Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Hospodaření a vedení účetnictví příspěvkových organizací v ukázkách a příkladech

Tato zcela nová publikace Jaroslavy Svobodové je zaměřena na dvě oblasti, a to 1. na hospodaření příspěvkových organizací rozlišených na státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem jsou územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, a 2. na vedení účetnictví příspěvkových organizací.

Podrobněji k obsahu jednotlivých částí publikace

Výklad v první oblasti vychází z právních předpisů týkajících se hospodaření příspěvkových organizací, tj. zákona č. 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. V oblasti vedení účetnictví se autorka zaměřuje na výklad účetních metod včetně jednotlivých ukázek. Publikace obsahuje velké množství názorných příkladů postupů účtování příspěvkových organizací v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 383/2009 Sb., vyhláškou č. 270/2010 Sb., vyhláškou č. 220/2013 Sb. a Českými účetními standardy č. 701 až č. 710. Nezbytné ukázky se týkají zejména účetních metod, tzn. způsobů oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupů tvorby a použití opravných položek, postupů tvorby a použití rezerv, postupů odpisování dlouhodobého majetku a dalších.


autor: Jaroslava Svobodová; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 9. 3. 2021, 376 stran
ISBN: 978-80-7554-313-4

Cena: 419 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Nejpoužívanější právní předpisy - str. 10
Úvod - str. 11
I. Obecně k příspěvkovým organizacím - str. 13
1. Charakteristika příspěvkových organizací - str. 13
2. Státní příspěvkové organizace - str. 13
2.1 Vybraná ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. - str. 13
2.2 Společná ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. pro hospodaření organizačních složek státu a příspěvkovou organizaci - str. 20
2.3 Zrušení státní příspěvkové organizace - str. 24
3. Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí - str. 28
3.1 Vybraná ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. - str. 28
3.2 Vznik, rozdělení, sloučení, splynutí nebo zrušení příspěvkové organizace zřizované územními  samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí - str. 36
3.2.1 Zrušení - str. 38
3.2.2 Rozdělení - str. 40
3.2.3 Sloučení - str. 42
3.2.4 Splynutí - str. 43
3.3 Vedení účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí - str. 45
3.3.1 Právní předpisy - str. 45
3.3.2 České účetní standardy- str. 45
4. Právní předpisy související s hospodařením příspěvkových organizací - str. 47
5. Vedení účetnictví příspěvkových organizací - str. 50
II. Zákon č. 563/1991 Sb. - str. 52
1. Obecná ustanovení - str. 52
1.1 Vymezení některých pojmů - str. 53
1.2 Předmět účetnictví - str. 53
1.3 Účetní období, podvojné zápisy - str. 55
1.4 Vedení účetnictví - str. 55
1.5 Odpovědnost za vedení účetnictví - str. 59
1.6 Účetní případy, účetní doklady, účetní zápisy - str. 59
1.7 Věrný a poctivý obraz účetnictví - str. 60
1.8 Povinnosti vztahující se k vedení účetnictví - str. 62
2. Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy - str. 63
2.1 Rozsah vedení účetnictví - str. 63
2.1.1 Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 63
2.2 Účetní doklady - str. 64
2.3 Účetní zápisy - str. 65
2.4 Účetní knihy - str. 66
2.4.1 Ostatní ustanovení o účetních knihách - str. 67
2.4.2 Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 67
2.5 Směrná účtová osnova a účtový rozvrh - str. 68
2.5.1 Příklad účtového rozvrhu příspěvkové organizace, která vede účetnictví v plném rozsahu - str. 69
2.5.2 Příklad účtového rozvrhu příspěvkové organizace, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - str. 79
3. Účetní závěrka - str. 91
3.1 Účetní závěrka - str. 91
3.1.1 Rozvaha - str. 91
3.1.2 Výkaz zisku a ztráty - str. 92
3.1.3 Příloha účetní závěrky - str. 94
3.2 Další obsahové povinnosti (náležitosti) účetní závěrky - str. 95
3.3 Rozvahový den - str. 96
3.3.1 Rozlišení účetních závěrek - str. 97
3.3.2 Informace v účetní závěrce - str. 98
3.3.3 Dlouhodobost a krátkodobost - str. 99
3.4 Ověření účetní závěrky auditorem - str. 100
3.5 Způsoby zveřejňování - str. 100
4. Ukázky způsobů oceňování - str. 101
4.1 Způsoby oceňování majetku a závazků - str. 101
4.1.1 Okamžik ocenění - str. 103
4.1.2 Oceňování souboru majetku - str. 103
4.1.3 Přepočet cizích měn - str. 103
4.2 Rezervy, opravné položky, odpisy dlouhodobého majetku (některé účetní metody) - str. 104
4.2.1 Rezervy - str. 104
4.2.2 Opravné položky - str. 105
4.2.3 Odpisy dlouhodobého majetku - str. 105
4.3 Reálná hodnota - str. 105
4.3.1 Odhady v účetnictví - str. 107
4.4 Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 109
4.4.1 Odpisy - str. 109
4.4.2 Odhady a odpisy - str. 110
5. Inventarizace majetku a závazků- str. 112
5.1 Způsoby zjišťování stavu majetku a závazků - str. 114
5.2 Vyhláška č. 270/2010 Sb. - str. 123
5.3 Určení předmětu inventarizace - str. 123
6. Úschova účetních dokladů - str. 126
6.1 Úschova účetních záznamů - str. 126
6.2 Povinnost úschovy účetních záznamů - str. 127
7. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná - str. 129
7.1 Obsah a forma účetního záznamu - str. 129
7.2 Průkazný účetní záznam - str. 131
7.2.1 Podpisový záznam- str. 132
7.2.2 Přenos průkazného účetního záznamu - str. 133
7.3 Opravy účetních záznamů - str. 133
7.4 České účetní standardy - str. 134
7.5 Přestupky - str. 135
7.6 Zmocnění k vydání vyhlášek - str. 136
III. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - str. 139
1. Působnost vyhlášky - str. 139
2. Části účetní závěrky a označování jejich položek - str. 140
2.1 Rozvaha, závazné vzory - str. 140
2.1.1 Uspořádání aktiv a pasiv rozvahy - str. 141
2.2 Výkaz zisku a ztráty - str. 148
2.3 Přehled o peněžních tocích - str. 154
2.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 156
2.5 Příloha- str. 159
3. Ostatní pravidla sestavování účetní závěrky - str. 175
4. Vedení účetnictví příspěvkových organizací ve zjednodušeném rozsahu - str. 175
5. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - str. 176
5.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 176
5.1.1 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - str. 178
5.1.2 Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku - str. 179
5.2 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 179
5.2.1 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - str. 182
5.2.2 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku - str. 184
5.3 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisovaný - str. 185
5.4 Nedokončený dlouhodobý majetek - str. 186
5.5 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku - str. 186
5.6 Dlouhodobý majetek v knize podrozvahových účtů- str. 187
6. Finanční majetek - str. 188
6.1 Dlouhodobý finanční majetek - str. 188
6.1.1 Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku - str. 189
6.2 Krátkodobý finanční majetek - str. 190
7. Pohledávky - str. 194
7.1 Dlouhodobé pohledávky- str. 194
7.2 Krátkodobé pohledávky - str. 195
7.3 Opravné položky k pohledávkám- str. 199
8. Zásoby - str. 200
8.1 Opravné položky k zásobám - str. 202
9. Vlastní kapitál - str. 202
10. Fondy účetní jednotky - str. 204
11. Výsledek hospodaření - str. 206
12. Rezervy - str. 206
13. Závazky - str. 207
13.1 Dlouhodobé závazky - str. 207
13.2 Krátkodobé závazky - str. 207
14. Náklady- str. 212
14.1 Náklady z činnosti - str. 212
14.2 Finanční náklady - str. 217
14.3 Náklady na transfery - str. 218
15. Výnosy - str. 219
15.1 Výnosy z činnosti - str. 219
15.2 Finanční výnosy - str. 221
15.3 Výnosy z transferů - str. 222
16. Výsledek hospodaření - str. 223
17. Obsahové vymezení položek přehledu o peněžních tocích - str. 223
18. Obsahové vymezení položek přehledu o změnách vlastního kapitálu - str. 228
19. Členění přílohy - str. 233
19.1 Uspořádání a označování podrozvahových účtů - str. 238
19.1.1 Majetek a závazky účetní jednotky - str. 242
19.1.2 Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů - str. 243
19.1.3 Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou - str. 246
19.1.4 Další podmíněné pohledávky - str. 248
19.1.5 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů - str. 251
19.1.6 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku - str. 253
19.1.7 Další podmíněné závazky, ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva - str. 256
20. Účetní metody - str. 260
20.1 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 260
20.1.1 Technické zhodnocení - str. 262
20.2 Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob - str. 276
20.3 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji - str. 277
20.4 Postup tvorby a použití opravných položek - str. 278
20.5 Odpisování dlouhodobého majetku - str. 279
20.6 Nekrytí fondu reprodukce majetku, fondu investic - str. 281
20.7 Postup tvorby a použití rezerv - str. 286
20.8 Vzájemné zúčtování - str. 286
20.9 Metoda časového rozlišení - str. 287
20.10 Metoda kurzových rozdílů - str. 288
20.11 Metoda oceňování souboru majetku - str. 288
20.12 Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv - str. 289
21. Směrná účtová osnova - str. 290
IV. Vyhláška č. 383/2009 Sb. - str. 308
1. Základní pojmy - str. 308
2. Formát a struktura předávaných účetních záznamů- str. 309
3. Technický manuál centrálního systému účetních informací státu - str. 309
4. Pomocný analytický přehled - str. 311
5. Přenos účetních záznamů - str. 312
6. Ostatní ustanovení vyhlášky č. 383/2009 Sb. - str. 312
7. Přílohy vyhlášky č. 383/2009 Sb. - str. 314
V. Vyhláška č. 270/2010 Sb. - str. 317
1. Předmět úpravy - str. 317
2. Základní pojmy - str. 317
3. Inventarizační činnosti - str. 319
3.1 Příloha inventarizační zprávy - str. 321
3.2 Plán inventur - str. 321
3.3 Provedení fyzické inventury - str. 322
3.4 Provedení dokladové inventury - str. 322
3.5 Inventurní soupis, dodatečný inventurní soupis a zjednodušený inventurní soupis - str. 322
3.6 Inventarizační identifikátor - str. 322
4. Ostatní ustanovení vyhlášky č. 270/2010 Sb. - str. 323
VI. Vyhláška č. 220/2013 Sb. - str. 326
1. Základní pojmy - str. 326
2. Zajištění a příprava podkladů pro schvalování - str. 326
2.1 Podklady pro schvalování a nahlížení do účetních záznamů - str. 326
2.2 Schválení účetní závěrky - str. 327
2.3 Neschválení účetní závěrky - str. 328
2.4 Náprava nedostatků při neschválení z věcných důvodů - str. 328
2.5 Náprava nedostatků při neschválení z formálních důvodů - str. 328
2.6 Dodatečný postup schvalujícího orgánu - str. 329
3. Protokol o schvalování účetní závěrky - str. 329
3.1 Bližší podmínky hlasování schvalujícího orgánu - str. 330
3.2 Organizace činností - str. 330
3.3 Předávání podkladů a podněty schvalujícího orgánu - str. 330
3.4 Dotčené osoby účetní jednotky - str. 331
4. Ostatní ustanovení vyhlášky č. 220/2013 Sb. - str. 331
VII. České účetní standardy č. 701 až č. 710 - str. 334
ČÚS č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech - str. 334
ČÚS č. 702 – Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 336
ČÚS č. 703 – Transfery - str. 337
ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky - str. 338
ČÚS č. 705 – Rezervy - str. 341
ČÚS č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek - str. 342
ČÚS č. 707 – Zásoby - str. 343
ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku - str. 348
ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje - str. 352
ČÚS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek
a dlouhodobý hmotný majetek - str. 354
VIII. Příklady postupů účtování - str. 358

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

ÚZ č. 1576 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce), 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí ve znění k 1. 1. 2024 – novelizovaný zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o ... pokračování

Cena: 211 KčKOUPIT

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky 2023

Jaroslava Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Publikace Jaroslavy Svobodové, bývalé metodičky účetnictví Ministerstva financí ČR, autorky a spoluautorky řady odborných publikací, je určena ekonomickým, účetním, majetkovým a kontrolním pracovníkům ... pokračování

Cena: 669 KčKOUPIT

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Řízení lidských zdrojů ve veřejném sektoru

Iveta Chmielová Dalajková - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Veřejný sektor České republiky může naplňovat moderní prvky personalistiky 21. století a očekávání veřejnosti pouze tehdy, pokud ho vykonávají a spravují vhodně motivovaní a moderními metodami řízení lidé. Lidský faktor je tak klíčovým prvkem dobré veřejné správy. Podmínky a další ... pokračování

Cena: 595 KčKOUPIT

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Praktické účetní příklady školských příspěvkových organizací

Zdeněk Nejezchleba - Nakladatelství PARIS

Základem této publikace je řešení konkrétních příkladů z účetní praxe příspěvkových organizací (zejména škol) zřízených územními samosprávnými celky. V rámci příkladů se autor zabývá i vazbou na problematiku daně z přidané hodnoty. Příklady jsou doplněny o přehled nejčastějších ... pokračování

Cena: 450 KčKOUPIT

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

DPH s účetními příklady pro příspěvkové organizace

Lydie Musilová, Milan Lang - Nakladatelství PARIS

Tato publikace je zaměřena na ucelený výklad pravidel a postupů při aplikaci zákona o DPH podle právního stavu platného k 1.1.2020 u příspěvkových organizaci, a to zejména škol a školských zařízení, příspěvkových organizací poskytujících sociální, zdravotní, kulturní a sportovní ... pokračování

Cena: 480 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.