Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 5. vydání

V listopadu vyjde už páté vydání úspěšného komentáře insolvenčního zákona od nejzkušenějšího kolektivu autorů.

Komentář má nejrozšířenější výklad na trhu – reaguje zejména na zásadní novelu č. 31/2019 Sb., která od 1. 6. 2019 přinesla zásadní změny v úpravě oddlužení a také zavádí od 1. 11. 2019 velmi diskutovaný generátor přidělování.

Dále autoři rovněž zapracovali do výkladu i novelu provedenou zákonem č. 230/2019 Sb. týkající se tzv. dětských dluhů, která nabyla účinnosti od 1. 10. 2019.

Nové vydání také obsahuje nejaktuálnější judikaturu k jednotlivým ustanovením.

autor: Kozák, Brož, Dadam, Stanislav, zrůst, Žižlavský vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, 1792 stran
ISBN: 978-80-7598-578-1

Cena: 2 599 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek - str. XIII
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři - str. XVIII
Přehled autorů a komentovaných ustanovení - str. XXVII
Předmluva  - str.  XXVIII
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (Insolvenční zákon)
§ 1–243 Část první Obecná část
  - str. 1
§ 1–8 Hlava I Základní ustanovení - str. 1
§ 9–70 Hlava II Procesní subjekty - str. 43
§ 9–13 Díl 1 Procesní subjekty  - str.  43
§ 14–20 Díl 2 Účastníci řízení - str. 53
§ 21–45 Díl 3 Insolvenční správce a další správci - str.  69
§ 46–68 Díl 4 Věřitelské orgány - str. 159
§ 69–70 Díl 5 Další procesní subjekty - str. 235
§ 71–96 Hlava III  Ustanovení o insolvenčním řízení - str. 239
§ 97–164 Hlava V  Projednání úpadku a rozhodnutí o něm - str. 312
§ 97–102 Díl 1 Zahájení insolvenčního řízení - str. 312
§ 103–108 Díl 2 Insolvenční návrh  - str. 345
§ 109–114  Díl 3 Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení - str. 378
§ 115–127 Díl 4 Moratorium  - str. 409
§ 128–147  Díl 5 Projednání insolvenčního návrhu a rozhodnutí o něm  - str. 432
§ 148–157 Díl 6 Stanovení způsobu řešení úpadku  - str. 583
§ 158 Díl 7 Rozhodnutí o tom, že dlužník není v úpadku - str. 614
§ 159–164 Díl 8 Incidenční spory - str.  617
§ 165–204 Hlava Věřitelé a uplatňování pohledávek  - str. 634
§ 165–172 Díl 1 Postavení věřitelů a jejich pohledávek - str. 634
§ 173–202 Díl 2 Přihlášky pohledávek a jejich přezkoumání  - str. 678
§ 203–204 Díl 3 Jiné způsoby uplatňování pohledávek - str. 799
§ 205–230 Hlava VI Majetková podstata - str. 812
§ 231–243 Hlava VII  Neplatnost a neúčinnost právních úkonů - str. 877
§ 231–234 Díl 1 Neplatnost právních úkonů - str. 877
§ 235–243 Díl 2 Neúčinnost právních úkonů  - str. 888
§ 244–418 Část druhá Způsoby řešení úpadku - str. 917
§ 244–315 Hlava I Konkurs - str.  917
§ 244–262 Díl 1 Prohlášení konkursu a jeho účinky - str. 917
§ 263–267  Díl 2 Účinky prohlášení konkursu na probíhající řízení - str. 955
§ 268–276  Díl 3 Účinky prohlášení konkursu na společné jmění manželů - str. 970
§ 277–282  Díl 4 Procesní úkony navazující na prohlášení konkursu - str. 985
§ 283–295 Díl 5 Zpeněžení majetkové podstaty - str. 995
§ 296–301 Díl 6 Nakládání s výtěžkem zpeněžení - str. 1038
§ 302–307 Díl 7 Konečná zpráva a rozvrh - str. 1054
§ 308–313 Díl 8 Zrušení konkursu - str. 1084
§ 314–315 Díl 9 Zvláštní ustanovení o nepatrném konkursu - str. 1099
§ 316–364 Hlava II Reorganizace - str. 1106
§ 316 Díl 1 Přípustnost reorganizace   - str. 1106
§ 317–324 Díl 2 Návrh na povolení reorganizace - str. 1118
§ 325–333 Díl 3 Rozhodnutí o návrhu na povolení reorganizace - str. 1146
§ 334–337 Díl 4 Věřitelé při reorganizaci  - str. 1174
§ 338–351 Díl 5 Reorganizační plán - str. 1187
§ 352–361 Díl 6 Provádění reorganizačního plánu - str. 1237
§ 362–364 Díl 7 Skončení reorganizace - str. 1258
§ 365–366 Hlava III Zvláštní ustanovení o vyloučení účinků zákona - str. 1272
§ 367–388 Hlava IV Úpadek finančních institucí - str. 1278
§ 367–388  Díl 1 Úpadek bank, spořitelních a úvěrních družstev, některých zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a jiných osob - str. 1279
§ 367 Oddíl 1 Obecná ustanovení - str. 1279
§ 368–376  Oddíl 2 Úpadek banky, spořitelního a úvěrního družstva po odnětí licence, úpadek pobočky zahraniční banky uvedené v § 367 odst. 1 písm. c), úpadek obchodníka s cennými papíry, pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry uvedené v § 367 odst. 1 písm. f) nebo osoby uvedené v § 367 odst. 1 písm. g)  - str. 1283
§ 377–378  Oddíl 3 Úpadek zahraniční banky a zahraničního obchodníka s cennými papíry  - str. 1315
§ 379–388  Díl 2 Úpadek pojišťoven a tuzemských zajišťoven provozujících svoji činnost na území České republiky - str.  1317
§ 379  Oddíl 1 Obecná ustanovení  - str. 1317
§ 380–386  Oddíl 2 Úpadek tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a pobočky pojišťovny z třetího státu po odnětí povolení - str. 1320
§ 387–388  Oddíl 3 Úpadek pojišťovny z jiného členského státu provozující svoji činnost na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky  - str. 1336
§ 389–418 Hlava V Oddlužení  - str. 1339
§ 418a–418l Část třetí Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení  - str. 1521
§ 418a–418h Hlava I Akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení - str. 1521
§ 418i–418l Hlava II Dohled  - str. 1556
§ 419–434 Část čtvrtá Společná ustanovení  - str. 1573
§ 419–425 Hlava I Insolvenční rejstřík - str. 1573
§ 426–430a Hlava II Vztah ke státům Evropské unie - str. 1595
§ 430b Hlava III Formulář - str. 1609
§ 431–434 Hlava IV Závěrečná ustanovení  - str.  1610
Příloha 1 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (vybrané části)  - str. 1619
Příloha 2 Vyhláška č. 121/2019 Sb., o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce - str. 1691
Vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů - str. 1697
Vyhláška č. 190/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)  - str.  1714
Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců - str.  1724
Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů - str. 1725
Vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců - str. 1729
Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona  - str. 1734
Nařízení vlády č. 189/2019 Sb., o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení  - str. 1739
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) - str. 1742
Seznam použité literatury  - str. 1744
Věcný rejstřík - str. 1745
Slovo o autorech  - str. 1756

Další nabídka k tématu

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Evropské a mezinárodní insolvenční řízení

Alexander J. Bělohlávek - C. H. Beck

Praxe ukazuje, že více než v šedesáti procentech případů se v insolvenčních věcech díky globalizaci, jakož i volnému pohybu objevuje mezinárodní (přeshraniční) prvek, byť je tento latentní nebo složitě zjistitelný. Již předchůdce nařízení EP a Rady (EU) 2015/848 (nařízení Rady /ES/ ...

Cena: 2 390 KčKOUPIT

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Vybrané instituty insolvenčního zákona v rozhodnutích Nejvyššího soudu

Jiřina Kotoučová - Hásová, Tomáš Moravec, Valenta Petra - C. H. Beck

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1344 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje insolvenční zákon po další novele (dětští dlužníci) a zákon o insolvenčních správcích. Nově je zařazeno nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Dále je v publikaci exekuční řád včetně všech vyhlášek a zákon o ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Insolvenční zákon

Insolvenční zákon

Petr Sprinz, Tomáš Jirmásek, Oldřich Řeháček, Milan Vrba, Zoubek Hynek a kol. - C. H. Beck

Zcela nový komentář k insolvenčnímu zákonu reflektuje mimo jiné novelu insolvenčního zákona účinnou k 1. 6. 2019, nově přijaté prováděcí předpisy, jakož i takřka tisíc rozhodnutí insolvenčních soudů. Autorský kolektiv zahrnuje celou řadu praktiků, včetně soudců, insolvenčních ...

Cena: 2 590 KčKOUPIT

Insolvenční řízení, 2. vydání

Insolvenční řízení, 2. vydání

Hásová, Moravec - C. H. Beck

Je nepochybné, že právní úprava insolvenčního práva zahrnuje vyvíjející se oblast, která se snaží nastavit pravidla pro optimální řešení krize a vymanění se z bludného kruhu chudoby. Druhé vydání publikace Insolvenční řízení, zabývající se právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním ...

Cena: 590 KčKOUPIT

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Insolvenční zákon s poznámkami a judikaturou, 3. vydání

Jolana Maršíková a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Insolvenční zákon byl od nabytí účinnosti dne 1. ledna 2008 již několikrát novelizován, zejména rozsáhlou novelou zákonem č. 64/2017 Sb. Všechna ustanovení titulního zákona se zapracovanými změnami jsou opatřena podrobnými poznámkami. Autoři vykládají právní úpravu s využitím ...

Cena: 1 690 KčKOUPIT

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Insolvenční zákon - Komentář, 3. vydání

Hásová, Moravec a kolektiv - C. H. Beck

Publikace navazuje na předchozí vydání, které zabývalo právní úpravou řešení úpadku v insolvenčním řízení. Exit subjektů z trhu či jejich opětovné zapojení do ekonomického života prostřednictvím sanačního způsobu řešení úpadku tématem, které se dotýká každého účastníka trhu, ať již ...

Cena: 2 490 KčKOUPIT

Transformace a restrukturalizace podniku

Transformace a restrukturalizace podniku

Jaroslav Schönfeld a kolektiv - C. H. Beck

Jak posoudit, zda podnik má nebo nemá schopnost dále existovat? Jakými způsoby je možné řešit krizi podniku a nasměrovat ho znovu k prosperitě? Jak lze tato řešení krize podniku financovat? Jak se projevuje úpadek podniku, co to je mezera krytí a jaké důsledky má úpadek pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Likvidace obchodních společností, 6. vydání

Ing. Jana Pilátová, Jaroslav Richter dr.h.c.,Mgr. Adam Sigmund, Mgr. Petr Taranda - Anag, spol. s r. o.

Likvidace obchodní korporace je seriózním, řádným a zákonným ukončením života právnické osoby. Tato publikace, nyní již v šestém aktualizovaném vydání, se komplexně věnuje problematice likvidace obchodní korporace nejen podle pravidel stanovených novým občanským zákoníkem (zákon ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Oddlužení v právním řádu ČR

Oddlužení v právním řádu ČR

Petr Smolík - C. H. Beck

Publikace nabízí podrobný výklad institutu oddlužení v rámci českého insolvenčního práva, v němž představuje významný způsob řešení úpadku dlužníka, na jehož úspěšném průběhu mají zájem jak dlužník, tak jeho věřitelé. Seznamuje s průběhem řízení od jeho počátku, který bývá pro ...

Cena: 690 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.