) - str. 103
§ 51 (Rozhodnutí o hlasovacím právu) - str. 104
§ 52 (Přezkum hlasovacího práva) - str. 106
§ 53 (Zákaz hlasování) - str. 108
§ 54 Postup insolvenčního soudu - str. 110
§ 55 (Zrušení rozhodnutí schůze věřitelů) - str. 112
Věřitelský výbor - str. 113
§ 56 (Ustanovení věřitelského výboru) - str. 113
§ 57 (Volba členů a náhradníků věřitelského výboru) - str. 115
§ 58 (Činnost věřitelského výboru) - str. 118
§ 59 (Způsobilost k výkonu funkce) - str. 120
§ 60 (Odpovědnost za škodu)  - str. 122
§ 61 (Prozatímní věřitelský výbor) - str. 125
§ 62 (Činnost prozatímního věřitelského výboru) - str. 126
§ 63 (Zánik funkce) - str.  128
§ 64 (Odvolání z funkce) - str. 129
§ 65 (Nová nebo doplňující volba) - str. 129
§ 66 Insolvenční soud jako věřitelský výbor  - str. 130
§ 67 Účast odborové organizace ve věřitelském výboru - str. 132
§ 68 Zástupce věřitelů - str. 132
DÍL 5 DALŠÍ PROCESNÍ SUBJEKTY  - str. 133
§ 69 Státní zastupitelství - str. 133
§ 70 Likvidátor dlužníka - str. 134
HLAVA III USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ - str. 136
Doručování - str. 136
§ 71 (Doručení vyhláškou) - str. 136
§ 72 (Jiné formy doručení) - str. 137
§ 73 - str. 139
§ 74 (Lhůty k doručení) - str. 139
§ 75 (Zvláštní způsob doručení) - str. 140
§ 76 (Doručení insolvenčním správcem) - str. 141
§ 77 (Doručení písemnosti insolvenčnímu správci) - str. 143
§ 78 (Doručení písemnosti insolvenčnímu správci) - str. 144
§ 79 (Doručení věřitelskému výboru) - str. 145
§ 80 (Opětovné doručení vyhláškou) - str. 147
§ 80a . - str. 148
§ 81 Pořádková pokuta - str. 150
§ 82 (Předběžné opatření) - str. 151
§ 83 (Prominutí zmeškání lhůty) - str. 155
§ 83a Spojení věcí  - str. 156
§ 84 (Přerušení insolvenčního řízení)  - str. 156
§ 85 Jednání - str. 157
Dokazování - str. 159
§ 86 (Provedení i jiných důkazů) - str. 159
§ 87 (Výslech dlužníka)  - str. 160
Rozhodnutí - str. 161
§ 88 (Náležitosti usnesení) - str. 161
§ 89 (Účinnost rozhodnutí a jeho vyhlášení) - str. 162
§ 90 (Odklad vykonatelnosti rozhodnutí) - str. 164
Opravné prostředky - str.  165
§ 91 (Nepřípustnost odvolání) - str. 165
§ 92 (Rozhodnutí o odvolání) - str. 166
§ 93 (Lhůta k podání odvolání) - str. 167
§ 94 (Jednání o odvolání) - str. 168
§ 95 (Změna rozhodnutí) - str. 169
§ 96 (Nepřípustnost obnovy) - str. 171
HLAVA IV PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM - str. 172
DÍL 1 ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ - str. 172
§ 97 (Insolvenční návrh)  - str. 172
§ 98 (Povinnost podat insolvenční návrh) - str. 175
§ 99 (Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu) - str. 177
§ 100 (Předběžné opatření) - str. 180
§ 100a Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem  - str. 183
§ 101 Oznámení o zahájení insolvenčního řízení  - str. 185
§ 102 (Vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení) - str. 188
DÍL 2 INSOLVENČNÍ NÁVRH - str. 191
§ 103 (Obsah insolvenčního návrhu) - str. 191
§ 104 (Náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka)  - str. 195
§ 105 (Přihláška pohledávky insolvenčního navrhovatele) - str. 198
§ 106 (Spojení jiných návrhů s insolvenčním návrhem) - str. 202
§ 107 (Přistoupení k řízení) - str. 203
§ 108 Záloha na náklady insolvenčního řízení  - str. 207
DÍL 3 ÚČINKY SPOJENÉ SE ZAHÁJENÍM INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ  - str. 213
§ 109 (Účinky zahájení insolvenčního řízení) - str. 213
§ 110 (Uplatnění pohledávek přihláškou) - str. 220
Nakládání s majetkovou podstatou - str. 221
§ 111 (Nakládání s majetkem) - str. 221
§ 112 (Předběžný správce) - str. 225
§ 113 (Předběžná opatření)  - str. 228
§ 114 (Plnění závazku po zahájení insolvenčního řízení) - str. 231
DÍL 4 MORATORIUM - str. 232
§ 115 (Návrh na vyhlášení moratoria) - str. 232
Návrh na moratorium  - str. 233
§ 116 (Náležitosti návrhu na moratorium) - str. 233
§ 117 Rozhodnutí o návrhu na moratorium - str. 234
§ 118 Vyhlášení moratoria - str. 235
§ 119 Účinnost moratoria - str. 237
Účinky moratoria - str. 238
§ 120 (Účinky moratoria)  - str. 238
§ 121 (Úkony v době trvání moratoria) - str. 239
§ 122 Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria - str. 240
§ 123 (Předběžný správce pro dobu moratoria)  - str. 242
§ 124 Zánik moratoria - str.  243
§ 125 (Návrh na moratorium před zahájením řízení) - str. 245
§ 126 (Nezveřejňování informací v insolvenčním řízení) - str. 246
§ 127 (Odpovědnost dlužníka za škodu) - str. 247
DÍL 5 PROJEDNÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU A ROZHODNUTÍ O NĚM - str. 249
§ 128 (Vady návrhu) - str. 249
§ 128a Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost - str. 254
§ 129 (Zpětvzetí návrhu) - str. 257
§ 130 (Rozhodnutí soudu po zpětvzetí návrhu) - str. 257
§ 131 (Osvědčení skutečností při projednání návrhu) - str. 260
§ 132 (Osvědčení skutečností v návrhu dlužníka) - str. 261
§ 133 (Rozhodnutí o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka) - str. 263
§ 134 (Lhůty k rozhodnutí o věci) - str. 268
§ 135 (Návrh podaný jinou osobou než dlužníkem) - str. 269
Rozhodnutí o úpadku - str. 270
§ 136 (Náležitosti rozhodnutí o úpadku) - str. 270
§ 137 (Schůze věřitelů a přezkumné jednání) - str. 274
§ 138 (Doručení rozhodnutí o úpadku) - str. 275
§ 139 Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku - str. 277
Účinky rozhodnutí o úpadku - str. 278
§ 140 Předběžné opatření a započtení  - str. 278
§ 140a Přerušení řízení - str. 281
§ 140b Zákaz vydání rozhodnutí - str. 283
§ 140c Nově zahájená řízení - str. 284
§ 140d Jiná řízení - str. 285
§ 140e Výkon rozhodnutí a exekuce - str. 286
§ 141 Odvolání proti rozhodnutí o úpadku - str. 288
§ 141a Právní moc rozhodnutí o úpadku - str. 290
Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu - str. 291
§ 142 (Jiná rozhodnutí) - str. 291
§ 143 (Zamítnutí návrhu)  - str. 291
§ 144  - str. 295
§ 145 (Odvolání proti zamítnutí návrhu) - str. 296
§ 146 (Právní moc a účinnost rozhodnutí) - str. 296
§ 147 (Právo na náhradu škody nebo jiné újmy) - str. 299
DÍL 6 STANOVENÍ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ ÚPADKU - str. 303
§ 148 (Spojení rozhodnutí o úpadku s jiným rozhodnutím) - str. 303
§ 149 (Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku)  - str. 307
§ 150 (Usnesení schůze věřitelů) - str. 309
§ 151 (Hlasování na schůzi) - str. 310
§ 152 (Rozhodnutí soudu podle usnesení schůze věřitelů)  - str. 311
§ 153 (Spojení rozhodnutí o reorganizaci s jiným rozhodnutím) - str.  312
§ 154 (Odměna znalce) - str. 313
§ 155 (Znalecký posudek) - str. 314
§ 156 (Určení nového znalce) - str. 315
§ 157 (Náklady znalce) - str. 316
DÍL 7 ROZHODNUTÍ O TOM, ŽE DLUŽNÍK NENÍ V ÚPADKU - str. 316
§ 158 - str. 316
DÍL 8 INCIDENČNÍ SPORY - str. 319
§ 159 (Druhy incidenčních sporů)  - str. 319
§ 160 (Projednání a rozhodnutí incidenčního sporu) - str. 324
§ 161 (Jednání o incidenčním sporu)  - str. 326
§ 162 (Rozsudek a usnesení v incidenčním sporu) - str. 327
§ 163 (Náhrada nákladů incidenčního sporu) - str. 327
§ 164 (Závaznost rozsudku) - str. 328
HLAVA V VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK - str. 328
DÍL 1 POSTAVENÍ VĚŘITELŮ A JEJICH POHLEDÁVEK - str. 328
§ 165 (Přihláška pohledávky) - str. 328
§ 166 (Přihláška pohledávky zajištěného věřitele) - str. 331
§ 167 (Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele) - str. 335
§ 168 (Pohledávky za majetkovou podstatou)  - str. 339
§ 169 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou  - str. 342
§ 170 (Pohledávky vyloučené z uspokojení) - str. 346
§ 171 (Zvýšení pohledávky o úroky)  - str. 348
§ 172 (Pohledávky podřízené)  - str. 349
DÍL 2 PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK A JEJICH PŘEZKOUMÁNÍ - str. 350
§ 173 Podání přihlášky - str. 350
§ 173a Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky - str. 356
Náležitosti přihlášky - str. 357
§ 174 (Obsah přihlášky) - str. 357
§ 175 (Vyčíslení pohledávky v penězích) - str. 360
§ 176 (Formulář přihlášky)  - str. 361
§ 177 (Přílohy k přihlášce) - str.  362
§ 178 (Přezkoumání skutečné výše pohledávky) - str. 366
§ 179 (Přezkoumání hodnoty zajištění přihlášené pohledávky)  - str. 369
§ 180 (Výkon práva spojeného s nezjištěnou pohledávkou) - str. 371
§ 181 (Ručení) - str. 373
§ 182 (Rozhodnutí soudu) - str. 374
§ 182a - str. 375
§ 183 (Přihláška podmíněné pohledávky) - str. 377
§ 184 (Zpětvzetí přihlášené pohledávky) - str. 379
§ 185 (Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky) - str. 381
§ 186 (Zánik pohledávky a žaloba na určení, že dále trvá) - str. 382
§ 187 (Aplikace na část přihlášky) - str. 384
§ 188 Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem - str. 384
§ 189 Seznam přihlášených pohledávek - str. 387
Přezkoumání přihlášených pohledávek - str. 390
§ 190 Přezkumné jednání - str. 390
§ 191 (Postup při přezkoumávání pohledávek) - str. 392
§ 192 Popření přihlášených pohledávek - str. 394
§ 193 Popření pravosti pohledávky - str. 400
§ 194 Popření výše pohledávky - str. 401
§ 195 Popření pořadí pohledávky - str. 402
§ 196 Účinky popření pohledávky - str. 404
§ 197 (Upravený seznam přihlášených pohledávek) - str. 406
§ 198 Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem - str. 408
§ 199 Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem  - str. 411
§ 200 Popření pohledávky přihlášeným věřitelem - str. 415
§ 201 (Zjištění pohledávky) - str. 418
§ 202 (Náhrada nákladů řízení) - str. 420
DÍL 3 JINÉ ZPŮSOBY UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK - str. 423
§ 203 (Pohledávky za majetkovou podstatou) - str. 423
§ 203a  - str. 425
§ 204 (Uplatnění pohledávky zajištěnými věřiteli) - str. 427
HLAVA VI MAJETKOVÁ PODSTATA - str. 428
§ 205 Pojem a rozsah majetkové podstaty - str. 428
Obsah majetkové podstaty - str. 433
§ 206 (Majetková podstata) - str. 433
§ 207 (Majetek vyloučený z majetkové podstaty) - str. 438
§ 208 (Majetek podléhající režimu zvláštních předpisů) - str. 441
Zjišťování majetkové podstaty - str. 443
§ 209 (Povinnost správce) - str. 443
§ 210 (Součinnost dlužníka se správcem) - str. 446
§ 211 (Seznam majetku dlužníka) - str. 448
§ 212 (Prohlídka bytu a jiných místností dlužníka) - str. 450
§ 213 (Oznamovací povinnost držitele dlužníkova majetku) - str. 453
§ 214 (Předvolání k výslechu a k prohlášení o majetku) - str. 454
§ 215 (Obsah prohlášení o majetku) - str. 456
§ 216 (Protokol prohlášení o majetku)  - str. 458
Soupis majetkové podstaty - str. 459
§ 217 Pořízení soupisu  - str. 459
§ 218 Označení majetku v soupisu - str. 464
§ 219 Ocenění položek v soupisu - str. 467
§ 220 Důvod soupisu - str. 469
§ 221 Prohlášení o správnosti soupisu - str. 471
§ 222 Zveřejnění soupisu - str. 472
§ 223 Upuštění od soupisu nebo ocenění - str. 474
§ 224 Vyrozumění o soupisu - str. 475
Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty - str. 478
§ 225 (Žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty) - str. 478
§ 226 (Návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty) - str. 485
§ 227 (Vynětí majetku z majetkové podstaty) - str. 489
Nakládání s majetkovou podstatou - str. 491
§ 228 (Obsah nakládání s majetkovou podstatou) - str. 491
§ 229 (Osoba s dispozičním oprávněním) - str. 494
§ 230 (Správa majetkové podstaty) - str. 498
HLAVA VII NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ - str. 502
DÍL 1 NEPLATNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ - str. 502
§ 231 (Potvrzení neplatnosti) - str. 502
§ 232 (Vázanost rozhodnutím) - str. 506
§ 233 (Důsledek neplatnosti)  - str. 507
§ 234 (Neúčinnost) - str. 512
DÍL 2 NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ - str. 513
§ 235 (Pojem neúčinnosti právního úkonu) - str. 513
§ 236 (Platnost neúčinného právního úkonu) - str. 520
§ 237 (Povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů) - str. 522
§ 238 (Nepřípustnost započtení) - str. 529
§ 239 (Odpůrčí žaloba)  - str. 530
§ 240 Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění - str. 537
§ 241 Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů - str. 545
§ 242 Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů - str. 552
§ 243 (Nárok věřitele) - str. 556
ČÁST DRUHÁ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU - str. 559
HLAVA I KONKURS - str. 559
DÍL 1 PROHLÁŠENÍ KONKURSU A JEHO ÚČINKY - str. 559
§ 244 (Pojem konkursu) - str. 559
§ 245 (Účinky prohlášení konkursu) - str. 560
§ 246 (Přechod práv) - str. 562
§ 247 (Vyrozumění o prohlášení konkursu) - str. 566
§ 248 (Uplatňování práv věřitelů)  - str. 567
§ 249 (Vymáhání nároků dlužníka) - str. 570
§ 250 (Nesplatné pohledávky proti dlužníku) - str. 571
§ 251 (zrušen) - str. 572
§ 252 (Zánik jednostranných úkonů dlužníka) - str. 572
§ 253 Smlouva o vzájemném plnění - str. 573
§ 254 Fixní smlouvy - str. 576
§ 255 Výpůjčka - str. 577
Nájemní a podnájemní smlouvy - str. 578
§ 256 (Výpověď nájemní smlouvy)  - str. 578
§ 257 (Nemožnost výpovědi nájemní smlouvy dlužníku) - str. 580
§ 258 (Odstoupení od nájemní smlouvy) - str. 582
§ 259 Leasingové smlouvy - str. 583
§ 260 Výhrada vlastnictví - str. 583
§ 261 (Provoz dlužníkova podniku) - str. 584
§ 262 (Další účinky) - str. 586
DÍL 2 ÚČINKY PROHLÁŠENÍ KONKURSU NA PROBÍHAJÍCÍ ŘÍZENÍ - str. 587
§ 263 (Přerušení soudních a jiných řízení) - str. 587
§ 264 (Pokračování v přerušených řízeních) - str. 590
§ 265 (Pokračování v přerušených řízeních) - str. 591
§ 266 (Řízení, která se prohlášením konkursu nepřerušují) - str. 593
§ 267 (Výkon rozhodnutí a exekuce) - str. 595
DÍL 3 ÚČINKY PROHLÁŠENÍ KONKURSU NA SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ - str. 596
§ 268 (Zánik společného jmění manželů) - str. 596
§ 269 (Neplatnost smluv mezi manželi) - str. 598
§ 270 (Vypořádání společného jmění) - str. 599
§ 271 (Dohoda o vypořádání)  - str. 601
§ 272 (Schválení dohody o vypořádání) - str. 602
§ 273 (Řízení o vypořádání společného jmění) - str. 603
§ 274 (Zahrnutí majetku ze společného jmění do majetkové podstaty) - str. 604
§ 275 (Pohledávka manžela dlužníka) - str. 604
§ 276 (Nemožnost vzniku nového společného jmění manželů) - str. 605
DÍL 4 PROCESNÍ ÚKONY NAVAZUJÍCÍ NA PROHLÁŠENÍ KONKURSU - str. 606
§ 277 (Činnost insolvenčního správce po prohlášení konkursu) - str. 606
§ 278 (Zrušen) - str. 607
§ 279 (Lhůta ke splnění povinností) - str. 607
§ 280 (Oprávnění ke zpeněžení zapsaného majetku)v608
§ 281 (Zpráva o hospodářské situaci dlužníka) - str. 608
§ 282 (Úhrada existenčních potřeb dlužníka)  - str. 609
DÍL 5 ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY - str. 610
§ 283 (Pojem zpeněžení majetkové podstaty) - str. 610
§ 284 Předkupní právo - str. 613
§ 285 (Účinky zpeněžení majetkové podstaty) - str. 615
§ 286 (Způsoby zpeněžení majetkové podstaty) - str. 616
§ 287 (Veřejná dražba) - str. 618
§ 288 (Prodej movitých věcí a nemovitostí)  - str. 619
§ 289 (Prodej mimo dražbu) - str. 620
§ 289a - str. 624
§ 290 (Zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou) - str. 626
§ 291 (Přechod práv a povinností) - str. 627
§ 292 (Zpeněžení celé podstaty) - str. 628
§ 293 (Zpeněžení hodnot určených k zajištění pohledávky) - str. 628
§ 294 (Povinnost vymáhat pohledávky dlužníka)  - str. 630
§ 295 (Zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty) - str. 631
DÍL 6 NAKLÁDÁNÍ S VÝTĚŽKEM ZPENĚŽENÍ  - str. 634
§ 296 (Krytí pohledávek a nákladů na správu majetkové podstaty)  - str. 634
§ 297 (Použité zálohy) - str. 635
§ 298 (Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů) - str. 636
§ 299 (Zrušen) - str. 643
§ 300 Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty - str. 643
§ 301 (Částečný rozvrh pohledávek) - str. 644
DÍL 7 KONEČNÁ ZPRÁVA A ROZVRH  - str. 646
§ 302 (Obsah konečné zprávy)  - str. 646
§ 303 (Vyúčtování odměny a výdajů správce)  - str. 649
§ 304 (Jednání soudu o konečné zprávě a vyúčtování správce) - str. 650
§ 305 (Pohledávky uspokojené před rozvrhem) - str. 653
§ 306 (Vydání rozvrhového usnesení) - str. 655
§ 307 (Lhůty pro splnění rozvrhového usnesení) - str. 658
DÍL 8 ZRUŠENÍ KONKURSU - str. 660
§ 308 (Důvody zrušení konkursu) - str. 660
§ 309 (Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí) - str. 664
§ 310 (Nástupci dlužníka a dědické řízení) - str. 665
§ 311 (Zrušení a zánik dlužníka bez právního nástupce) - str. 666
§ 312 (Účinky zrušení konkursu) - str. 667
§ 313 (Činnost správce po zrušení konkursu) - str.  669
DÍL 9 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NEPATRNÉM KONKURSU - str. 671
§ 314 (Rozhodnutí o nepatrnosti konkursu) - str. 671
§ 315 (Průběh nepatrného konkursu) - str. 673
HLAVA II REORGANIZACE - str. 674
DÍL 1 PŘÍPUSTNOST REORGANIZACE - str. 674
§ 316 (Pojem reorganizace) - str. 674
DÍL 2 NÁVRH NA POVOLENÍ REORGANIZACE - str. 683
§ 317 (Osoba oprávněná k podání návrhu) - str. 683
§ 318 (Lhůty k podání návrhu) - str. 685
§ 319 (Obsah návrhu) - str. 688
§ 320 (Odmítnutí návrhu pro vady)  - str. 690
§ 321 (Přistoupení k řízení)  - str. 692
§ 322 (Zpětvzetí návrhu) - str. 694
§ 323 (Schválení návrhu schůzí věřitelů) - str. 696
§ 324 (Zákaz maření reorganizace) - str. 698
DÍL 3 ROZHODNUTÍ O NÁVRHU NA POVOLENÍ REORGANIZACE - str. 699
§ 325 (Postup soudu) - str. 699
§ 326 (Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace) - str. 701
§ 327 (Pokračování v řízení) - str. 704
§ 328 (Rozhodnutí o povolení reorganizace) - str. 705
§ 329 (Obsah rozhodnutí o povolení reorganizace) - str. 707
§ 330 (Dispoziční oprávnění dlužníka v průběhu reorganizace) - str. 709
§ 330a - str. 713
§ 331 (Dohled a další činnost správce v průběhu reorganizace) - str. 713
§ 332 (Omezení dispozičních oprávnění dlužníka) - str. 715
§ 333 (Pozastavení výkonu funkce orgánů dlužníka)  - str. 716
DÍL 4 VĚŘITELÉ PŘI REORGANIZACI - str. 718
§ 334 (Věřitelé)  - str. 718
§ 335 (Postavení věřitele při reorganizaci) - str. 719
§ 336 (Účinky popření pohledávky dlužníkem) - str. 720
§ 337 (Rozdělení věřitelů dlužníka do skupin) - str. 723
DÍL 5 REORGANIZAČNÍ PLÁN - str. 726
§ 338 (Reorganizační plán) - str. 726
§ 339 (Přednostní právo dlužníka sestavit reorganizační plán)  - str. 729
§ 340 (Obsah reorganizačního plánu) - str. 732
§ 341 (Způsoby provedení reorganizace)  - str. 735
§ 342 (Doklady k reorganizačnímu plánu) - str. 739
§ 343 Zpráva o reorganizačním plánu - str. 741
§ 344 (Přijetí reorganizačního plánu schůzí věřitelů)  - str. 743
§ 345 (Hlasování o přijetí reorganizačního plánu) - str. 744
§ 346 Hlasování mimo schůzi věřitelů - str. 746
§ 347 (Hlasování jednotlivých skupin věřitelů)  - str. 748
§ 348 (Schválení reorganizačního plánu soudem)  - str. 751
§ 349 (Skupiny věřitelů a spravedlivost reorganizačního plánu) - str. 756
§ 350 (Odvolání proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu) - str. 759
§ 351 (Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu) - str. 761
DÍL 6 PROVÁDĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU - str. 762
§ 352 (Právní moc a účinnost reorganizačního plánu) - str. 762
§ 353 (Účinky reorganizačního plánu) - str. 764
§ 354 (Součinnost správce a dlužníka s dispozičními oprávněními) - str. 767
§ 355 (Kontrola provádění reorganizačního plánu) - str. 769
§ 356 (Zánik práv věřitelů a třetích osob)  - str. 769
§ 357 (Pohledávka věřitele z úvěrového financování)  - str. 772
§ 358 (Vydání cenných papírů) - str. 773
§ 359 (Zánik pohledávek) - str. 774
§ 360 (Výkon rozhodnutí a exekuce) - str. 775
§ 361 (Změna reorganizačního plánu) - str. 776
DÍL 7 SKONČENÍ REORGANIZACE - str. 779
§ 362 (Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu) - str. 779
§ 363 (Přeměna reorganizace v konkurs) - str. 781
§ 364 (Splnění reorganizačního plánu) - str. 784
HLAVA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA - str. 786
§ 365  - str. 786
§ 366  - str. 792
HLAVA IV ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ - str. 795
DÍL 1 ÚPADEK BANK, SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTEV, NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH BANK, OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY A JINÝCH OSOB  - str. 795
ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ - str. 795
§ 367 - str. 795
ODDÍL 2 ÚPADEK BANKY, SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PO ODNĚTÍ LICENCE NEBO POVOLENÍ A ÚPADEK POBOČKY ZAHRANIČNÍ BANKY UVEDENÉ V § 367 ODST. 1 PÍSM. C), ÚPADEK OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY, OBOČKY ZAHRANIČNÍHO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY UVEDENÉ V § 367 ODST. 1 PÍSM. F) NEBO OSOBY UVEDENÉ V § 367 ODST. 1 PÍSM. G) - str. 814
§ 368 Insolvenční návrh  - str.  814
§ 368a - str. 816
§ 368b - str. 816
§ 368c - str. 817
§ 368d - str. 817
§ 368e - str. 820
§ 369  - str. 820
§ 370 Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti - str. 824
§ 371 Zpráva o postupu insolvenčního řízení - str. 827
§ 372 Insolvenční správce - str. 828
§ 373 Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka - str. 830
§ 374 Pohledávky za bankami, úvěrními a spořitelními družstvy - str. 837
§ 374a Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize - str. 841
§ 375 Hypoteční podstata - str. 841
§ 376 - str. 842
ODDÍL 3 ÚPADEK ZAHRANIČNÍ BANKY A ZAHRANIČNÍHO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY - str. 843
§ 377 - str. 843
§ 378 - str. 844
DÍL 2 ÚPADEK POJIŠŤOVEN A TUZEMSKÝCH ZAJIŠŤOVEN PROVOZUJÍCÍCH SVOJI
ČINNOST NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY - str. 845
ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ - str. 845
§ 379 - str. 845
ODDÍL 2 ÚPADEK TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY NEBO TUZEMSKÉ ZAJIŠŤOVNY A POBOČKY
POJIŠŤOVNY Z TŘETÍHO STÁTU PO ODNĚTÍ POVOLENÍ - str. 853
§ 380 - str. 853
§ 381 - str. 854
§ 382 Informování orgánu dozoru a veřejnosti - str. 859
§ 383 Zpráva o postupu insolvenčního řízení - str. 862
§ 384 Insolvenční správce - str. 863
§ 385 Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka - str. 866
§ 386 Zvláštní ustanovení o rozvrhu - str. 873
ODDÍL 3 ÚPADEK POJIŠŤOVNY Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU PROVOZUJÍCÍ SVOJI
ČINNOST NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ PRÁVA ZŘIZOVAT SVÉ POBOČKY - str. 874
§ 387 - str. 874
§ 388 - str. 876
HLAVA V ODDLUŽENÍ - str. 877
§ 389 (Návrh na oddlužení) - str. 877
§ 390 Podání návrhu na povolení oddlužení - str. 881
§ 390a Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu - str. 883
§ 391 (Náležitosti návrhu na povolení oddlužení) - str. 886
§ 392 (Doklady k návrhu na povolení oddlužení) - str. 888
§ 393 (Oprava a doplnění návrhu na povolení oddlužení)  - str. 891
§ 394 (Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení) - str. 893
§ 394a Společný návrh manželů na povolení oddlužení - str. 895
Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení - str. 898
§ 395 (Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) - str. 898
§ 396 (Prohlášení konkursu) - str. 903
§ 397 (Rozhodnutí o povolení oddlužení) - str. 906
§ 397a - str. 908
§ 398 (Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře)  - str. 909
§ 398a Zpráva pro oddlužení  - str. 913
§ 399 (Hlasovací právo věřitelů)  - str. 918
§ 400 (Přijetí způsobu oddlužení) - str. 920
§ 401 Hlasování mimo schůzi věřitelů - str. 921
§ 402 (Hlasování o způsobu oddlužení) - str. 923
§ 403 (Skutečnosti odůvodňující zamítnutí oddlužení) - str. 926
Rozhodnutí o schválení oddlužení  - str. 928
§ 404 (Postup soudu při schvalování oddlužení) - str. 928
§ 405 (Rozhodnutí o neschválení oddlužení) - str. 929
§ 406 (Obsah rozhodnutí o schválení oddlužení) - str. 932
§ 407 (Účinky schválení oddlužení) - str. 938
§ 408 (Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) - str. 939
§ 409 (Dispoziční oprávnění dlužníka) - str. 941
§ 410 (Přezkum a popření pohledávky)  - str. 
§ 411 (Výkon rozhodnutí a exekuce) - str. 948
§ 412 (Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení) - str. 949
§ 413 (Rozhodnutí o splnění oddlužení) - str. 954
§ 414 (Osvobození dlužníka od placení pohledávek) - str. 955
§ 415 (Úvaha soudu) - str.  959
§ 416 (Pohledávky nedotčené osvobozením) - str. 960
§ 417 (Odejmutí a zánik osvobození dlužníka) - str. 961
§ 418 (Zrušení schváleného oddlužení) - str. 963
ČÁST TŘETÍ AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ - str. 970
HLAVA I AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ - str. 970
§ 418a - str. 970
§ 418b Podmínky pro udělení akreditace - str. 971
§ 418c Žádost o akreditaci - str. 972
§ 418d Rozhodnutí o udělení akreditace - str. 975
§ 418e Změna a prodloužení akreditace - str. 976
§ 418f Zrušení a zánik akreditace - str. 977
§ 418g Povinnosti akreditované osoby - str. 980
§ 418h Seznam akreditovaných osob - str. 981
HLAVA II DOHLED - str. 982
§ 418i Dohled ministerstva - str. 982
§ 418j Přestupky právnických osob - str. 984
§ 418k Přestupky fyzických osob - str. 985
§ 418l Společná ustanovení  - str. 985
ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  - str. 986
HLAVA I INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK - str. 986
§ 419 (Charakter rejstříku) - str. 986
§ 420 (Údaje zapisované v seznamu dlužníků) - str. 987
§ 421 (Písemnosti a informace v insolvenčním rejstříku) - str. 988
§ 422 (Údaje veřejně nepřístupné) - str. 990
§ 423 (Podání a jiné písemnosti podléhající utajení) - str. 991
§ 424 (Okamžik zveřejnění písemnosti) - str. 991
§ 425 Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků - str. 991
HLAVA II VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE - str. 992
§ 426 (Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem) - str.  992
§ 427 Mezinárodní příslušnost  - str. 995
§ 428 Insolvenční správce  - str. 1000
§ 429 Zveřejnění některých rozhodnutí - str. 1001
§ 430 Známí věřitelé  - str. 1001
§ 430a Jednostranný příslib  - str. 1005
HLAVA III FORMULÁŘ - str. 1010
§ 430b  - str. 1010
HLAVA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - str. 1010
§ 431 Zmocňovací ustanovení  - str. 1010
§ 432 Přechodné ustanovení - str. 1012
§ 433 Zrušovací ustanovení - str. 1012
§ 434 Účinnost - str.  1013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení
(přepracované znění) - str. 1015
Vyhláška č. 311/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona - str. 1081
Vyhláška č. 191/2017 Sb. ze dne 27. června 2017 o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů - str. 1090
Vyhláška č. 190/2017 Sb. ze dne 28. června 2017 k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)  - str. 1122
Zákon č. 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích  - str. 1139
Vyhláška č. 312/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců - str. 1171
Vyhláška č. 313/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů - str. 1181
Vyhláška č. 314/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců - str. 1187
Vyhláška č. 355/2013 Sb. ze dne 30. října 2013 o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně - str. 1189
Věcný rejstřík - str. 1193

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

ÚZ č. 1556 - Insolvence, Preventivní restrukturalizace

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nový zákon o preventivní restrukturalizaci, jehož klíčovým posláním je předcházení úpadku obchodních společností a družstev; zákon řeší také roli notářů při přijímaní restrukturalizačního plánu. Na tento zákon navazuje novela insolvenčního zákona a zákona o ... pokračování

Cena: 167 KčKOUPIT

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

Michal Horák - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace podává ucelený výklad tématu přihlášek pohledávek, jejich uplatňování v rámci insolvenčního řízení, pohledávek, které se nepřihlašují a jednotlivých „specifických“ druhů pohledávek, taktéž i pohledávek vzniklých v průběhu insolvenčního řízení. Dále se věnuje uspokojování ... pokračování

Cena: 365 KčKOUPIT

Evropské insolvenční právo

Evropské insolvenční právo

Tomáš Moravec - C. H. Beck

Tato monografie přináší ucelený pohled na aktuální problematiku evropského insolvenčního práva. Klade důraz na podání aktuálního, uceleného a srozumitelného přehledu evropských předpisů dopadajících na oblast řešení úpadku a hrozícího úpadku. V přímo aplikovatelných předpisech zkoumá ... pokračování

Cena: 550 KčKOUPIT

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Bail-in a ochrana vlastnického práva

Radek Vojtek - C. H. Beck

Monografie pojednává o ochraně vlastnického práva věřitelů, majitelů akcií či dluhopisů při řešení selhání – (před)úpadkové situace finančních institucí (především bank) a je na českém trhu první publikací tohoto zaměření. Autor se uceleně a podrobně zabývá jak praktickými, tak ... pokračování

Cena: 490 KčKOUPIT

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí ... pokračování

Cena: 665 KčKOUPIT

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Insolvenční praxe. Problémy a výzvy pro léta dvacátá

Jaroslav Schönfeld, Michal Kuděj, Bohumil Havel, Petr Sprinz a kol. - C. H. Beck

Kniha obsahuje patnáct vzájemně provázaných studií zabývajících se různými aspekty insolvenčního práva, na kterých se podílelo celkem devatenáct autorů vedených Ing. Jaroslavem Schönfeldem, Ph.D. Mezi autory figurují nejvýznamnější znalci této problematiky jak z hlediska právního, ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ ... pokračování

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ... pokračování

Cena: 590 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ... pokračování

Cena: 339 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.