Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách a knihovničkách nejrůznějších subjektů, ať už jde o daňové poradce a účetní, učitele ekonomických předmětů či řadu dalších uživatelů. Pořadové číslo předjubilejního vydání svědčí rovněž o tom, že zájem o prostředí odpisů hmotného majetku je v neustálé permanenci nejen daňových subjektů, ale i zákonodárců usměrňujících ekonomickou účinnost možností daňových subjektů, které tato problematika zajímá stále výrazněji a zejména v této době, kdy je prosperita všech účetních jednotek výrazně negativně ovlivňována celosvětovou krizí.

Komplexní zapracování všech legislativních změn od předchozího vydání
Již v roce 2021 došlo ke třem zásadním změnám souvisejícím s odpisováním majetku, a to ke zvýšení pořizovací ceny u daňově odpisovaného hmotného majetku, k možnosti uplatnit ve vymezených případech mimořádné odpisy a k zániku definice ekonomické kategorie „daňově odpisovaný nehmotný majetek“. Daňový balíček na návrh Ministerstva financí nejspíš pravděpodobně prodlouží možnost mimořádných odpisů i pro rok 2023 navrženou a podporovanou jednoduchou změnou ustanovení § 30a zákona o daních z příjmů. Jde pouze o kategorii daňových odpisů, bez vlivu na účetní odpisy. Je ale nutné znát také specifika mimořádných odpisů, u nichž je třeba o jejich využití například rozhodnout již v roce pořízení příslušného majetku, v případě přerušení odpisování příslušná část odpisů propadne bez využití a bez možnosti jejich oddálení, technické zhodnocení majetku nezvyšuje jeho cenu pro odpisování a existují i další okolnosti, které jsou v publikaci podrobně řešeny.

Uvedené výhody s očekávaným rozpočtovým dopadem 6 mld. Kč v roce 2023 a 9 mld. v roce 2024 patří k prorůstovým legislativním opatřením státu. Dále došlo s účinností od 1. 7. 2022 k přeřazení dobíjecích stanic ze 3. do 2. odpisové skupiny a ve hře jsou rovněž další navrhované změny.

Výsledkem dění v ekonomické situaci výrazně ovlivněné dopadem změn spojovaných s globálním pohybem a často i dalšími nepříliš vysvětlitelnými dopady je přesun odpovědnosti na jednotlivé daňové subjekty, jimž může v souhrnu vlivů na jejich prosperitu pomoci i řízená strategie uplatňování odpisů hmotného majetku s případnou metodickou podporou nově připravované publikace.

Uživatelé publikace samozřejmě ve vlastním zájmu musí mimo časový rámec publikace permanentně sledovat další vývoj legislativy v této problematice, který nemůže být nikdy zcela ukončen.

autoři: Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 30. 5. 2023, 360 stran
ISBN: 978-80-7554-393-6

Cena: 489 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 9
I. Druhy majetku - str. 11
A. Hmotný majetek - str. 14
1. Samostatné hmotné movité věci - str. 14
1.1 Zabudované samostatné hmotné movité věci - str. 18
1.2 Soubory hmotných movitých věcí - str. 21
2. Budovy, domy a jednotky - str. 23
3. Stavby - str. 25
3.1 Hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 26
4. Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 26
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 27
6. Jiný majetek - str. 28
6.1 Technické zhodnocení, které nezvyšuje vstupní cenu a zůstatkovou cenu hmotného majetku - str. 28
6.2 Výdaje na otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť - str. 30
6.3 Technické rekultivace - str. 30
6.4 Výdaje související s finančním leasingem - str. 30
6.5 Právo stavby u poplatníka, který nevede účetnictví - str. 32
7. Vymezení okamžiku vzniku hmotného majetku - str. 34
8. Uplatnění odpisů majetku v daňových výdajích (nákladech) - str. 35
B. Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 37
1. Zřizovací výdaje - str. 44
2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - str. 44
3. Software - str. 45
4. Ocenitelná práva - str. 46
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - str. 46
6. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než stanoví účetní jednotka pro dlouhodobý nehmotný majetek - str. 47
7. Goodwill - str. 47
8. Dlouhodobý nehmotný majetek pořízený na dobu určitou - str. 49
C. Změny limitů - str. 49
II. Pořízení hmotného  a dlouhodobého nehmotného majetku a jeho evidence 52
1. Daňová evidence a jednoduché účetnictví - str. 52
1.1 Pořízení majetku koupí za hotové - str. 52
1.2 Pořízení majetku na fakturu - str. 53
1.3 Pořízení majetku ve vlastní režii - str. 53
1.4 Získání majetku bezúplatně - str. 54
1.5 Pořízení majetku formou finančního leasingu - str. 55
2. Evidence v účetnictví - str. 57
2.1 Pořízení majetku koupí za hotové - str. 57
2.2 Pořízení majetku na fakturu - str. 57
2.3 Pořízení majetku ve vlastní režii - str. 58
2.4 Získání majetku bezúplatně - str. 58
2.5 Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu - str. 60
III. Hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 62
A. Hmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 62
B. Dlouhodobý nehmotný majetek vyloučený z odpisování - str. 65
IV. Vstupní cena - str. 67
1. Vstupní cena u majetku pořízeného úplatně - str. 67
2. Vstupní cena u majetku pořízeného ve vlastní režii - str. 71
3. Vstupní cena u majetku získaného převodem práva - str. 72
4. Vstupní cena u majetku nabytého bezúplatně - str. 72
5. Vstupní cena majetku nabytého jiným způsobem - str. 72
6. Vstupní cena technického zhodnocení majetku, který zákonem není vymezen jako hmotný majetek - str. 74
7. Vstupní cena při přemístění majetku ze zahraničí – přepočtená zahraniční cena - str. 74
8. Vstupní cena převzatá od původního majitele - str. 75
9. Společné problémy stanovení vstupní ceny - str. 75
9.1 Technické zhodnocení v prvním roce odpisování - str. 75
9.2 Vstupní cena a daně - str. 76
9.2.1 DPH - str. 76
9.2.2 Ostatní daně - str. 76
9.3 Změny vstupní ceny - str. 76
9.4 Zahrnutí části úroků do vstupní ceny - str. 77
9.5 Vstupní cena u majetku pořízeného s dotací - str. 78
9.6 Náklady nezahrnované do vstupní ceny - str. 78
9.7 Vstupní cena a technické zhodnocení - str. 79
9.8 Vstupní cena u majetku ve spoluvlastnictví - str. 80
9.9 Vstupní cena a vyvolaná investice - str. 81
9.10 Vstupní cena při pokračování v odpisování vloženého majetku - str. 82
9.11 Vstupní cena po provedení technického zhodnocení nájemcem u odpisovatele při ukončení nájmu - str. 82
10. Zvláštnost při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku - str. 83
V. Technické zhodnocení - str. 84
1. Definice technického zhodnocení - str. 84
2. Důsledky technického zhodnocení - str. 86
3. Závazné posouzení technického zhodnocení - str. 87
4. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku - str. 88
VI. Zásady odpisování - str. 89
1. Roční odpis hmotného majetku - str. 89
2. Polovina ročního odpisu hmotného majetku - str. 91
2.1 Majetek evidovaný ke konci zdaňovacího období - str. 91
2.2 Majetek evidovaný na začátku zdaňovacího období - str. 91
3. Žádný odpis - str. 93
4. Účetní odpis - str. 97
5. Daňový odpis dlouhodobého nehmotného majetku - str. 98
6. Odpisování po provedení technického zhodnocení - str. 103
6.1 Technické zhodnocení hmotného majetku - str. 103
6.1.1 Rovnoměrně odpisovaný majetek - str. 103
6.1.2 Zrychleně odpisovaný majetek - str. 103
6.1.3 Výjimky z výše uvedeného postupu odpisování technického zhodnocení hmotného majetku - str. 104
6.2 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku - str. 104
6.2.1 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku u poplatníků s daňovou evidencí - str. 104
6.2.2 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku u poplatníků s účetnictvím - str. 105
7. Odpisování při změně zákona - str. 105
7.1 Změna odpisové skupiny - str. 105
7.2 Prodloužení doby odpisování - str. 105
7.3 Jiná změna zákona - str.  106
7.3.1 Zavedení samostatného způsobu odpisování technologií pro výrobu elektřiny ze slunečního záření - str. 106
VII. Nositelé odpisů – kdo může odpis uplatnit - str. 107
1. Odpisovatel - str. 107
2. Nájemce - str. 108
2.1 Pacht obchodního závodu - str. 108
2.2 Technické zhodnocení pronajatého majetku a výdaje související s leasingem (§ 26 odst. 3 písm. a) a c) ZDP) - str. 109
3. Technická rekultivace - str.  114
4. Zajištění dluhu převodem práva - str. 115
5. Hmotný majetek na cizím pozemku - str. 115
6. Nepeněžité vklady - str. 115
6.1 Nabytí hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku vkladem - str. 115
6.2 Nabytí hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku přemístěním - str. 116
VIII. Způsoby odpisování - str. 117
1. Pokračování v započatém odpisování - str.  119
2. Způsoby odpisování - str. 124
2.1 Rovnoměrné odpisování (§ 31 ZDP) - str. 124
2.2 Zrychlené odpisování (§ 32 ZDP)  - str.  131
2.2.1 Zrychlené odpisování majetku bez technického zhodnocení - str. 134
2.2.2 Zrychlené odpisování majetku s provedeným technickým zhodnocením - str. 136
2.3 Časové odpisování - str. 139
2.3.1 Pronajímaný hmotný movitý majetek u finančního leasingu - str. 139
2.3.2 Majetek včetně staveb s omezenou dobou trvání - str. 141
2.3.3 Technické zhodnocení nemovité kulturní památky - str. 142
2.3.4 Matrice, zápustky, formy, modely a šablony - str. 142
2.3.5 Právo užívání dlouhodobého nehmotného majetku na dobu určitou - str. 142
2.3.6 Společná pravidla pro časové odpisování - str. 143
2.4 Odpis dospělých zvířat a jejich skupin - str.  144
2.5 Odpis dlouhodobého nehmotného majetku - str. 145
2.5.1 Odpis goodwillu - str. 148
2.5.2 Dlouhodobý nehmotný majetek v daňové evidenci - str. 149
2.6 Účetní odpis dlouhodobého nehmotného majetku - str. 149
2.7 Odpisování technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku - str. 149
2.7.1 Technické zhodnocení v průběhu odpisování - str. 149
2.7.2 Technické zhodnocení odepsaného dlouhodobého nehmotného majetku - str. 150
2.7.3 Technické zhodnocení odepsaného dlouhodobého nehmotného majetku s právem užívání na dobu určitou při prodloužení doby užívání - str. 150
3. Mimořádné odpisy - str. 151
3.1 Technické zhodnocení u majetku, u něhož jsou uplatněny mimořádné odpisy - str. 155
4. Odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str. 156
4.1 Odpisy technického zhodnocení majetku k výrobě solární energie - str. 157
5. Komponentní odpisování - str. 157
6. Odpisy při zvýšení spoluvlastnického podílu - str. 159
7. Specifika u nemovité kulturní památky - str. 159
IX. Postup odpisování - str. 161
1. Stanovení vstupních informací - str. 161
2. Určení odpisové skupiny - str. 162
3. Volba způsobu odpisování - str. 171
4. Výpočet odpisů - str. 171
5. Výpočet odpisů při nové registraci k DPH a při zrušení registrace k DPH - str. 171
5.1 Odpisy při nové registraci k DPH - str.  171
5.2 Odpisy při zrušení registrace k DPH - str. 174
X. Likvidace majetku - str. 176
1. Zůstatková cena - str. 176
2. Ukončení odpisování - str. 176
3. Likvidace majetku a zůstatková cena - str.  179
4. Likvidace neodpisovaného majetku - str.  182
5. Proúčtování zůstatkových cen v účetnictví - str.  183
XI. Pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu - str.   - str.  185
1. Podmínky finančního leasingu - str. 185
1.1 Podmínky finančního leasingu do 31. 12. 2007 - str.  185
1.2 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2008 - str. 186
1.3 Podmínky finančního leasingu od 1. 4. 2009 - str.  190
1.4 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2011 - str.  191
1.5 Podmínky finančního leasingu od 20. 7. 2009 do 30. 6. 2010 (pomoc při řešení hospodářské krize) - str. 193
1.6 Finanční leasing hmotného majetku využívaného k výrobě elektřiny ze slunečního záření - str.  194
1.7 Podmínky finančního leasingu od 1. 1. 2015 - str.  196
2. Výpočet měsíční splátky úplaty za finanční leasing - str.  199
3. Ukončení finančního leasingu - str. 206
4. Nájemné při postoupení finančního leasingu - str. 207
XII. Péče o majetek - str. 209
1. Rezervy na opravy hmotného majetku - str. 209
2. Inventarizace majetku - str.  212
XIII. Odpočet na podporu pořízení majetku na odborné vzdělávání  - str. 215
XIV. Vybraná ustanovení - str.  218
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platném k 1. 1. 2023 - str.  218
Pokyn GFŘ D–59 - str.  315
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví - str. 332
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví - str. 339
Příklady obsažené v publikaci - str. 354

Další nabídka k tématu

Personalistka,  7. vydání

Personalistka, 7. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024. Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech ... pokračování

Cena: 1 095 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2024 - praktický průvodce

Václav Vybíhal, Jan Přib - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ... pokračování

Cena: 539 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní případy pro praxi 2024

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u ... pokračování

Cena: 329 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, - Anag, spol. s r. o.

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ... pokračování

Cena: 859 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s ... pokračování

Cena: 799 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. ... pokračování

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2024

Podvojné účetnictví 2024

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení ... pokračování

Cena: 299 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2024

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a ... pokračování

Cena: 509 KčKOUPIT

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

ÚZ č. 1568 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2024

Sagit, a. s.

Od ledna 2024 se v souvislosti s vládním konsolidačním balíčkem mění zákon o účetnictví, účetní vyhláška a několik Českých účetních standardů. Změny jsou rovněž v zákonu o auditorech. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

Cena: 135 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.