Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Imunita a neodpovědnost členů parlamentu

Imunita a neodpovědnost členů parlamentu

NOVINKA
Publikace nabízí přehledný výklad tématu imunity členů parlamentu. Kromě definice samotného pojmu "imunita" předkládá publikace její teoretická východiska, hodnotí její účel a sleduje principy, na kterých je postavena. Shrnuje historický vývoj imunity od počátků v Anglii a Francii a komplexně se věnuje vývoji tohoto institutu na našem území od jeho počátků až do dneška. Zahrnuje období habsburské monarchie, Československa i současnost, přičemž výklad je dokreslen konkrétními případy, z nichž řada bude pro čtenáře zcela nová. Těžiště pozornosti je věnováno zakotvení imunity v Ústavě ČR, navazujících právních předpisech a judikatuře soudů. V publikaci jsou otevřeny také otázky zcela nové, naší teorií ani praxí dosud neřešené.

Imunita jakožto výjimka pro úzce vymezený okruh lidí vzbuzuje často všeobecný zájem i emoce. Jedná se o velmi aktuální téma a publikace jistě najde své čtenáře mezi odbornou i laickou veřejností.

Autor monografie je uznávaný ústavní právník, vysokoškolský pedagog a člen Legislativní rady vlády.
autor: Jan Kudrna; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, 336 stran
ISBN: 978-80-7552-170-5

Cena: 790 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorovi - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. X
Úvod - str. XI
1 Vymezení pojmu imunity a jejích složek - str. 1
2 Teoretická východiska problematiky odpovědnosti a imunit - str. 5
2.1 Právo jako normativní a hodnotový systém a místo imunity v něm - str. 5
2.2 Právní odpovědnost, její funkce a imunita jako její vyloučení - str. 9
2.3 Občanskoprávní odpovědnost a její funkce - str. 12
2.4 Trestněprávní odpovědnost a její funkce - str. 14
2.5 Správněprávní odpovědnost a její funkce - str. 17
2.6 Shrnutí pojmu právní odpovědnost - str. 20
3 Historický původ imunity členů parlamentu 23
3.1 Anglie jako kolébka moderního parlamentu a imunity jeho členů - str. 23
3.2 Vznik a vývoj imunity chránící projevy, návrhy, jednání a rozhodování členů parlamentu uvnitř parlamentu - str. 23
3.3 Imunita členů parlamentu chránící projevy působící mimo parlament - str. 27
3.4 Procesní imunita, nedotknutelnosti člena parlamentu a jejich vývoj v anglickém právu - str.29
3.5 Shrnutí vývoje imunity člena parlamentu v Anglii - str. 32
3.6 Kořeny francouzského modelu imunity členů parlamentu - str. 35
4 Vývoj imunity členů parlamentu v rakouském císařství 
a v Rakousko-Uhersku
- str. 41
4.1 Imunita v tzv. Pillersdorfově ústavě z dubna roku 1848 - str. 42
4.2 Imunita v tzv. kroměřížském návrhu ústavy z roku 1848 - str. 44
4.3 Imunita v tzv. Stadionově ústavě z března roku 1849 - str. 46
4.4 Definitivní podoba rakouské imunity členů zákonodárných sborů - str. 48
4.4.1 Hmotněprávní imunita za hlasování dle zákona č. 98/1861 Ř. z. - str. 49
4.4.2 Imunita chránící projevy dle zákona č. 98/1861 Ř. z. - str. 50
4.4.3 Procesní imunita dle zákona č. 98/1861 Ř. z. - str. 56
4.4.4 Nedotknutelnost poslance dle zákona č. 98/1861 Ř. z. - str. 58
4.5 Nástin imunity poslanců uherského sněmu podle zákonného článku XII z roku 1867 - str. 60
4.6 Shrnutí vývoje imunity členů zastupitelských sborů v Rakouském císařství a v Rakousko-Uhersku - str. 62
5 Vývoj imunity členů parlamentu v Československu - str. 65
5.1 Imunita členů parlamentu v zákonu č. 35/1918 Sb. z. a n. - str. 65
5.1.1 Hmotněprávní imunita podle zákona č. 35/1918 Sb. z. a n. - str. 66
5.1.2 Procesní imunita podle zákona č. 35/1918 Sb. z. a n. - str. 71
5.1.3 Nedotknutelnost poslance podle zákona č. 35/1918 Sb. z. a n. - str. 74
5.1.4 Právo poslance odepřít svědectví podle zákona č. 35/1918 Sb. z. a n. - str. 75
5.1.5 Shrnutí změn, které přinesl zákon č. 35/1918 Sb. z. a n. - str. 75
5.2 Imunita členů parlamentu podle ústavní listiny z roku 1920 - str. 77
5.2.1 Odpovědnost za výkon parlamentní funkce v praxi meziválečného Československa - str. 79
5.2.2 Odpovědnost za projevy v parlamentu v praxi meziválečného Československa - str. 86
5.2.3 Procesní imunita členů parlamentu v praxi meziválečného Československa - str. 91
5.2.4 Právo odepřít svědectví a povinnost svědčit v praxi meziválečného Československa - str.111
5.2.5 Závěrečné poznámky k imunitě členů parlamentu v meziválečném Československu - str.113
5.3 Imunita členů Slovenského sněmu - str. 119
5.4 Imunita členů parlamentu v letech 1945–1948 - str. 122
5.5 Imunita členů parlamentu v Ústavě 9. května - str. 124
5.6 Imunita členů parlamentu v letech 1960–1968 - str. 131
5.7 Imunita členů Národního shromáždění v letech 1960–1968 v praxi - str. 136
5.8 Imunita členů parlamentu v letech 1968–1992 - str. 141
5.8.1 Uplatňování poslanecké imunity a (ne)odpovědnosti v letech 1968–1970 - str. 147
5.8.2 Poslanecká imunita v letech 1971–1989 - str. 156
5.8.3 Vyvození odpovědnosti některých poslanců ústavním zákonem č. 14/1990 Sb. - str.156
5.8.4 Uplatňování poslanecké imunity v letech 1990–1992 - str. 161
5.8.5 Vyvozování odpovědnosti poslance za výroky působící mimo parlament v letech 1990–1992 - str. 165
5.8.6 Další spory týkající se výroků působících mimo parlament v letech 1990–1992 - str. 169
5.8.7 Otázka poslanecké imunity ve víceúrovňovém státu - str. 172
5.8.8 Poslanecká imunita členů československých zákonodárných sborů po zániku československého státu - str. 176
6 Imunita členů parlamentu v Ústavě České republiky - str. 179
6.1 Příprava Ústavy České republiky se zaměřením na úpravu imunity členů parlamentu - str. 179
6.2 Základní vymezení problému imunity členů parlamentu de lege lata 182
6.2.1 Obecně k osobnímu a časovému rozsahu imunity členů parlamentu - str. 183
6.2.2 Obecně k problému místní působnosti imunity členů parlamentu - str. 188
6.2.3 Věcná působnost a věcný rozsah imunity členů parlamentu - str. 189
6.3 Indemnita členů parlamentu při hlasování v parlamentu - str. 190
6.3.1 K otázce věcného rozsahu imunity podle čl. 27 odst. 1 Ústavy - str. 190
6.3.2 K předmětu ochrany podle čl. 27 odst. 1 Ústavy - str.193
6.4 Ochrana svobody projevů členů parlamentu - str. 198
6.4.1 Indemnitní ochrana projevů poslanců a senátorů - str.199
6.4.2 K otázce imunitní ochrany projevů učiněných prostřednictvím sdělovacích prostředků z parlamentu, ale nikoliv na jeho jednání - str.202
6.4.3 Věcný rozsah imunitní ochrany podle čl. 27 odst. 2 Ústavy – vyloučení pouze trestní nebo i přestupkové odpovědnosti? - str.207
6.4.4 K otázce možného účastenství v případě deliktu spáchaného parlamentním projevem - str. 209
6.4.5 Procedura vyvozování disciplinární odpovědnosti za projevy podle čl. 27 odst. 2 Ústavy - str. 213
6.4.6 K problému vyloučení soudní přezkoumatelnosti disciplinárního opatření uloženého komorou parlamentu - str. 216
6.4.7 K některým dalším otevřeným otázkám ochrany projevů působících mimo parlament - str. 220
6.5 Trestněprávní procesní imunita členů parlamentu podle Ústavy České republiky - str. 235
6.5.1 Věcný rozsah imunity podle čl. 27 odst. 4 Ústavy - str. 236
6.5.2 Okamžik vzniku a zániku imunity podle čl. 27 odst. 4 Ústavy - str. 237
6.5.3 Modelové situace časového souběhu mandátu člena parlamentu a trestního stíhání - str. 239
6.5.4 Běh promlčecích lhůt v souvislosti s imunitou podle č. 27 odst. 4 Ústavy - str. 243
6.5.5 Žádost o vyslovení souhlasu s trestním stíháním podle čl. 27 odst. 4 Ústavy, její vyřizování a její účinky - str. 246
6.5.6 Úvaha ohledně vztahu rozhodnutí o výkonu podmíněně odloženého trestu odnětí svobody a čl. 27 odst. 4 Ústavy v některých specifických případech - str. 250
6.5.7 Ukládání pořádkových pokut ve vztahu k čl. 27 odst. 4 Ústavy - str. 252
6.5.8 Shrnutí závěrů týkajících se imunity podle čl. 27 odst. 4 Ústavy - str. 253
6.6 Ústavní záruky osobní svobody člena parlamentu - str. 254
6.6.1 Imunitní ochrana podle čl. 27 odst. 5 Ústavy 254
6.6.2 Z aplikační praxe čl. 27 odst. 5 Ústavy - str. 260
6.6.3 K problematice zajištění člena parlamentu podle zákona 
o Policii České republiky - str. 262
6.7 Přestupková imunita členů parlamentu - str. 264
6.7.1 Imunitní ochrana podle čl. 27 odst. 3 Ústavy 264
6.7.2 K otázce soudní přezkoumatelnosti disciplinárního opatření 
uloženého komorou parlamentu jako sankce za přestupek - str. 268
6.8 K některým zvláštním otázkám - str.271
6.8.1 Právo člena parlamentu odepřít svědectví o skutečnostech, 
které se dozvěděl v souvislosti s výkonem svého mandátu - str. 271
6.8.2 Otázka odpovědnosti za způsob výkonu mandátu člena 
parlamentu - str. 279
6.8.3 Volný mandát jako součást ochrany nezávislosti člena 
parlamentu vůči voličům a vlastní politické straně - str. 289
6.8.4 Zvláštní pracovněprávní ochrana poslance jako nástroj zajištění volného mandátu - str. 294
6.8.5 K otázce ztráty mandátu jako důsledku pravomocného odsouzení za trestný čin 295
6.8.6 Ke specifickým otázkám osobní a časové působnosti imunity v případě tzv. klouzavého mandátu 297
6.8.7 Problematika ochrany členů parlamentu před sledováním jejich činnosti ze strany policie a zpravodajských služeb - str. 300
Závěr - str. 307
Seznam použité literatury a zdrojů - str. 313
Věcný rejstřík - str. 319

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ÚZ č. 1461 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Kurzarbeit, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje soubor 39 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Lobbing, nebo korupce?

Lobbing, nebo korupce?

Jana Tlapák Navrátilová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie odpovídá na otázku, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Autorka se tématem zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska. Uvádí také návrh ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

ÚZ č. 1438 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Sagit, a. s.

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci. Publikace dále obsahuje aktuální znění Ústavy a Listiny, zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

ÚZ č. 1397 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Sagit, a. s.

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od čtyř kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, ostatní předpisy. Největší změnou za poslední období je velká ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Rozhodování o věcech veřejných

Rozhodování o věcech veřejných

Jan Stejskal, František Ochrana, Beáta Mikušová Meričková a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Vážení čtenáři, asi jste si někdy při rozmýšlení o věcech veřejných položili otázku, jak se vlastně rozhoduje o našich společných záležitostech? Co je kritériem rozhodování, když při řešení společenských problémů hledáme nejlepší variantu řešení? Řídíme se při rozhodování vždy ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Lidská práva v praxi obecných soudů

Lidská práva v praxi obecných soudů

Jan Kratochvíl - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje používání základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. V první části autor rozebírá způsoby aplikace základních práv obecnými soudy. Čtenáři v ní najdou odpovědi na množství otázek, které při aplikaci základních práv v ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Dějiny evropského kontinentálního práva, 4. vydání

Kolektiv autorů Právnické fakulty UK - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společné rysy evropského právního dědictví, jehož počátky ...

Cena: 1 150 KčKOUPIT

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace

Jana Ondřejková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Změny v postavení soudní moci a v rolích, jež na sebe bere, nemusejí být pouze terčem kritiky, pro kterou se v českém kontextu vžil zejména termín „soudcokracie“. Dávají také podnět ke konstruktivnímu promýšlení odpovídajících limitů, které by současně podpořily legitimitu soudní ...

Cena: 260 KčKOUPIT

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Prezident republiky, 2. doplněné vydání

Zdeněk Koudelka - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha Prezident republiky se zabývá tímto vrcholným státním orgánem z právního pohledu. Jde o první monografii o našem prezidentu republiky po knize Československý prezident republiky z roku 1934. Kniha se věnuje tomuto úřadu uceleně – od volby prezidenta přes slib, zabezpečení ...

Cena: 500 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.