Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb.

Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím svých praktických zkušeností získaných aplikací titulního předpisu. Výklad je doplněn výběrem z judikatury.

Kniha obsahuje též nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 a prováděcí předpisy k titulnímu zákonu.

Publikace je určena nejen odborné právnické veřejnosti, ale rovněž veřejnosti laické, která je okolnostmi donucena realizovat v insolvenčním řízení svá práva či povinnosti na straně dlužníka či věřitele.

autor: Jolana Maršíková a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 1. 2018, 1240 stran
ISBN: 978-80-7502-257-8

Cena: 1 690 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

OBSAH
Předmluva - str.  XXV
Autoři jednotlivých částí - str. XXVI
Autorský kolektiv - str.  XXVII
Seznam použitých zkratek - str.  XXIX
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.  - str. 1
ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST - str. 1
HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ  - str. 1
§ 1 Předmět úpravy - str. 1
§ 2 Vymezení některých základních pojmů - str. 3
§ 3 Úpadek - str. 6
§ 4 Způsob řešení úpadku - str. 11
§ 5 Zásady insolvenčního řízení - str. 13
§ 6 Výjimky z působnosti zákona - str. 14
§ 7 Použití občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních - str. 16
§ 7a Věcná příslušnost - str. 17
§ 7b Místní příslušnost  - str. 18
§ 7c Účast státního zastupitelství - str. 20
§ 8 (Použití části první a třetí tohoto zákona) - str. 20
HLAVA II PROCESNÍ SUBJEKTY - str. 20
DÍL 1 PROCESNÍ SUBJEKTY - str. 20
§ 9 (Druhy procesních subjektů) - str. 20
§ 10 Insolvenční soud - str. 21
§ 11 (Dohlédací činnost insolvenčního soudu) - str. 22
§ 12 (Rozhodování soudu v prvním stupni) - str. 24
§ 13 Asistent soudce insolvenčního soudu - str. 27
DÍL 2 ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ - str. 28
§ 14 (Účastníci řízení) - str. 28
§ 15 (Jiné osoby jako účastníci řízení) - str. 29
§ 16 (Účastníci řízení v incidenčních sporech)  - str. 29
§ 17 (Vstup do řízení a záměna účastníka) - str. 30
§ 18 (Nabyvatel pohledávky jako účastník řízení) - str. 31
§ 19 (Rozhodnutí o vstupu nabyvatele pohledávky do řízení) - str. 34
§ 20 (Zastoupení účastníků řízení) - str. 35
DÍL 3 INSOLVENČNÍ SPRÁVCE A DALŠÍ SPRÁVCI  - str. 36
§ 21 (Seznam insolvenčních správců) - str. 36
§ 22 (Ustanovení fyzické osoby správcem) - str. 37
§ 23 (Pojištění odpovědnosti za škodu) - str. 38
§ 24 (Vyloučení správce z insolvenčního řízení) - str. 39
§ 25 (Určení osoby správce) - str. 42
§ 26 (Odvolání proti ustanovení správcem) - str. 45
§ 27 (Předběžný správce) - str. 46
§ 28 (Změna v osobě insolvenčního správce) - str. 49
§ 29 (Usnesení o odvolání a ustanovení insolvenčního správce)  - str. 50
§ 30 (Ustanovení nového insolvenčního správce) - str. 54
§ 31 Odvolání insolvenčního správce - str. 55
§ 32 Zproštění insolvenčního správce - str. 59
§ 33 Zástupce insolvenčního správce - str. 62
§ 34 Oddělený insolvenční správce - str. 64
§ 35 Zvláštní insolvenční správce - str. 66
§ 36 (Výkon funkce insolvenčního správce) - str. 68
§ 37 (Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu) - str. 69
§ 38 (Odměna a náhrada hotových výdajů) - str. 72
§ 39 (Úhrada nákladů insolvenčního správce) - str. 80
§ 40 (Jednání insolvenčního správce) - str. 82
§ 40a Úvěrové financování - str. 85
§ 41 (Smlouvy o úvěrovém financování) - str. 85
§ 42 (Použití prostředků z úvěru) - str. 86
§ 43 (Součinnost orgánů veřejné správy) - str. 88
§ 44 (Formy součinnosti) - str. 90
§ 45 (Povinnost mlčenlivosti) - str. 92
DÍL 4 VĚŘITELSKÉ ORGÁNY - str. 93
§ 46 Schůze věřitelů, věřitelský výbor a zástupce věřitelů  - str. 93
§ 47 Schůze věřitelů  - str. 96
§ 48 (Svolání schůze věřitelů) - str. 98
Hlasovací právo  - str. 100
§ 49 (Usnesení schůze věřitelů) - str. 100
§ 50 (Hlasovací lístek) - str. 103
§ 51 (Rozhodnutí o hlasovacím právu) - str. 104
§ 52 (Přezkum hlasovacího práva) - str. 106
§ 53 (Zákaz hlasování) - str. 108
§ 54 Postup insolvenčního soudu - str. 110
§ 55 (Zrušení rozhodnutí schůze věřitelů) - str. 112
Věřitelský výbor - str. 113
§ 56 (Ustanovení věřitelského výboru) - str. 113
§ 57 (Volba členů a náhradníků věřitelského výboru) - str. 115
§ 58 (Činnost věřitelského výboru) - str. 118
§ 59 (Způsobilost k výkonu funkce) - str. 120
§ 60 (Odpovědnost za škodu)  - str. 122
§ 61 (Prozatímní věřitelský výbor) - str. 125
§ 62 (Činnost prozatímního věřitelského výboru) - str. 126
§ 63 (Zánik funkce) - str.  128
§ 64 (Odvolání z funkce) - str. 129
§ 65 (Nová nebo doplňující volba) - str. 129
§ 66 Insolvenční soud jako věřitelský výbor  - str. 130
§ 67 Účast odborové organizace ve věřitelském výboru - str. 132
§ 68 Zástupce věřitelů - str. 132
DÍL 5 DALŠÍ PROCESNÍ SUBJEKTY  - str. 133
§ 69 Státní zastupitelství - str. 133
§ 70 Likvidátor dlužníka - str. 134
HLAVA III USTANOVENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ - str. 136
Doručování - str. 136
§ 71 (Doručení vyhláškou) - str. 136
§ 72 (Jiné formy doručení) - str. 137
§ 73 - str. 139
§ 74 (Lhůty k doručení) - str. 139
§ 75 (Zvláštní způsob doručení) - str. 140
§ 76 (Doručení insolvenčním správcem) - str. 141
§ 77 (Doručení písemnosti insolvenčnímu správci) - str. 143
§ 78 (Doručení písemnosti insolvenčnímu správci) - str. 144
§ 79 (Doručení věřitelskému výboru) - str. 145
§ 80 (Opětovné doručení vyhláškou) - str. 147
§ 80a . - str. 148
§ 81 Pořádková pokuta - str. 150
§ 82 (Předběžné opatření) - str. 151
§ 83 (Prominutí zmeškání lhůty) - str. 155
§ 83a Spojení věcí  - str. 156
§ 84 (Přerušení insolvenčního řízení)  - str. 156
§ 85 Jednání - str. 157
Dokazování - str. 159
§ 86 (Provedení i jiných důkazů) - str. 159
§ 87 (Výslech dlužníka)  - str. 160
Rozhodnutí - str. 161
§ 88 (Náležitosti usnesení) - str. 161
§ 89 (Účinnost rozhodnutí a jeho vyhlášení) - str. 162
§ 90 (Odklad vykonatelnosti rozhodnutí) - str. 164
Opravné prostředky - str.  165
§ 91 (Nepřípustnost odvolání) - str. 165
§ 92 (Rozhodnutí o odvolání) - str. 166
§ 93 (Lhůta k podání odvolání) - str. 167
§ 94 (Jednání o odvolání) - str. 168
§ 95 (Změna rozhodnutí) - str. 169
§ 96 (Nepřípustnost obnovy) - str. 171
HLAVA IV PROJEDNÁNÍ ÚPADKU A ROZHODNUTÍ O NĚM - str. 172
DÍL 1 ZAHÁJENÍ INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ - str. 172
§ 97 (Insolvenční návrh)  - str. 172
§ 98 (Povinnost podat insolvenční návrh) - str. 175
§ 99 (Odpovědnost za škodu nebo jinou újmu) - str. 177
§ 100 (Předběžné opatření) - str. 180
§ 100a Předběžné posouzení insolvenčního návrhu podaného věřitelem  - str. 183
§ 101 Oznámení o zahájení insolvenčního řízení  - str. 185
§ 102 (Vyrozumění o zahájení insolvenčního řízení) - str. 188
DÍL 2 INSOLVENČNÍ NÁVRH - str. 191
§ 103 (Obsah insolvenčního návrhu) - str. 191
§ 104 (Náležitosti insolvenčního návrhu dlužníka)  - str. 195
§ 105 (Přihláška pohledávky insolvenčního navrhovatele) - str. 198
§ 106 (Spojení jiných návrhů s insolvenčním návrhem) - str. 202
§ 107 (Přistoupení k řízení) - str. 203
§ 108 Záloha na náklady insolvenčního řízení  - str. 207
DÍL 3 ÚČINKY SPOJENÉ SE ZAHÁJENÍM INSOLVENČNÍHO ŘÍZENÍ  - str. 213
§ 109 (Účinky zahájení insolvenčního řízení) - str. 213
§ 110 (Uplatnění pohledávek přihláškou) - str. 220
Nakládání s majetkovou podstatou - str. 221
§ 111 (Nakládání s majetkem) - str. 221
§ 112 (Předběžný správce) - str. 225
§ 113 (Předběžná opatření)  - str. 228
§ 114 (Plnění závazku po zahájení insolvenčního řízení) - str. 231
DÍL 4 MORATORIUM - str. 232
§ 115 (Návrh na vyhlášení moratoria) - str. 232
Návrh na moratorium  - str. 233
§ 116 (Náležitosti návrhu na moratorium) - str. 233
§ 117 Rozhodnutí o návrhu na moratorium - str. 234
§ 118 Vyhlášení moratoria - str. 235
§ 119 Účinnost moratoria - str. 237
Účinky moratoria - str. 238
§ 120 (Účinky moratoria)  - str. 238
§ 121 (Úkony v době trvání moratoria) - str. 239
§ 122 Nakládání s majetkovou podstatou po dobu trvání moratoria - str. 240
§ 123 (Předběžný správce pro dobu moratoria)  - str. 242
§ 124 Zánik moratoria - str.  243
§ 125 (Návrh na moratorium před zahájením řízení) - str. 245
§ 126 (Nezveřejňování informací v insolvenčním řízení) - str. 246
§ 127 (Odpovědnost dlužníka za škodu) - str. 247
DÍL 5 PROJEDNÁNÍ INSOLVENČNÍHO NÁVRHU A ROZHODNUTÍ O NĚM - str. 249
§ 128 (Vady návrhu) - str. 249
§ 128a Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost - str. 254
§ 129 (Zpětvzetí návrhu) - str. 257
§ 130 (Rozhodnutí soudu po zpětvzetí návrhu) - str. 257
§ 131 (Osvědčení skutečností při projednání návrhu) - str. 260
§ 132 (Osvědčení skutečností v návrhu dlužníka) - str. 261
§ 133 (Rozhodnutí o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka) - str. 263
§ 134 (Lhůty k rozhodnutí o věci) - str. 268
§ 135 (Návrh podaný jinou osobou než dlužníkem) - str. 269
Rozhodnutí o úpadku - str. 270
§ 136 (Náležitosti rozhodnutí o úpadku) - str. 270
§ 137 (Schůze věřitelů a přezkumné jednání) - str. 274
§ 138 (Doručení rozhodnutí o úpadku) - str. 275
§ 139 Oznámení o vydání rozhodnutí o úpadku - str. 277
Účinky rozhodnutí o úpadku - str. 278
§ 140 Předběžné opatření a započtení  - str. 278
§ 140a Přerušení řízení - str. 281
§ 140b Zákaz vydání rozhodnutí - str. 283
§ 140c Nově zahájená řízení - str. 284
§ 140d Jiná řízení - str. 285
§ 140e Výkon rozhodnutí a exekuce - str. 286
§ 141 Odvolání proti rozhodnutí o úpadku - str. 288
§ 141a Právní moc rozhodnutí o úpadku - str. 290
Jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu - str. 291
§ 142 (Jiná rozhodnutí) - str. 291
§ 143 (Zamítnutí návrhu)  - str. 291
§ 144  - str. 295
§ 145 (Odvolání proti zamítnutí návrhu) - str. 296
§ 146 (Právní moc a účinnost rozhodnutí) - str. 296
§ 147 (Právo na náhradu škody nebo jiné újmy) - str. 299
DÍL 6 STANOVENÍ ZPŮSOBU ŘEŠENÍ ÚPADKU - str. 303
§ 148 (Spojení rozhodnutí o úpadku s jiným rozhodnutím) - str. 303
§ 149 (Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku)  - str. 307
§ 150 (Usnesení schůze věřitelů) - str. 309
§ 151 (Hlasování na schůzi) - str. 310
§ 152 (Rozhodnutí soudu podle usnesení schůze věřitelů)  - str. 311
§ 153 (Spojení rozhodnutí o reorganizaci s jiným rozhodnutím) - str.  312
§ 154 (Odměna znalce) - str. 313
§ 155 (Znalecký posudek) - str. 314
§ 156 (Určení nového znalce) - str. 315
§ 157 (Náklady znalce) - str. 316
DÍL 7 ROZHODNUTÍ O TOM, ŽE DLUŽNÍK NENÍ V ÚPADKU - str. 316
§ 158 - str. 316
DÍL 8 INCIDENČNÍ SPORY - str. 319
§ 159 (Druhy incidenčních sporů)  - str. 319
§ 160 (Projednání a rozhodnutí incidenčního sporu) - str. 324
§ 161 (Jednání o incidenčním sporu)  - str. 326
§ 162 (Rozsudek a usnesení v incidenčním sporu) - str. 327
§ 163 (Náhrada nákladů incidenčního sporu) - str. 327
§ 164 (Závaznost rozsudku) - str. 328
HLAVA V VĚŘITELÉ A UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK - str. 328
DÍL 1 POSTAVENÍ VĚŘITELŮ A JEJICH POHLEDÁVEK - str. 328
§ 165 (Přihláška pohledávky) - str. 328
§ 166 (Přihláška pohledávky zajištěného věřitele) - str. 331
§ 167 (Uspokojení pohledávky zajištěného věřitele) - str. 335
§ 168 (Pohledávky za majetkovou podstatou)  - str. 339
§ 169 Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou  - str. 342
§ 170 (Pohledávky vyloučené z uspokojení) - str. 346
§ 171 (Zvýšení pohledávky o úroky)  - str. 348
§ 172 (Pohledávky podřízené)  - str. 349
DÍL 2 PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK A JEJICH PŘEZKOUMÁNÍ - str. 350
§ 173 Podání přihlášky - str. 350
§ 173a Účinky uplynutí lhůty k podání přihlášky - str. 356
Náležitosti přihlášky - str. 357
§ 174 (Obsah přihlášky) - str. 357
§ 175 (Vyčíslení pohledávky v penězích) - str. 360
§ 176 (Formulář přihlášky)  - str. 361
§ 177 (Přílohy k přihlášce) - str.  362
§ 178 (Přezkoumání skutečné výše pohledávky) - str. 366
§ 179 (Přezkoumání hodnoty zajištění přihlášené pohledávky)  - str. 369
§ 180 (Výkon práva spojeného s nezjištěnou pohledávkou) - str. 371
§ 181 (Ručení) - str. 373
§ 182 (Rozhodnutí soudu) - str. 374
§ 182a - str. 375
§ 183 (Přihláška podmíněné pohledávky) - str. 377
§ 184 (Zpětvzetí přihlášené pohledávky) - str. 379
§ 185 (Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky) - str. 381
§ 186 (Zánik pohledávky a žaloba na určení, že dále trvá) - str. 382
§ 187 (Aplikace na část přihlášky) - str. 384
§ 188 Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem - str. 384
§ 189 Seznam přihlášených pohledávek - str. 387
Přezkoumání přihlášených pohledávek - str. 390
§ 190 Přezkumné jednání - str. 390
§ 191 (Postup při přezkoumávání pohledávek) - str. 392
§ 192 Popření přihlášených pohledávek - str. 394
§ 193 Popření pravosti pohledávky - str. 400
§ 194 Popření výše pohledávky - str. 401
§ 195 Popření pořadí pohledávky - str. 402
§ 196 Účinky popření pohledávky - str. 404
§ 197 (Upravený seznam přihlášených pohledávek) - str. 406
§ 198 Popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem - str. 408
§ 199 Popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem  - str. 411
§ 200 Popření pohledávky přihlášeným věřitelem - str. 415
§ 201 (Zjištění pohledávky) - str. 418
§ 202 (Náhrada nákladů řízení) - str. 420
DÍL 3 JINÉ ZPŮSOBY UPLATŇOVÁNÍ POHLEDÁVEK - str. 423
§ 203 (Pohledávky za majetkovou podstatou) - str. 423
§ 203a  - str. 425
§ 204 (Uplatnění pohledávky zajištěnými věřiteli) - str. 427
HLAVA VI MAJETKOVÁ PODSTATA - str. 428
§ 205 Pojem a rozsah majetkové podstaty - str. 428
Obsah majetkové podstaty - str. 433
§ 206 (Majetková podstata) - str. 433
§ 207 (Majetek vyloučený z majetkové podstaty) - str. 438
§ 208 (Majetek podléhající režimu zvláštních předpisů) - str. 441
Zjišťování majetkové podstaty - str. 443
§ 209 (Povinnost správce) - str. 443
§ 210 (Součinnost dlužníka se správcem) - str. 446
§ 211 (Seznam majetku dlužníka) - str. 448
§ 212 (Prohlídka bytu a jiných místností dlužníka) - str. 450
§ 213 (Oznamovací povinnost držitele dlužníkova majetku) - str. 453
§ 214 (Předvolání k výslechu a k prohlášení o majetku) - str. 454
§ 215 (Obsah prohlášení o majetku) - str. 456
§ 216 (Protokol prohlášení o majetku)  - str. 458
Soupis majetkové podstaty - str. 459
§ 217 Pořízení soupisu  - str. 459
§ 218 Označení majetku v soupisu - str. 464
§ 219 Ocenění položek v soupisu - str. 467
§ 220 Důvod soupisu - str. 469
§ 221 Prohlášení o správnosti soupisu - str. 471
§ 222 Zveřejnění soupisu - str. 472
§ 223 Upuštění od soupisu nebo ocenění - str. 474
§ 224 Vyrozumění o soupisu - str. 475
Vyloučení a vynětí z majetkové podstaty - str. 478
§ 225 (Žaloba na vyloučení majetku z majetkové podstaty) - str. 478
§ 226 (Návrh na vynětí majetku z majetkové podstaty) - str. 485
§ 227 (Vynětí majetku z majetkové podstaty) - str. 489
Nakládání s majetkovou podstatou - str. 491
§ 228 (Obsah nakládání s majetkovou podstatou) - str. 491
§ 229 (Osoba s dispozičním oprávněním) - str. 494
§ 230 (Správa majetkové podstaty) - str. 498
HLAVA VII NEPLATNOST A NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ - str. 502
DÍL 1 NEPLATNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ - str. 502
§ 231 (Potvrzení neplatnosti) - str. 502
§ 232 (Vázanost rozhodnutím) - str. 506
§ 233 (Důsledek neplatnosti)  - str. 507
§ 234 (Neúčinnost) - str. 512
DÍL 2 NEÚČINNOST PRÁVNÍCH ÚKONŮ - str. 513
§ 235 (Pojem neúčinnosti právního úkonu) - str. 513
§ 236 (Platnost neúčinného právního úkonu) - str. 520
§ 237 (Povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů) - str. 522
§ 238 (Nepřípustnost započtení) - str. 529
§ 239 (Odpůrčí žaloba)  - str. 530
§ 240 Neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění - str. 537
§ 241 Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů - str. 545
§ 242 Neúčinnost úmyslně zkracujících právních úkonů - str. 552
§ 243 (Nárok věřitele) - str. 556
ČÁST DRUHÁ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ ÚPADKU - str. 559
HLAVA I KONKURS - str. 559
DÍL 1 PROHLÁŠENÍ KONKURSU A JEHO ÚČINKY - str. 559
§ 244 (Pojem konkursu) - str. 559
§ 245 (Účinky prohlášení konkursu) - str. 560
§ 246 (Přechod práv) - str. 562
§ 247 (Vyrozumění o prohlášení konkursu) - str. 566
§ 248 (Uplatňování práv věřitelů)  - str. 567
§ 249 (Vymáhání nároků dlužníka) - str. 570
§ 250 (Nesplatné pohledávky proti dlužníku) - str. 571
§ 251 (zrušen) - str. 572
§ 252 (Zánik jednostranných úkonů dlužníka) - str. 572
§ 253 Smlouva o vzájemném plnění - str. 573
§ 254 Fixní smlouvy - str. 576
§ 255 Výpůjčka - str. 577
Nájemní a podnájemní smlouvy - str. 578
§ 256 (Výpověď nájemní smlouvy)  - str. 578
§ 257 (Nemožnost výpovědi nájemní smlouvy dlužníku) - str. 580
§ 258 (Odstoupení od nájemní smlouvy) - str. 582
§ 259 Leasingové smlouvy - str. 583
§ 260 Výhrada vlastnictví - str. 583
§ 261 (Provoz dlužníkova podniku) - str. 584
§ 262 (Další účinky) - str. 586
DÍL 2 ÚČINKY PROHLÁŠENÍ KONKURSU NA PROBÍHAJÍCÍ ŘÍZENÍ - str. 587
§ 263 (Přerušení soudních a jiných řízení) - str. 587
§ 264 (Pokračování v přerušených řízeních) - str. 590
§ 265 (Pokračování v přerušených řízeních) - str. 591
§ 266 (Řízení, která se prohlášením konkursu nepřerušují) - str. 593
§ 267 (Výkon rozhodnutí a exekuce) - str. 595
DÍL 3 ÚČINKY PROHLÁŠENÍ KONKURSU NA SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ - str. 596
§ 268 (Zánik společného jmění manželů) - str. 596
§ 269 (Neplatnost smluv mezi manželi) - str. 598
§ 270 (Vypořádání společného jmění) - str. 599
§ 271 (Dohoda o vypořádání)  - str. 601
§ 272 (Schválení dohody o vypořádání) - str. 602
§ 273 (Řízení o vypořádání společného jmění) - str. 603
§ 274 (Zahrnutí majetku ze společného jmění do majetkové podstaty) - str. 604
§ 275 (Pohledávka manžela dlužníka) - str. 604
§ 276 (Nemožnost vzniku nového společného jmění manželů) - str. 605
DÍL 4 PROCESNÍ ÚKONY NAVAZUJÍCÍ NA PROHLÁŠENÍ KONKURSU - str. 606
§ 277 (Činnost insolvenčního správce po prohlášení konkursu) - str. 606
§ 278 (Zrušen) - str. 607
§ 279 (Lhůta ke splnění povinností) - str. 607
§ 280 (Oprávnění ke zpeněžení zapsaného majetku)v608
§ 281 (Zpráva o hospodářské situaci dlužníka) - str. 608
§ 282 (Úhrada existenčních potřeb dlužníka)  - str. 609
DÍL 5 ZPENĚŽENÍ MAJETKOVÉ PODSTATY - str. 610
§ 283 (Pojem zpeněžení majetkové podstaty) - str. 610
§ 284 Předkupní právo - str. 613
§ 285 (Účinky zpeněžení majetkové podstaty) - str. 615
§ 286 (Způsoby zpeněžení majetkové podstaty) - str. 616
§ 287 (Veřejná dražba) - str. 618
§ 288 (Prodej movitých věcí a nemovitostí)  - str. 619
§ 289 (Prodej mimo dražbu) - str. 620
§ 289a - str. 624
§ 290 (Zpeněžení dlužníkova podniku jedinou smlouvou) - str. 626
§ 291 (Přechod práv a povinností) - str. 627
§ 292 (Zpeněžení celé podstaty) - str. 628
§ 293 (Zpeněžení hodnot určených k zajištění pohledávky) - str. 628
§ 294 (Povinnost vymáhat pohledávky dlužníka)  - str. 630
§ 295 (Zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty) - str. 631
DÍL 6 NAKLÁDÁNÍ S VÝTĚŽKEM ZPENĚŽENÍ  - str. 634
§ 296 (Krytí pohledávek a nákladů na správu majetkové podstaty)  - str. 634
§ 297 (Použité zálohy) - str. 635
§ 298 (Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů) - str. 636
§ 299 (Zrušen) - str. 643
§ 300 Vyrozumění o zpeněžení majetkové podstaty - str. 643
§ 301 (Částečný rozvrh pohledávek) - str. 644
DÍL 7 KONEČNÁ ZPRÁVA A ROZVRH  - str. 646
§ 302 (Obsah konečné zprávy)  - str. 646
§ 303 (Vyúčtování odměny a výdajů správce)  - str. 649
§ 304 (Jednání soudu o konečné zprávě a vyúčtování správce) - str. 650
§ 305 (Pohledávky uspokojené před rozvrhem) - str. 653
§ 306 (Vydání rozvrhového usnesení) - str. 655
§ 307 (Lhůty pro splnění rozvrhového usnesení) - str. 658
DÍL 8 ZRUŠENÍ KONKURSU - str. 660
§ 308 (Důvody zrušení konkursu) - str. 660
§ 309 (Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí) - str. 664
§ 310 (Nástupci dlužníka a dědické řízení) - str. 665
§ 311 (Zrušení a zánik dlužníka bez právního nástupce) - str. 666
§ 312 (Účinky zrušení konkursu) - str. 667
§ 313 (Činnost správce po zrušení konkursu) - str.  669
DÍL 9 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NEPATRNÉM KONKURSU - str. 671
§ 314 (Rozhodnutí o nepatrnosti konkursu) - str. 671
§ 315 (Průběh nepatrného konkursu) - str. 673
HLAVA II REORGANIZACE - str. 674
DÍL 1 PŘÍPUSTNOST REORGANIZACE - str. 674
§ 316 (Pojem reorganizace) - str. 674
DÍL 2 NÁVRH NA POVOLENÍ REORGANIZACE - str. 683
§ 317 (Osoba oprávněná k podání návrhu) - str. 683
§ 318 (Lhůty k podání návrhu) - str. 685
§ 319 (Obsah návrhu) - str. 688
§ 320 (Odmítnutí návrhu pro vady)  - str. 690
§ 321 (Přistoupení k řízení)  - str. 692
§ 322 (Zpětvzetí návrhu) - str. 694
§ 323 (Schválení návrhu schůzí věřitelů) - str. 696
§ 324 (Zákaz maření reorganizace) - str. 698
DÍL 3 ROZHODNUTÍ O NÁVRHU NA POVOLENÍ REORGANIZACE - str. 699
§ 325 (Postup soudu) - str. 699
§ 326 (Zamítnutí návrhu na povolení reorganizace) - str. 701
§ 327 (Pokračování v řízení) - str. 704
§ 328 (Rozhodnutí o povolení reorganizace) - str. 705
§ 329 (Obsah rozhodnutí o povolení reorganizace) - str. 707
§ 330 (Dispoziční oprávnění dlužníka v průběhu reorganizace) - str. 709
§ 330a - str. 713
§ 331 (Dohled a další činnost správce v průběhu reorganizace) - str. 713
§ 332 (Omezení dispozičních oprávnění dlužníka) - str. 715
§ 333 (Pozastavení výkonu funkce orgánů dlužníka)  - str. 716
DÍL 4 VĚŘITELÉ PŘI REORGANIZACI - str. 718
§ 334 (Věřitelé)  - str. 718
§ 335 (Postavení věřitele při reorganizaci) - str. 719
§ 336 (Účinky popření pohledávky dlužníkem) - str. 720
§ 337 (Rozdělení věřitelů dlužníka do skupin) - str. 723
DÍL 5 REORGANIZAČNÍ PLÁN - str. 726
§ 338 (Reorganizační plán) - str. 726
§ 339 (Přednostní právo dlužníka sestavit reorganizační plán)  - str. 729
§ 340 (Obsah reorganizačního plánu) - str. 732
§ 341 (Způsoby provedení reorganizace)  - str. 735
§ 342 (Doklady k reorganizačnímu plánu) - str. 739
§ 343 Zpráva o reorganizačním plánu - str. 741
§ 344 (Přijetí reorganizačního plánu schůzí věřitelů)  - str. 743
§ 345 (Hlasování o přijetí reorganizačního plánu) - str. 744
§ 346 Hlasování mimo schůzi věřitelů - str. 746
§ 347 (Hlasování jednotlivých skupin věřitelů)  - str. 748
§ 348 (Schválení reorganizačního plánu soudem)  - str. 751
§ 349 (Skupiny věřitelů a spravedlivost reorganizačního plánu) - str. 756
§ 350 (Odvolání proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu) - str. 759
§ 351 (Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí reorganizačního plánu) - str. 761
DÍL 6 PROVÁDĚNÍ REORGANIZAČNÍHO PLÁNU - str. 762
§ 352 (Právní moc a účinnost reorganizačního plánu) - str. 762
§ 353 (Účinky reorganizačního plánu) - str. 764
§ 354 (Součinnost správce a dlužníka s dispozičními oprávněními) - str. 767
§ 355 (Kontrola provádění reorganizačního plánu) - str. 769
§ 356 (Zánik práv věřitelů a třetích osob)  - str. 769
§ 357 (Pohledávka věřitele z úvěrového financování)  - str. 772
§ 358 (Vydání cenných papírů) - str. 773
§ 359 (Zánik pohledávek) - str. 774
§ 360 (Výkon rozhodnutí a exekuce) - str. 775
§ 361 (Změna reorganizačního plánu) - str. 776
DÍL 7 SKONČENÍ REORGANIZACE - str. 779
§ 362 (Zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu) - str. 779
§ 363 (Přeměna reorganizace v konkurs) - str. 781
§ 364 (Splnění reorganizačního plánu) - str. 784
HLAVA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O VYLOUČENÍ ÚČINKŮ ZÁKONA - str. 786
§ 365  - str. 786
§ 366  - str. 792
HLAVA IV ÚPADEK FINANČNÍCH INSTITUCÍ - str. 795
DÍL 1 ÚPADEK BANK, SPOŘITELNÍCH A ÚVĚRNÍCH DRUŽSTEV, NĚKTERÝCH ZAHRANIČNÍCH BANK, OBCHODNÍKŮ S CENNÝMI PAPÍRY A JINÝCH OSOB  - str. 795
ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ - str. 795
§ 367 - str. 795
ODDÍL 2 ÚPADEK BANKY, SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PO ODNĚTÍ LICENCE NEBO POVOLENÍ A ÚPADEK POBOČKY ZAHRANIČNÍ BANKY UVEDENÉ V § 367 ODST. 1 PÍSM. C), ÚPADEK OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY, OBOČKY ZAHRANIČNÍHO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY UVEDENÉ V § 367 ODST. 1 PÍSM. F) NEBO OSOBY UVEDENÉ V § 367 ODST. 1 PÍSM. G) - str. 814
§ 368 Insolvenční návrh  - str.  814
§ 368a - str. 816
§ 368b - str. 816
§ 368c - str. 817
§ 368d - str. 817
§ 368e - str. 820
§ 369  - str. 820
§ 370 Informování orgánů dozoru nebo dohledu a veřejnosti - str. 824
§ 371 Zpráva o postupu insolvenčního řízení - str. 827
§ 372 Insolvenční správce - str. 828
§ 373 Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka - str. 830
§ 374 Pohledávky za bankami, úvěrními a spořitelními družstvy - str. 837
§ 374a Pohledávky orgánu příslušného k řešení krize - str. 841
§ 375 Hypoteční podstata - str. 841
§ 376 - str. 842
ODDÍL 3 ÚPADEK ZAHRANIČNÍ BANKY A ZAHRANIČNÍHO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY - str. 843
§ 377 - str. 843
§ 378 - str. 844
DÍL 2 ÚPADEK POJIŠŤOVEN A TUZEMSKÝCH ZAJIŠŤOVEN PROVOZUJÍCÍCH SVOJI
ČINNOST NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY - str. 845
ODDÍL 1 OBECNÁ USTANOVENÍ - str. 845
§ 379 - str. 845
ODDÍL 2 ÚPADEK TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY NEBO TUZEMSKÉ ZAJIŠŤOVNY A POBOČKY
POJIŠŤOVNY Z TŘETÍHO STÁTU PO ODNĚTÍ POVOLENÍ - str. 853
§ 380 - str. 853
§ 381 - str. 854
§ 382 Informování orgánu dozoru a veřejnosti - str. 859
§ 383 Zpráva o postupu insolvenčního řízení - str. 862
§ 384 Insolvenční správce - str. 863
§ 385 Zjištění pohledávek a závazků z účetnictví dlužníka - str. 866
§ 386 Zvláštní ustanovení o rozvrhu - str. 873
ODDÍL 3 ÚPADEK POJIŠŤOVNY Z JINÉHO ČLENSKÉHO STÁTU PROVOZUJÍCÍ SVOJI
ČINNOST NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY NA ZÁKLADĚ PRÁVA ZŘIZOVAT SVÉ POBOČKY - str. 874
§ 387 - str. 874
§ 388 - str. 876
HLAVA V ODDLUŽENÍ - str. 877
§ 389 (Návrh na oddlužení) - str. 877
§ 390 Podání návrhu na povolení oddlužení - str. 881
§ 390a Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu - str. 883
§ 391 (Náležitosti návrhu na povolení oddlužení) - str. 886
§ 392 (Doklady k návrhu na povolení oddlužení) - str. 888
§ 393 (Oprava a doplnění návrhu na povolení oddlužení)  - str. 891
§ 394 (Zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení) - str. 893
§ 394a Společný návrh manželů na povolení oddlužení - str. 895
Rozhodnutí o návrhu na povolení oddlužení - str. 898
§ 395 (Zamítnutí návrhu na povolení oddlužení) - str. 898
§ 396 (Prohlášení konkursu) - str. 903
§ 397 (Rozhodnutí o povolení oddlužení) - str. 906
§ 397a - str. 908
§ 398 (Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty a plněním splátkového kalendáře)  - str. 909
§ 398a Zpráva pro oddlužení  - str. 913
§ 399 (Hlasovací právo věřitelů)  - str. 918
§ 400 (Přijetí způsobu oddlužení) - str. 920
§ 401 Hlasování mimo schůzi věřitelů - str. 921
§ 402 (Hlasování o způsobu oddlužení) - str. 923
§ 403 (Skutečnosti odůvodňující zamítnutí oddlužení) - str. 926
Rozhodnutí o schválení oddlužení  - str. 928
§ 404 (Postup soudu při schvalování oddlužení) - str. 928
§ 405 (Rozhodnutí o neschválení oddlužení) - str. 929
§ 406 (Obsah rozhodnutí o schválení oddlužení) - str. 932
§ 407 (Účinky schválení oddlužení) - str. 938
§ 408 (Oddlužení zpeněžením majetkové podstaty) - str. 939
§ 409 (Dispoziční oprávnění dlužníka) - str. 941
§ 410 (Přezkum a popření pohledávky)  - str. 
§ 411 (Výkon rozhodnutí a exekuce) - str. 948
§ 412 (Povinnosti dlužníka po schválení oddlužení) - str. 949
§ 413 (Rozhodnutí o splnění oddlužení) - str. 954
§ 414 (Osvobození dlužníka od placení pohledávek) - str. 955
§ 415 (Úvaha soudu) - str.  959
§ 416 (Pohledávky nedotčené osvobozením) - str. 960
§ 417 (Odejmutí a zánik osvobození dlužníka) - str. 961
§ 418 (Zrušení schváleného oddlužení) - str. 963
ČÁST TŘETÍ AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ - str. 970
HLAVA I AKREDITACE PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI ODDLUŽENÍ - str. 970
§ 418a - str. 970
§ 418b Podmínky pro udělení akreditace - str. 971
§ 418c Žádost o akreditaci - str. 972
§ 418d Rozhodnutí o udělení akreditace - str. 975
§ 418e Změna a prodloužení akreditace - str. 976
§ 418f Zrušení a zánik akreditace - str. 977
§ 418g Povinnosti akreditované osoby - str. 980
§ 418h Seznam akreditovaných osob - str. 981
HLAVA II DOHLED - str. 982
§ 418i Dohled ministerstva - str. 982
§ 418j Přestupky právnických osob - str. 984
§ 418k Přestupky fyzických osob - str. 985
§ 418l Společná ustanovení  - str. 985
ČÁST ČTVRTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  - str. 986
HLAVA I INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK - str. 986
§ 419 (Charakter rejstříku) - str. 986
§ 420 (Údaje zapisované v seznamu dlužníků) - str. 987
§ 421 (Písemnosti a informace v insolvenčním rejstříku) - str. 988
§ 422 (Údaje veřejně nepřístupné) - str. 990
§ 423 (Podání a jiné písemnosti podléhající utajení) - str. 991
§ 424 (Okamžik zveřejnění písemnosti) - str. 991
§ 425 Vyškrtnutí dlužníka ze seznamu dlužníků - str. 991
HLAVA II VZTAH KE STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE - str. 992
§ 426 (Insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem) - str.  992
§ 427 Mezinárodní příslušnost  - str. 995
§ 428 Insolvenční správce  - str. 1000
§ 429 Zveřejnění některých rozhodnutí - str. 1001
§ 430 Známí věřitelé  - str. 1001
§ 430a Jednostranný příslib  - str. 1005
HLAVA III FORMULÁŘ - str. 1010
§ 430b  - str. 1010
HLAVA IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - str. 1010
§ 431 Zmocňovací ustanovení  - str. 1010
§ 432 Přechodné ustanovení - str. 1012
§ 433 Zrušovací ustanovení - str. 1012
§ 434 Účinnost - str.  1013
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení
(přepracované znění) - str. 1015
Vyhláška č. 311/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona - str. 1081
Vyhláška č. 191/2017 Sb. ze dne 27. června 2017 o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů - str. 1090
Vyhláška č. 190/2017 Sb. ze dne 28. června 2017 k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)  - str. 1122
Zákon č. 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích  - str. 1139
Vyhláška č. 312/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců - str. 1171
Vyhláška č. 313/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů - str. 1181
Vyhláška č. 314/2007 Sb. ze dne 22. listopadu 2007 o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců - str. 1187
Vyhláška č. 355/2013 Sb. ze dne 30. října 2013 o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně - str. 1189
Věcný rejstřík - str. 1193

Další nabídka k tématu

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje insolvenční zákon po další novele (dětští dlužníci) a zákon o insolvenčních správcích. Nově je zařazeno nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Dále je v publikaci exekuční řád včetně všech vyhlášek a zákon o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, zrůst, Žižlavský - Wolters Kluwer, a. s.

V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů. Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu – reaguje zejména na zásadní novelu č. 31/2019 Sb., která od 1. 6. 2019 přinesla zásadní změny v úpravě oddlužení a také zavádí ...

Cena: 2 599 KčKOUPIT

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Petr Sprinz, Tomáš Jirmásek, Oldřich Řeháček, Milan Vrba, Zoubek Hynek a kol. - C. H. Beck

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje celou řadu praktiků, včetně soudců, insolvenčních ...

Cena: 2 590 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kolektiv - C. H. Beck

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.